Затверджено

                                                                                                             рішенням ІV сесії районної ради

                                                                                                            VІ скликання від 25.05.2011 р.

                                                                                                                             № 87.4 – 6/11

ПОРЯДОК

формування та ведення кадрового резерву

виконавчого апарату Кельменецької районної ради

     1.Даний Порядок формування та ведення кадрового резерву виконавчого апарату Кельменецької районної ради (далі - Порядок) розроблений на підставі Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386.

     2.Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі посадових осіб виконавчого апарату затверджується головою районної ради, а в разі його відсутності або не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - його заступником.

     3.Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

*  спроможні запроваджувати   демократичні   цінності   правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

*  мають професійні навички,   що   ґрунтуються   на   сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

     4.Кадровий резерв формується з:

*  посадових осіб місцевого   самоврядування,   які   підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

*  державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

*  спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих   навчальних   закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

     5.До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду у виконавчому апараті районної ради, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають їїта успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

     6.Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання   зайняти   посаду   у виконавчому апараті районної ради. Про   зарахування   до   кадрового   резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

     7.Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються районною радою, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" не формується.

     8.На посади інших працівників виконавчого апарату кадровий   резерв   формується з такого розрахунку:

*  на посади керуючого справами, начальників відділів,секторів виконавчого апарату районної ради - не менше двох осіб;

*  на посади спеціалістів виконавчого апарату - не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби.

     9.Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні та затверджується розпорядженням голови районної ради або його заступника. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни.

     10.Якщо для призначення на посади,   на   які   формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

     11.Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими головою районної ради, де може передбачатися:

*  вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

*  систематичне навчання шляхом самоосвіти;

*  періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

*  участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

*  стажування протягом не більш як два місяці у виконавчому апараті районної ради;

*  виконання обов'язків   посадової   особи,   на   посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

*  залучення до   розгляду   відповідних   питань,   проведення перевірок, службових розслідувань;

*  участь у   підготовці проектів   нормативних документів районної ради.

     12.Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду керуючого справами, покладається на заступника голови районної ради, а   на інші посади - на керуючого справами.

     13.Головний спеціаліст з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради готує списки кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

     14.Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

     15.Просування по   службі     посадової     особи     місцевого самоврядування та державних службовців,   зарахованих   до   кадрового   резерву,   може здійснюватися поза конкурсом.

     16.Голова районної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

     17.Перебування  працівника   у   кадровому   резерві   може припинитися з його власної ініціативи або   за   вмотивованою пропозицією керівника установи, організації, де він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням голови районної ради.

             Керуючий справами районної ради                                         Л.Світла

  

                                                                                                       Додаток 2

               до розпорядження голови районної

     ради від 29.12.2011 № 63

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по проведенню конкурсу на заміщення

вакантних посад у виконавчому апараті районної ради

1. Загальні положення.

1.1. Комісія по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апаратірайонної ради (далі – конкурсна комісія) утворюється розпорядженням голови Кельменецької районної ради (далі – голова ради) відповідно до ст. 10 розділу ІІІ Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарту ради У-УІІ категорій , крім випадків, коли законами України чи рішеннями Кабінету Міністрів України встановлено інший порядок заміщення відповідних посад.

1.2. Конкурсна комісія утворюється в складі голови, його заступника, секретаря і членів комісії.Її персональний склад затверджується розпорядженням голови ради.

     1.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради та цим Положенням.

2. Організаційні основи роботи та повноваження комісії.

     2.1. Конкурсна комісія проводить свою роботу у формі засідань, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

2.2. Засідання конкурсної комісії проводяться по мірі необхідності її головою, а в разі його відсутності чи неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин – заступником голови конкурсної комісії , та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

    

2.3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд конкурсної комісії. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії , а в разі його відсутності - заступника.

2.4.  Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади, а саме:

*  розглядає документи, подані особами, що виявили бажання прийняти участь у конкурсі;

*  у разі необхідності проводить співбесіди;

*  приймає рішення про допущення до участі у конкурсі осіб, які відповідають його умовам;

*  проводить іспит та відбір кандидатів;

*  приймає рішення про переможця конкурсу;

*  інформує голову районної у місті ради про прийняте рішення не пізніш як через 2 дні після проведення засідання.

     2.5. У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. Рішення конкурсної комісії щодо рекомендації переможця конкурсу для роботи на відповідній посаді є підставою для прийняття керівником рішення про укладання трудової угоди.

3. Відповідальність комісії.

3.1.На конкурсну комісію покладається відповідальність за:

*  виконання покладених на неї завдань по якісному добору кадрів на службу до виконавчого апарату районної ради в межах її повноважень;

*  попередження особи, що претендує на вакантну посаду, про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлені Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”;

*  додержання строків та умов проведення конкурсного відбору;

*  додержання чинного законодавства при проведенні іспиту;

*  своєчасне інформування голови ради про прийняте комісією рішення;

*  відповідність переможця конкурсу умовам та вимогам посади, на яку комісія рекомендує  призначити переможця конкурсу.

                   Керуючий справами районної ради                                 Л.Світла

 

                 Додаток 1

до розпорядження голови районної

ради від 30.01.2013 №16

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

щорічної оцінки виконання посадовими особами

виконавчого апарату Кельменецької районної ради

покладених на них завдань та обов’язків

1. Загальні положення

1.1.Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату Кельменецької районної ради покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час   підбиття   підсумків   виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням ними служби та їх професійними досягненнями, відповідно до посадових інструкцій.

1.2.Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, визначення   їх   потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому   розвитку; планування кар'єри,   вдосконалення   процесу   планування   та   організації діяльності посадової особи,   виявленні   організаційних   проблем   та   оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3.Щорічна   оцінка   проводиться в період між атестаціями у січні-лютому за підсумками минулого року.

У разі необхідності розпорядженням голови районної ради термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

1.4.Щорічна оцінка результатів роботи керуючого справами районної ради проводиться головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови, начальників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради проводиться керуючим справами районної ради, головних спеціалістів – безпосереднім керівником підрозділу.

У випадку відсутності безпосереднього керівника, який має проводити щорічну оцінку (хвороба, довготривале відрядження тощо), щорічну оцінку може проводити його заступник, а в разі відсутності такої посади - керівник вищого рівня.

1.5. Не підлягають щорічному оцінюванню працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на визначений термін.
Щорічною оцінкою виконання головою районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою діяльність перед радою (пункт 17 статті 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. Щорічною оцінкою виконання заступником голови районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою роботу перед об’єднаннями громадян (пункт 1 статті 16 Закону України ”Про статус депутатів місцевих рад”.

1.6.Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної   оцінки покладається на підрозділ виконавчого апарату районної ради до повноважень якого входить кадрове забезпечення (далі – відповідний підрозділ)

2.2. До початку проведення оцінювання відповідний підрозділ має ознайомити всіх посадових осіб виконавчого апарату районної ради з Порядком, а також забезпечити їх Формою бланка щорічної оцінки, зразок якої додається (додаток 1). Цей Порядок та зазначена Форма бланка щорічної оцінки може доводитись до посадових осіб в паперовому або електронному вигляді.

2.3.Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:

- підготовчий період,

- оцінювання,

- співбесіда та підписання результатів обговорення,

- затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання,

- заключний етап.

2.4.Підготовчий   період   включає  аналіз   безпосереднім керівником   та посадовою особою виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про відділи виконавчого апарату районної ради, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

2.5.Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь посадової особи в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а   також   встановити   для   себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою її посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань, тощо.

2.7.Оцінювання   безпосереднім   керівником   має   бути обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання, згідно Переліку загальних критеріїв та показників якості роботи, що додається (додаток 2).

За результатами   оцінювання і самооцінювання безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.8.Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання посадовою особою посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях і окремих доручень (завдань) керівника та може бути:

низька - посадова особа повинна покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату її роботи;

задовільна - посадова особа досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків і повинна спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - посадова особа досягла результатів володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - посадова особа перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.9.Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особі для ознайомлення.

2.10.Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою виконавчого апарату районної ради проводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

2.11.Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і носити рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи.

2.12.При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямків з відповідним обґрунтуванням.

2.13.Співбесіда повинна закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

2.14. Затвердження результатів щорічної оцінки здійснюється керівником вищого рівня після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15.Заключний етап включає перевірку відповідним підрозділом повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи.

2.16.Відповідний підрозділ аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки. Зазначені висновки враховуються при визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб, плануванні їх кар'єри.

                                           3. Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при   вирішенні   питання   щодо   продовження   терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби у виконавчому апараті районної ради.

4. Оскарження посадовою особою результатів щорічної оцінки

4.1. У разі незгоди з оцінкою безпосереднього керівника посадова особа у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Якщо посадова особа залишається невдоволена рішенням керівників, вона може оскаржити ці рішення голові районної ради у такий же термін.

4.2. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням щорічної оцінки, вирішуються відповідно до законодавства про вирішення індивідуальних трудових спорів.

Керуючий справами

районної ради                                                           Л.Світла

ЗАТВЕРДЖЕНО

            розпорядження голови районної ради

                            26.03.2012 №19

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату

Кельменецької районної ради

І.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

       1.1. Положення про порядок проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату

Кельменецької районної ради ( далі –Положення) розроблено відповідно до статті 17 Закону України „ Про службу в органах місцевого самоврядування ” та з урахуванням Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26.10.2001 № 1440 ( із змінами та доповненнями)..

1.2.Атестація посадових осіб виконавчого апарату Кельменецької районної ради (далі - посадові особи) проводиться один раз на 4 роки з метою підвищення ефективності їх діяльності. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені цими працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

     1.3.Атестації підлягають посадові особи виконавчого апарату районної ради усіх рівнів. 

1.4.Не підлягають атестації посадові особи міської ради визначені у п.2 “Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 26.10. 2001 №1440, а саме:

*  голова районної ради та його заступник;

*  працівники патронатної служби;

*  особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік ( крім тих, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік однак їх службові обов'язки не змінилися);

*  молоді спеціалісти;

*  вагітні жінки чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною;

*  особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

1.5. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату ради покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному головою районної ради, з урахуванням цього Положення. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ.

2.1.Для організації та проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради розпорядженням її голови утворюється атестаційна комісія ( далі по тексту – Комісія), до складу якої входять: голова , секретар та члени комісії.

Головою цієї Комісії призначається заступник голови районної ради.

2.2.Кількісний та персональний склад Комісії, термін і графік проведення атестації затверджуються розпорядженням голови районної ради і доводяться до відома посадових осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

2.3.Комісія працює відкрито і гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації та брати участь у засіданні Комісії, на якому розглядається питання про її атестування.

2.4.Комісія   повинна   забезпечувати об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання покладених на неї службових обов'язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою та законодавством відповідно професійній спрямованості, а також принциповий   підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання   її досвіду і знань у роботі районної ради.

2.5.Атестація посадових осіб, які увійшли до складу Комісії, передує атестації керівників структурних підрозділів та інших працівників.

         2.6.На кожну посадову особу,   яка   підлягає   атестації, складається службова характеристика, що підписується:

на керуючого справами – головою районної ради;

- на начальників структурних підрозділів – керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

- на спеціалістів виконавчого апарату районної ради – начальниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради,   в якому він працює.

     Службова характеристика повинна містити аналіз   виконання посадовою   особою службових обов'язків; відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов'язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

     Посадова особа ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з керівником структурного підрозділу , в якому вона працює.

     У разі   незгоди   з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, посадова особа може подати до комісії відповідну заяву, обгрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

             Оформлена належним чином службова характеристика   подається до Комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

2.7. Під час кожної атестації до Комісії подаються щорічні оцінки виконання посадовою особою покладених на неї завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

2.8. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується та керівник структурного підрозділу , в якому вона працює. Якщо посадова особа не з'явилася на засідання без поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

ІІІ. РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1.За результатами атестації Комісія робить один з таких висновків:

*про відповідність займаній посаді;

*про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

*про невідповідність займаній посаді.

3.2.Результати атестації мають рекомендаційний характер. Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування. Відповідно до висновку Комісія пропонує голові районної ради:

*визнати посадову особу атестованою;

*призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

*зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

*перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

3.3.Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення Комісії приймається стосовно кожної посадової особи, яка атестується, простою більшістю голосів її загального складу. У разі однакової кількості голосів членів Комісії приймається рішення на користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка атестується.

3.4.Голова Комісії про результати кожного засідання повідомляє голову районної ради. За результатами атестації видається відповідне його розпорядження.

ІУ. РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ.

4.1.Результати атестації заносяться до протоколу засідання Комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами Комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася, та керівникові структурного підрозділу виконавчого апарату ради, в якому вона працює, одразу після проведення атестації. Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

4.2. Результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків заносяться до її особової справи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження служби.

4.3. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається головою ради у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

4.4. Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

4.5. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

4.6. Рішення Комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

4.7. Перевибори голови районної ради не можуть бути підставою для проведення позачергової атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

Керуючий справами районної ради                                                         Л.Світла

 

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Надзвичайно важко говорити про хорошу Людину в минулому. Особливо тоді, коли ще вчора це був живий, діючий професіонал своєї справи, чудовий краєзнавець, журналіст, якого вирізняли добро та уважність до всіх поколінь і прогресивних людей минулого та сучасності. Саме таким у нашій пам’яті залишиться назавжди Василь Дмитрович Кривий – колишній редактор газети "Рідне слово", заслужений журналіст України і наш колега. Василь Дмитрович був людиною мудрою та розважливою, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Майже все життя пропрацювавши в лоні журналістики досяг неймовірних успіхів і при цьому не забував розповідати про досягнення та успіхи інших. Від себе особисто та від імені всього депутатського корпусу висловлюємо щирі слова співчуття родині загиблого та близьким, всім хто знав науковця, краєзнавця, заслуженого журналіста та громадського діяча – Кривого Василя Дмитровича. Нехай Бог дасть сили родині перенести важку втрату, поділяємо біль та сум. Світла пам’ять його душі. Голова районної ради Віктор Ілаш.
  • З приходом холодів більшість жителів нашого району турбує питання чи будуть нараховані субсидії  на новий опалювальний сезон.           Постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 та від 18.08.2017 № 609 внесено ряд змін до постанови КМУ від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та до постанови КМУ від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» в частині перегляду соціальних нормативів споживання газу.          Зокрема, рахуючи розмір субсидії на опалювальний період, який цього року триватиме з 16 жовтня до 15 квітня, враховуватимуться доходи громадян за І і ІІ квартали цього року. Натомість на неопалювальний, який почнеться 1 травня 2018 року, будуть враховані доходи за ІІІ і ІV квартали 2017 року.          Змінено норми споживання природного газу на одну особу для приготування їжі з 7,1 м3 на 5,4 м3 та підігріву води з 14 м3 на 10,5 м3, для опалення з 5,5 м3 на 5м3 на один квадратний метр опалювальної площі. Для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб, зазначена норма становить 75 кв. метрів на домогосподарство. На сьогоднішній день своїм правом отримати субсидію від держави на оплату житлово-комунальних послуг скористалися біля 9000 сімей району, з них 7415 – це домогосподарства, які використовують природній газ для опалення.   14.10.2017 працівниками управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проведено масовий перерахунок таких субсидій на жовтень 2017 р., в тому числі на опалення з 16 жовтня по 31 жовтня (тобто за півмісяця), згідно з яким автоматично перераховано субсидію 4 700 домогосподарствам. Всі інші справи потребують уточнення інформації про доходи громадян за І півріччя 2017 року (стипендії, допомоги по безробіттю, отримані аліменти, доходи від підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування, рентні платежі), а також внесення інформації про отримані ІD картки дітьми, яким виповнилось 14 років та інше. В разі недонесення необхідних документів субсидію не буде призначено. Після перевірки правильності розрахунку субсидії можливі зміни, про що таких сімей буде проінформовано. Повідомлення про призначені субсидії на жовтень 2017 року будуть доставлені за місцем проживання, жителям сільської місцевості – через працівників територіального центру, жителям смт. Кельменці та ст. Ларга - поштою. Тому  немає необхідності особисто звертатися до управління праці та соціального захисту населення. В листопаді 2017 року знову буде проведено розрахунок на повні місяці опалювального періоду, а саме з 01.11.2017 по 31.03.2018, а в квітні 2018 року знову на половину місяця  на опалення – 3 01.04.2018 по 15.04.2018. Додатково нагадуємо, що протягом місяця отримувачі субсидії зобов’язані повідомити управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про наступні зміни: -  складу зареєстрованих у житлі (хтось виписався чи прописався); -  соціального статусу членів сім’ї (хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером, перебував на обліку в центрі зайнятості); -  про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень; -  набору комунальних послуг. Для тих хто зволікав зі зверненням за призначенням субсидій наголошуємо, що звернутися ніколи не пізно. Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації                                                                           Л. Руснак
  • 13 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні зробило заяву на підтримку медичної реформи. Зокрема, в заяві йдеться: «Наступного тижня Верховна Рада розгляне два законопроекти про реформу охорони здоров'я (№6327, №6604). Прийняття цих законів має важливе значення. Це дозволить активізувати зміни в системі, зробити належну систему охорони здоров'я доступною для всіх громадян, одночасно підвищуючи її прозорість та ефективність». На думку ЄС, реформи вже давно відкладаються і зараз надзвичайно важливо братися за застарілу та неефективну систему охорони здоров'я, успадковану від радянського минулого, яка не здатна надавати задовільні послуги та потерпає від корупції та неефективності. Показники здоров'я в Україні, такі як середня тривалість життя, залишаються одними з найгірших в Європі, в той же час витрати є порівняно високими. Найбільш уразливі особи найбільше знаходяться під впливом нинішньої ситуації. Реформи, передбачені урядом, будуть переорієнтовувати фінансову підтримку на надання послуг, а не фінансувати надмірно пропорційну та частково застарілу інфраструктуру. «Багато європейських країн переживали подібний процес у минулому, тим самим вивільнивши ресурси, щоб в цілому забезпечити населення кращим медичним обслуговуванням», - наголошує Представництво ЄС. Вирішення потреб всього населення подасть сильний сигнал до всіх громадян, а також продемонструє неухильне дотримання країною європейських стандартів. «У цьому контексті ми вітаємо зусилля українського уряду зробити модернізацію системи охорони здоров'я України одним із основних його пріоритетів. Ми закликаємо всіх депутатів голосувати за ці два ключові законопроекти у формі, запропонованій урядом, на пленарному засіданні Верховної Ради наступного тижня. Реформи більше не повинні відкладатися», - наголошується в заяві. Джерело: Прес-центр ініціативи «Децентралізація влади»

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda