Затверджено

                                                                                                                                                           рішення ХІ сесії районної ради

VІІ скликання

№182.11.2-7/17 від 18.05.2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці та порядок застосування стимулюючих    виплат працівникам виконавчого апарату районної ради

Розділ І. Загальні положення

     1.1.Положення про оплату праці та порядок застосування стимулюючих  виплат працівникам виконавчого апарату районної ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України : «Про оплату праці», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( із змінами та доповненнями), інших законодавчих та нормативних документів з питань оплати праці, умов преміювання і надання матеріальної допомоги, колективного договору.

1.2.Це Положення розробленоз метою впорядкування системи оплати праці, посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників виконавчого апарату районної ради, заохочення їх до сумлінної праці залежно від ініціативи, творчої активності, якості виконання посадових обов’язків .

     1.3.Положенням визначаються умови оплати праці, порядок встановлення доплат і надбавок, преміювання, надання матеріальної допомоги, грошової допомоги працівникам виконавчого апарату районної ради

     1.4.Дане Положеннявизначає механізм застосування стимулюючих виплат посадовим особам місцевого самоврядування (службовцям) районної ради з метою посилення їх мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи, стимулювання їх праці залежно від особистого вкладу в загальні результати роботи.

   Дія цього Положення поширюється на усіх працівників виконавчого апарату районної ради згідно штатного розпису .

Розділ ІІ. Визначення умов оплати праці

     2.1.Джерелом формування фонду оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради є районний бюджет. Витрати на утримання виконавчого апарату районної ради (включаючи фонд оплати праці його працівників) формується відповідно до вимог чинного законодавства та затверджується рішенням сесії районної ради про районний бюджет на відповідний бюджетний рік.

     2.2.Посадові оклади голові районної ради, його заступнику, службовцям районної ради встановлюються в розмірах згідно схем, затверджених районною радою, та відображаються в штатному розписі, який затверджується головою районної ради , а в разі відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин - заступником.

     2.3.Встановлення доплат та надбавок до посадових окладів, преміювання, виплата грошової та матеріальної допомоги голові районної ради та його заступнику здійснюється за рішенням сесії районної ради та згідно цього Положення .

     2.4.Встановлення доплат та надбавок до посадових окладів, преміювання, виплата грошової та матеріальної допомоги посадовим особам виконавчого апарату (службовцям) районної ради здійснюється за розпорядженням голови районної ради (та/або за актом керівника служби) згідно чинного законодавства і цього Положення.

     2.5.Встановлення доплат та надбавок до посадових окладів, преміювання, виплата матеріальної допомоги іншим категоріям працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється за розпорядженням голови районної ради.

     2.6.Облік і контроль за використанням коштів на оплату праці та матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату районної ради здійснює начальник, головний бухгалтер, відділу   з

питань бухгалтерського обліку , звітності , фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради.

     2.7.В разі відсутності голови районної ради або не можливістю ним виконання своїх повноважень з інших причин розпорядження із вказаних вище питань згідно п.2.4, 2.5 видається заступником, який в цей період виконує обов’язки голови районної ради.

Розділ ІІІ. Встановлення доплат, виплат та надбавок

       3.1.Встановлення надбавок   за ранг і за вислугу років та інших надбавок працівникам виконавчого апарату проводиться відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядуваннявизначаються,виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та встановлюються з 01.05.2017 року в такому розмірі : за 1 ранг службовця районної ради - 1000 грн.; за 2 ранг – 900 грн.; за 3 ранг - 800 грн.; за 4 ранг - 700 грн.; за 5 ранг - 600 грн.; за 6 ранг - 500 грн.; за 7 ранг - 400 грн.; за 8 ранг - 300 грн. і за 9 ранг відповідно - 200 грн.

     Розміри надбавок за вислугу років визначаються,виходячи з наявного стажу роботи виборних посадових осіб та службовців районної ради згідно чинного законодавства і з 01.05.2017 року встановлюються за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування на рівні 3 відсотків посадового окладу, але не більше 50 відсотків.

       3.2.Голова районної ради (як керівник виконавчого апарату) та/або керівник служби має право встановлювати згідно чинного законодавства посадовим особам та відповідно службовцям у межах фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати. До додаткових стимулюючих виплат службовцям належать:

     3.2.1.Надбавки за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи:

     Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи посадовим особам, службовцям виконавчого апарату районної ради встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років в межах затвердженого фонду оплати праці за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни. Посадовим особам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про відділи виконавчого апарату районної ради та посадовими інструкціями передбачено виконання такої роботи), можуть бути встановлені надбавки у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

     Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання посадових обов’язків, а також з урахуванням ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

     Високі досягнення у праці - це результативні показники та якісні   ознаки особистої діяльності працівника за оцінюваний період, які засвідчують сумлінне та вчасне виконання ним своїх посадових   обов'язків і виявлений при цьому рівень фахового професіоналізму, компетентності та ініціативності у розв'язанні визначених посадою і окремо поставлених керівництвом завдань.

     Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється посадовим особам виконавчого апарату районної ради на чітко визначені терміни, тобто на період виконання цієї роботи.

Виконання особливо   важливої   роботи   -   це   регламентне закріплення за посадовою особою завдань та функцій щодо розробки нормативно – правових актів та / або їх експертизи; реалізації важливих напрямків діяльності районної ради та виконувана робота спеціального цільового призначення, яка від працівника вимагає особливої організаційно-виконавчої   компетентності   та відповідальності,   а   також   забезпечує   своїми   результатами ефективність управління.

       Конкретний розмір надбавки визначається з урахуванням трудового внеску працівника, важливості та обсягів виконуваних робіт, творчої ініціативи, рівня кваліфікації, вміння самостійно приймати рішення, якісно виконувати планові та додаткові завдання.                                                                  

     3.2.2.Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця встановлюється службовцю районної ради згідно чинного законодавства керівником служби за погодженням із головою районної ради на підставі подання його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця.

     3.2.3.Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця районної ради встановлюється згідно чинного законодавства керівником служби, за погодженням із головою районної ради на підставі подання безпосереднього керівника, службовцю або службовцям районної ради, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

     3.3.За підсумками роботи на підставі звітів керівників структурних підрозділів заступник голови районної ради та /або керуючий справами переглядають доцільність збереження (збільшення або зменшення) розміру доплат та надбавок працівникам виконавчого апарату районної ради і вносять відповідні пропозиції на розгляд голови районної ради .

     3.4.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни встановлена надбавка скасовується або розмір її зменшується. Пропозиції щодо зменшення розміру надбавки або її скасування подаються:

v  щодо працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради – начальником цього підрозділу;

v  щодо начальників структурних підрозділів – керуючим справами;

v  щодо керуючого справами – головою ради.

Розділ ІУ. Порядок та умови преміювання

     4.1.Премія є одним із джерел соціального захисту працівників виконавчого апарату районної ради.Преміюванню підлягають всі категорії працівників виконавчого апарату районної ради. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради передбачає матеріальне їх стимулювання за безумовне виконання покладених на них обов’язків, поліпшення якості роботи, виконавської дисципліни, проявлену творчу активність та ініціативу, спрямованих на створення у колективі високої відповідальності за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, підвищення результативності роботи районної ради за рахунок належної організації праці.

     Службовцю місцевого самоврядування можуть встановлюватися:

v   премія на підставі висновку, що містить відмінну оцінку результатів його службової діяльності;

v   місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи районної ради.

4.2.Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється у межах затвердженого фонду оплати праці.

Розмір коштів, які спрямовуються на преміювання працівників виконавчого апарату районної ради за результатами роботи за місяць, визначається відповідно до помісячного розподілу асигнувань на цей період з врахуванням забезпечення в першу чергу видатків на виплату посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років, інших надбавок і виплат згідно розділу ІІІ цього Положення та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку року.

4.3.Начальник, головний бухгалтер, відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності , фінансової та інвестиційної діяльностівиконавчого апарату районної ради щомісяця розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд керівництву районної ради.

                                                                                             

Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу у разі відсутності заборгованості за обов'язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці та виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця, за який вона була нарахована. Розмір одноразової премії визначається керівником служби у кожному окремому випадку в залежності від важливості виконаного завдання та погоджується головою районної ради .

4.4.Премія нараховується та виплачується працівникам пропорційно до фактично відпрацьованого часу і не нараховується за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядження. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров'я.

     4.5.Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради проводиться щомісячно при наявності коштів для преміювання згідно розпорядження голови районної ради ( а в разі його відсутності чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин – заступником) та/або акту керівника служби на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов'язків і завдань керівниками структурних підрозділів, їх відповідних пропозицій.

Преміювання керуючого справами здійснюється головою районної ради, а за його відсутності чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин - заступником голови ради.

4.6.Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради здійснюється на підставі відповідного рішення районної ради в порядку, передбаченому даним Положенням, в межах фонду оплати праці на бюджетний рік.

4.7.За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

v      своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

v      сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, ініціатива і творчість у роботі;

v      постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

   4.8.Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії (депреміювання) здійснюється у разі:

v      невиконання розпоряджень та доручень керівництва районної ради;

v      несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;

v      порушення строків розгляду документів;

v      недобросовісного виконання посадових обов'язків і завдань.

4.9. Встановити такі показники зниження або позбавлення премії :

v    за невиконання в строк і неякісне виконання розпоряджень та доручень керівництва районної ради – зменшення до 25% . У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця викладені у пояснюючій записці ;

v    порушення , з вини працівника, строків розгляду документів, пропозицій, заяв, звернень громадян - зменшення до 10% ;

v    службові упущення та порушення трудової дисципліни, за які накладено дисциплінарне стягнення - позбавлення премії в повному розмірі. Працівникам, притягнутим до дисциплінарної відповідальності, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення, якщо інше не зазначене у відповідному розпорядженні.

   4.10. Додаткове збільшення розміру премії можливе за:

v   виконання додаткових завдань, що потребують додаткових навиків та затрат робочого часу;

v   ініціативність, творчий підхід у роботі;

v   удосконалення стилю й методів роботи.

   4.11. Пропозиції щодо зменшення (збільшення) розміру премії або її позбавлення подаються:

v  щодо працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради – начальником відповідного підрозділу;

v  щодо начальників структурних підрозділів – керуючим справами районної ради;

v  щодо керуючого справами районної ради – головою районної ради.

Розділ У. Порядок надання матеріальної допомоги

     5.1.За розпорядженням голови районної ради ( та /або акту керівника служби) працівникам виконавчого апарату (службовцям) районної ради при наданні щорічної відпустки виплачується грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

     5.2.Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується в межах фонду оплати праці відповідно до письмової заяви працівника і встановлюється в розмірі, який визначається за пропозицією безпосереднього його керівника,   рішенням спеціальної комісії, утвореної розпорядженням головою районної ради, і не може перевищувати середньомісячної заробітної плати цього працівника .

     5.3.Грошова допомога при наданні щорічної відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань голові районної ради та заступнику голови районної ради надається щорічно в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці згідно розпорядження та цього Положення.

Керуючий справами районної ради                                             Л.Світла

 

 

 

                                                          Затверджено

                                                                                               рішення ІУ сесії Кельменецької                            

                                                                                     районної ради УІІ скликання

                                                                                        від 25 лютого 2016 № 46.4-7/16      

Положення

про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

1.Загальні положення

1.1.Положення про порядок призначення i звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (надалі – Положення) розроблено відповідно до Конституції та Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України: „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, „Про захист персональних даних“, „Про оплату праці“, „Про відпустки“, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів“, „Про культуру“, постанов Кабінету Міністрів України: від 19 березня 1994 року № 170, від 19 травня 1999 року № 859, від 16 жовтня 2014 року № 642,від 22 січня 2005 року №88, спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України 05.10.2005 №308/519, , затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 та інших нормативно-правових актів, рішень районної ради, які регламентують питання призначення керівників, оплати їх праці, вирішення соціально-побутових питань, надання відпусток, виконання умов контрактів, звільнення з посад тощо.

1.2. Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, організацій, установ та закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (далі по тексту – Керівники).

1.3. Це Положення визначає порядок   призначення на посади та звільнення з посад Кельменецькою   районною радою (далі по тексту – Органом управління) Керівників, укладення, переукладення на новий термін, продовження та розірвання контрактів з ними.

2. Порядок призначення на посади   Керівників

2.1. Керівники призначаються на посаду на умовах контракту за рішенням Органу управління, яке приймається на пленарному засіданні сесії.

2.2. Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника на умовах контракту може виходити від голови районної ради (особи, яка виконує його обов’язки) або  голови районної державної адміністрації, у випадку, якщо підприємство, організація, установа чи заклад перебуває в управлінні районної державної адміністрації згідно відповідного рішення ради.

2.3. Для внесення на розгляд сесії проекту рішення про призначення на посаду Керівника підприємства, організації, установи чи закладу, що перебуває в управлінні районної державної адміністрації її    голова надає голові районної ради вмотивоване подання з обґрунтуванням щодо призначення запропонованої особи. До подання додається згода (заява) кандидата, його автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного номера та трудової книжки, документів про освіту (наукові ступені) та інші документи.

В разі розгляду кандидатури на призначення Керівником закладу охорони здоров’я обов’язково надається погодження  Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та інші документи, визначені чинними галузевими законодавчими актами.

Керівником закладу охорони здоров’я може бути призначено виключно особу, яка відповідає   єдиним кваліфікаційним вимогам, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

         2.4. У разі невідповідності цим вимогам наданих районною державною адміністрацією документів, виконавчий апарат районної ради у триденний термін повідомляє про це ініціатора призначення. Такі документи залишаються без розгляду, якщо протягом 5 робочих днів з дня отримання зауважень, ініціатор призначення не привів їх у відповідність до встановлених вище вимог, про що він повідомляється виконавчим апаратом ради.

         2.5. У разі неподання   районною державною адміністрацією пропозицій щодо кандидатури на посади Керівників підприємств, організацій, установ, чи закладів, які  перебувають в її управлінні, протягом двох місяців після звільнення попереднього Керівника, кандидатури на розгляд Органу управління вносить голова районної ради або особа, яка виконує його обов’язки .

         2.6. Документи щодо кандидатури на Керівника, які відповідають встановленим цим Положенням вимогам, передаються виконавчим апаратом районної ради на розгляд відповідної профільної комісії, яка за наслідками розгляду надає свої висновки.

           2.7. У разі надходження до Органу управління декількох заяв щодо призначення на посаду Керівника одного і того ж комунального підприємства, організації, установи чи закладу, постійна комісія розглядає кожну заяву з наданим пакетом документів визначеними у п.2.3 цього Положення, і надає висновки щодо призначення одного з претендентів та обґрунтовані відмови по інших кандидатурах.

           2.8. Кандидати на Керівника можуть також визначатисьзаконкурсом. Порядок проведення конкурсу, встановлення його результатів визначається відповідним законодавством або окремим рішенням Органу управління.

2.9. Підготовку проекту рішення за поданими матеріалами та висновками профільних постійних комісій на розгляд на сесії районної ради здійснює виконавчий апарат.

         2.10. У разі відхилення Органом управління кандидатури Керівника, ця кандидатура може бути повторно внесена на розгляд Органу управління з дотриманням вимог цього Положення. У разі повторного відхилення кандидатури Керівника, готуються документи на іншу особу. Одна і таж кандидатура Керівника не може бути внесена на розгляд районної ради більше двох разів.

2.11. Надати   право голові районної ради або особі, яка виконує його обов’язки, своїм розпорядженням призначати та звільняти в міжсесійний період виконуючого обов’язки (тимчасово виконуючого обов’язки) Керівника відповідно до чинного законодавства, з визначенням кола обов’язків та оплати праці згідно розпорядження.

3. Порядок укладення, продовження терміну дії та переукладення на новий термін контрактів з Керівниками

         3.1. Контракти з Керівниками укладаються на підставі відповідного рішення Органу управління у письмовій формі на термін від 1 до 5 років, а з Керівниками установ та закладів охорони здоров’я на термін від 3 до 5 років, якщо чинним законодавством не встановлюються інші терміни їх дії.

       3.2. Контракти з Керівниками укладаються головою районної ради або особою, яка виконує його обов’язки, якщо інше не передбачено рішенням Органу управління.

       3.3. Контракти з Керівниками укладаються за Типовою формою:

         - для комунальних підприємств, організацій, установ та закладів ( крім охорони здоров’я)   згідно Додатку 1 до цього Положення;

         -   для комунальних   установ та закладів охорони здоров’я згідно Додатку 2 до Положення.

           3.4. Контракт з Керівником укладається також у випадку, якщо з ним до прийняття цього Положення вже було укладено безстроковий трудовий договір.

3.5. Дія контракту для Керівника починається з дати, визначеної у ньому сторонами, але не раніше дати прийняття Органом управління рішення про його призначення.

3.6. Контракт укладається в письмовій формі протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення. Зміни та доповнення до контракту вносяться за угодою сторін шляхом укладення додаткових угод (договорів).

         3.7. Для розгляду питання щодо продовження трудових відносин шляхом переукладення або продовження терміну дії контракту Керівник не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну його дії, подає Органу управління   заяву та звіт про виконання умов контракту.

         3.8. У випадку, якщо комунальне підприємство, організація, установа чи заклад знаходиться в управлінні районної державної адміністрації крім документів, визначених у п. 3.8 цього Положення,   Керівник подає відповідне погодження вказаного вище органу. В разі, якщо Керівником зазначене погодження не було надано, голова районної ради або особа, яка виконує його обов’язки звертається самостійно до районної державної адміністрації.

         3.9. Заява з відповідними документами та пропозиціями відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради направляється до профільної постійної комісії.

         Профільна постійна комісія ради розглядає надані матеріали та приймає рішення (висновки) щодо можливості продовження строку дії контракту чи переукладання його (із зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення Керівника з займаної посади (з обґрунтуванням причин).

         3.10. Продовження терміну дії контракту або переукладення його на новий термін здійснюється на підставі рішення Органу управління. У період між сесіями голова районної ради, або особа, яка виконує його обов’язки, має право продовжити термін дії контракту або переукласти його на новий термін з дотриманням вимог пунктів 3.7, 3.8, 3.9 цього Положення.

        

4.   Організація виконання умов контракту щодо оплати праці та соціально-побутового забезпечення Керівника.

4.1.Умови оплати праці Керівників визначаються у контракті, його заробітна плата складається з посадового окладу, премії, доплат і надбавок до посадового окладу та інших видів матеріального заохочення не заборонених чинним законодавством.

4.2. Посадовий оклад та інші умови оплати праці визначаються   відповідно до Постанов Кабінету Міністрів, галузевих нормативно-правових актів та з урахуванням відповідних галузевих угод.

У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу Керівника, використовується найвищий.

4.3. Умови оплати праці Керівників комунальних підприємств, організацій, установ чи закладів,    які повністю або частково фінансуються з бюджету, підлягають погодженню фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

4.4. Керівникам з урахуванням вимог чинного галузевого законодавства може встановлюватись  надбавка до 50 відсотків посадового окладу за інтенсивність, особливий характер роботи, за високі досягнення у   праці,   складність, напруженість у роботі тощо, якщо інше не передбачено законодавством. Порядок встановлення та виплати  зазначеного вище виду надбавки визначається у контракті з Керівником, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

У разі неналежного виконання обов’язків визначених контрактом, погіршення якості роботи, вказана надбавка скасовується або зменшується. У разі наявності збитків за результатами роботи комерційного підприємства надбавка скасовується до відновлення стабільної роботи підприємства.

           4.5. Поточні премії   Керівникам комерційних підприємств за підсумками роботи за квартал, рік   виплачуються за умов, передбачених контрактом, згідно розпорядження голови районної ради або особи, яка виконує його обов’язки. У випадку, якщо комунальне підприємство перебуває в управлінні районної державної адміністрації згідно відповідного рішення ради, вказане преміювання здійснюється за її погодженням.

Керівникам бюджетних підприємств, організацій, установ чи закладів   премії нараховуються та виплачуються відповідно до чинного законодавства  на підставі контракту та Положення про преміювання, передбаченого колективним договором.

У разі погіршення показників роботи підприємства, організації, установи чи закладу невиконання Керівником умов контракту чи порушення трудової дисципліни премія не нараховується. Премія не нараховується також у разі затримки більш як на місяць заробітної плати працівникам, наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів,  допущення нещасного випадку на зі смертельним наслідком

4.6. Порядок преміювання Керівників закладів охорони здоров’я,   виплату їм надбавки до посадового окладу за високі досягнення у   праці,   виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги   та встановлення їх розмірів здійснюється відповідно до контракту і виплачується на підставі спільного розпорядження голів районної державної адміністрації та районної ради з наступним затвердженням сесією ради. Інші надбавки і доплати,   передбачені нормативними актами у галузі охорони здоров’я встановлюється в контракті з Керівником.

           Виплата поточних премій керівникам закладів охорони здоров’я здійснюється з урахуванням результатів роботи за відповідний період та попереднім погодженням такої виплати з Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

4.7. Керівникам можуть бути виплачені інші одноразові премії, соціальні виплати (матеріальна допомога та ін.), які передбачені колективним договором для працівників підприємств, організацій, установ чи закладів та чинним законодавством . Підставою для здійснення даної виплати є контракт чи розпорядження голови районної ради або особи,   яка виконує його обов’язки,   якщо інше   не передбачено галузевим законодавством та цим Положенням.

4.8. Час і порядок використання відпустки Керівникам погоджуються Органом управління, в особі голови районної ради,або особи, яка виконує його обов’язки,   відповідно до їх особистих заяв, про що видається відповідне розпорядження.

5. Порядок розірвання контракту та звільнення Керівника із займаної посади.

         5.1. Контракт з керівником може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством, а також передбачених в контракті.

         5.2. Розірвання трудових відносин з підстав передбачених чинним законодавством та контрактом проводиться на підставі рішення ради крім випадків визначених п.5.3  цього Положення.

       Орган управління приймає рішення про звільнення Керівників та припинення дії контракту :

- у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено;

- за згодою сторін;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством про працю та контрактом.

         5.3. У виняткових випадках в міжсесійний період, коли особиста заява Керівника зумовлює дострокове розірванням контракту з підстав, передбачених ст.39 Кодексу законів про працю України чи у разі його смерті, звільнення здійснюється за висновками відповідної профільної комісії на підставі розпорядження голови районної ради або особи, яка виконує його обов’язки, з наступним затвердженням на черговому пленарному засіданні ради.

       5.4. При розірванні трудового договору (контракту) на підставах, зазначених у ньому, але не передбачених чинним законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється згідно п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у його трудовій книжці.

       5.5. Ініціатором звільнення Керівника може бути голова районної ради (особа, яка виконує його обов’язки) або голова районної державної адміністрації щодо комунальних підприємств, організацій, установ чи закладів, які перебувають   в його управлінні. Ініціатор звільнення надає сесії районної ради  відповідне подання з обґрунтуванням причин та інші документи.

         При достроковому звільненні Керівника закладу охорони здоров’я до подання додається відповідне   погодження Департаменту охорони здоров’я   обласної державної адміністрації.

         5.6. Питання щодо дострокового звільнення Керівника з посади попередньо розглядається відповідною профільною постійною комісією районної ради, яка приймає рішення щодо звільнення Керівника та вносить на розгляд сесії, крім винятків передбачених цим Положенням.

      5.7. Керівник, з яким укладено контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення має право на отримання всіх пільг та компенсацій, встановлених чинним законодавством України.

       5.8. У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до Керівника застосовується дисциплінарне стягнення (догана, звільнення, тощо). Для з’ясування ступеня тяжкості вчиненого порушення й заподіяної з його вини шкоди, обставин, за яких його вчинено порушення, а також визначення виду стягнення, яке може бути застосовано до Керівника,  всі матеріали направляються на розгляд профільної постійної комісії районної ради. На підставі відповідного висновку постійної комісії  виконавчий апарат готує проект розпорядження голови районної ради або особи, яка виконує його обов’язки, щодо притягнення Керівника до дисциплінарної відповідальності або проект рішення районної ради щодо звільнення його із займаної посади.

6. Прикінцеві положення

6.1. Контракт та додаткові угоди (договора) до нього складаються у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Один екземпляр залишається у Керівника, інший разом з особовою справою зберігається у виконавчому апараті районної ради.

           6.2.Трудові книжки Керівників зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради.

6.3. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

6.4. У разі змін до трудового законодавства України та галузевих нормативних актів, яким суперечить дане Положення, застосовуються норми зазначених вище нормативних актів.

Керуючий справами                                                                Л.Світла

                                                             Додаток 1

                                                                 до Положення про порядок призначення на посади та                              

                                                                       звільнення з посад керівників комунальних підприємств,

                                                                        установ та закладів, що перебувають у спільній власності  

                                                                             територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

ТИПОВА ФОРМА

контракту з керівником комунального підприємства ( організації, установи чи закладу), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

Кельменецька районна рада, яка діє на підставі Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”(далі - Орган управління),   в особі голови районної ради __________________________________________________________, з однієї сторони
(посада, прізвище, ім’я та по батькові голови Кельменецької районної ради)

та громадянин__________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

(надалі-Керівник), з іншої сторони ( іменуємі – Сторони), уклали цей контракт про нижченаведене:________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові)

згідно рішення Кельменецької районної ради (розпорядження голови районної ради) ______________________________________________________________________________

                                                                     ( дата і номер рішення ради або розпорядження голови)

призначається на посаду ( продовжує працювати на посаді)___________________________
                                                                                             (найменування посади Підприємства, Організації,Установи, Закладу)

( надалі – Підприємство (Організація, Установа, Заклад ) на строк дії цього контракту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом Підприємства ( Організації, Установи, Закладу) та цим контрактом, підконтрольний та підзвітний Органу управління.

1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) Підприємством (Організацією, Установою, Закладом), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, забезпечувати його беззбиткову діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління (господарського відання), а Орган управління зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.

1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору, на підставі якого виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління, що є сторонами по контракту.

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства (Організації, Установи, Закладу) , під час реалізації повноважень, функцій та обов’язків, визначених Статутом, іншими нормативними актами.

1.5. При виконанні покладених обов’язків Керівник керується Конституцією та Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями Органу управління, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом Підприємства (Організації, Установи, Закладу).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством (Організацією, Установою, Закладом), організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених його Статутом та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов’язується:

2.2.1.Виконувати такі постійні функції з організації і забезпечення діяльності Підприємства (Організації, Установи, Закладу) :

- організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших взятих зобов’язань;

-  матеріально-технічне забезпечення діяльності ;

- юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Підприємства (Організації, Установи, Закладу) ;

- забезпечення раціонального добору кадрів, створення умов для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку `штатним розписом;

-  забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві (Організації, Установі, Закладі) ;

-  створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;

- забезпечення цільового використання наданих бюджетних коштів, згідно з затвердженими державними та місцевими програмами;

- виконання зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам;

- вжиття заходів по своєчасній та в повному обсязі виплаті заробітної плати та недопущення утворення заборгованості;

-   відшкодування збитків, завданих Підприємству (Організації, Установі, Закладу) з його вини, згідно із законодавством;

- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства (Організації, Установи, Закладу)   згідно з чинним законодавством України та Статутом.

2.2.2. Ініціювати укладення Колективного договору та контроль за його виконанням.

2.2.3. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, що знаходиться на балансі Підприємства (Організації, Установи, Закладу) і закріплене на праві оперативного управління (господарського відання).

2.2.4. Забезпечувати виконання запланованих показників фінансово-господарської діяльності Підприємства (Організації, Установи, Закладу) .

Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.2.5. Щорічно надавати Органу управління звіт про виконання умов контракту, бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів.

2.2.6. Подавати в установленому порядку Органу управління квартальну та річну фінансову звітність Підприємства (Організації, Установи, Закладу), а також квартальний та річний звіти про результати діяльності.

2.2.7. Погоджувати з Органом управління, в особі голови районної ради, свої відпустки та відрядження, а також невідкладно інформувати про свою тимчасову втрату працездатності.

2.2.8. Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства (Організації, Установи, Закладу) .

2.2.9. Невідкладно інформувати Орган управління про участь Підприємства (Організації, Установи, Закладу) у судових процесах з фінансових та майнових питань.

2.2.10. Погоджувати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства (Організації, Установи, Закладу).

2.2.11. Укладати трудові договори з працівниками Підприємства (Організації, Установи, Закладу) , керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом, генеральною та галузевими угодами, Колективним договором.

2.2.12.Своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління, видані відповідно до законодавства.

2.2.13. Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України.

2.2.14. У разі невиконання обов’язків, визначених цим Контрактом , Керівник подає Органу управління письмове пояснення причини.

2.2.15. Керівник зобов’язаний подати звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

2.3. Керівник має право:

- діяти від імені Підприємства (Організації, Установи, Закладу) , представляти його у процесі будь-яких відносин з суб’єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими органами;

- укладати від імені Підприємства (Організації, Установи, Закладу) правочини відповідно до законодавства та в межах повноважень, наданих Статутом;

-  надавати доручення;

-  відкривати рахунки в банках;

- наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;

- накладати на працівників Підприємства (Організації, Установи, Закладу) дисциплінарні стягнення;

- у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;

- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Підприємства (Організації, Установи, Закладу) ;

- користуватися правом розпорядження коштів Підприємства (Організації, Установи, Закладу) в межах визначених чинним законодавством та Статутом;

-  вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції чинним законодавством, Органом управління, Статутом і цим контрактом.

2.4. Обов’язки Органу управління:

- гарантувати дотримання прав і законних інтересів Підприємства (Організації, Установи, Закладу), захищати і відстоювати його інтереси;

- надавати інформацію на запит Керівника;

- інформувати про галузеву науково-технічну політику;

- організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства (Організації, Установи, Закладу) ;

- здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством (Організацією, Установою, Закладом) на праві оперативного управління (господарського відання) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району;

- своєчасно вживати заходів щодо запобігання банкрутству Підприємства (Організації, Установи, Закладу) у разі його неплатоспроможності.

2.5. Права Органу управління:

- вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

-звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством та цим контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства та умов укладеного контракту);

- контролювати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства (Організації, Установи, Закладу) ;

- проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Підприємства (Організації, Установи, Закладу) та виконання Керівником умов його контракту;

-   погоджувати Керівникові відпустку та відрядження;

-   у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання його обов’язків на іншу особу.

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1. Керівник зобов’язаний виконувати Правила внутрішнього розпорядку, встановлені на Підприємстві (Організації, Установі, Закладі) .

3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору.

3.3. Керівнику надається щорічна відпустка, яка встановлюється згідно чинного законодавства тривалістю ___ календарних днів. Дату відпустки та її строки (початок, завершення, її поділ) Керівник погоджує з Органом управління , в особі голови районної ради.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику за кошти Підприємства (Організації, Установи, Закладу) виплачується заробітна плата у межах затвердженого фонду оплати праці, яка складається з:

а) посадового окладу встановленого на підставі чинного законодавства у відповідній галузі, згідно штатного розпису Підприємства (Організації, Установи, Закладу) затвердженого (погодженого) в порядку передбаченому Статутом;

б) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи тощо в розмірі до 50 % від посадового окладу, яка   виплачується відповідно до вимог галузевого законодавства, контракту та   розпорядження голови районної ради (спільного розпорядження голів районної державної адміністрації та районної ради)

   У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

в) інші надбавки ( доплата за стаж роботи тощо);

г) премії за підсумками роботи за місяць, квартал, рік згідно з Колективним договором Підприємства ( Організації, Установи, Закладу) та Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

     У разі погіршення показників роботи Підприємства ( Організації, Установи, Закладу),невиконання умов цього контракту, порушення трудової дисципліни, премія не нараховується. Премія не нараховується також у разі затримки більш як на місяць заробітної плати працівникам, наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів та допущення нещасного випадку зі смертельним наслідком.

4.2. Керівнику одночасно з наданням щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Оплата праці Керівника коригується  відповідно до змін посадових окладів чи тарифних ставок, передбачених чинним законодавством.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

5.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.

6.2. Цей контракт припиняється :

- у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено;

- за згодою Сторін;

- достроково за ініціативою Органу управління, у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України та цим контрактом;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим контрактом.

6.3.Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління до закінчення строку дії контракту:

- у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

- у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Підприємства (Організації, Установи, Закладу) (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції тощо);

- у разі невиконання обов’язків щодо відрахувань до бюджету, а також порушення без поважних причин термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Підприємством (Організацією, Установою, Закладом) зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до відкриття виконавчих проваджень або арешту комунального майна Підприємства (Організації, Установи, Закладу) з вини Керівника;

- у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців;

- за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

- у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

- у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та не вжиття заходів щодо її стягнення;

- у разі зростання збитків Підприємства (Організації, Установи, Закладу) або збиткової діяльності на протязі 6 місяців;

- у разі неодноразового звернення до Органу управління трудового колективу або профспілкового комітету Підприємства (Організації, Установи, Закладу) щодо порушень Керівником своїх обов’язків, які підтверджені документально;

- на підставі результатів здійснених перевірок контролюючих органів та обґрунтованих висновків постійних комісій районної ради;

-   у разі неподання до Органу управління квартальної та річної звітності;

- у разі неподання або несвоєчасного подання Органу управління на погодження кошторису, штатного розпису Підприємства (Організації, Установи, Закладу);

-   у разі порушення норм антикорупційного законодавства України;

-   з інших підстав визначених чинним   законодавством та цим Контрактом.

При припиненні (розірванні) контракту з підстав обумовлених пунктом 6.3. цього контракту, звільнення здійснюється відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.

6.4. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

6.5. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений або переукладений за згодою Сторін відповідно до законодавства та Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району. Якщотака угода до дня закінчення контракту не буде укладена, контракт вважаєтьсяприпиненим.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє протягом __ років з «__»_______20__ року до «__» _____ 20__ року.

7.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

7.3. Цей контракт укладений, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

7.4. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою Сторін у письмовій формі, які є невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

7.5. Орган управління має право використовувати персональні дані Керівника в межах повноважень та цього Контракту.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Підприємство (Організацію, Установу, Заклад):

найменування ______________________________________________________
місцезнаходження __________________________________________________

8.2. Відомості про Орган управління:

найменування ______________________________________________________
місцезнаходження __________________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника __________________________________

8.3. Відомості про Керівника:

прізвище, ім’я по батькові ___________________________________________
місце проживання (реєстрації) ________________________________________
номер службового телефону __________________________________________
номер домашнього телефону _________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий ______________________________

8.4. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління Керівник
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
____ ______________ 20__ р. ____ _______________ 20__ р.

                                                             Додаток 2

                                                                  до Положення про порядок призначення на посади та                              

                                                                       звільнення з посад керівників комунальних підприємств,

                                                                         установ та закладів, що перебувають у спільній власності  

                                                                             територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником комунального закладу
(установи) охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

смт. Кельменці ___ _________ 20__ р.

Кельменецька районна рада, яка діє на підставі Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”(далі - Орган управління),   в особі голови районної ради __________________________________________________________, з однієї сторони
(посада, прізвище, ім’я та по батькові голови Кельменецької районної ради)

та громадянин__________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

(надалі-Керівник), з іншої сторони (іменуємі – Сторони), уклали цей контракт про нижченаведене:________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

згідно рішення Кельменецької районної ради (розпорядження голови районної ради) __________________________________

( дата і номер рішення ради, розпорядження голови) призначається на посаду (продовжує працювати на посаді) _________________________________________________________________________
                                                         (найменування посади і закладу охорони здоров’я)

(надалі – Заклад,Установа) на строк дії цього контракту.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Закладом (Установою), у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну його діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. Керівник є повноважним представником Закладу (Установи) під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків Закладу (Установи) , передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і Статутом.

3. Керівник підзвітний і підконтрольний Органу управління у межах, установлених законодавством, Статутом Закладу (Установи) та цим контрактом.

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Закладом (Установою) організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом і цим контрактом.

5. Керівник зобов’язується:

1) організовувати роботу Закладу (Установи) щодо__________________________________________________________________________
           (завдання та мета бюджетної програми, за якою фінансується заклад, установа відповідно до статуту)

2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органу управління квартальну, річну фінансову та іншу звітність Закладу (Установи);

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Закладом (Установою) майна з метою належного виконання покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб  його працівників;

5) вживати заходи для ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за Закладом (Установою) на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у Закладі (Установі) вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання Закладу (Установи) та надання безоплатної медичної допомоги;

8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

10) забезпечувати виконання планових показників діяльності Закладу (Установи);

11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників за погодженням з Органом управління, в особі голови районної ради;

12) подавати на затвердження Органу управління в особі голови районної ради, штатний розпис, граничну чисельність та структуру Закладу (Установи);

13) погоджувати з Органом управління, в особі голови районної ради, свої відпустки, відрядження, а також невідкладно інформувати про свою тимчасову втрату працездатності;

14) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

15) укладати трудові договори з працівниками Закладу (Установи), керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом , генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

16) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

17) відшкодовувати збитки, завдані Закладу (Установі) з його вини, згідно із законодавством;

18) затверджувати Положення про структурні підрозділи, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Закладу (Установи);

Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

19) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

20) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління, видані відповідно до законодавства;

21) затверджувати посадові інструкції працівників Закладу (Установи);

22) невідкладно інформувати Орган управління про участь Закладу (Установи) у судових процесах з фінансових та майнових питань.

23) дотримуватись вимог чинного антикорупційного законодавства України.

6. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органу управління письмове пояснення причини.

7. Керівник має право:

1) діяти від імені Закладу (Установи), представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях в межах повноважень наданих Статутом;

2) укладати від імені Закладу (Установи) в межах повноважень правочини відповідно до законодавства;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства та банках;

4) розпоряджатися коштами Закладу (Установи) в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Закладу (Установи);

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, які згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Закладу (Установи) і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

9) представляти інтереси Закладу (Установи)у судових органах відповідно до законодавства.

8. Орган управління має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління Закладом ( Установою), розпорядження закріпленим майном та виконання умов цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за його вимогою, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю Закладу (Установи), ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого майна.

9. Орган управління здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.

10. Орган управління зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування Закладу (Установи);

2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;

3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

4) забезпечувати Заклад (Установу) матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

11. Орган управління, в особі голови районної ради:

1) затверджує граничну чисельність, структуру та штатний розпис Закладу (Установи);

2) погоджує за поданням Керівника призначення на посаду та звільнення з посади його заступників;

3) погоджує Керівнику відпустку та відрядження;

4) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання його обов’язків на іншу особу.

12. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

13. Орган управління може надавати Керівнику інші повноваження, якщо це передбачено чинним законодавством. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом укладення додаткового договору.

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

14. Умови оплати праці та тривалість щорічної відпустки Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

15. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

- посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

-   надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

-  доплат (за науковий ступінь тощо);

-   премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу;

- допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- матеріальної допомоги у сумі не більше посадового окладу на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

16. Керівнику надається щорічна відпустка, яка встановлюється згідно чинного законодавства тривалістю ___ календарних днів. Дату відпустки та її строки (початок, завершення, її поділ) Керівник погоджує з Органом управління , в особі голови районної ради.

17. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються відповідно до чинного законодавства, Положення про преміювання працівників Закладу (Установи) та Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

     На Керівника розповсюджуються умови депреміювання передбачені вказаними вище Положеннями;

18. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони скасовуються в межах чинного законодавства.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

19. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.

20. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

21. Орган управління несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

22. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у Закладі (Установі);

3) невиконання статутних завдань Закладу (Установи) і умов цього контракту з його вини.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

23. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.

24. Дія цього контракту припиняється:

1) в зв’язку із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

25. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого Закладу (Установі) завдано значних збитків;

3) у разі невиконання Закладом (Установою) зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі неподання або несвоєчасного подання Органу управління на погодження шатного розпису Закладу (Установи);

5) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

7) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

8) у разі неподання Органу управління квартальної та річної фінансової звітності;

9) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

10) за порушення вимог антикорупційного законодавства України;

11) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

26. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.

27. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений або переукладений за згодою Сторін відповідно до законодавства та Положення про порядок призначення і звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району. Якщо такий договір до дня закінчення контракту не буде укладена, контракт вважаєтьсяприпиненим.

28. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

29. Цей контракт діє з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

30. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

31. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

32. Відомості про   Заклад (Установу):

найменування ______________________________________________________
місцезнаходження __________________________________________________

33. Відомості про Орган управління:

найменування ______________________________________________________
місцезнаходження __________________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника __________________________________

34. Відомості про Керівника:

прізвище, ім’я по батькові ___________________________________________
місце проживання (реєстрації) ________________________________________
номер службового телефону __________________________________________
номер домашнього телефону _________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий ______________________________

35. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління Керівник
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
____ ______________ 20__ р. ____ _______________ 20__ р.

                                                                                                        Затверджено

                                                                                                             рішенням ІV сесії районної ради

                                                                                                            VІ скликання від 25.05.2011 р.

                                                                                                                             № 87.4 – 6/11

ПОРЯДОК

формування та ведення кадрового резерву

виконавчого апарату Кельменецької районної ради

     1.Даний Порядок формування та ведення кадрового резерву виконавчого апарату Кельменецької районної ради (далі - Порядок) розроблений на підставі Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386.

     2.Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі посадових осіб виконавчого апарату затверджується головою районної ради, а в разі його відсутності або не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - його заступником.

     3.Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

*  спроможні запроваджувати   демократичні   цінності   правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

*  мають професійні навички,   що   ґрунтуються   на   сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

     4.Кадровий резерв формується з:

*  посадових осіб місцевого   самоврядування,   які   підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

*  державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

*  спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих   навчальних   закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

     5.До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду у виконавчому апараті районної ради, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають їїта успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

     6.Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання   зайняти   посаду   у виконавчому апараті районної ради. Про   зарахування   до   кадрового   резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

     7.Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються районною радою, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" не формується.

     8.На посади інших працівників виконавчого апарату кадровий   резерв   формується з такого розрахунку:

*  на посади керуючого справами, начальників відділів,секторів виконавчого апарату районної ради - не менше двох осіб;

*  на посади спеціалістів виконавчого апарату - не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби.

     9.Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні та затверджується розпорядженням голови районної ради або його заступника. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни.

     10.Якщо для призначення на посади,   на   які   формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

     11.Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими головою районної ради, де може передбачатися:

*  вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

*  систематичне навчання шляхом самоосвіти;

*  періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

*  участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

*  стажування протягом не більш як два місяці у виконавчому апараті районної ради;

*  виконання обов'язків   посадової   особи,   на   посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

*  залучення до   розгляду   відповідних   питань,   проведення перевірок, службових розслідувань;

*  участь у   підготовці проектів   нормативних документів районної ради.

     12.Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду керуючого справами, покладається на заступника голови районної ради, а   на інші посади - на керуючого справами.

     13.Головний спеціаліст з кадрових питань у виконавчому апараті районної ради готує списки кадрового резерву, систематично аналізує та узагальнює практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

     14.Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

     15.Просування по   службі     посадової     особи     місцевого самоврядування та державних службовців,   зарахованих   до   кадрового   резерву,   може здійснюватися поза конкурсом.

     16.Голова районної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

     17.Перебування  працівника   у   кадровому   резерві   може припинитися з його власної ініціативи або   за   вмотивованою пропозицією керівника установи, організації, де він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням голови районної ради.

             Керуючий справами районної ради                                         Л.Світла

  

                                                                                                       Додаток 2

               до розпорядження голови районної

     ради від 29.12.2011 № 63

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по проведенню конкурсу на заміщення

вакантних посад у виконавчому апараті районної ради

1. Загальні положення.

1.1. Комісія по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апаратірайонної ради (далі – конкурсна комісія) утворюється розпорядженням голови Кельменецької районної ради (далі – голова ради) відповідно до ст. 10 розділу ІІІ Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарту ради У-УІІ категорій , крім випадків, коли законами України чи рішеннями Кабінету Міністрів України встановлено інший порядок заміщення відповідних посад.

1.2. Конкурсна комісія утворюється в складі голови, його заступника, секретаря і членів комісії.Її персональний склад затверджується розпорядженням голови ради.

     1.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради та цим Положенням.

2. Організаційні основи роботи та повноваження комісії.

     2.1. Конкурсна комісія проводить свою роботу у формі засідань, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

2.2. Засідання конкурсної комісії проводяться по мірі необхідності її головою, а в разі його відсутності чи неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин – заступником голови конкурсної комісії , та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

    

2.3. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд конкурсної комісії. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії , а в разі його відсутності - заступника.

2.4.  Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади, а саме:

*  розглядає документи, подані особами, що виявили бажання прийняти участь у конкурсі;

*  у разі необхідності проводить співбесіди;

*  приймає рішення про допущення до участі у конкурсі осіб, які відповідають його умовам;

*  проводить іспит та відбір кандидатів;

*  приймає рішення про переможця конкурсу;

*  інформує голову районної у місті ради про прийняте рішення не пізніш як через 2 дні після проведення засідання.

     2.5. У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. Рішення конкурсної комісії щодо рекомендації переможця конкурсу для роботи на відповідній посаді є підставою для прийняття керівником рішення про укладання трудової угоди.

3. Відповідальність комісії.

3.1.На конкурсну комісію покладається відповідальність за:

*  виконання покладених на неї завдань по якісному добору кадрів на службу до виконавчого апарату районної ради в межах її повноважень;

*  попередження особи, що претендує на вакантну посаду, про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлені Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”;

*  додержання строків та умов проведення конкурсного відбору;

*  додержання чинного законодавства при проведенні іспиту;

*  своєчасне інформування голови ради про прийняте комісією рішення;

*  відповідність переможця конкурсу умовам та вимогам посади, на яку комісія рекомендує  призначити переможця конкурсу.

                   Керуючий справами районної ради                                 Л.Світла

 

                 Додаток 1

до розпорядження голови районної

ради від 30.01.2013 №16

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

щорічної оцінки виконання посадовими особами

виконавчого апарату Кельменецької районної ради

покладених на них завдань та обов’язків

1. Загальні положення

1.1.Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату Кельменецької районної ради покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час   підбиття   підсумків   виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням ними служби та їх професійними досягненнями, відповідно до посадових інструкцій.

1.2.Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату, визначення   їх   потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому   розвитку; планування кар'єри,   вдосконалення   процесу   планування   та   організації діяльності посадової особи,   виявленні   організаційних   проблем   та   оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3.Щорічна   оцінка   проводиться в період між атестаціями у січні-лютому за підсумками минулого року.

У разі необхідності розпорядженням голови районної ради термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

1.4.Щорічна оцінка результатів роботи керуючого справами районної ради проводиться головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови, начальників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради проводиться керуючим справами районної ради, головних спеціалістів – безпосереднім керівником підрозділу.

У випадку відсутності безпосереднього керівника, який має проводити щорічну оцінку (хвороба, довготривале відрядження тощо), щорічну оцінку може проводити його заступник, а в разі відсутності такої посади - керівник вищого рівня.

1.5. Не підлягають щорічному оцінюванню працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на визначений термін.
Щорічною оцінкою виконання головою районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою діяльність перед радою (пункт 17 статті 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. Щорічною оцінкою виконання заступником голови районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою роботу перед об’єднаннями громадян (пункт 1 статті 16 Закону України ”Про статус депутатів місцевих рад”.

1.6.Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної   оцінки покладається на підрозділ виконавчого апарату районної ради до повноважень якого входить кадрове забезпечення (далі – відповідний підрозділ)

2.2. До початку проведення оцінювання відповідний підрозділ має ознайомити всіх посадових осіб виконавчого апарату районної ради з Порядком, а також забезпечити їх Формою бланка щорічної оцінки, зразок якої додається (додаток 1). Цей Порядок та зазначена Форма бланка щорічної оцінки може доводитись до посадових осіб в паперовому або електронному вигляді.

2.3.Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:

- підготовчий період,

- оцінювання,

- співбесіда та підписання результатів обговорення,

- затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання,

- заключний етап.

2.4.Підготовчий   період   включає  аналіз   безпосереднім керівником   та посадовою особою виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про відділи виконавчого апарату районної ради, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

2.5.Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь посадової особи в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а   також   встановити   для   себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою її посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань, тощо.

2.7.Оцінювання   безпосереднім   керівником   має   бути обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання, згідно Переліку загальних критеріїв та показників якості роботи, що додається (додаток 2).

За результатами   оцінювання і самооцінювання безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.8.Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання посадовою особою посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях і окремих доручень (завдань) керівника та може бути:

низька - посадова особа повинна покращити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування результату її роботи;

задовільна - посадова особа досягла певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків і повинна спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - посадова особа досягла результатів володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - посадова особа перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.9.Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особі для ознайомлення.

2.10.Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою виконавчого апарату районної ради проводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

2.11.Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і носити рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи.

2.12.При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямків з відповідним обґрунтуванням.

2.13.Співбесіда повинна закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

2.14. Затвердження результатів щорічної оцінки здійснюється керівником вищого рівня після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15.Заключний етап включає перевірку відповідним підрозділом повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи.

2.16.Відповідний підрозділ аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки. Зазначені висновки враховуються при визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб, плануванні їх кар'єри.

                                           3. Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при   вирішенні   питання   щодо   продовження   терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби у виконавчому апараті районної ради.

4. Оскарження посадовою особою результатів щорічної оцінки

4.1. У разі незгоди з оцінкою безпосереднього керівника посадова особа у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Якщо посадова особа залишається невдоволена рішенням керівників, вона може оскаржити ці рішення голові районної ради у такий же термін.

4.2. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням щорічної оцінки, вирішуються відповідно до законодавства про вирішення індивідуальних трудових спорів.

Керуючий справами

районної ради                                                           Л.Світла

ЗАТВЕРДЖЕНО

            розпорядження голови районної ради

                            26.03.2012 №19

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату

Кельменецької районної ради

І.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

       1.1. Положення про порядок проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату

Кельменецької районної ради ( далі –Положення) розроблено відповідно до статті 17 Закону України „ Про службу в органах місцевого самоврядування ” та з урахуванням Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 26.10.2001 № 1440 ( із змінами та доповненнями)..

1.2.Атестація посадових осіб виконавчого апарату Кельменецької районної ради (далі - посадові особи) проводиться один раз на 4 роки з метою підвищення ефективності їх діяльності. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені цими працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

     1.3.Атестації підлягають посадові особи виконавчого апарату районної ради усіх рівнів. 

1.4.Не підлягають атестації посадові особи міської ради визначені у п.2 “Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 26.10. 2001 №1440, а саме:

*  голова районної ради та його заступник;

*  працівники патронатної служби;

*  особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік ( крім тих, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік однак їх службові обов'язки не змінилися);

*  молоді спеціалісти;

*  вагітні жінки чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною;

*  особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

1.5. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату ради покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному головою районної ради, з урахуванням цього Положення. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ.

2.1.Для організації та проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради розпорядженням її голови утворюється атестаційна комісія ( далі по тексту – Комісія), до складу якої входять: голова , секретар та члени комісії.

Головою цієї Комісії призначається заступник голови районної ради.

2.2.Кількісний та персональний склад Комісії, термін і графік проведення атестації затверджуються розпорядженням голови районної ради і доводяться до відома посадових осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

2.3.Комісія працює відкрито і гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації та брати участь у засіданні Комісії, на якому розглядається питання про її атестування.

2.4.Комісія   повинна   забезпечувати об'єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання покладених на неї службових обов'язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою та законодавством відповідно професійній спрямованості, а також принциповий   підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання   її досвіду і знань у роботі районної ради.

2.5.Атестація посадових осіб, які увійшли до складу Комісії, передує атестації керівників структурних підрозділів та інших працівників.

         2.6.На кожну посадову особу,   яка   підлягає   атестації, складається службова характеристика, що підписується:

на керуючого справами – головою районної ради;

- на начальників структурних підрозділів – керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

- на спеціалістів виконавчого апарату районної ради – начальниками структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради,   в якому він працює.

     Службова характеристика повинна містити аналіз   виконання посадовою   особою службових обов'язків; відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов'язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

     Посадова особа ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з керівником структурного підрозділу , в якому вона працює.

     У разі   незгоди   з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, посадова особа може подати до комісії відповідну заяву, обгрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

             Оформлена належним чином службова характеристика   подається до Комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

2.7. Під час кожної атестації до Комісії подаються щорічні оцінки виконання посадовою особою покладених на неї завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

2.8. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується та керівник структурного підрозділу , в якому вона працює. Якщо посадова особа не з'явилася на засідання без поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

ІІІ. РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1.За результатами атестації Комісія робить один з таких висновків:

*про відповідність займаній посаді;

*про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо);

*про невідповідність займаній посаді.

3.2.Результати атестації мають рекомендаційний характер. Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування. Відповідно до висновку Комісія пропонує голові районної ради:

*визнати посадову особу атестованою;

*призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

*зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

*перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

3.3.Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення Комісії приймається стосовно кожної посадової особи, яка атестується, простою більшістю голосів її загального складу. У разі однакової кількості голосів членів Комісії приймається рішення на користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка атестується.

3.4.Голова Комісії про результати кожного засідання повідомляє голову районної ради. За результатами атестації видається відповідне його розпорядження.

ІУ. РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ.

4.1.Результати атестації заносяться до протоколу засідання Комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами Комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася, та керівникові структурного підрозділу виконавчого апарату ради, в якому вона працює, одразу після проведення атестації. Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

4.2. Результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків заносяться до її особової справи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження служби.

4.3. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається головою ради у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

4.4. Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

4.5. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

4.6. Рішення Комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

4.7. Перевибори голови районної ради не можуть бути підставою для проведення позачергової атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

Керуючий справами районної ради                                                         Л.Світла

 

 

 

EPSON009

EPSON010

EPSON011

EPSON004

EPSON005

EPSON006

 

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Минають роки, відлітають у вічність, але є дати непідвладні часу. Сімдесять шість років тому, у такі ж березневі дні Другої Світової війни буковинські землі були звільнені від нацистських окупантів. Бої за звільнення Кельменецького району тривали з 26 березня по 3 квітня 1944 року. Важкі бої точилися біля Лівинців і районного центру. Нацистські війська прагнули через Хотин, Лівинці та Липкани, а також через Вороновицю і Кельменці створити «коридор» для виходу з оточення. Шлях їм заступили війська 40-ї армії ІІ Українського фронту, 133-ї, 163-ї стрілецьких дивізій під прикриттям 4-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Смертю хоробрих, визволяючи Кельменеччину, загинули 236 солдатів і офіцерів, які спочивають вічним сном у Братській могилі в центрі селища. Це наш святий обов’язок у ці дні вшановувати величний подвиг цих воїнів – визволителів, пам'ять загиблих і не забувати піклуватися про живих ветеранів, щоб герої військових років не почували себе забутими і самотніми, були оточені турботою та увагою. Адже кожен, хто у минулому захищав рідну землю, кожен, хто боронить її нині, має бути вшанований суспільством. Щиро дякую ветеранам війни за їх героїзм і самовіддану працю в ім’я Перемоги. Доземно вклоняюсь світлій пам’яті тих, хто віддав своє життя на фронтах цієї жахливої війни. Зичу ветеранам війни, їхнім родинам, міцного здоров’я, благополуччя, світлих і радісних днів, миру в нашій Україні. Ми пам’ятаємо ваш подвиг. Слава Героям!
  • У зв’язку з загальнонаціональним карантином Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії. Про це сьогодні, 26 березня 2020 року, повідомила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час онлайн-трансляції на Facebook-сторінці МОН. “Карантин продовжено – до 24 квітня навчання точно триває за дистанційною формою. Сподіваємось на краще і що карантин закінчиться 24 квітня, але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій. Тому МОН розробило два сценарії, зважаючи на ситуацію з карантином”, – зазначила Любомира Мандзій.  ПЕРШИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ДО 1 ТИЖНЯ ЧЕРВНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома. Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО. ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня. Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня. ДРУГИЙ СЦЕНАРІЙ: КАРАНТИН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ДО ПОЧАТКУ СЕРПНЯ Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня. ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.  Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня. За обох сценаріїв:  для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, які планувався; екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;  для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук. Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.  Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від терміну карантину. Нагадаємо, загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно,продовжено на 21 день – до 24 квітня включно.  Джерело: https://mon.gov.ua
  • За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1 випадок; Волинська область — 2 випадки; Дніпропетровська область — 2 випадки; Донецька область — 1 випадок; Запорізька область —  7 випадків; Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків; м. Київ — 34 випадки; Київська область — 24 випадки; Львівська область — 2 випадки; Луганська область — 1; Одеська область — 4; Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний; Херсонська область — 1 випадок; Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки; Черкаська область — 2 випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. 25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Також на засіданні Кабінету Міністрів України заступника Міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня. З появою вірусу COVID-19 залишається багато невизначеностей щодо певних епідеміологічних, сероепідеміологічних (пов'язаних з ідентифікацією антитіл в популяції), клінічних і вірусологічних характеристик вірусу і пов'язаних з ним захворювань. Дослідження для оцінки цих характеристик в різних умовах мають вирішальне значення для поглиблення розуміння епідемічного процесу COVID-19. Вони також нададуть надійну інформацію, необхідну для уточнення моделей прогнозування та інформування про заходи громадської охорони здоров'я. Таким чином, ВООЗ у співпраці з технічними партнерами адаптувала протоколи ранніх епідеміологічних досліджень по пандемічному грипу та MERS-CoV, щоб краще зрозуміти ці характеристики і то, як вони можуть використовуватися для інформування про заходи охорони здоров'я. На сьогоднішній день п'ять ранніх основних сероепідеміологічних протоколів і форм збору даних доступні на веб-сайті Технічного керівництва ВООЗ COVID-19 Early investigations protocols. Всі протоколи пропонують стандартизовану методологію, що дозволяє систематично збирати дані і біологічні зразки з урахуванням місцевих умов і характеристик спалаху і швидко обмінюватися ними в форматі, який можна легко систематизувати, табулювати і аналізувати в багатьох різних умовах по всьому світу.  16 березня ВООЗ, Міжнародна федерація Червоного Хреста (IFRC) і ЮНІСЕФ спільно випустили Керівництво щодо плану дій з повідомленням про ризик і залучення  громадськості (RCCE) для COVID-19 Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response. 17 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.  Законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальності.  Крім того, буде спрощено процедуру державних закупівель товарів для боротьби із коронавірусом. Зокрема буде звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені для запобігання виникнення і поширення COVID-19. Ціни на товари медичного призначення та соціально значущі товари контролюватиме Кабінет Міністрів України. Буде також запроваджено комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг;  низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо; заборона на проведення органами державного нагляду планових заходів із здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності. ВООЗ опублікувала оновлене керівництво «Клінічне ведення тяжкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на захворювання COVID-19». Цей документ надає клініцистам оновлене тимчасове керівництво своєчасного, ефективного ведення пацієнтів з підозрою і підтвердженням COVID-19 Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected 13 березня Генеральний директор ВООЗ на брифінгу для ЗМІ по COVID-19 оголосив, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії, де реєструється більше випадків і смертей, ніж в решті світу, за винятком Китаю.  В даний час щоденно реєструється більше випадків, ніж в Китаї в розпал епідемії. ВООЗ продовжує підтримувати країни в готовності та реагуванні. Відправлено  поставки засобів індивідуального захисту в 56 країн, готується до відправлення у ще 28 країн і відправлено майже 1,5 мільйона діагностичних тестів в 120 країн. Досвід Китаю, Республіки Корея, Сінгапуру та інших країн ясно показує, що активне тестування і відстеження контактів в поєднанні із заходами соціального дистанціювання і мобілізацією громади можуть запобігти зараженню і врятувати життя людей. Спільно з Фондом Організації Об'єднаних Націй та Швейцарською фондом благодійності ВООЗ сьогодні запускає Фонд солідарного реагування на COVID-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям внести свій вклад. Зібрані кошти будуть використані для координації дій у відповідь, для закупівлі масок, рукавичок, халатів і захисних окулярів для працівників охорони здоров'я, для закупівлі діагностичних тестів, для поліпшення епіднагляду і для інвестицій в дослідження і розробки. З самого початку спалаху COVID-19 IPC грає важливу роль в профілактичних і пом'якшуючих заходах. Щоб забезпечити засноване на фактичних даних керівництво за якістю і оперативне реагування на глобальний попит, ВООЗ скликала Спеціальну консультативну групу експертів з профілактики та інфекційного контролю у рамках Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я (WHE), в якій беруть участь члени Глобальної мережі з профілактики та інфекційного контролю (GIPCN), члени відповідних установ і держави-члени уражені COVID-19. Ця консультативна група підтримує компонент WHE IPC, надаючи своєчасні рекомендації по готовності та реагуванню на COVID-19 на основі наявних даних. Вони проводять щотижневі обговорення технічних аспектів заходів IPC і обмінюються досвідом в постраждалих країнах. Наступні рекомендації / інструменти були випущені із допомогою з цією глобальною консультативною групою IPC: 1. Оцінка і контроль ризику впливу на працівників охорони здоров'я в контексті вірусу COVID-19 Health workers exposure risk assessment and management in the context of COVID-19 virus. Цей інструмент повинен використовуватися медичними установами, які обслуговували або пацієнтів з COVID-19; він повинен бути заповнений для всіх працівників охорони здоров'я (HCW), які контактували із підтвердженим випадком у пацієнта з COVID-19 в медичній установі. Він допомагає визначити ризик зараження вірусом COVID-19 медпрацівників, які були схильні до дії пацієнта з COVID-19, і надає рекомендації щодо належного лікування цих медпрацівників. 2. Міркування, що стосуються карантину окремих осіб в контексті стримування від COVID-19. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19)  Мета цього документа - запропонувати державам-членам керівництво по карантинним заходам для окремих осіб в контексті COVID-19. Він призначений для тих, хто відповідає за встановлення місцевої або національної політики в галузі карантину окремих осіб і дотримання заходів профілактики і контролю інфекцій у цих умовах. 3. У співпраці з колегами WASH, включаючи ЮНІСЕФ, група розробила брифінг з водопостачання, санітарії, гігієни та управління відходами для COVID-19. ВООЗ закликає країни прийняти чотиристоронню стратегію,  так заявив Генеральний директор ВООЗ на прес брифінгу 12 березня: Перше - готуватися та бути готовими У 77 країнах і територіях не зареєстровано жодного випадку захворювання, а в 55 країнах і територіях зареєстровано 10 випадків або менш. І всі країни із випадками  мають не залучені області. У країн є можливість зберегти підготувавши своїх людей і свої медичні установи. Друге, виявляти, запобігати і лікувати Країни не можуть боротися з вірусом, якщо не знають, де він знаходиться. Це означає необхідність надійного спостереження, щоб знайти, ізолювати, перевірити і опрацювати кожен випадок, щоб розірвати ланцюг передачі. Третє, зменшити і придушити Щоб врятувати життя, ми повинні зменшити передачу. Це означає знайти і ізолювати якомога більше випадків і ізолювати їх найближчих контактів. Навіть якщо ви не можете зупинити передачу, ви можете уповільнити її і захистити медичні установи, будинки для людей похилого віку та інші життєво важливі області - але тільки якщо ви перевіряєте всі підозрілі випадки. Четверте, інновації та покращення Це новий вірус і нова ситуація, усі навчаються і мають шукати нові способи запобігання інфекцій, порятунку життів і мінімізації впливу. У всіх країн є уроки, якими можна поділитися.  ВООЗ працює вдень і вночі, щоб підтримати всі країни. Станом на 12 березня було надіслано засоби індивідуального захисту в 57 країн, готується до відправки ще в 28 і доставлено лабораторних  матеріали в 120 країн. Генеральний директор ВООЗ в своєму брифінгу 11 березня для засобів масової інформації заявив, що за оцінкою ВООЗ спалах COVID-19 у світі охарактеризовано як пандемію. У зв’язку із поширенням COVID-19 в світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану. Відповідні рекомендації щодо кожної з таких країн за посиланням https://bit.ly/2wFYj4O. ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу COVID-19 і врятувати життя. ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення  COVID-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстерної медичної допомоги. ВООЗ визначила чотири сценарії розвитку подій у країнах для COVID-19: Країни без випадків (0 випадків); Країни з 1 або більше випадками, імпортованими або виявленими на місці (Спорадичні випадки); Країни, в яких спостерігаються кластери випадків у часі, території іі / або загальному впливі (Кластери випадків); Країни, в яких спостерігаються великі спалахи з місцево передачею (передача у громаді). Це посилання на документ, в якому описуються дії щодо забезпечення готовності та реагування для COVID-19 для кожного сценарію Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19 Оцінка ризиків за даними ECDC: ризик, пов'язаний з інфікуванням COVID-19 для людей в Європі, в даний час оцінюється від середнього до високого; ризик зараження цією хворобою для людей з країн Європи, які подорожують / проживають в районах, де немає випадків захворювання, або декілька імпортованих випадків, або з обмеженим місцевим поширенням, в даний час оцінюється від  низького до середнього; ризик для людей з країн Європи, які подорожують / проживають в районах з більш поширеною місцевою передачею, в даний час вважається високим; ризик виникнення кластерів, пов'язаних з COVID-19, в інших країнах Європи в даний час вважається помірним або високим; ризик широко поширення і стійкою передачі COVID-19 в Європі в найближчі тижні від середнього до високого, і все більше країн повідомляють про більшу кількість випадків і кластерів; ризик для потенціалу системи охорони здоров'я в Європі в найближчі тижні вважається від середнього до високого.           Оскільки спалах COVID-19 продовжує розвиватися, ВООЗ проводить його  порівняння з грипом. Обидва викликають респіраторні захворювання, але між цими двома вірусами і тим, як вони поширюються, є важливі відмінності. Це має важливе значення для прийняття заходів охорони здоров'я громадськості для реагування на кожен вірус. Чим схожі COVID-19 і віруси грипу? По-перше, COVID-19 і віруси грипу мають подібну клінічну картину захворювання. Тобто вони обидва викликають респіраторне захворювання, яке представляє собою широкий спектр захворювань від безсимптомного або легкого до важкого захворювання і смерті. По-друге, обидва віруси передаються при контакті, краплях і фомітах. В результаті ті ж заходи громадської охорони здоров'я, як гігієна рук і дотримання дихального етикету (кашель в лікоть або в одноразову серветку), є важливими діями, які все можуть попередити інфекцію. Чим відрізняються COVID-19 і віруси грипу? Швидкість передачі є важливою відмінністю між двома вірусами. Грип має більш короткий середній інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і більш короткий послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж у вірусу COVID-19. Послідовний інтервал для вірусу COVID-19 оцінюється в 5-6 днів, в той час як для вірусу грипу послідовний інтервал становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID19. Крім того, передача в перші 3-5 днів хвороби або потенційно предсимптомна передача - передача вірусу до появи симптомів - є основною причиною передачі грипу. Хоча ми маємо дані про поширення вірусу SARS-CoV-2 за 24-48 годин до появи симптомів, в даний час це не є основною причиною передачі. Передбачається, що репродуктивне число Ro - число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина - для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння. Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти страждають менше, ніж дорослі, і що частота випадків у віковій групі 0-19 років низька. Додаткові попередні дані, отримані в домашніх господарствах в Китаї, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки. У той час як спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з важким захворюванням, схоже, відрізняється. Для COVID-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки інфекції більш серйозніші, ніж спостерігається для при грипі. Найбільш схильні до ризику важкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом. Для COVID-19 поточні дослідження  показують, що старший  вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфекції. Смертність від SARS-CoV-2 вище, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу. Хоча для повної розуміння справжньої смертності від COVID-19 буде потрібно якийсь час, наявні у нас дані показують, що коефіцієнт летальності (число зареєстрованих смертей, поділене на зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (число зареєстрованих смертей, поділене на кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижча 0,1%. Однак летальність в значній мірі визначається від доступності та рівня надання медичної допомоги. Які методи лікування доступні для COVID-19 і вірусів грипу? Незважаючи на те, що в даний час в Китаї проводяться клінічні випробування ряду лікарських засобів і розробляється більше 20 вакцин для COVID-19, в даний час немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів для COVID-19. Навпаки, противірусні препарати та вакцини доступні для грипу. Хоча вакцина проти грипу не ефективна проти вірусу COVID-19, рекомендовано проходити вакцинацію щороку, щоб запобігти зараженню грипом.  По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання  (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу. Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах. За повідомленням МЗС України станом на 28 лютого інформація про наявність громадян України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до Посольства не надходила. Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовились від евакуації. Всього дипустанові відомо про 39 громадян України які залишаються в провінції Хубей. МЗС оприлюднено актуалізовані рекомендації громадянам України  тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними до інших територій Китайської Народної Республіки. В Італії у громадянки України, яка прибула з м. Кремона, був діагностований COVID-19 . Наразі вона знаходиться у лікарні “Cotugno” (м. Неаполь), а її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим. Зазначена ситуація перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі та Посольства України в Італії. Італійська сторона відзначає, що на сьогодні уряд повністю контролює епідеміологічну ситуацію в державі, де існують два осередки хвороби у Ломбардії та Венето, в той же час як в інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, що не становлять масової загрози для жителів. 27 лютого розпочався процес висадки пасажирів із круїзного лайнері «Diamond Princess», де знаходилося 25 громадян України-членів екіпажу лайнеру. Після висадки на берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії. Станом на 28 лютого , три громадянина України, в яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. 27 лютого була виписана з лікарні громадянка України, яка вже пройшла необхідний курс лікування, та наразі перебуває в одному з місцевих готелів. 28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади. Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах. 28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії. Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах COVID-19. Тренінг сфокусовано, по-перше, на наданні повної інформації про новий коронавірус, а також останніх рекомендацій ВООЗ. По-друге, на поширенні практичної інформації як алгоритми дій для лікарів-епідеміологів та вірусологів, що працюють у лабораторіях при роботі з випадком, який відповідає визначенню COVID-19. Окрім цього, тренінг включає сесію з комунікації як працювати з інформацією під час кризової ситуації, як спалах COVID-19 у світі. У тренінгу беруть часть понад 70 фахівців епідеміологів та вірусологів з Києва та регіонів України. CDC оприлюднило  тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на COVID-19: Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома. Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.  Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.  Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд. При плануванні відряджень варто дотримуватися рекомендацій https://bit.ly/2HCKKW0  Детальніше за посиланням: https://bit.ly/39PsC7E На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV“. Зазначене розпорядження КМУ: встановлює режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити існуючі засоби реагування, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на випадок виникнення епідемії; встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони здоров’я заклади; затверджує Національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік. МОЗ України до мережі обласних лабораторних центрів та закладів охорони здоров'я були направлені алгоритми дій: лікарів клініцистів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю; лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків; для населення, у разі підозри у них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення у громадських місцях. Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій: часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження;  Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом: Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти  Сторінка Центру громадського здоров’я України  Сторінка Міністерства охорони здоров'я Україна

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda