У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________________________

22 березня 2019 року № 388.21-7/19

Про внесення змін до Порядку формування,

фінансування і моніторингу виконання районних

(комплексних) програм та включення їх до щорічних

програм соціального – економічного розвитку

Кельменецького району

       З метою підвищення ефективності формування та реалізації районних програм, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на їх виконання, керуючись _т.. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до вимог наказів Міністерства фінансів України від 02.08.2010  року № 805 та від 26.08.2014 року № 836, враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку та управління об’єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

     1. Внести зміни та доповнення до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціального – економічного розвитку Кельменецького району ( надалі – Порядок) затвердивши його в новій редакції згідно додатку.

     2. Районній державній адміністрації, ініціаторам розроблення районних (комплексних) програм забезпечити неухильне виконання вимог затвердженого вище Порядку щодо проходження їх експертизи, погодження та затвердження.

    3. Встановити, що включення районних (комплексних) програм до щорічних програм соціального – економічного розвитку Кельменецького району здійснюється відділом агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації після проведення моніторингу їх виконання, результати якого погоджуються із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів. 

   4. Визнати таким, що втратив чинність Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціального – економічного розвитку Кельменецького району, затверджений рішенням ІІІ сесії районної ради У скликання від 28.09.2006 року № 41.3-5/06.

  5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів. 

Голова районної ради                                             В.Ілаш

                                                                                                                                                       Затверджено

                                                                                                                          рішення ХХІ сесії районної ради

                                                                                                                                      УІІ скликання

22 березня 2019 року № 388.21-7/19

ПОРЯДОК

формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) Програм

та включення їх до щорічних програм соціального - економічного та культурного

розвитку Кельменецького району

       Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) Програм та включення їх до щорічних програм соціального - економічного   та культурного розвитку Кельменецького району (надалі – Порядок) визначає засади формування, фінансування та моніторингу виконання районних програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

Метою цього Порядку є підвищення ефективності формування та реалізації Програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання.

       Зазначений Порядок розроблений з метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08. 2013 року № 774-р, відповідно до вимог законодавства щодо запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Районна Програма (надалі по тексту - Програма) – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району або окремих галузей економіки району, здійснюються з використанням коштів районного бюджету (загального або спеціального фонду), інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. Досягнення мети, завдань та очікуваного результату Програми здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій за кошти районного бюджету та інших джерел фінансування.

У випадку, якщо Програма передбачає залучення коштів декількох місцевих бюджетів та/або передбачає виконання напрямків, які будуть фінансуватися за кількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету, така програма вважається комплексною. Селищна та сільські Програми, прийняті на виконання комплексної Програми, вважаються її складовими.

Районна (комплексна) Програма розробляється з метою вирішення проблем розвитку окремої галузі чи території, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, а також координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем у випадку, якщо зазначені проблеми не можуть бути розв’язані у процесі їх поточної роботи.

1.2. Ініціаторами розроблення Програм можуть бути структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог статті 20 Бюджетного кодексу України розробником Програми може бути лише головний розпорядник коштів районного бюджету.

Пропозиції щодо формування змісту Програми зацікавлені юридичні та фізичні особи (постійні комісії та депутати районної ради, установи, організації, у тому числі громадські, підприємства тощо) подають головному розпоряднику коштів. За потреби до розробки Програми залучаються виконкоми місцевих рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронні та контролюючі органи, наукові установи тощо.

1.3. Програма розробляється за сукупності таких умов:

- відповідність мети Програми пріоритетним напрямам економічного і соціального розвитку району;

- існування проблеми, розв’язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

- наявності реальної можливості районного бюджету забезпечити виконання заходів Програми.

1.4. Районна ( комплексна ) Програма не повинна мати аналогів, її заходи не повинні дублюватися іншими Програмами.

Розділ ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇХ   ВИКОНАННЯ.

2.1.Ініціатор розроблення районної (комплексної) Програми готує пропозиції щодо необхідності її розроблення з урахуванням пункту 1.3 цього Порядку і подає їх фінансовому управлінню та відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за   рахунок коштів місцевого бюджету.

У разі отримання позитивного висновку, ініціатор розроблення Програми готує проект розпорядчого документу районної державної адміністрації (розпорядження, протокол доручень, спільне рішення тощо) про підготовку проекту Програми, в якому визначаються розробник, її відповідальний виконавець та терміни підготовки Програми. Підготовлений проект розпорядчого документу разом із відповідними висновками фінансового управління та відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації , ініціатор розроблення Програми подає голові районної державної адміністрації на підпис.

Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проекту Програми.

     2.2. Відповідальним виконавцем Програми може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними Програмами, виконання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який забезпечує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника і тільки юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Ініціатором розроблення Програми та її розробником, відповідальним виконавцем може бути один і той же самостійний підрозділ райдержадміністрації чи територіальний орган міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, а також орган місцевого самоврядування району.

2.3. Розробник Програми самостійно або спільно із відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, самостійними територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковцями підприємствами, установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми (співрозробники Програми) готує її проект .

Відповідальний виконавець Програми забезпечує виконання однієї або ряду районних (комплексних) Програм, обирає найраціональніший спосіб їх виконання і несе відповідальність за її виконання (кінцевий результат).

Учасниками Програми є районна державна адміністрація, самостійні територіальні представництва центрального органу виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації , які виконують один або декілька заходів Програми.

2.4. Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:

2.4.1.Розроблення проекту Програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї, результативних показників виконання програми (економічних, соціальних, екологічних тощо), обсягів і джерел фінансування.

2.4.2.Експертиза проекту Програми (висновки фінансовому управлінню та відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації).

2.4.3.Погодження (згідно вимог Регламенту роботи районної ради) та затвердження Програми, визначення розпорядника коштів районного бюджету.

2.4.4.Подання бюджетних запитів, включення Програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку району та районного бюджету.

2.4.5. Організація виконання заходів і завдань Програми, здійснення контролю за їх виконанням.

2.4.6. Підготовка та оцінка щорічних звітів про результати виконання Програми, а в разі потреби – проміжних звітів. Здійснення обґрунтованої оцінки результатів виконання Програми та розробка пропозицій щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань уточнення результативних показників обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань.

2.4.7. Заслуховування щорічних (проміжних) звітів та затвердження погоджених пропозицій щодо внесення змін до Програм на сесіях районної ради після їх попереднього погодження на засіданнях відповідних галузевих постійних комісій районної ради.

2.4.8. Підготовка та опублікування у засобах масової інформації (у разі потреби) заключного звіту про результати виконання Програми.

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ.

3.1.Проект Програми повинен містити наступні розділи:

 • І – паспорт та загальна характеристика Програми;
 • ІІ - визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
 • ІІІ - визначення мети Програми;
 • ІУ- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми;
 • У - перелік завдань і заходів Програми та результативні показники;
 • УІ - напрями діяльності та заходи Програми;
 • УІІ - координація та контроль за ходом виконання Програми.

   Зокрема:

Розділ І. Паспорт та загальна характеристика Програми .

В цьому розділі у стислому вигляді викладаються основні дані (назва розпорядження (протоколу доручення) про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників Програми, відповідальний виконавець та інші виконавці програми, строк виконання, обсяги та джерела фінансування). Паспорт та загальна характеристика Програми складається за формою, наведеною в Додатку 1,2 до цього Порядку.

Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Цей розділ повинен містити аналіз причин виникнення проблеми, чітко сформульоване їх визначення та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення проблем до найважливіших, обґрунтування шляхів і засобів їх розв’язання , а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

Розділ ІІІ. Мета Програми.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку району, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою. Мета повинна бути реальною та досяжною і щороку суттєво не змінюватись.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання важливих проблем розвитку району та окремих галузей економіки.

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми.

В цьому розділі наводяться шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання Програми.

Програма вважається довгостроковою якщо терміни її виконання розраховані більш як на 5 років. В такому випадку виконання Програми поділяється на етапи.

Розділ V. Завдання Програми та результативні показники.

Завдання Програми – це конкретні напрямки та заходи, що повинні бути здійсненні протягом певного періоду та мають забезпечувати досягнення цілей і передбачати конкретні дії, які можна оцінити за допомогою результативних показників.

Результативні показники Програми – це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються формами державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання Програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. У разі коли Програма виконується не за один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за роками.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми.

У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням.

Група показників витрат на виконання Програми складається за формою згідно з додатком 3 та 4 до цьогоПорядку. Розробник Програми у разі потреби складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яка також до неї додається;

показники продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які використовуються для оцінки досягнення її цілей ;

показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

В розділах щодо показників продукту, ефективності і якості вказуються вихідні дані на початок дії Програми на останню звітну дату перед початком її складання . Прогнозні показники на період дії Програми розраховуються розробником, виходячи з реальних можливостей за економічно обґрунтованими розрахунками і наводяться в цілому та диференційовано за роками.

Результативні показники наводяться стисло в тексті Програми, а також в додатках до неї за формою, встановленою додатком 5 до цього Порядку.

Розділ VI. Напрями діяльності і заходи Програми.

Напрями діяльності і заходи Програми – конкретні дії, спрямовані на виконання її завдань , з визначенням шляхів витрачання бюджетних коштів та не заборонених законодавством позабюджетних коштів. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця Програми. Визначення напрямів діяльності забезпечує реалізацію Програми у межах коштів, виділених на цю мету.

В цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності Програми, в тому числі в розрізі їх заходів, строки виконання заходів (в цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями і заходи програми готуються за формою, встановленою додатком 6 до цього Порядку, у якому визначаються джерела фінансування кожного із заходів, виконавці, і яка, за потреби, може бути доповнена розробником Програми додатковими даними.

Розділ VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

В цьому розділі зазначається орган, що здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми, визначається система взаємодії між її виконавцями, порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів і строків), звітування тощо.

Розділ IV. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ

4.1. Підготовлений проект районної (комплексної) Програми надається фінансовому управлінню і відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації, які проводять його експертизу на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї тих чи інших заходів, тощо. До здійснення експертизи можуть залучатися фахівці інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, науковці.

Кожен з органів, що приймав участь в проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів, надає розробнику (відповідальному виконавцю) Програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до цього проекту Програми. За наявності зауважень, розробник (відповідальний виконавець) Програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту Програми. З метою широкого обговорення проект Програми може розміщуватися на офіційному сайті районної ради чи районної державної адміністрації або в місцевій пресі – публікуватися інформаційні матеріали про проект Програми.

4.2. Після отримання позитивного висновку проект Програми надається районній раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій. Постійні комісії районної ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії районної ради наданого проекту Програми або її доопрацювання.      

4.3. Погоджений на засіданнях відповідних постійних комісій районної ради проект Програми розглядається на черговій сесії районної ради.

Проект рішення районної ради щодо затвердження Програми готує відповідальний виконавець. У проекті рішення обов'язково вказується головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми, терміни та періодичність звітування про хід її виконання на сесіях районної ради чи засіданнях постійних комісій,тощо.

Фінансування окремих Програм може здійснюватися одночасно за декількома кодами функціональної класифікації видатків бюджету. В такому випадку за кожним кодом визначається головний розпорядник коштів.

Розділ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧЕННЯ ЇЇ ДО ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ.

5.1.Після затвердження районною радою районної (комплексної) Програми головний розпорядник коштів надає фінансовому управлінню районної державної адміністрації бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів районного бюджету.

5.2.Фінансове управління райдержадміністрації аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і після узгодження з відділом агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації включає пропозиції до проекту районного бюджету на відповідний рік (проекту внесення змін до бюджету).

5.3.Основні критерії, які впливатимуть на фінансування Програми:

*  відповідність Програми стратегічним напрямам розвитку району;

*  очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

*  позитивні тенденції щодо виконання результативних показників Програми та ефективності її реалізації у попередні бюджетні періоди;

*  залучення додаткових коштів на виконання Програми за рахунок інших джерел фінансування.  

5.4.Перелік районних (комплексних) Програм, що фінансуються з районного бюджету, включається окремим розділом до щорічної Програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

5.5.Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням районної ради про районний
бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до районного бюджету
на відповідний рік) згідно з розписом районного бюджету.          

Розділ VI. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМ

6.1. Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, передбаченими нею. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

     Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної  влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.

6.2. Відповідальний виконавець Програми раз на рік подає відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністраціїузагальнену інформацію про стан та результати її виконання. Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних, показників в динаміці з початку дії програми відповідно до форми, встановленої Додатком 7 до цього Порядку, та пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу стану ефективності виконання Програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.      

Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністраціїведе базу даних звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районних (комплексних) Програм та за потреби інформують голів районної ради та районної державної адміністрації про їх виконання.

6.3. Відповідальний виконавець Програми щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів її виконання та при потребі розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів тощо.

У разі потреби внесення змін до Програми, проект змін до неї проходить процедуру експертизи, погодження та затвердження відповідно до п. п. 2.1, 4.1 - 4.3 цього Порядку.

Відповідальний виконавець довгострокової Програми після завершення І (II) етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо на II (III) етап Програми. Проект таких змін до Програми з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до п.2.1 та розділу ІV цього Порядку.                                  

6.4. Щорічно або в інші терміни, визначені рішенням районної ради про затвердження Програми, інформація відповідального виконавця про хід її виконання та ефективність реалізації  заходів Програми заслуховується на сесіях районної ради.

За ініціативою районної ради , галузевої постійної комісії, депутатів або відповідального виконавця (розпорядника коштів) Програми, розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми та ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей і ефективність використання коштів (відповідно до форми, встановленої Додатком 7 до цього Порядку з відповідною інформацією) може розглядатися на сесіях ради протягом року по мірі необхідності.

6.5. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про результати виконання Програми за формою згідно додатком 8 до цього Порядку та подає його на розгляд сесії районної ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку їх виконання .

Пояснювальна записка до заключного звіту включає в себе наступні дані:

*  досягнення мети Програми;

*  рівень виконання запланованих результативних показників;

*  роботу учасників бюджетної Програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

 1. 6.6. У разі потреби, відповідальний виконавець Програми публікує основні досягнуті результати її реалізації в засобах масової інформації
 2. 7. Виконання Програми припиняється достроково в разі:

- припинення фінансування її заходів і завдань - за спільним поданням відповідального виконавця Програми, відділу агропромислового та економічного розвитку і фінансового управління районної державної адміністрації;

- втрати актуальності головної мети Програми - за спільним поданням відповідального виконавця Програми, фінансового управління і відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації.

   Рішення про дострокове припинення Програми приймає районна рада.

Керуючий справами                                       Л.Світла

Додаток 1

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних (комплексних)

програм та включення їх до щорічних програм

соціального - економічного розвитку

Кельменецького району

ПАСПОРТ

районної (комплексної) цільової Програми

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(назва програми)

1. Розробник Програми – головний розпорядник бюджетних коштів­­­­______________________________________ ________________________________________________________________________________________________

2. Відповідальний виконавець Програми_____________________________________________________________

3. Дата, номер документа про затвердження Програми­­­­__________________________________________________

4. Мета _________________________________________________________________________________________

5. Термін реалізації Програми ______________________________________________________________________

6. Етапи виконання Програми (для довгострокових Програм) ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

7. Загальний обсяг фінансування, у тому числі кошти районного бюджету_________________________________ ________________________________________________________________________________________________

8.  Очікувані результати виконання Програми ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Керівник установи -
головного розпорядника коштів      _____________________     __________________

                                                                                   (П. І. Б.)                                (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                   _____________________     __________________

                                                                                   (П. І. Б.)                                (підпис)

                       

 

 

 


Додаток 2

до Порядку формування,фінасування

і моніторингу виконання районних (комплексних)

програм та включення їх до щорічних програм

соціального - економічного розвитку

Кельменецького району

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОННОЇ (комплексної) ПРОГРАМИ

________________________________________________________________

назва Програми

1

 

Ініціатор розроблення Програми:

2

 

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування   про розроблення Програми

3

 

Розробник Програми

4

 

Співрозробники Програми

5

 

Відповідальний виконавець Програми

6

 

Учасники Програми

7

 

Терміни реалізації Програми

7.1. *

 

Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

8**

 

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

9

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
9.1. в тому числі бюджетних коштів:

 

 

-з них районного бюджету
  -з місцевих бюджетів
9.2. в тому числі з інших джерел фінансування

       Примітка:

* Розділ 7.1. заповнюється для довгострокових Програм

**Розділ 8 заповнюється для комплексних Програм


Додаток 3

до Порядку формування, фінансування

і моніторингу виконання районних (комплексних)

програм та включення їх до щорічних програм

соціального - економічного розвитку

Кельменецького району

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(показники витрат ) РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

___________________________________________

назва Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми І етап виконання Програми

ІІ етап

(20__-20__р.р)

ІІІ етап

(20__-20__р.р)

Всього витрат на виконання Програми
20__ рік 20__ рік 20__ рік
1 2 3 4 5* 6* 7**

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

Державний бюджет
Районний бюджет
Кошти не бюджетних джерел

Примітка:

* У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 5,6 не заповнюються.

** Розраховані обсяги фінансування Програми повинні відповідати обсягам коштів на

виконання її заходів , визначених в графі 7 додатку 4 до цього Порядку.


Додаток 4

Порядку формування,фінансування

і моніторингу виконання районних (комплексних)

програм та включення їх до щорічних програм

соціального - економічного розвитку

Кельменецького району

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

(показники витрат ) комплексної Програми

________________________________________

назва Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми І етап виконання програми

ІІ етап

(20__-20__р.р)

20__ рік

ІІІ етап

(20__-20__р.р)

20__ рік

Всього витрат на виконання програми
20__ рік 20__ рік 20__ рік
1 2 3 4 5 6 7

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

Державний бюджет
Обласний бюджет
Районні бюджет
Бюджети сіл, селищ
Кошти не бюджетних джерел

 

Примітка:

         Додаток 4 заповнюється для комплексних Програм

       Кошти районного бюджету, бюджетів сіл,селища, що пропонується використати на виконання комплексної Програми, наводяться в цьому додатку загальними сумами по роках. Розшифровка обсягів бюджетних коштів в розрізі районних та інших бюджетів наводиться розробником Програми в окремому додатку за аналогічною формою, який є невід’ємною її частиною .


Додаток 5

Порядку формування,фінансування

і моніторингу виконання районних (комплексних)

програм та включення їх до щорічних програм

соціального - економічного розвитку

Кельменецького району

Результативні показники районної (комплексної) Програми

_________________________________________

назва Програми

__________________________________________________________________________________

                                                                                            

з/п

Назва показника

Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми І етап виконання Програми

ІІ етап

(20__-20__р.р)

ІІІ етап

(20__-20__р.р)

Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)
20__ рік 20__ рік 20__ рік
1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10
І Показники витрат
1
2
ІІ Показники продукту Програми
1
2
ІІІ Показники ефективності Програм
1
2
IV Показник якості Програми
1
2
….

       Примітка:

     *У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8,9 не заповнюються.

   **Для комплексних Програм показники продукту, ефективності і якості розраховуються в розрізі територій, місцеві бюджети яких виділяють кошти на виконання Програми.Додаток 6

до Порядку формування і моніторинг виконання

районних (комплексних) Програм та включення їх

до щорічних програм   соціального - економічного

розвитку Кельменецького району

Напрями діяльності та заходи районної (комплексної ) Програми

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

(назва Програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1 2 3* 4 5** 6*** 7 8
20 ___ рік****
1. Завдання 1 Захід 1
Захід 2
2. Завдання 2 Захід 1
Усього на етап або на Програму:

       Примітка:

     *Терміни виконання заходів наводяться в цілому та поетапно, а також конкретизовано по - можливості, з розбивкою за кварталами. Наприклад за заходом “Підготувати та видати збірник інформаційно-методичних матеріалів з проблем молодіжної роботи, соціального захисту і підтримки різних категорій молоді результатів соціальних досліджень” необхідно вказати рік та квартал видання такого збірника. Якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** Першим у списку виконавців заходів у графі 5 зазначається основний виконавець конкретного заходу.

***В Графі 6 “Джерела фінансування” вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід – державний, обласний ,місцеві, бюджети, небюджетні джерела – кредитні ресурси, кошти СПД, інвестиції, кошти населення тощо. Вказується кожне джерело окремо.

*** Завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік Програми.

     У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, однак головний виконавець програми вважає, що вони вплинуть на загальний результат програми його включення до програми, в графі 7 “Орієнтовані обсяги фінансування” зазначається “вкладень коштів не потребує”. Орієнтовані обсяги вкладень коштів районного бюджету, бюджетів сіл, селища вказують загальною сумою

   В графі “Очікуваний результат” наводяться передбачувані кількісні та якісні показники, показники ефективності (економічні, соціальні, екологічні тощо), яких можна досягнути в ході виконання конкретного заходу).

Додаток 7

до Порядку формування і моніторинг виконання

районних (комплексних) Програм та включення їх

до щорічних програм   соціального - економічного

розвитку Кельменецького району

Інформація про виконання районних (комплексних) Програми за  _______

1. ________ __________________________________________________
КВКВ найменування  головного  розпорядника  коштів Програми
2. _________ __________________________________________________
КВКВ найменування  відповідального  виконавця Програми
3. _________ __________________________________________________
КФКВ найменування Програми, дата  і  номер рішення  районної ради про її затвердження

Напрями діяльності та заходи районної (комплексної ) Програми

з/п

Захід

Головний виконавець та строк виконання заходу

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень

Стан виконання заходів 

(результативні показники виконання Програми)

Усього у тому числі Усього у тому числі
Районний бюджет Міський, сільські бюджети Кошти не бюджет-них джерел Районний бюджет Селищний, сільські бюджети Кошти не бюджетних джерел
етап виконання

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

тис. гривень

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення
усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд

спеціальний

фонд

                                     Керівник установи -
                                 головного розпорядника коштів                        __________________________________              (П. І. Б.)                                       

                                                                                                         (підпис)

                                 Відповідальнй   виконавець Програми                              __________________________________               (П. І. Б.)                                        

                                                                                                         (підпис)

                       Продовження додатку 7

до Порядку формування і моніторинг виконання

районних (комплексних) Програм та включення їх

до щорічних програм   соціального - економічного

розвитку Кельменецького району

“Ознайомлено”                                                                                                                      

Фінансове управління райдержадміністрації

_________________ _________

___ _________ 20____ року

Інформація

про стан виконання районної (комплексної) Програми за 20__ рік
(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів Програми ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Повна назва Програми, ким і коли затверджена _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

№ з/п Зміст заходу Передбачене фінансування на 20­­­­­­_ рік, тис. грн. Профінансовано за звітний період, тис.грн. Що зроблено
фінан-сові джерела у тому числі: фінан-сові джерела у тому числі:
усього заг.
фонд
спец.
фонд
усього заг.
фонд
спец.
фонд

- кошти районного бюджету

- інші джерела*

- кошти районногобюджету

- інші джерела*

*вказується кожне джерело окремо.

Керівник установи -
головного розпорядника коштів               _____________________     __________________

                                                                                                          (П. І. Б.)                           (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                _____________________     _________________

                                                                                                          (П. І. Б.)                              (підпис)

Додаток 8

до Порядку формування і моніторинг виконання

районних (комплексних) Програм та включення їх

до щорічних програм   соціального - економічного

розвитку Кельменецького району

                       

Підсумковий звіт щодо виконання районної (комплексної) Програми

1. Основні дані:

- Назва Програми__________________________________________________________________________________________________

- Номер та дата рішення про прийняття Програми_______________________________________________________________________

- Заплановане фінансування, грн._____________________________________________________________________________________

- Розпорядник коштів (виконавець Програми)__________________________________________________________________________

- Мета Програми___________________________________________________________________________________________________

 

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ Плановане фінансування, грн. Дата проведення Назва, зміст заходу КФКВ КЕКВ Фактичне фінансування (касові видатки), грн.
                   
                   
                   

 

3.Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

 

№ з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
           
           
           

*- отримувач коштів

 • перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми


4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

 

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом районної (бюджетної) Програми на звітний період, грн. Виконано за звітний період, грн. Відхилення
усього у тому числі: усього у тому числі: усього у тому числі:
загальний фонд спец.
фонд
загальний фонд спец.
фонд
загальний фонд спец. фонд
Завдання 1
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми
Завдання 2
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

Керівник установи -
головного розпорядника коштів                  _____________________     __________________

                                                                                                           (П. І. Б.)                                (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                              _____________________            __________________

                                                                                                           (П. І. Б.)                                (підпис)

                      

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
 • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
 •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda