КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVIІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

              

28 вересня 2018 року № 330.17-7/18

Про внесення змін та доповнень

до Статуту комунального підприємства

Редакція Кельменецького

районного радіомовлення

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до ст. 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України,враховуючи рекомедації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення, затвердивши його в новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
  2. Керівнику комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення Драганенко Н.Д. зареєструвати нову редакцію Статуту в порядку встановленому чинним законодавством.

   3.   Внести зміни до редакційної ради комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення та затвердити її в такому складі:

– Горобець Анатолій Іванович, заступник голови районної ради;

– Урсуляк Ігор Іванович, заступник голови районної державної адміністрації;

– Драганенко Наталія Дмитрівна, головний редактор комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.) та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О).                                                                        

                        

               Голова районної ради                                           В.Ілаш

Додаток

«Затверджено»

рішення XVII сесії районної ради

VII скликання

                                                                                                                            № 330.17-7/18

                                                                                 від 28 вересня 2018  року         

  1. 1.Загальні положення

1.1.   Комунальне підприємство Редакція Кельменецького районного радіомовлення (надалі – Редакція радіомовлення) – є комунальним підприємством спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району у сфері радіомовлення, яке створене з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад і діє на основі правових норм Конституції України, Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та інших законодавчих документів України.

1.2.   Власником Редакції радіомовлення є територіальні громади сіл, селища Кельменецького району, а Засновником та Органом управління майном - Кельменецька районна рада (надалі – представник Власника).

1.3.   Редакція радіомовлення у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом і рішеннями представника Власника.

1.4.   Повна назва: комунальне підприємство Редакція Кельменецького районного радіомовлення; скорочена –КП Редакція радіомовлення.

1.5.   Місце знаходження: 60100, Україна, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Бесарабська, буд. 49, каб. 59.

  1. 2.Юридичний статус

2.1. Редакція радіомовлення здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Редакції радіомовлення або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється. Власні доходи (прибутки) підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Редакції радомовлення, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

2.2.   Редакція радіомовлення є юридичною особою, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, виступати в суді як позивач, відповідач, третя особа та інші ознаки юридичної особи.

2.3.   Редакція радіомовлення володіє і користується на правах оперативного управління належними їй засобами, цінними паперами, майном, має самостійний баланс, власні засоби і оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, відповідні штамп, фірмові бланки зі своєю назвою та інші реквізити.

2.4.   Статус юридичної особи Редакція радіомовлення набуває з моменту державної реєстрації. Редакція радіомовлення створюється на невизначений термін.

2.5. Редакція радіомовлення несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Представник Власника не несе відповідальність по зобов’язаннях Редакції радіомовлення, яка в свою чергу не несе відповідальності по зобов’язаннях представника Власника.

  1. 3.Предмет і мета діяльності

3.1.   Редакція радіомовлення створюється для підготовки і випуску в ефір передач по проводовій мережі району та іншої діяльності не забороненої чинним законодавством в інформаційній сфері України.

3.2.   Мета діяльності Редакції радіомовлення:

- висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства;

- інформування про діяльність представника Власника, інших органів місцевого самоврядування району, органів державної виконавчої влади, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпечення району, попередження про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення;

- захист політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод людини;

- забезпечення доступу до інформації і задоволення інформаційних потреб жителів району, юридичних осіб, державних органів, політичних партій, громадських організацій;

- реалізація відкритого і вільного обговорення суспільних проблем;

- формування культури мовлення населення, поваги до рідної української мови;

- інформування про важливі події, які відбуваються в районі.

3.3.   Предмет діяльності Редакції радіомовлення:

3.3.1.В інформаційній діяльності є:

- отримання інформації – набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно озвученої інформації;

- використання інформації – задоволення інформаційних потреб населення, юридичних осіб, територіальних громад району;

- поширення інформації – розповсюдження, оприлюднення, реалізація у встановленому законом порядку;

- зберігання інформації – забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.

3.3.2. У сфері послуг є надання платних рекламних, інформаційних та інших послуг.

3.4.   Редакція радіомовлення має право здійснювати будь-яку іншу діяльність, що сприяє реалізації завдань, і не є такою, що заборонена законом.

3.5.   Відповідно до чинного законодавства Редакція радіомовлення здійснює окремі види діяльності після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

4. Права та обов’язки Редакції радіомовлення

4.1.   Трудовий колектив Редакції радіомовлення складається із творчих працівників (журналістів) та спеціалістів, які здійснюють свою трудову діяльність відповідно до своїх функціональних обов’язків.

4.2.   Журналіст Редакції радіомовлення має право:

- професійно займатися збиранням, написанням та редагуванням інформації;

- записувати інформацію на диктофон;

- одержувати від державних органів, підприємств, організацій не залежно від форм власності та громадян, необхідну інформацію, для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України;

- відвідувати заходи, які відбуваються в районі в межах своєї компетенції;

- формувати і записувати радіопередачі для трансляції по проводовій мережі району;

- включати до радіопередач платні замовленні (вітання, оголошення, реклама, звернення, рубрики на замовлення юридичних та фізичних осіб).

4.3.   Обов’язки журналіста Редакції радіомовлення:

- оперативно інформувати радіослухачів про суспільно-політичні та інші події району та за його межами, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення;

- оприлюднювати офіційні повідомлення та роз’яснення рішень органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

- всесторонньо висвітлювати всі процеси життєдіяльності району на належному професійному рівні.

- забезпечувати якість та ефективність радіопередач.

5. Управління Редакції радіомовлення

5.1.   Безпосереднє керівництво діяльністю Редакції радіомовлення здійснює головний редактор, який призначається та звільняється з посади представником Власника відповідно до чинного Порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького район.

5.2.   Головний редактор виконує функції управління Редакцією радіомовлення на умовах найму та на підставі контракту, підписаного керівництвом районної ради та здійснює журналістську діяльність.

5.3.   В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного редактора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

5.4.   Головний редактор вирішує усі питання діяльності Редакції радіомовлення, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом і відповідає за виконання вимог, що ставляться до Редакції радіомовлення.

5.5. Головний редактор за погодженням із представником Власника, в особі голови районної ради, визначає структуру Редакції радіомовлення і встановлює штатну кількість працівників.

5.6.До компетенції головного редактора відноситься:

- забезпечення статутної діяльності Редакції радіомовлення ;

- вирішення поточних питань його роботи;

- вирішення кадрових питань;

- вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

- організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

- визначення порядку оплати праці працівників;

- видання наказів та вказівок, обов’язкових для всіх працівників Редакції радіомовлення;

- подання представнику Власника, в особі голови районної ради, на погодження структури та на затвердження штатний розпис Редакції радіомовлення;

- вирішення інших питань, що передбачені законодавством, представником Власника, цим Статутом та контрактом;

- за погодженням із представником Власника, в особі голови районної ради, встановлення тарифів платних послуг, які не суперечать предмету та діяльності Редакції радіомовлення.

- збирає, опрацьовує та поширює інформацію;

- забезпечує наповнення ефірного мовлення, з дотриманням встановленого обсягу, згідно ліцензії;

- бере інтерв’ю та відвідує будь-які відкриті заходи, що відбуваються в районі;

- робить різноманітні нотатки з використанням аудіотехніки;

- здійснює перевірку достовірності отриманої інформації відповідно до законодавства про засоби масової інформації.

5.7.   Головний редактор підзвітний і підконтрольний представнику Власника.

5.8.   Головний редактор має право без довіреності виконувати дії від імені Редакції радіомовлення в межах чинного законодавства України.

5.9.   Головний редактор Редакції радіомовлення несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та звітності.

6. Редакційна рада

6.1.   Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом управління Редакції радіомовлення, яка затверджується представником Власника.

6.2.   Редакційна рада складається не менш ніж із 2-х членів.

6.3.   Редакційна рада здійснює:

- контроль за дотриманням журналістами редакційного Статуту;

- контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Редакції радіомовлення;

- внесення на розгляд органів управління Редакції радіомовлення питання про відсторонення від керівництва Редакції радіомовлення осіб, які порушували редакційний Статут або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Редакції радіомовлення, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

7. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення Редакції радіомовлення

7.1.   Джерелами фінансування Редакції радіомовлення є фінансова підтримка з районного бюджету, кошти отримані за надані інформаційні та платні послуги й інші види діяльності, благодійні внески, спонсорські пожертвування підприємств, організацій, громадян.

7.2.   Всі кошти, що надходять з різних джерел, залишаються на рахунках Редакції радіомовлення і використовуються на її потреби.

7.3.   Невикористані в поточному році кошти не підлягають вилученню і використовуються в наступних роках.

7.4.   Вартість основних фондів та оборотних коштів, а також інші цінностей, відображається в самостійному балансі Редакції радіомовлення.

7.5.   Майно Редакції радіомовлення належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району та закріплене за ним на праві оперативного управління.

7.6. Виробничі, майнові, фінансові відносини представника Власника, Редакції радіомовлення, громадян, юридичних осіб базуються на основі договорів.

8. Припинення діяльності Редакції радіомовлення

8.1.   Діяльність Редакції радіомовлення може бути припинено у встановленому законом порядку, за рішенням представника Власника або суду.

8.2.   У випадку припинення діяльності Редакції радіомовлення, звільнення її керівника проводиться у відповідності з чинним законодавством.

8.3.   Діяльність Редакції радіомовлення може бути припинена шляхом ліквідації та реорганізації. У випадку реорганізації всі права та обов’язки Редакції радіомовлення переходять до правонаступника.

8.4 У   разі ліквідації неприбуткової організації Редакції радіомовлення, активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9. Прикінцеві положення

9.1.  Трудові спори між представником Власника і головним редактором вирішуються в порядку передбаченому законодавством про працю.

9.2.   Статут Редакції радіомовлення, а також зміни і доповнення до нього затверджуються представником Власника.

                         Керуючий справами                                    Л.Світла

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVIІ СЕСІЇ   VІІ  СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

              

28 вересня 2018 року № 330.17-7/18

Про  внесення змін та доповнень

до Статуту комунального підприємства

Редакція Кельменецького

районного радіомовлення

Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, враховуючи  рекомедації постійної комісії районної ради  з питань  депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку,  управління об'єктами комунальної власності,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.        Внести зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення, затвердивши його в новій редакції згідно з додатком  до цього рішення.

2.        Керівнику комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення Драганенко Н.Д. зареєструвати нову редакцію Статуту в порядку встановленому чинним законодавством.

    3.   Внести зміни до редакційної ради комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення та затвердити її в такому складі:

– Горобець Анатолій Іванович, заступник голови районної ради;

– Урсуляк Ігор Іванович, заступник голови районної державної адміністрації;

– Драганенко Наталія Дмитрівна, головний редактор комунального підприємства Редакція Кельменецького районного радіомовлення.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.) та постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О).                                                                         

                         

                Голова  районної ради                                           В.Ілаш

Додаток

«Затверджено»

рішення XVII сесії районної ради

VII скликання

                                                                                                                                         № 330.17-7/18 від 28 вересня 2018 року                                                                                       

1.     Загальні положення

1.1.   Комунальне підприємство Редакція Кельменецького районного радіомовлення (надалі – Редакція радіомовлення) – є комунальним підприємством спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району у сфері радіомовлення, яке створене з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад і діє на основі правових норм Конституції України, Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та інших законодавчих документів України.

1.2.   Власником Редакції радіомовлення  є територіальні громади сіл, селища Кельменецького району, а Засновником та Органом управління майном  -  Кельменецька районна рада (надалі – представник Власника).

1.3.   Редакція радіомовлення у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом і рішеннями представника Власника.

1.4.   Повна назва: комунальне підприємство Редакція Кельменецького районного радіомовлення; скорочена –КП Редакція радіомовлення.

1.5.   Місце знаходження: 60100, Україна, Чернівецька область, смт Кельменці, вул. Бесарабська, буд. 49, каб. 59.

2.                Юридичний статус

2.1. Редакція радіомовлення здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Розподіл отриманих доходів (прибутків) Редакції радіомовлення  або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється. Власні доходи (прибутки) підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Редакції радомовлення, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

2.2.   Редакція радіомовлення є юридичною особою, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки,  виступати в суді як позивач, відповідач, третя особа та інші ознаки юридичної особи.

2.3.   Редакція радіомовлення володіє і користується на правах оперативного управління належними їй засобами, цінними паперами, майном, має самостійний баланс, власні засоби і оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, відповідні штамп, фірмові бланки зі своєю назвою та інші реквізити.

2.4.   Статус юридичної особи Редакція радіомовлення набуває з моменту державної реєстрації. Редакція радіомовлення створюється на невизначений термін.

2.5. Редакція радіомовлення несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Представник Власника не несе відповідальність по зобов’язаннях Редакції радіомовлення, яка в свою чергу не несе відповідальності по зобов’язаннях  представника Власника.

3.     Предмет і мета діяльності

3.1.   Редакція радіомовлення створюється для підготовки і випуску в ефір передач по проводовій мережі району та іншої діяльності не забороненої чинним законодавством в інформаційній сфері України.

3.2.   Мета діяльності Редакції радіомовлення:

- висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства;

- інформування про діяльність представника Власника, інших органів місцевого самоврядування району, органів державної виконавчої влади, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпечення району, попередження про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення;

- захист політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод людини;

- забезпечення доступу до інформації і задоволення інформаційних потреб жителів району, юридичних осіб, державних органів, політичних партій, громадських організацій;

- реалізація відкритого і вільного обговорення суспільних проблем;

- формування культури мовлення населення, поваги до рідної української мови;

- інформування про важливі події, які відбуваються в районі.

3.3.   Предмет діяльності Редакції радіомовлення:

3.3.1. В інформаційній діяльності є:

- отримання інформації – набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно озвученої інформації;

- використання інформації – задоволення інформаційних потреб населення, юридичних осіб, територіальних громад району;

- поширення інформації – розповсюдження, оприлюднення, реалізація у встановленому законом порядку;

- зберігання інформації – забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.

3.3.2. У сфері послуг є надання платних рекламних, інформаційних та інших послуг.

3.4.   Редакція радіомовлення має право здійснювати будь-яку іншу діяльність, що сприяє реалізації завдань, і не є такою, що заборонена законом.

3.5.   Відповідно до чинного законодавства Редакція радіомовлення здійснює окремі види діяльності після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

4. Права та обов’язки Редакції радіомовлення

4.1.   Трудовий колектив Редакції радіомовлення складається із творчих працівників (журналістів) та спеціалістів, які здійснюють свою трудову діяльність відповідно до своїх функціональних обов’язків.

4.2.   Журналіст Редакції радіомовлення має право:

- професійно займатися збиранням, написанням та редагуванням інформації;

- записувати інформацію на диктофон;

- одержувати від державних органів, підприємств, організацій не залежно від форм власності та громадян, необхідну інформацію, для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України;

- відвідувати заходи, які відбуваються в районі в межах своєї компетенції;

- формувати  і записувати радіопередачі для трансляції по проводовій мережі району;

- включати до радіопередач платні замовленні (вітання, оголошення, реклама, звернення, рубрики на замовлення юридичних та фізичних осіб).

4.3.   Обов’язки журналіста Редакції радіомовлення:

- оперативно інформувати радіослухачів про суспільно-політичні та інші події району та за його межами, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення;

- оприлюднювати офіційні повідомлення та роз’яснення рішень органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

- всесторонньо висвітлювати всі процеси життєдіяльності району на належному професійному рівні.

- забезпечувати якість та ефективність радіопередач.

5. Управління Редакції радіомовлення

5.1.   Безпосереднє керівництво діяльністю Редакції радіомовлення здійснює головний редактор, який призначається та звільняється з посади представником Власника відповідно до чинного Порядку призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького район. 

5.2.   Головний редактор виконує функції управління Редакцією радіомовлення на умовах найму та на підставі контракту, підписаного керівництвом районної ради та здійснює журналістську діяльність.

5.3.   В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного редактора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

5.4.   Головний редактор вирішує усі питання діяльності Редакції радіомовлення, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом і відповідає за виконання вимог, що ставляться до Редакції радіомовлення.

5.5. Головний редактор за погодженням із представником Власника, в особі голови районної ради, визначає структуру Редакції радіомовлення і встановлює штатну кількість працівників.

5.6.До компетенції головного редактора відноситься:

- забезпечення статутної діяльності Редакції радіомовлення ;

- вирішення поточних питань його роботи;

- вирішення кадрових питань;

- вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

- організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

- визначення порядку оплати праці працівників;

- видання наказів та вказівок, обов’язкових для всіх працівників Редакції радіомовлення;

- подання представнику Власника, в особі голови районної ради, на погодження структури та на затвердження штатний розпис Редакції радіомовлення;

- вирішення інших питань, що передбачені законодавством, представником Власника, цим Статутом та контрактом;

- за погодженням із представником Власника, в особі голови районної ради, встановлення  тарифів  платних послуг, які не суперечать предмету та діяльності Редакції  радіомовлення.

- збирає, опрацьовує та поширює інформацію;

- забезпечує наповнення ефірного мовлення, з дотриманням встановленого обсягу, згідно ліцензії;

- бере інтерв’ю та відвідує будь-які відкриті заходи, що відбуваються в районі;

- робить різноманітні нотатки з використанням аудіотехніки;

- здійснює перевірку достовірності отриманої інформації відповідно до законодавства про засоби масової інформації.

5.7.   Головний редактор підзвітний і підконтрольний представнику Власника.

5.8.   Головний редактор має право без довіреності  виконувати дії від імені Редакції радіомовлення в межах чинного законодавства України.

5.9.   Головний редактор Редакції радіомовлення несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та звітності.

6. Редакційна рада

6.1.   Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом управління Редакції радіомовлення, яка затверджується представником Власника.

6.2.   Редакційна рада складається не менш ніж із 2-х членів.

6.3.   Редакційна рада здійснює:

- контроль за дотриманням журналістами редакційного Статуту;

- контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Редакції радіомовлення;

- внесення на розгляд органів управління Редакції радіомовлення питання про відсторонення від керівництва Редакції радіомовлення осіб, які порушували редакційний Статут або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Редакції радіомовлення, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

7. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення Редакції радіомовлення

7.1.   Джерелами фінансування Редакції радіомовлення є фінансова підтримка з районного бюджету, кошти отримані за надані інформаційні та платні послуги й інші види діяльності, благодійні внески, спонсорські пожертвування підприємств, організацій, громадян.

7.2.   Всі кошти, що надходять з різних джерел, залишаються на рахунках Редакції радіомовлення і використовуються на її потреби.

7.3.   Невикористані в поточному році кошти не підлягають вилученню і використовуються в наступних роках.

7.4.   Вартість основних фондів та оборотних коштів, а також інші цінностей, відображається в самостійному балансі Редакції радіомовлення.

7.5.   Майно Редакції радіомовлення належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району та закріплене за ним на праві оперативного управління.

7.6. Виробничі, майнові, фінансові відносини представника Власника, Редакції радіомовлення, громадян, юридичних осіб базуються на основі договорів.

8. Припинення діяльності Редакції радіомовлення

8.1.   Діяльність Редакції радіомовлення може бути припинено у встановленому законом порядку, за рішенням представника Власника або суду.

8.2.   У випадку припинення діяльності Редакції радіомовлення, звільнення її керівника проводиться у відповідності з чинним законодавством.

8.3.   Діяльність Редакції радіомовлення може бути припинена шляхом ліквідації та реорганізації. У випадку реорганізації всі права та обов’язки Редакції радіомовлення переходять до правонаступника.

8.4 У   разі ліквідації неприбуткової організації Редакції радіомовлення, активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9. Прикінцеві положення

9.1.  Трудові спори між представником Власника і головним редактором вирішуються в порядку передбаченому законодавством про працю.

9.2.   Статут Редакції радіомовлення, а також зміни і доповнення до нього затверджуються представником Власника.

                         Керуючий справами                                     Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Президент України підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. «Ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена, це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності», – сказав він. Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку. Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: - «червона зона» – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони; решта районів області залишаються у «помаранчевій зоні». Нове зонування почне діяти із понеділка, 19 жовтня.
  •   Фахівці Міністерства розвитку громад та територій спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні підготували відповіді на питання, які найчастіше цікавлять учасників реформи. Які повноваження нових РДА та районних рад, порядок їх ліквідації та реорганізації? Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді?Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Відповіді на ці та інші питання шукайте в цьому матеріалі. ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Які повноваження нових РДА? До прийняття нових редакцій залишаються чинними закони «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», яким визначено повноваження МДА (як ОДА так і РДА). Повноваження РДА також визначені галузевим законодавством у сферах ЖКГ, містобудування, освіти, охорони здоров’я, земельних відносин тощо. Отже, нові РДА повинні виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Разом з тим Мінрегіоном розроблено проект нової редакції ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», в якому пропонується новий підхід до розподілу повноважень РДА. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12851). Зокрема, РДА здійснюватимуть повноваження щодо: забезпечення виконання окремих повноваження місцевого самоврядування; здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади; забезпечення законності на відповідній території. Який порядок ліквідації, реорганізації РДА ліквідованих районів? Чинним законодавством не визначено суб’єкта, наділеного повноваженнями ліквідовувати чи реорганізовувати и РДА. З метою врегулювання даного питання Мінрегіоном в пакетів з проектом Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» було подано та КМУ схвалено і зареєстровано у ВРУ проект Закону України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-Д). Профільним Комітетом ВРУ даний законопроект доопрацьовано та зареєстровано проект Закону за реєстр. № 3651-Д, відповідно до якого порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків, які належали РДА, що припиняються, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідні РДА, їхні структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, реорганізуються в межах граничної чисельності, умов оплати праці працівників і норм витрат, встановлених Кабінетом Міністрів України. Наразі Мінрегіоном спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляються покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації РДА, які найближчим часом будуть оприлюднені.  ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОННИЙ РІВЕНЬ: Які повноваження у нових районних рад? До прийняття нової редакції залишається чинним ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким у статті 43 визначено повноваження районних і обласних рад. Нові районні ради мають виконувати повноваження, визначені чинним законодавством. Варто зазначити, що ВРУ прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (реєстр. № 3614), яким суттєво переглянуто склад доходів та видатків районних бюджетів. Зокрема, 60% ПДФО, які раніше зараховувались до районних бюджетів, буде передано до місцевих бюджетів територіальних громад. Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Саме тому, з метою впровадження оптимальної моделі розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів  Мінрегіоном розроблено проект нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування. (Посилання на законопроект: https://decentralization.gov.ua/news/12850). Зокрема, законопроектом розмежовано повноваження районних і обласних рад. У статті 38 законопроекту визначено сферу компетенції районної ради. Якщо коротко, то це повноваження щодо: забезпечення організації роботи ради, затвердження районного бюджету, звітів про його виконання, затвердження місцевих програм, управління майном спільної власності територіальних громад району (до передачі територіальним громадам).   Який порядок ліквідації, реорганізації районних рад у ліквідованих районах? Чинним законодавством не визначено чіткого механізму ліквідації чи реорганізації районних рад у зв’язку з затвердженням нового АТУ.   Дане питання також врегульовано в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів» (реєстр. № 3651-Д). Серед іншого законопроектом передбачено, що: повноваження районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад районів, ліквідованих Верховною Радою України (далі – ліквідованих районів), закінчуються в день набуття повноважень обраними на відповідних перших місцевих виборах районними радами районів, утворених Верховною Радою України (далі — новоутворених районів); з дня набуття повноважень районною радою, здійснюється реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району; районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, якщо інше не передбачено цим Законом; під час проведення реорганізації юросіб – районних рад повноваження з управління справами юридичних осіб, що припиняються, здійснює комісія з реорганізації. Наразі Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо реорганізації районних рад, які найближчим часом будуть оприлюднені.  Чи можна вже сьогодні, не чекаючи виборів, передавати спільне майно територіальних громад у комунальну власність громади? Так можна, відповідно до пункту 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття Конституції України у встановленому законодавством порядку передане державою до комунальної власності адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому законом порядку, є комунальною власністю відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, процес передачі майна, що знаходиться в управлінні районних рад не прив’язаний до місцевих виборів та районна рада спільно з сільськими, селищними, міськими радами району може розпочати відповідну процедуру. З детальним роз’ясненням стосовно передачі майна спільної власності територіальних громад району відповідним сільським, селищним, міським радам можна ознайомитись на порталі «Децентралізація». Як розподіляється майно, яке знаходиться у спільній власності громади району, між декількома новоствореними ОТГ в цьому районі? Законодавство не передбачає розподілу майна спільної власності територіальних громад. Згідно чинного законодавства, районні ради можуть передати до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Також законопроектом № 3651-Д пропонується визначити, що нові районні ради району після припинення реорганізованих районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати до комунальної власності територіальних громад окремі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України. Мінрегіон спільно з Офісом підтримки реформи децентралізація при Мінрегіоні розробляють покрокові методичні рекомендації щодо передачі майна спільній власності громади району, які найближчим часом будуть оприлюднені. Хто буде утримувати районні лікарні у ліквідованих районах? Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» (законопроект реєстр. № 3614) передано значну частку  доходів районних бюджетів на базовий рівень – до місцевих бюджетів територіальних громад (зокрема, 60% ПДФО). Тому, відповідно, повноваження, які виконували райради за рахунок надходжень від ПДФО мають передатися сільським, селищним, міським радам. Отже, районні лікарні також передаватимуться на утримання сільських, селищних, міських рад. Звертаємо увагу, що мова йде про утримання приміщень. Адже фінансування медичних послуг, заробітних плат медичним працівникам здійснюватиметься з державного бюджету через НСЗУ. Що будуть робити штатні працівники ліквідованих районних рад після перших проведених сесій у нових райрадах? Вивільнення працівників відбуватиметься згідно ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України. Як буде формуватися районний бюджету у новому бюджетному періоді? Законопроект № 3614, який прийнято ВРУ, передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району. Всі 1469 територіальних громад, території яких уже затвердив Уряд, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Законодавчим актом, зокрема, пропонується розмежувати дохідні і видаткові джерела надходження між районними та місцевими бюджетами, скасувати спрямування надходжень від ПДФО до районних бюджетів та виключити районний рівень із системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності. Тобто районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Формування районних бюджетівздійснюватиметься за рахунок: ► власних доходів: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є райрада, плата за ліцензії та сертифікати господарської діяльності, що видані РДА, орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є райради; орендна плата за водні об’єкти, що надаються РДА та райрадами (до розмежування між громадами) інші доходи. ► дотацій та субвенцій, які можуть спрямовуватися з інших бюджетів. Крім того, розглядається питання фінансування утримання районних рад, оплати праці їх працівників з державного бюджету. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ: Який механізм реорганізації сільських, селищних рад, які увійшли до складу громади на підставі розпорядження КМУ? Відповідно до Законопроекту 3651-Д, в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною територіальною громадою, територія якої була затверджена Кабінетом Міністрів України (далі – сформована територіальна громада), закінчуються повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, територія яких увійшли до території сформованої територіальної громади, (далі – розформовані територіальні громади). Після закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами (далі – ради, що припиняються), їхні виконавчі комітети продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження сільською, селищною, міською радою, обраною сформованою територіальною громадою (далі – новообрана рада), персонального складу її виконавчого комітету. Протягом зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, очолює такі виконавчі комітети та входить до їх персонального складу. Сформована територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громад. З дня набуття повноважень новообраною радою здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі сформованої територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні сільські, селищні, міські ради припиняються як юридичні особи з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків всіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою. З дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, шляхом їх приєднання до юридичної особи – виконавчого комітету новообраної ради. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад припиняються у порядку, визначеному цим пунктом. Реорганізація юридичних осіб – органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим пунктом, здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. Під час проведення реорганізації юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих комітетів повноваження з управління справами таких юридичних осіб здійснює сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою. Сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою може утворювати комісії для забезпечення здійснення ним повноважень з управління справами юридичних осіб, що реорганізуються. У який спосіб обирається, затверджується староста у нових громадах? Верховною Радою України прийнято Закону України від 16.07.2020 № 805-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон). Законом, серед іншого, внесено зміни до Виборчого кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон № 280), якими передбачено що староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Згідно з частиною третьою статті 54-1 Закону № 280 порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Таким чином, сільська, селищна, міська рада в своєму регламенті або Положенні про старосту може більш детально визначити порядок подання кандидатури та затвердження старости радою. Чи можуть сільські, селищні, міські ради затверджувати старост? Можуть, у порядку визначеному статтею 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Чи поширюється Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на новоутворені громади, вибори в яких відбудуться 25.10.2020 в частині реорганізації ОМС? Ні, не поширюється. Як виконуватиметься бюджет громад, що приєднані до новоутворених територіальних громад? Відповідно до Законопроекту №3651-Д, бюджети розформованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду. При цьому, новообрана рада може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті радами, що припиняються. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції головних розпорядників, розпорядників бюджетних коштів розформованих територіальних громад продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою, інших керівників бюджетних установ. До завершення періоду окремого виконання бюджетів функції місцевих фінансових органів територіальних громад здійснюють: відповідні місцеві фінансові органи, створені до затвердження територій територіальних громад; сільський, селищний, міський голова, обраний сформованою територіальною громадою, якщо у територіальних громадах місцеві фінансові органи не були створені згідно із законом. Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів розформованих територіальних громад, перераховуються до бюджету сформованої територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного сформованою територіальною громадою.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda