КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

                

22 червня 2018 року №308.16-7/17

Про затвердження передавального

акту Редакції  комунального

друкованого засобу масової інформації –

Кельменецька районна газета «Рідне слово»

                    

     Керуючись ст. ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   відповідно до: ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України; ст.ст. 56-59   Господарського кодексу України, Законів України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”,  розглянувши передавальний акт Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Вийти із складу засновників Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово» (надалі – Редакції) з перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і його тематичної спрямованості та затвердити передавальний акт, що додається.

      2.Пункт 2 рішення V сесії районної ради VII скликання від 27.04.2016 року №59.5-7/16 «Про реформування         Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», викласти   в новій   редакції , а саме:

     «2.Голові районної ради Ілашу В.М. укласти з Редакцією, після її перетворення у суб'єкт господарювання відповідно до вимог законодавства України, угоду про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації (договір про передачу прав на заснування друкованого засобу масової інформації газети) ».

       3.Головному редактору та голові комісії з припинення Редакції Паук Н.Г. завершити процедуру реорганізації шляхом перетворення з дотриманням вимог чинного законодавства.

       4.Доручити голові районної ради Ілашу В.М. після завершення процедури припинення   здійснити заходи щодо розірвання контракту з Паук Н.Г. та її звільнення із займаної посади не пізніше дня державної реєстрації даних про припинення Редакції.

       5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності.

Голова районної ради                                                                        В.Ілаш

                                            

                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                Рішення XVI сесії районної ради VII скликання

                                                               від 22 червня 2018 року №308.16-7/17

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ РЕДАКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА «РІДНЕ СЛОВО»

до правонаступника приватного підприємства

"Газета «Рідне слово» "

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газети «Рідне слово» що діє відповідно рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», рішення ІХ сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 23.12.2016 року №129.9-7/16 «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», розпорядження Кельменецької районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №101 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета «Рідне слово», на виконання вимогЗакону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у складі:

Голова Комісії:

Паук Н. Г. — головний редактор редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», ідентифікаційний номер 2986818989

Заступник голови комісії:

Присакар С.М. – депутат районної ради, начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради , ідентифікаційний номер 2746305889

Секретар комісії:

Раренко І.П. – начальник відділу з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації, ідентифікаційний номер 3047816361

Члени Комісії :

Потерейко Р.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, ідентифікаційний номер 2934516016

Русановський О.П. – депутат районної ради, ідентифікаційний номер 1947905710

           Керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» шляхом перетворення переходять до   правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»”, а саме:

№ п/п Назва рахунку балансу

Дані балансу

редакції   комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив Пасив
1 Незавершенікапітальніінвестиції 3 4 5
1. Основнізасоби: - - -
2. Залишковавартість 34825,00 - Додаток№1
3. Первіснавартість 74119,00 - Додаток№1
4. знос 39294,00 - Додаток№1
5. Довгостроковібіологічніактиви: - - -
6. справедлива (залишкова)вартість - - -
7. Первіснавартість -
8. Накопиченаамортизація -
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Іншінеоборотніактиви 17634,00 Додаток№2
11. Виробничі запаси
12. Поточнібіологічніактиви
Готова продукція
Дебіторськазаборгованість за товари, роботи, послуги:
Чистареалізаційнавартість
13. Первіснавартість
резерв сумнівнихборгів
Дебіторськазаборгованість за розрахунками з бюджетом 1406,51 Додаток № 4
Іншапоточнадебіторськазаборгованість 14973,12 Додаток № 4
Поточніфінансовіінвестиції
14. Грошовікошти та їхеквіваленти:
в національнійвалюті 221259,19 Додаток № 5
в іноземнійвалюті -
15. Іншіоборотніактиви 6155,00 Додаток № 3
Витратимайбутніхперіодів -
Статутнийкапітал
Додатковийкапітал 62347,38
Резервнийкапітал 221259,19
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 12563,00
Неоплаченийкапітал
Короткостроковікредитибанків
Поточназаборгованість за довгостроковимизобов'язаннями
Кредиторськазаборгованість за товари, роботи, послуги
Поточнізобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
Зістрахування
з оплати праці*
Іншіпоточнізобов'язання 83,25 Додаток № 4
Доходи майбутніхперіодів
Разом 296252,82 296252,82

Крім того, до правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»” передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», а саме кадрові, бухгалтерські та податкові документи в папках :

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п Назва документів Період Кіль-кість папок
1 Особові рахунки працівників та службовців, відомості нарахування заробітної плати працівників та службовців

1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1960-1962, 1962, 1963, 1963-1969, 1964, 1965, 1966, 1970-1971, 1970,1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1978, 1979, 1980-1981, 1982-1983, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1994, 1995-1996,1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 1999-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018

46
2 Накази по редакції 1948-1951, 1952-1955, 1955-1958, 1959-1962, 1962-1969, 1969-1973, 1974-1979, 1980-1986, 1987-1995, 1996-2008, 2008-2016, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 16
3 Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єди-ного внеску на загальнообо-в’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 14
4 Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
5 Журнал реєстрації трудових договорів,   контрактів, угод, що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006-2017 1
6 Особові справи 2006,2007,2011, 2014, 2015, 2016(2), 2017 8
7 Бухгалтерські документи 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
8 Меморіальний ордер №5 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.2018 7
9 Нарахування гонорару 2015-2016, 2017,2018 3
10 Звітність до УДКС У у Кельменецькому районі 2012-2013,2014, 2015-2016, 2017-2018 4
11 Акти перевірок РКДЗМІКРГ «Рідне слово» 2012-2016 1
12 Звітність у статистику 2011-2015, 2016-2018 2
13 Штатний розпис 2006-2011, 2012-2018 2
14 Листування з ФУ Кельменецької РДА 2012-2015, 2016-2018 2
15 Декларація з податку на додану вартість 2013, 2014 та січень 2015 2
16 Інвентаризація товарно матеріальних цінностей 2012-2018 1
17 Дотація з районного бюджету 2012-2013, 2014, 2015, 2016-2018 4
18 Листування з друкарнею 2012-2015, 2016-2018 2
19 Квартальна та річна звітність до податкової 2012, 2013, 2014, 2015-2016, 2017 6
20 Оборотні відомості по рахунках 104,105,106,112 2012-2018 1
21 Листування з установами 2014, 2015 ,2016-2018 3
22 Інвентарні карточки основних засобів 2012-2018 1
23 Оборотньо- сальдовий баланс 2012-2018 1
24 Документи по газифікації та постачанню природного газу 2012-2018 1
25 Інструктиві матеріали, закони, постанови, листи, роз’яснення 2012-2018 5
26 Установчі документи 2012-2018 1
27 Колективні договора 2011-2017 1
28 Договора 2012-2018 3
29 Оренда (договора, акти) 2012-2018 1
30 Документи уповноваженого з соціального страхування 2011-2018 1
31 Рішення сесії та розпорядження Кельменецької районної ради 2014-2018 1
32 Надання безпроцентної позички 2016-2018 1
33 Журнал реєстрації виданих та отриманих податкових накладних 2012-2015 1
Всього 169

З метою забезпечення виконання ст.9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», була проведена оцінка майна, що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецка районна газета «Рідне слово». Оцінка проведена, станом на 30 квітня 2018 року. Оцінювачами Т.О.Тітаренко та Л.Д.Міцевич , працівниками ТОВ «Оцінка-Інформ» (сертифіката №104/17 суб’єкта оціночної діяльності, виданого 17.02.2017 року Фондом державного майна України). Складено «Звіт №49/18 про оцінку майна – основних засобів у кількості 17 од. та необоротних активів у кількості 104 од., що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецкої районної газети «Рідне слово».

Додатки до передавального акту:

-         Додаток №1 «Інвентаризаційний опис основних засобів»

-         Додаток №2 «Інвентаризаційний опис необоротних активів»

-         Додаток №3 «Грошові документи у національній валюті»

-         Додаток №4 «Розшифровка кредиторської заборгованості»

-         Додаток №5 «Розшифровка залишків коштів редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» на рахунках станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №6 «Інформація щодо діючих угод редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №7 «Оборотний баланс на 21.06.2018р.»

           Комісія з припинення юридичної особи вчинила всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово».

Комісія з реорганізації шляхом перетворення редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово»

Голова комісії:

____________ Паук Н.Г.                                                        

Заступник голови комісії:

____________ Присакар С.М.

Секретар комісії:

____________ Раренко І.П.

Члени комісії:

____________Потерейко Р.В.

___________Русановський О.П.

                                                                                                                    

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні жителі району! 20 лютого в Україні –  пам’ятний день щоб вшанувати подвиг учасників Революції гідності для увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Шість років тому  у нашій державі відбувалися величні та водночас трагічні події. Український народ об’єднався у спільному прагненні змінити країну заради кращої долі. Це звичайне і зрозуміле людське бажання було цинічно та безжально розстріляне кулями снайперів. Більше сотні загинули, тисячі отримали поранення. Герої Небесної Сотні своєю відданістю, небаченою жертовністю та мужністю змінили хід історії нашої держави – в ім’я незалежності, в ім’я відновлення людської гідності. Цього дня безмежно дякуємо і низько вклоняємося і тим героям, що полягли, і тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищають суверенітет та цілісність нашої України. Ваш подвиг є неоціненним для України, а пам'ять про полеглих героїв житиме вічно! Дорогою ціною постає Україна. Та незламними є український дух, наша генетична волелюбність та бажання жити у вільній, єдиній та міцній європейській державі. Слава Україні! Слава її Героям! Пам’ятаємо, дякуємо та низько вклоняємось за їх подвиг.
  • «Перед Мінрегіоном поставлені завдання щодо зміни основного способу поводження з побутовими відходами, збільшення частки вторинної переробки побутових відходів, впровадження «розширеної відповідальності виробника» та залучення інвестицій задля збільшення потужностей для перероблення побутових відходів», — заявила заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального обслуговування – начальник відділу поводження з побутовими відходами Міністерства розвитку громад та територій України Людмила Полтораченко під час громадського обговорення Концепції державної політики по досягненню цілі 10.7 Програми діяльності КМУ «Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір». За словами Полтораченко, щороку на полігонах та сміттєзвалищах захоронюється 9 млн тонн побутових відходів, які продукує населення України. Із загальної обсягу відходів, лише 2,5 % — це побутові відходи, які утворює кожен житель нашої країни. В той же час побутові відходи можуть бути джерелом: — вторинної сировини, яка здатна замінити природні ресурси при виготовленні продукції, матеріалів чи речовин; — енергії — вироблення електричної та теплової енергії з біогазу органічної складової побутових відходів та шляхом спалювання; — і лише 15% залишків, непридатних для перероблення, направляти на полігони. Щороку Україна втрачає близько 3 млн тонн вторинної сировини, що міститься у відходах, які потенційно можуть бути відновлені або повторно використані. Тому пропонується запровадити роздільне збирання та перероблення побутових відходів шляхом імплементації європейських принципів в українське законодавство, в тому числі «розширеної відповідальності виробника» та створити умови до демотивації захоронення побутових відходів та формування і функціонування територіальних кластерів. Для ефективної реалізації цілі Мінрегіон розробив проекти законів України «Про муніципальні відходи» та «Про упаковку та відходи упаковки». Прийняття цих законів надасть можливість впровадити принцип «розширеної відповідальності виробника» та принцип взаємодії ОМС з організаціями розширеної відповідальності виробників. Також міністерством заплановано: — розробити методологію і провести кластеризацію регіонів за територіальними, соціально-демографічними ознаками та принципом економічної ефективності; — визначити порядок взаємодії регіонів і громад при реалізації спільних інфраструктурних проектів з управління відходами; — створити умови для підвищення вартості та/або екологічного податку на захоронення; стимулювати генерацію зеленої енергії — видобуток біогазу з органічної частини побутових відходів шляхом встановлення вимог для будівництва метантанків на полігонах; — розробити технічні регламенти до компонентів побутових відходів. Людмила Полтораченко звернулась до учасників обговорення з проханням надавати пропозиції та зауваження для вдосконалення Концепції. З текстом Концепції та планом її реалізації можна ознайомитись ТУТ . Джерело: http://www.minregion.gov.ua/
  • 13 лютого в рамках серії публічних консультацій із громадськістю обговорили концепцію державної політики по досягненню Цілі 7.3. “Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на пошук нової легальної роботи” Програми діяльності Кабінету Міністрів України.  Обговорення відбулося за участі заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, представників від Міжнародної організації праці, від Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, Спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань профспілок, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, Спілки Українських Підприємців, Європейської бізнес асоціації, Національної Асамблеї людей з інвалідністю України.  В рамках зустрічі зацікавлені сторони обговорили основні тенденцій у сфері зайнятості населення, а також пріоритети державної політики на ринку праці України. “Легалізація праці, скорочення тривалості пошуку роботи, збільшення продуктивності праці - наші основні пріоритети. Сьогодні продуктивність праці українців залишається нижчою, ніж у Польщі чи Словаччині. Це потрібно змінювати, тому зараз ми проводимо консультації із представниками різних галузей - наприклад, IT, аграрним бізнесом. Нам важливо отримати зворотній зв'язок, почути коментарі та пропозиції різних галузей та секторів”, - наголосила заступниця міністра Юлія Свириденко.   Наразі Мінекономіки працює над законопроектами, які мають на меті удосконалити трудові відносини, безпеку та охорону праці. Крім того, у 2020 році планується розширити перелік активних програм сприяння зайнятості населення та збільшити фінансування на реалізацію цих заходів.  Представники державних органів, присутніх на зустрічі, висвітлили такі питання як стратегія подальшого розвитку Державного центру зайнятості, Державної служби України з питань праці, оптимізація їх мережі та структури, впровадження новітніх цифрових технологій у роботу органів, а також шляхи забезпечення найефективнішої реалізації їх основних функцій. За словами директорки Державного центру зайнятості Ольги Макогон, профільна служба також зацікавлена у покращенні ситуації на ринку праці та змінах  нормативно-правової бази. За її словами, планується привести структури центрів зайнятості у відповідність до нової мережі ОТГ, оновити портал ДСЗ, запровадити електронну форму звітності і форму подання вакансій.   Також йшлося про посилення ролі Держпраці, про перші кроки по її реформуванню, комплексне оновлення персоналу та покращення процедур в Державній службі зайнятості. Учасники обговорення впевнені, що для того, щоб у людей була довіра до Держпраці варто зробити комплексне оновлення персоналу, підвищення рівня знань інспекторів та проводити переатестацію. Для того, щоб охопити найвразливіші верстви працівників (сфера будівництва, сільське господарство тощо) контроль за умовами праці буде здійснюватися секторально. Джерело: http://www.me.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda