КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

                

22 червня 2018 року №308.16-7/17

Про затвердження передавального

акту Редакції  комунального

друкованого засобу масової інформації –

Кельменецька районна газета «Рідне слово»

                    

     Керуючись ст. ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   відповідно до: ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України; ст.ст. 56-59   Господарського кодексу України, Законів України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”,  розглянувши передавальний акт Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Вийти із складу засновників Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово» (надалі – Редакції) з перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і його тематичної спрямованості та затвердити передавальний акт, що додається.

      2.Пункт 2 рішення V сесії районної ради VII скликання від 27.04.2016 року №59.5-7/16 «Про реформування         Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», викласти   в новій   редакції , а саме:

     «2.Голові районної ради Ілашу В.М. укласти з Редакцією, після її перетворення у суб'єкт господарювання відповідно до вимог законодавства України, угоду про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації (договір про передачу прав на заснування друкованого засобу масової інформації газети) ».

       3.Головному редактору та голові комісії з припинення Редакції Паук Н.Г. завершити процедуру реорганізації шляхом перетворення з дотриманням вимог чинного законодавства.

       4.Доручити голові районної ради Ілашу В.М. після завершення процедури припинення   здійснити заходи щодо розірвання контракту з Паук Н.Г. та її звільнення із займаної посади не пізніше дня державної реєстрації даних про припинення Редакції.

       5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності.

Голова районної ради                                                                        В.Ілаш

                                            

                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                Рішення XVI сесії районної ради VII скликання

                                                               від 22 червня 2018 року №308.16-7/17

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ РЕДАКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА «РІДНЕ СЛОВО»

до правонаступника приватного підприємства

"Газета «Рідне слово» "

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газети «Рідне слово» що діє відповідно рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», рішення ІХ сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 23.12.2016 року №129.9-7/16 «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», розпорядження Кельменецької районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №101 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета «Рідне слово», на виконання вимогЗакону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у складі:

Голова Комісії:

Паук Н. Г. — головний редактор редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», ідентифікаційний номер 2986818989

Заступник голови комісії:

Присакар С.М. – депутат районної ради, начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради , ідентифікаційний номер 2746305889

Секретар комісії:

Раренко І.П. – начальник відділу з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації, ідентифікаційний номер 3047816361

Члени Комісії :

Потерейко Р.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, ідентифікаційний номер 2934516016

Русановський О.П. – депутат районної ради, ідентифікаційний номер 1947905710

           Керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» шляхом перетворення переходять до   правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»”, а саме:

№ п/п Назва рахунку балансу

Дані балансу

редакції   комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив Пасив
1 Незавершенікапітальніінвестиції 3 4 5
1. Основнізасоби: - - -
2. Залишковавартість 34825,00 - Додаток№1
3. Первіснавартість 74119,00 - Додаток№1
4. знос 39294,00 - Додаток№1
5. Довгостроковібіологічніактиви: - - -
6. справедлива (залишкова)вартість - - -
7. Первіснавартість -
8. Накопиченаамортизація -
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Іншінеоборотніактиви 17634,00 Додаток№2
11. Виробничі запаси
12. Поточнібіологічніактиви
Готова продукція
Дебіторськазаборгованість за товари, роботи, послуги:
Чистареалізаційнавартість
13. Первіснавартість
резерв сумнівнихборгів
Дебіторськазаборгованість за розрахунками з бюджетом 1406,51 Додаток № 4
Іншапоточнадебіторськазаборгованість 14973,12 Додаток № 4
Поточніфінансовіінвестиції
14. Грошовікошти та їхеквіваленти:
в національнійвалюті 221259,19 Додаток № 5
в іноземнійвалюті -
15. Іншіоборотніактиви 6155,00 Додаток № 3
Витратимайбутніхперіодів -
Статутнийкапітал
Додатковийкапітал 62347,38
Резервнийкапітал 221259,19
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 12563,00
Неоплаченийкапітал
Короткостроковікредитибанків
Поточназаборгованість за довгостроковимизобов'язаннями
Кредиторськазаборгованість за товари, роботи, послуги
Поточнізобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
Зістрахування
з оплати праці*
Іншіпоточнізобов'язання 83,25 Додаток № 4
Доходи майбутніхперіодів
Разом 296252,82 296252,82

Крім того, до правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»” передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», а саме кадрові, бухгалтерські та податкові документи в папках :

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п Назва документів Період Кіль-кість папок
1 Особові рахунки працівників та службовців, відомості нарахування заробітної плати працівників та службовців

1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1960-1962, 1962, 1963, 1963-1969, 1964, 1965, 1966, 1970-1971, 1970,1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1978, 1979, 1980-1981, 1982-1983, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1994, 1995-1996,1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 1999-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018

46
2 Накази по редакції 1948-1951, 1952-1955, 1955-1958, 1959-1962, 1962-1969, 1969-1973, 1974-1979, 1980-1986, 1987-1995, 1996-2008, 2008-2016, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 16
3 Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єди-ного внеску на загальнообо-в’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 14
4 Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
5 Журнал реєстрації трудових договорів,   контрактів, угод, що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006-2017 1
6 Особові справи 2006,2007,2011, 2014, 2015, 2016(2), 2017 8
7 Бухгалтерські документи 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
8 Меморіальний ордер №5 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.2018 7
9 Нарахування гонорару 2015-2016, 2017,2018 3
10 Звітність до УДКС У у Кельменецькому районі 2012-2013,2014, 2015-2016, 2017-2018 4
11 Акти перевірок РКДЗМІКРГ «Рідне слово» 2012-2016 1
12 Звітність у статистику 2011-2015, 2016-2018 2
13 Штатний розпис 2006-2011, 2012-2018 2
14 Листування з ФУ Кельменецької РДА 2012-2015, 2016-2018 2
15 Декларація з податку на додану вартість 2013, 2014 та січень 2015 2
16 Інвентаризація товарно матеріальних цінностей 2012-2018 1
17 Дотація з районного бюджету 2012-2013, 2014, 2015, 2016-2018 4
18 Листування з друкарнею 2012-2015, 2016-2018 2
19 Квартальна та річна звітність до податкової 2012, 2013, 2014, 2015-2016, 2017 6
20 Оборотні відомості по рахунках 104,105,106,112 2012-2018 1
21 Листування з установами 2014, 2015 ,2016-2018 3
22 Інвентарні карточки основних засобів 2012-2018 1
23 Оборотньо- сальдовий баланс 2012-2018 1
24 Документи по газифікації та постачанню природного газу 2012-2018 1
25 Інструктиві матеріали, закони, постанови, листи, роз’яснення 2012-2018 5
26 Установчі документи 2012-2018 1
27 Колективні договора 2011-2017 1
28 Договора 2012-2018 3
29 Оренда (договора, акти) 2012-2018 1
30 Документи уповноваженого з соціального страхування 2011-2018 1
31 Рішення сесії та розпорядження Кельменецької районної ради 2014-2018 1
32 Надання безпроцентної позички 2016-2018 1
33 Журнал реєстрації виданих та отриманих податкових накладних 2012-2015 1
Всього 169

З метою забезпечення виконання ст.9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», була проведена оцінка майна, що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецка районна газета «Рідне слово». Оцінка проведена, станом на 30 квітня 2018 року. Оцінювачами Т.О.Тітаренко та Л.Д.Міцевич , працівниками ТОВ «Оцінка-Інформ» (сертифіката №104/17 суб’єкта оціночної діяльності, виданого 17.02.2017 року Фондом державного майна України). Складено «Звіт №49/18 про оцінку майна – основних засобів у кількості 17 од. та необоротних активів у кількості 104 од., що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецкої районної газети «Рідне слово».

Додатки до передавального акту:

-         Додаток №1 «Інвентаризаційний опис основних засобів»

-         Додаток №2 «Інвентаризаційний опис необоротних активів»

-         Додаток №3 «Грошові документи у національній валюті»

-         Додаток №4 «Розшифровка кредиторської заборгованості»

-         Додаток №5 «Розшифровка залишків коштів редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» на рахунках станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №6 «Інформація щодо діючих угод редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №7 «Оборотний баланс на 21.06.2018р.»

           Комісія з припинення юридичної особи вчинила всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово».

Комісія з реорганізації шляхом перетворення редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово»

Голова комісії:

____________ Паук Н.Г.                                                        

Заступник голови комісії:

____________ Присакар С.М.

Секретар комісії:

____________ Раренко І.П.

Члени комісії:

____________Потерейко Р.В.

___________Русановський О.П.

                                                                                                                    

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінцифри відповідатиме за формування пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі ЦНАП. Уряд ухвалив відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України». Це очікувано призведе до надання субвенції для розвитку мережі ЦНАП та забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Заступниця Міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська підкреслила, що із урахуванням реформи адміністративно-териториторіального устрою Мінцифри зможе надавати фінансову підтримку з державного бюджету для покращення якості надання послуг ЦНАП. Ми  плануємо залучати та підтримувати активні громади, які мають бажання працювати, створювати і розвивати ЦНАП на своїх територіях.   Внесені зміни забезпечать: можливість підтримки територіальних громад у створенні належних сучасних ЦНАП; надання всім жителям територіальних громад однаково якісних та комфортних умов під час отримання адміністративних послуг; забезпечення надання послуг з доступу до сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, юридичних консультацій та інших супутніх послуг; надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг; забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. 
  • Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб Станом на 21 вересня, на Буковині зафіксували 123 нових випадки зараження коронавірусом, про це повідомляє Чернівецька ОДА. Чернівці +53Кіцманський район +20Глибоцький район +20Новоселицький район +10Кельменецький район +10Сторожинецький район +7Сокирянський район +1Заставнівський район +1Герцаївський район +1 Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб. Також за останню добу 44 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 7605 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19.
  • При Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. “В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ, – починаючи з 2023 року”, – зазначив Максим Степанов. За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров’я населення.  Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda