КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XVІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

________________________________________________________

                

22 червня 2018 року №308.16-7/17

Про затвердження передавального

акту Редакції  комунального

друкованого засобу масової інформації –

Кельменецька районна газета «Рідне слово»

                    

     Керуючись ст. ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   відповідно до: ст.ст. 104-108 Цивільного кодексу України; ст.ст. 56-59   Господарського кодексу України, Законів України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”,  розглянувши передавальний акт Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Вийти із складу засновників Редакції       комунального   друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово» (надалі – Редакції) з перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і його тематичної спрямованості та затвердити передавальний акт, що додається.

      2.Пункт 2 рішення V сесії районної ради VII скликання від 27.04.2016 року №59.5-7/16 «Про реформування         Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газета «Рідне слово», викласти   в новій   редакції , а саме:

     «2.Голові районної ради Ілашу В.М. укласти з Редакцією, після її перетворення у суб'єкт господарювання відповідно до вимог законодавства України, угоду про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації (договір про передачу прав на заснування друкованого засобу масової інформації газети) ».

       3.Головному редактору та голові комісії з припинення Редакції Паук Н.Г. завершити процедуру реорганізації шляхом перетворення з дотриманням вимог чинного законодавства.

       4.Доручити голові районної ради Ілашу В.М. після завершення процедури припинення   здійснити заходи щодо розірвання контракту з Паук Н.Г. та її звільнення із займаної посади не пізніше дня державної реєстрації даних про припинення Редакції.

       5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності.

Голова районної ради                                                                        В.Ілаш

                                            

                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                Рішення XVI сесії районної ради VII скликання

                                                               від 22 червня 2018 року №308.16-7/17

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ, МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ РЕДАКЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА «РІДНЕ СЛОВО»

до правонаступника приватного підприємства

"Газета «Рідне слово» "

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з реорганізації Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька районна газети «Рідне слово» що діє відповідно рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», рішення ІХ сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради від 23.12.2016 року №129.9-7/16 «Про внесення змін та доповнень до рішення V сесії VІІ скликання Кельменецької районної ради 27.04.2016 року № 59.5-7/16 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета», розпорядження Кельменецької районної державної адміністрації від 14.04.2016 року №101 «Про реформування Редакції коммунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецька района газета «Рідне слово», на виконання вимогЗакону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у складі:

Голова Комісії:

Паук Н. Г. — головний редактор редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», ідентифікаційний номер 2986818989

Заступник голови комісії:

Присакар С.М. – депутат районної ради, начальник відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради , ідентифікаційний номер 2746305889

Секретар комісії:

Раренко І.П. – начальник відділу з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації, ідентифікаційний номер 3047816361

Члени Комісії :

Потерейко Р.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, ідентифікаційний номер 2934516016

Русановський О.П. – депутат районної ради, ідентифікаційний номер 1947905710

           Керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу України, склали цей акт про те, що всі зобов'язання редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» шляхом перетворення переходять до   правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»”, а саме:

№ п/п Назва рахунку балансу

Дані балансу

редакції   комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» (грн., коп.)

Примітка

(розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках)

Актив Пасив
1 Незавершенікапітальніінвестиції 3 4 5
1. Основнізасоби: - - -
2. Залишковавартість 34825,00 - Додаток№1
3. Первіснавартість 74119,00 - Додаток№1
4. знос 39294,00 - Додаток№1
5. Довгостроковібіологічніактиви: - - -
6. справедлива (залишкова)вартість - - -
7. Первіснавартість -
8. Накопиченаамортизація -
Довгостроковіфінансовіінвестиції - -
Іншінеоборотніактиви 17634,00 Додаток№2
11. Виробничі запаси
12. Поточнібіологічніактиви
Готова продукція
Дебіторськазаборгованість за товари, роботи, послуги:
Чистареалізаційнавартість
13. Первіснавартість
резерв сумнівнихборгів
Дебіторськазаборгованість за розрахунками з бюджетом 1406,51 Додаток № 4
Іншапоточнадебіторськазаборгованість 14973,12 Додаток № 4
Поточніфінансовіінвестиції
14. Грошовікошти та їхеквіваленти:
в національнійвалюті 221259,19 Додаток № 5
в іноземнійвалюті -
15. Іншіоборотніактиви 6155,00 Додаток № 3
Витратимайбутніхперіодів -
Статутнийкапітал
Додатковийкапітал 62347,38
Резервнийкапітал 221259,19
Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток) 12563,00
Неоплаченийкапітал
Короткостроковікредитибанків
Поточназаборгованість за довгостроковимизобов'язаннями
Кредиторськазаборгованість за товари, роботи, послуги
Поточнізобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
Зістрахування
з оплати праці*
Іншіпоточнізобов'язання 83,25 Додаток № 4
Доходи майбутніхперіодів
Разом 296252,82 296252,82

Крім того, до правонаступника – приватного підприємства “Газета «Рідне слово»” передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово», а саме кадрові, бухгалтерські та податкові документи в папках :

ОПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№п/п Назва документів Період Кіль-кість папок
1 Особові рахунки працівників та службовців, відомості нарахування заробітної плати працівників та службовців

1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1960-1962, 1962, 1963, 1963-1969, 1964, 1965, 1966, 1970-1971, 1970,1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1978, 1979, 1980-1981, 1982-1983, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1994, 1995-1996,1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 1999-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018

46
2 Накази по редакції 1948-1951, 1952-1955, 1955-1958, 1959-1962, 1962-1969, 1969-1973, 1974-1979, 1980-1986, 1987-1995, 1996-2008, 2008-2016, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 16
3 Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єди-ного внеску на загальнообо-в’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 14
4 Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
5 Журнал реєстрації трудових договорів,   контрактів, угод, що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 2006-2017 1
6 Особові справи 2006,2007,2011, 2014, 2015, 2016(2), 2017 8
7 Бухгалтерські документи 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 13
8 Меморіальний ордер №5 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.2018 7
9 Нарахування гонорару 2015-2016, 2017,2018 3
10 Звітність до УДКС У у Кельменецькому районі 2012-2013,2014, 2015-2016, 2017-2018 4
11 Акти перевірок РКДЗМІКРГ «Рідне слово» 2012-2016 1
12 Звітність у статистику 2011-2015, 2016-2018 2
13 Штатний розпис 2006-2011, 2012-2018 2
14 Листування з ФУ Кельменецької РДА 2012-2015, 2016-2018 2
15 Декларація з податку на додану вартість 2013, 2014 та січень 2015 2
16 Інвентаризація товарно матеріальних цінностей 2012-2018 1
17 Дотація з районного бюджету 2012-2013, 2014, 2015, 2016-2018 4
18 Листування з друкарнею 2012-2015, 2016-2018 2
19 Квартальна та річна звітність до податкової 2012, 2013, 2014, 2015-2016, 2017 6
20 Оборотні відомості по рахунках 104,105,106,112 2012-2018 1
21 Листування з установами 2014, 2015 ,2016-2018 3
22 Інвентарні карточки основних засобів 2012-2018 1
23 Оборотньо- сальдовий баланс 2012-2018 1
24 Документи по газифікації та постачанню природного газу 2012-2018 1
25 Інструктиві матеріали, закони, постанови, листи, роз’яснення 2012-2018 5
26 Установчі документи 2012-2018 1
27 Колективні договора 2011-2017 1
28 Договора 2012-2018 3
29 Оренда (договора, акти) 2012-2018 1
30 Документи уповноваженого з соціального страхування 2011-2018 1
31 Рішення сесії та розпорядження Кельменецької районної ради 2014-2018 1
32 Надання безпроцентної позички 2016-2018 1
33 Журнал реєстрації виданих та отриманих податкових накладних 2012-2015 1
Всього 169

З метою забезпечення виконання ст.9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», була проведена оцінка майна, що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецка районна газета «Рідне слово». Оцінка проведена, станом на 30 квітня 2018 року. Оцінювачами Т.О.Тітаренко та Л.Д.Міцевич , працівниками ТОВ «Оцінка-Інформ» (сертифіката №104/17 суб’єкта оціночної діяльності, виданого 17.02.2017 року Фондом державного майна України). Складено «Звіт №49/18 про оцінку майна – основних засобів у кількості 17 од. та необоротних активів у кількості 104 од., що перебуває на балансі редакції комунального друкованого засобу масової інформації – Кельменецкої районної газети «Рідне слово».

Додатки до передавального акту:

-         Додаток №1 «Інвентаризаційний опис основних засобів»

-         Додаток №2 «Інвентаризаційний опис необоротних активів»

-         Додаток №3 «Грошові документи у національній валюті»

-         Додаток №4 «Розшифровка кредиторської заборгованості»

-         Додаток №5 «Розшифровка залишків коштів редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» на рахунках станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №6 «Інформація щодо діючих угод редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» станом на 21.06.2018р.

-         Додаток №7 «Оборотний баланс на 21.06.2018р.»

           Комісія з припинення юридичної особи вчинила всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи - комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово».

Комісія з реорганізації шляхом перетворення редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово»

Голова комісії:

____________ Паук Н.Г.                                                        

Заступник голови комісії:

____________ Присакар С.М.

Секретар комісії:

____________ Раренко І.П.

Члени комісії:

____________Потерейко Р.В.

___________Русановський О.П.

                                                                                                                    

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  •  Парламент прийняв Державний бюджет на 2020 рік. 280 депутатів підтримали основний фінансовий документ країни, запропонований Урядом. Вперше фінансовим документом країни не передбачено підвищення податків заради виплати зовнішніх боргів, які фактично сплачує кожен українець. При цьому в Держбюджеті-2020 закладені суттєві суми на такі пріоритети, як медицина, освіта, інфраструктура.  Так, у наступному році буде збільшено суми в бюджеті на створення програми «Спроможна школа для кращих результатів», на мотивацію та підтримку молодих учителів (введено  щорічну грошову підтримку для кожного молодого вчителя (21 тис. грн), продовження реформи «Нова українська школа», подальший розвиток навчально-практичних центрів профтехосвіти, збереження субвенції для забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами.   «Українці мають менше хворіти, а головне отримувати якісні, доступні медичні послуги», - переконаний Прем’єр-міністрУкраїни Олексій Гончарук. Саме тому збільшено і видатки на охорону здоров’я, найважливішими серед яких є програма медичних гарантій, яка дозволить зробити пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят безкоштовними для людей, а також закупівля 470 нових карет швидкої допомоги, відкриття 25 відділень екстреної допомоги, по одній у кожній області,  продовження програми «Доступні ліки», лікування українців за кордоном. «Ми гарантуємо соціальну підтримку всім, хто її потребує», - зазначив Олексій Гончарук. В кошторисі країни на 2020 рік закладено достатньо коштів на субсидії та пенсії з урахуванням індексації.  «Ми будемо більше заробляти всередині країни. Цьому сприятиме прозора приватизація, залучення інвестицій, поліпшене правове регулювання окремих ринків. А головне - рівні правила для всіх», - підкреслив Прем'єр-міністр України.  В Держбюджеті-2020 закладені кошти на інфраструктуру: ремонт та будівництво доріг, реконструкцію аеропортів, безпеку дорожнього руху. Але чи не найголовнішими залишаються обороноздатність і національна безпека України, на які в бюджеті на 2020 рік закладені безпрецедентні 5,45% ВВП. Довідково Доходи держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 093,7 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119  млрд гривень. Видатки - сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052,2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127,9 млрд грн. Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  •   Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» № 199-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року. «В Україні започатковані системні зміни щодо надання електронних послуг. Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – це насамперед повна прозорість, скорочення термінів надання адміністративних послуг та покращення їх якості, і, звісно, зниження корупційних ризиків», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи важливість нового Закону. Законом, зокрема, передбачено створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру, що об’єднає у спільному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи. Для отримання адміністративних та інших передбачених законом послуг у сфері будівництва можна буде подавати документи в електронній формі, а також одержувати такі послуги в електронній формі. Крім того, за допомогою електронної системи можна буде здійснювати оплату адміністративних послуг у галузі будівництва та штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Відповідно до Закону також передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна. Передбачається, що реалізація норм закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом «Отримання дозволу на будівництво». Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  •  13 листопада, Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні урядовий законопроект про обіг земелі сільськогосподарського призначення (№2178-10) . Дякуємо 240 народним депутатам за підтримку не словами, а справами, реформи місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Українці заслуговують бути господарями на рідній землі, а не кріпаками, якими їх зробили старі закони. «Сьогодні Верховна Рада України розглядає земельну реформу. Уперше за довгі роки громади мають шанс отримати більше можливостей ефективно управляти земельними ресурсами в межах своїх територій. Земля — це інвестиційний ресурс для розвитку громад та регіонів, джерело доходів до місцевих бюджетів. Вся система просторового планування, містобудування, нового будівництва та інвестиції пов’язані із земельними ресурсами. Як відомо, місцеві ради наділені правом розпоряджатися землею комунальної власності і планувати свій просторовий розвиток, але тільки в межах населених пунктів, що суттєво обмежує, стримує планування комплексного розвитку територій і за межами поселень. Громади повинні набути всіх необхідних прав щодо юрисдикції і розпорядження земельними ресурсами — здавати в оренду чи продавати, стягувати податки, а також право планувати свій розвиток на всій території з урахуванням принципу повсюдності.  Земельна реформа – це створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, що дуже важливо для об’єднаних територіальних громад . Стратегічне бачення сьогоднішнього Уряду  полягає в тому, що територія України повинна стати територією спроможних громад, які межують між собою та забезпечують повсюдність місцевого самоврядування. Отже, земельна реформа необхідна як безпосередньо для громадян, так і для розвитку територіальних громад. Сподіваюсь, що сьогодні парламент зробить важливий крок до її  впровадження», — зазначила Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак. Джерело: http://www.minregion.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda