КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XУІ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________

22 червня 2018 року   № 304.16-7/18

            

Про затвердження  Порядків   проведення

конкурсу на зайняття  посади керівника

та  на   заміщення   вакантних   посад

педагогічних    працівників  комунальної

установи     «Інклюзивно-ресурсний       центр»

     Керуючись статтями 43, 60 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року     № 545, з метою забезпечення конкурсної процедури призначення керівника та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», враховуючи висновки   постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

       1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника та Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» (надалі-Порядок) згідно з додатками 1,2 цього рішення.

     2.Включити до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору керівника комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»від районної ради – депутата районної ради Поп'юка Віталія Юрійовича.

3.Голові районної ради Ілашу В.М. забезпечити здійснення конкурсної процедури з дотриманням норм затверджених вище Порядків.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності ( Панкевич О.О.).

Заступник голови районної ради                                     А. Горобець

                                                                                              

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                      

                                                                                                     Затверджено        

                                                                                                                                                 рішення  XУІ сесії                    

                                                                                                                                                  районної ради УІІ скликання

                                                                                                                                                    від 22.06.2018р. №304.16-7/18

                                          

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посади керівника

комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр»

I.Загальні положення

1.1.Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (далі – конкурс).

       1.2. Порядок розроблено з метою забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсного добору.

1.3.Конкурс складається з таких етапів:

       1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

       2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

       3) затвердження складу конкурсної комісії;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

II.Умови проведення конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймає районна рада :

     - одночасно з прийняттям рішення про утворення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» ( надалі - Центр);

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Центру;

- упродовж двох місяців з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) контракту, укладеного з керівником Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

2.2.Голова районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки) своїм розпорядженням тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника Центру на особу з числа його штатних працівників або останнього керівника (в разі виникнення вакансії у зв’язку із закінченням терміну дії контракту).

2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної ради наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження Центру;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника відповідно до чинного законодавства;

     - вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- інформація про початок формування конкурсної комісії, вимоги щодо її членів;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

III. Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії.

3.1.Для проведення конкурсного добору розпорядженням голови районної ради (або особи, яка виконує його обов’язки) не пізніше 15 робочих днів з дня оголошення конкурсу    затверджується персональний склад конкурсної комісії (надалі - Комісія)   до якої входять по одному представнику:

- районної ради;

     - управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації;

     - трудового колективу Центру ;

     - відповідного  структурного     підрозділу з питань        діяльності Центрів Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (надалі – структурний підрозділ);

     - виконавчого апарату районної ради.

3.2.До участі в роботі Комісії можуть включатись представники громадських об’єднань та   експертів у галузі освіти, що діють на території району.

     3.3.Інформація про початок формування Комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради в оголошенні про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до виконавчого апарату районної ради протягом 10 днів з моменту оприлюднення оголошення.

       3.4.Кількість членів Комісії становить , як правило 5 - 8 осіб, якщо інше не передбачено рішенням районної ради чи даним Положенням.

3.5. Для новоствореної комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» до складу Комісії входять представники згідно п.3.1 цього Порядку, за винятком представників трудового колективу Центру.

       Кількість членів Комісії в такому випадку становить не менше чотирьох осіб.

В окремому випадку, зокрема, у разі відсутності пропозицій до складу Комісії від відповідного структурного підрозділу до її складу включаються два представники управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

3.6. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину (якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку);

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів щодо претендентів на участь в конкурсі.

3.7.Під час виникнення у члена Комісії обставин, передбачених пунктом 3.6 цього Порядку, він зобов’язаний невідкладно самостійно подати голові районної ради (або особі, яка виконує його обов’язки) письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член Комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена Комісії обставин, передбачених пунктом 3.6 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член Комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував дану кандидатуру.

3.8. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її загального складу. Комісія приймає рішення більшістю від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

   Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена Комісії.

3.9.Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми на засіданні членами Комісії та оприлюднюються на веб-сайті районної ради впродовж одного робочого дня з дня проведення цього засідання.

3.10.На першому засіданні Комісії з її членів обирається голова та секретар Комісії.

3.11.Засідання Комісії проводяться у приміщенні районної ради. Виконавчий апарат районної ради забезпечує діяльність Комісії.

3.12.Конкурсна комісія:

- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

- оприлюднює результати її засідань та результати конкурсу;

- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності встановленим вимогам;

- розглядає та затверджує на своєму засіданні   завдання письмового тестування, ситуаційні завдання та критерії їх оцінки, тощо;

- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

- відбирає шляхом голосування, з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника Центру, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання голові районної ради ( або особі, яка виконує його обов’язки). Дана кандидатура на посаду керівника Центру виноситься відповідно на розгляд сесії районної ради для призначення;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

3.13.Голова Комісії:

- здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи;

- головує на її засіданнях;

- організовує і контролює виконання покладених на Комісію завдань.

3.14.Секретар Комісії забезпечує:

- ведення та оформлення протоколів засідань;

- підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його всім членам;

- за дорученням голови виконує іншу організаційну роботу.

3.15.Комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність Комісії, тиск на її членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку районної ради, її представників.

IV. Підготовка до проведення конкурсу.

      

4.1.Керівником Центру може бути педагогічний працівник, який має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

4.2.Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують          стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання документів;

- довідку про відсутність судимості;

- заяву про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або їх подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

       4.3. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі Комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання, з інших підстав визначених даним Положенням;

- оприлюднює на веб-сайті районної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (надалі-претендент).

       4.4. Виконавчий апарат районної ради зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із Центром, його трудовим колективом не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.        

     Дана норма не застосовується до новостворених Центрів.

     4.5.За рішенням Комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним в строк всіх необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте Комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем Комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання по розгляду документів.

4.6.Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

- подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

- надіслання їх  поштою після  закінчення строку   подання ( згідно відмітки пошти );

- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

V. Проведення конкурсу та порядок призначення керівника.

5.1.Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення Комісією рішення про затвердження його результатів. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

5.2. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої та інклюзивної освіти ;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Центру, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

5.3.Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації або структурний підрозділ протягом 15 днів з дня оголошення конкурсу   розробляють та подають на затвердження Комісії перелік питань для письмового тестування та приклади ситуаційних завдань.

5.4.Конкурсний відбір складається з письмової (письмове тестування та вирішення ситуаційного завдання, тощо) та усної частини ( презентація перспективного плану розвитку Центру та відповіді на питання, тощо), детальний порядок та сама процедура відбору визначається Комісією.

5.5.Виконавчий апарат районної ради за наявності технічних можливостей забезпечує відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

5.6.Комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті районної ради.

5.7.Комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

5.8.Комісія протягом одного дня з дня визначення переможця конкурсу вносить відповідне подання голові районної ради ( або особі, яка виконує його обов’язки).

Протягом двох днів з дня отримання подання щодо переможця конкурсу (голова районної ради ( або особа, яка виконує його обов’язки) направляє матеріали по вказаній кандидатурі на погодження до відповідного структурного підрозділу. Після отримання   погодження дане питання виноситься на розгляд сесії.

Рішення про призначення на посаду та укладення Контракту на 3 роки, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання та отримання погодження відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру. Зазначений строк може бути продовжено на відповідний період з урахуванням особливостей здійснення місцевого самоврядування, опублікування проектів рішень, відповідно до планів роботи сесій районної ради та інших процедур передбачених чинним законодавством

5.9.Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

              Керуючий справами                                                         Л.Світла

                                                                                               Додаток 2

                                                                                                    

                                                                                                      Затверджено        

                                                                                                                                                 рішення XУІ сесії                    

                                                                                                                                                   районної ради УІІ скликання

                                                                                                                                                від 22.06.2018р. №304.16-7/18

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

I.Загальні положення

     1.1.Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників ( далі по тексту-фахівців )     комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Кельменецької районної ради ( надалі – Центр) метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

     1.2.Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру на основі оцінювання їх особистих знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

       1.3.Вимоги до кандидатів:

- вища освіта не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога;

- стаж роботи за фахом не менше двох років.

       1.4.Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

- законності;

- прозорості;

- забезпечення рівного доступу;

- недискримінації;

- доброчесності;

- надійності та відповідності методів іспиту.

       1.5.Конкурс оголошується наказом директора Центру.  

       1.6.Конкурсний відбір проводиться поетапно, а саме:

- публікація оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному сайті Центру (за наявності) або районної ради;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній    розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

II.Вимоги щодо оприлюднення інформації про

вакантні посади та оголошення про проведення конкурсу.

- найменування і місцезнаходженняЦентру;

- найменування посад та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

III. Склад, порядок формування і роботи та

повноваження конкурсної комісії.

3.1.Для проведення конкурсного відбору директором Центру протягом 10 днів з дня оприлюднення оголошення утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

- директор Центру;

- представник виконавчого апарату районної ради;

- представник управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації;

         - представник обласного ресурсного Центру.

3.2.До участі у роботі комісії можуть бути залучені фахівці Центру та представники громадськості.

   3.3.Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

   Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії

   3.4.Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

   3.5.На першому засіданні конкурсної комісії з її членів обирається голова та секретар.

IV. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі.

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії)  документа (документів) про освіту із   додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

  1. 5 днів з дати закінчення строку подання документів їм повідомляється конкурсною комісією

      

V. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад педагогічних працівників Центру.

5.1.Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит на посади фахівців Центру проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління закладом освіти.

5.2.Іспит складається з 3-х питань за напрямками, визначеними у пункті 5.1 цього Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.

5.3.Для визначення результатів іспиту використовується така система:

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0-1бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або надали невірну відповідь.

5.4. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 5.3 цьогоПорядку.

5.5.Кандидати, які за результатами іспиту набрали 3 бали, допускаються до співбесіди.

5.6.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

5.7.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується такасистема:

2 бали виставляються кандидатам, які відповідаютьвимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідаютьвимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідаютьвимозі.

5.8.Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

5.9. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальнихоцінок.

5.10.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу .

5.11. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможецьконкурсу .

5.12.Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії.

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено переможця.

5.16.Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центру (у разі наявності) та/або районної ради не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу.

              Керуючий справами                                                           Л.Світла

                                                                            

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінцифри відповідатиме за формування пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі ЦНАП. Уряд ухвалив відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство цифрової трансформації України». Це очікувано призведе до надання субвенції для розвитку мережі ЦНАП та забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Заступниця Міністра цифрової трансформації України Людмила Рабчинська підкреслила, що із урахуванням реформи адміністративно-териториторіального устрою Мінцифри зможе надавати фінансову підтримку з державного бюджету для покращення якості надання послуг ЦНАП. Ми  плануємо залучати та підтримувати активні громади, які мають бажання працювати, створювати і розвивати ЦНАП на своїх територіях.   Внесені зміни забезпечать: можливість підтримки територіальних громад у створенні належних сучасних ЦНАП; надання всім жителям територіальних громад однаково якісних та комфортних умов під час отримання адміністративних послуг; забезпечення надання послуг з доступу до сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, юридичних консультацій та інших супутніх послуг; надання державної фінансової підтримки з державного бюджету місцевим бюджетам для розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг; забезпечення доступу жителів територіальних громад до адміністративних та інших публічних послуг, а також досягнення інших цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. 
  • Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб Станом на 21 вересня, на Буковині зафіксували 123 нових випадки зараження коронавірусом, про це повідомляє Чернівецька ОДА. Чернівці +53Кіцманський район +20Глибоцький район +20Новоселицький район +10Кельменецький район +10Сторожинецький район +7Сокирянський район +1Заставнівський район +1Герцаївський район +1 Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку – 13165 осіб. Також за останню добу 44 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 7605 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19.
  • При Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. “В планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ, – починаючи з 2023 року”, – зазначив Максим Степанов. За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров’я населення.  Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила. Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення. Джерело: https://www.kmu.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda