КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХV СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

23 березня 2018 року № 281.15-7/18

Про затвердження Комплексної

програми розбудови дорожньої

мережі Кельменецького району

на період 2018-2020 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення збереження та розбудови дорожньої мережі району, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки (надалі-Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при уточненні районного бюджету на 2018 рік передбачати кошти на фінансування заходів цієї Програми.

3.Рекомендувати селищній, сільським радам при уточненні місцевих бюджетів на 2018 рік та формуванні на наступні роки передбачати кошти на розбудову дорожньої мережі своїх населених пунктів відповідно до заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та першого заступника голови райдержадміністрації Урсуляка І.І.

Голова районної ради                                                                                    В. Ілаш

Затверджено

рішенням XV сесії Кельменецької

районної ради VII скликання

№ 281.15-7/18 від 23 березня 2018 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розбудови дорожньої мережі Кельменецького району

на період 2018-2020 роки

1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення від 05.02.2018р . № 2-У
3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
4. Співрозробник Програми Селищна, сільські ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
6. Учасники Програми Кельменецька районна державна адміністрація, селищна та сільські ради, філія ”Кельменецький райавтодор”, Кельменецьке ВУЖКГ
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Державний, обласний, районний, селищний та сільські
9. Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.)

52005,0

  в тому числі з них :  
9.1. - державного бюджету (тис.грн.) 39300,0
  - обласного бюджету (тис.грн.) 4500,0
  - місцевого бюджету (тис.грн.) 8205,0
10. Основні джерела фінансування Програми Кошти державного, обласного, районного, селищного та сільських бюджетів, позабюджетні кошти

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки (надалі – Програма)

В умовах прискорення темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливої гостроти набуває проблема його безпеки, яка в першу чергу пов’язана з належним утриманням вулично-шляхової мережі. В сітці автошляхів району розмежовуються дороги загального користування державного і місцевого користування та комунальної власності. По дорогах державного значення здійснюються переважно міждержавні, міжобласні та міжрайонні транспортні перевезення, які відзначаються високою інтенсивністю руху. Навколо них формується мережа доріг територіального, обласного та районного значень, що забезпечують виїзд з населених пунктів району до доріг державного регіонального значення і під’їздів до пунктів пропуску через державний кордон. Дані дороги забезпечують транспортний зв’язок населених пунктів з районним і обласним центрами.

Протяжність доріг загального користування району становить 266,9 км. Протяжність вулиць та доріг комунальної власності складає 602,3 км: дороги з гравійним покриттям – 511,3 км, дороги з асфальтобетонним покриттям – 87,7 км, дороги без покриття – 3,3 км.

Наявність в районі значної кількості доріг з перехідним типом покриття обмежує доступність жителів населених пунктів до об’єктів соціальної інфраструктури, стримує розвиток туризму. Крім цього, існуючі дороги на 20-70 відсотків протяжності потребують капітального та поточного ремонтів.

3. Мета Програми

Метою Програми є реконструкція, капітальний та поточний ремонти існуючих доріг, їх належне утримання, підвищення ефективності та надійності експлуатації.

Для досягнення цієї мети необхідно :

- забезпечити район дорогами належного рівня та якості у відповідності до державних стандартів;

- впроваджувати прогресивні технології при будівництві нових та реконструкції, капітальному, поточному ремонтах існуючих доріг;

- зменшувати технологічні витрати та втрати ресурсів на утримання існуючих доріг;

- формувати нові системи управління дорожнім господарством;

- накопичувати інвестиційні ресурси різних форм власності з метою розвитку дорожньої мережі;

- розвивати транспортний потенціал району, пов’язаного з прикордонним розташуванням з Республікою Молдова;

- розширювати рекреаційні можливості району за рахунок розбудови дорожньої мережі до річки Дністер;

- сприяти інвестиційним проектам щодо розбудови об’єктів дорожнього сервісу.

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання,

строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами :

4.1.Фінансування розбудови дорожньої мережі району здійснюватиметься шляхом :

- оптимізації системи транспортних коридорів та використання транзитного потенціалу району;

- приведення до європейського рівня ділянок автомобільних доріг, що суміщаються з транспортними коридорами;

4.2.Розвиток доріг загального користування здійснюватиметься шляхом :

- реконструкції, капітального та поточного ремонтів аварійно-небезпечних ділянок згідно нормативних документів;

- використання тонкошарових покриттів з асфальтобетону та емульсійно-мінеральних сумішей;

- облаштування доріг необхідними засобами безпеки, високоефективною дорожньою розміткою, знаками;

- впровадження прогресивних технологій при утриманні доріг в осінньо-зимовий період;

- зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів при розбудові дорожньої мережі.

4.3.Розвиток доріг комунальної власності здійснюватиметься шляхом :

- використання гравійно-пісчаних сумішей та щебеню для будівництва та ремонту доріг з твердим покриттям;

- залучення вуличних комітетів при виконкомах місцевих рад до ефективної експлуатації та утримання комунальних доріг;

- залучення приватної снігоприбиральної техніки для очистки доріг в зимовий період;

- вирішення безпосередньої зайнятості на дорожніх роботах жителів населених пунктів.

Етапи реалізації Програми розбудови дорожньої мережі району

Програма реалізується протягом 2018-2020 років.

При цьому передбачається :

1) створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів в розбудову дорожньої мережі району;

2) забезпечити належне утримання та ефективну експлуатацію державних, обласних, районних, територіальних автомобільних доріг та доріг комунальної власності;

3) розширити обсяги робіт з будівництва, реконструкції та ремонту дорожньої мережі району.

5. Завдання Програми та результативні показники

У результаті виконання заходів Програми очікується :

- покращення технічного стану існуючих автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності;

- зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху, що пов’язано з технічним станом доріг;

- залучення додаткових інвестицій та фінансових ресурсів, необхідних для розбудови і утримання в належному стані та експлуатації дорожньої мережі;

5.1. Ресурсне забезпечення Комплексної програми

розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на 2018-2020 роки

Орієнтовний обсяг коштів,

які пропонуються залучати

на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

Обсяги ресурсів всього,

в тому числі:

52005,0

- державного бюджету (тис.грн.) 39300,0
- обласного бюджету (тис.грн.) 4500,0
- місцевого бюджету (тис.грн.) 8205,0

Джерелами фінансування Програми є: кошти державного, обласного, районного, селищного, сільських бюджетів та власні кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестиції, кошти населення.

Розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на виконання Програми, є районна державна адміністрація.

6. Напрямки діяльності і заходи Програми

Реалізація Програми забезпечить покращення технічного стану існуючих автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності, проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг з перехідним типом покриття, зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху, розвиток туризму та відпочинку в зоні річки Дністер, більш широке використання транзитного потенціалу району, забезпечення сталої та ефективної її роботи, своєчасне інформування жителів району щодо стану розбудови дорожньої мережі району.

Розбудова дорожньої мережі району здійснюватиметься шляхом :

1) реконструкції, капітального та поточного ремонтів існуючої вулично-шляхової мережі району;

2) будівництва нових доріг загального користування та комунальної власності за рахунок різних джерел фінансування;

3) приведення до європейського рівня ділянок державних автомобільних доріг, що суміщаються з транспортними коридорами;

4) оптимізація та збільшення кількості існуючих доріг до зон відпочинку на річці Дністер;

5) покращення облаштування доріг засобами безпеки, знаками маршрутного орієнтування, високоефективною дорожньою розміткою;

6) збільшення об’єктів дорожнього сервісу та дорожньої інфраструктури.

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. Очікуваний результат

Джерела

фінансування

всього по заходу, тис.грн. в тому числі по роках, тис.грн
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Розбудова обласних автомобільних доріг Капітальний та поточний ремонти 2018-2020 рр.

державний

бюджет

28500,0 7600,0 9500,0 11400,0 Покращення технічного стану доріг
Розбудова районних автомобільних доріг Капітальний та поточний ремонти 2018-2020 рр.

обласний

бюджет

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності Поточний ремонт 2018-2020 рр.

державний

бюджет

10800,0 2900,0 3600,0 4300,0

місцевий

бюджет

7500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Утримання доріг

Зимове утримання доріг

2018-2020 рр.

місцевий

бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

Заготівля посипкової суміші

2018-2020 рр.

місцевий

бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0
Утримання узбіч доріг в належному санітарному стані 2018-2020 рр

місцевий

бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0
Установка інформаційних знаків 2017-2020 рр.

місцевий

бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

7. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Виконавцями Програми є: районна державна адміністрація, селищна, сільські ради, філія ”Кельменецький райавтодор”, Кельменецьке ВУЖКГ.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на заступника голови райдержадміністрації (згідно розподілу функціональних обов’язків). Узагальнена інформація про хід виконання Програми періодично розглядається на розширених нарадах та на сесіях районної ради в ІІІ кварталі 2019, 2020 років.

Керуючий справами                                                                                         Л. Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Людина, яка повертається з "країни червоної зони", повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”, але за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. “Результати тестування на COVID-19 методом ПЛР лабораторія, що безпосередньо виконала дослідження, вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Також після тесту результат автоматично відправляється на додаток “Дій вдома”. Після цього людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення самоізоляції”, - пояснив Максим Степанов. Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, опублікованому на сайті Центру. Також звертаємо увагу, що особа, яка здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України. Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано для встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та несвоєчасне отримання повідомлення про завершення самоізоляції. Детальніше про порядок дій при поверненні з-за кордону можна дізнатися за посиланням.  Джерело: https://www.kmu.gov.ua
  • 9 липня парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді України прийняти постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. Згідно з проектом постанови, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Фінансуватися чергові вибори мають з державного бюджету. Нагадаємо, очікується, що одночасно з черговими місцевими виборами пройдуть перші місцеві вибори голів та депутатів сільських, селищних, міських рад усіх 1470 новоутворених територіальних громад, а також депутатів районних рад у новостворених районах. Ці вибори своєю постановою має призначити Центральна виборча комісія. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda