КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХV СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

23 березня 2018 року № 281.15-7/18

Про затвердження Комплексної

програми розбудови дорожньої

мережі Кельменецького району

на період 2018-2020 роки

Керуючись п.16 частини 1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення збереження та розбудови дорожньої мережі району, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну програму розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки (надалі-Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при уточненні районного бюджету на 2018 рік передбачати кошти на фінансування заходів цієї Програми.

3.Рекомендувати селищній, сільським радам при уточненні місцевих бюджетів на 2018 рік та формуванні на наступні роки передбачати кошти на розбудову дорожньої мережі своїх населених пунктів відповідно до заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та першого заступника голови райдержадміністрації Урсуляка І.І.

Голова районної ради                                                                                    В. Ілаш

Затверджено

рішенням XV сесії Кельменецької

районної ради VII скликання

№ 281.15-7/18 від 23 березня 2018 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розбудови дорожньої мережі Кельменецького району

на період 2018-2020 роки

1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Доручення від 05.02.2018р . № 2-У
3. Розробник Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
4. Співрозробник Програми Селищна, сільські ради
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації
6. Учасники Програми Кельменецька районна державна адміністрація, селищна та сільські ради, філія ”Кельменецький райавтодор”, Кельменецьке ВУЖКГ
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми Державний, обласний, районний, селищний та сільські
9. Загальний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.)

52005,0

  в тому числі з них :  
9.1. - державного бюджету (тис.грн.) 39300,0
  - обласного бюджету (тис.грн.) 4500,0
  - місцевого бюджету (тис.грн.) 8205,0
10. Основні джерела фінансування Програми Кошти державного, обласного, районного, селищного та сільських бюджетів, позабюджетні кошти

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на період 2018-2020 роки (надалі – Програма)

В умовах прискорення темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху особливої гостроти набуває проблема його безпеки, яка в першу чергу пов’язана з належним утриманням вулично-шляхової мережі. В сітці автошляхів району розмежовуються дороги загального користування державного і місцевого користування та комунальної власності. По дорогах державного значення здійснюються переважно міждержавні, міжобласні та міжрайонні транспортні перевезення, які відзначаються високою інтенсивністю руху. Навколо них формується мережа доріг територіального, обласного та районного значень, що забезпечують виїзд з населених пунктів району до доріг державного регіонального значення і під’їздів до пунктів пропуску через державний кордон. Дані дороги забезпечують транспортний зв’язок населених пунктів з районним і обласним центрами.

Протяжність доріг загального користування району становить 266,9 км. Протяжність вулиць та доріг комунальної власності складає 602,3 км: дороги з гравійним покриттям – 511,3 км, дороги з асфальтобетонним покриттям – 87,7 км, дороги без покриття – 3,3 км.

Наявність в районі значної кількості доріг з перехідним типом покриття обмежує доступність жителів населених пунктів до об’єктів соціальної інфраструктури, стримує розвиток туризму. Крім цього, існуючі дороги на 20-70 відсотків протяжності потребують капітального та поточного ремонтів.

3. Мета Програми

Метою Програми є реконструкція, капітальний та поточний ремонти існуючих доріг, їх належне утримання, підвищення ефективності та надійності експлуатації.

Для досягнення цієї мети необхідно :

- забезпечити район дорогами належного рівня та якості у відповідності до державних стандартів;

- впроваджувати прогресивні технології при будівництві нових та реконструкції, капітальному, поточному ремонтах існуючих доріг;

- зменшувати технологічні витрати та втрати ресурсів на утримання існуючих доріг;

- формувати нові системи управління дорожнім господарством;

- накопичувати інвестиційні ресурси різних форм власності з метою розвитку дорожньої мережі;

- розвивати транспортний потенціал району, пов’язаного з прикордонним розташуванням з Республікою Молдова;

- розширювати рекреаційні можливості району за рахунок розбудови дорожньої мережі до річки Дністер;

- сприяти інвестиційним проектам щодо розбудови об’єктів дорожнього сервісу.

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання,

строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами :

4.1.Фінансування розбудови дорожньої мережі району здійснюватиметься шляхом :

- оптимізації системи транспортних коридорів та використання транзитного потенціалу району;

- приведення до європейського рівня ділянок автомобільних доріг, що суміщаються з транспортними коридорами;

4.2.Розвиток доріг загального користування здійснюватиметься шляхом :

- реконструкції, капітального та поточного ремонтів аварійно-небезпечних ділянок згідно нормативних документів;

- використання тонкошарових покриттів з асфальтобетону та емульсійно-мінеральних сумішей;

- облаштування доріг необхідними засобами безпеки, високоефективною дорожньою розміткою, знаками;

- впровадження прогресивних технологій при утриманні доріг в осінньо-зимовий період;

- зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів при розбудові дорожньої мережі.

4.3.Розвиток доріг комунальної власності здійснюватиметься шляхом :

- використання гравійно-пісчаних сумішей та щебеню для будівництва та ремонту доріг з твердим покриттям;

- залучення вуличних комітетів при виконкомах місцевих рад до ефективної експлуатації та утримання комунальних доріг;

- залучення приватної снігоприбиральної техніки для очистки доріг в зимовий період;

- вирішення безпосередньої зайнятості на дорожніх роботах жителів населених пунктів.

Етапи реалізації Програми розбудови дорожньої мережі району

Програма реалізується протягом 2018-2020 років.

При цьому передбачається :

1) створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів в розбудову дорожньої мережі району;

2) забезпечити належне утримання та ефективну експлуатацію державних, обласних, районних, територіальних автомобільних доріг та доріг комунальної власності;

3) розширити обсяги робіт з будівництва, реконструкції та ремонту дорожньої мережі району.

5. Завдання Програми та результативні показники

У результаті виконання заходів Програми очікується :

- покращення технічного стану існуючих автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності;

- зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху, що пов’язано з технічним станом доріг;

- залучення додаткових інвестицій та фінансових ресурсів, необхідних для розбудови і утримання в належному стані та експлуатації дорожньої мережі;

5.1. Ресурсне забезпечення Комплексної програми

розбудови дорожньої мережі Кельменецького району на 2018-2020 роки

Орієнтовний обсяг коштів,

які пропонуються залучати

на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

Обсяги ресурсів всього,

в тому числі:

52005,0

- державного бюджету (тис.грн.) 39300,0
- обласного бюджету (тис.грн.) 4500,0
- місцевого бюджету (тис.грн.) 8205,0

Джерелами фінансування Програми є: кошти державного, обласного, районного, селищного, сільських бюджетів та власні кошти суб’єктів підприємницької діяльності, інвестиції, кошти населення.

Розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на виконання Програми, є районна державна адміністрація.

6. Напрямки діяльності і заходи Програми

Реалізація Програми забезпечить покращення технічного стану існуючих автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності, проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту доріг з перехідним типом покриття, зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій з учасниками дорожнього руху, розвиток туризму та відпочинку в зоні річки Дністер, більш широке використання транзитного потенціалу району, забезпечення сталої та ефективної її роботи, своєчасне інформування жителів району щодо стану розбудови дорожньої мережі району.

Розбудова дорожньої мережі району здійснюватиметься шляхом :

1) реконструкції, капітального та поточного ремонтів існуючої вулично-шляхової мережі району;

2) будівництва нових доріг загального користування та комунальної власності за рахунок різних джерел фінансування;

3) приведення до європейського рівня ділянок державних автомобільних доріг, що суміщаються з транспортними коридорами;

4) оптимізація та збільшення кількості існуючих доріг до зон відпочинку на річці Дністер;

5) покращення облаштування доріг засобами безпеки, знаками маршрутного орієнтування, високоефективною дорожньою розміткою;

6) збільшення об’єктів дорожнього сервісу та дорожньої інфраструктури.

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. Очікуваний результат

Джерела

фінансування

всього по заходу, тис.грн. в тому числі по роках, тис.грн
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Розбудова обласних автомобільних доріг Капітальний та поточний ремонти 2018-2020 рр.

державний

бюджет

28500,0 7600,0 9500,0 11400,0 Покращення технічного стану доріг
Розбудова районних автомобільних доріг Капітальний та поточний ремонти 2018-2020 рр.

обласний

бюджет

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності Поточний ремонт 2018-2020 рр.

державний

бюджет

10800,0 2900,0 3600,0 4300,0

місцевий

бюджет

7500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Утримання доріг

Зимове утримання доріг

2018-2020 рр.

місцевий

бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

Заготівля посипкової суміші

2018-2020 рр.

місцевий

бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0
Утримання узбіч доріг в належному санітарному стані 2018-2020 рр

місцевий

бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0
Установка інформаційних знаків 2017-2020 рр.

місцевий

бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

7. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації.

Виконавцями Програми є: районна державна адміністрація, селищна, сільські ради, філія ”Кельменецький райавтодор”, Кельменецьке ВУЖКГ.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на заступника голови райдержадміністрації (згідно розподілу функціональних обов’язків). Узагальнена інформація про хід виконання Програми періодично розглядається на розширених нарадах та на сесіях районної ради в ІІІ кварталі 2019, 2020 років.

Керуючий справами                                                                                         Л. Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda