КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XУ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

____________________________________________________

23 березня 2018 року № 275.15-7/18

Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття

посади керівника комунального   закладу

охорони здоров’я, що належить до

спільної власності територіальних громад  

сіл, селища  Кельменецького району

     Керуючись статтями 43, 60 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», з метою запровадження конкурсної процедури призначення керівників комунальних закладів охорони здоров’я, враховуючи висновки   постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити  Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального   закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад   сіл, селища  Кельменецького     району (надалі - Порядок), що додається.

2.Контроль за дотриманням вимог даного Порядку покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності ( Панкевич О.О.).

Голова районної ради                                                   В.Ілаш

                                                                                                                 Затверджено

                                                                                                                                         рішення XУ сесії                    

                                                                                                                                         районної ради УІІ скликання

№ 275.15-7/18 від 23 березня 2018 року

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

I.Загальні положення.

       1.1. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району ( надалі-Порядок) розроблено відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» і постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094.

1.2. Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатури на посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (далі — заклад охорони здоров’я).

Даний Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я (далі – конкурс).

1.3. У цьому Порядку терміни: - «конфлікт інтересів», «близька особа», «член сім’ї» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»; - «заклад охорони здоров’я» - у значенні, наведеному в ст.3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

1.4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

II. Умови проведення конкурсу.

2.1. Підставою для проведення конкурсу є рішення районної ради про його проведення, яке приймається з урахуванням вимог чинного законодавства щодо підготовки та оприлюднення проектів органів місцевого самоврядування актів та особливостей його здійснення,   але не пізніше 30 робочих днів з моменту виникнення вакантної посади.

2.2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття районною радою рішення про проведення конкурсу;

2) формування конкурсної комісії, оновлення її складу (у разі необхідності);

3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам);

4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця конкурсу);

5) оприлюднення результатів конкурсу.

2.3.      Голова районної ради (або особа, яка виконує його обов’язки) своїм розпорядженням тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу охорони здоров’я на особу з числа його штатних працівників або останнього керівника (в разі виникнення вакансії у зв’язку із закінченням терміну дії контракту).

2.4. Особи, які подали всі необхідні документи для участі в конкурсі, є претендентами на зайняття посади (далі — претенденти).

III. Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії,  її повноваження.

       3.1. Для проведення конкурсу районна рада утворює постійно-діючу конкурсну комісію (надалі - конкурсна комісія). Склад постійно діючої конкурсної комісії за потреби переглядається щороку.

       В разі відсутності вказаної комісії у спосіб визначеним даним Порядком утворюється комісія для проведення окремого конкурсу.

3.2. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

- представники районної ради;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) — по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Пропозиції щодо кандидатур особи делегованих громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до районної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення про відбір таких кандидатів.

У разі утворення постійно-діючої конкурсної комісії до її складу представники районної ради та представники громадськості входять на постійній основі, а представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної комісії для кожного відповідного закладу охорони здоров’я   окремо.

3.3.Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в тому числі прийнятими районною радою та цим Порядком.

3.4. В разі відсутності постійно-діючої конкурсної комісії для проведення окремого конкурсу конкурсна комісія - утворюється розпорядженням голови районної ради (або, особи яка виконує його обов’язки), яке підлягає затвердження на сесії районної ради.

Така комісія утворюється не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.

3.5. Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення окремоговизначеного конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради одночасно з оприлюдненням рішення про проведення конкурсу. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до районної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

3.6. Кількість членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить , як правило 6 - 9 осіб, якщо інше не передбачено рішенням районної ради.

У випадку відсутності пропозицій щодо кандидатур осіб делегованих від громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) конкурсна комісія складається з 6   членів:   по 3 представники від районної ради та трудового колективу відповідного закладу, обрані

на загальних зборах трудового колективу, якщо інше не визначено рішенням ради.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи експертів/фахівців/науковців з відповідної галузі знань (далі — експерти) з правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента встановленим вимогам.

3.7. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної комісії входять представники згідно п.3.2 цього Порядку, за винятком представників трудового колективу закладу охорони здоров’я.

Кількість членів конкурсної комісії становить не менше шести осіб.

В окремих випадках, зокрема, у разі відсутності пропозицій від громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) щодо кандидатур до   складу конкурсної комісії,   районна рада своїм рішенням може встановлювати інший порядок формування складу конкурсної комісії новостворених закладів охорони здоров’я.

3.8.      Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її загального складу.

3.9.      Персональний склад конкурсної комісії, у тому числі голова, секретар та внесення змін до конкурсної комісії затверджуються рішенням районної ради   або у випадку визначеним даним Порядком розпорядженням   голови районної ради (особи, яка виконує його обов’язки).

3.10. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину (якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку);

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів щодо претендентів на участь в конкурсі.

3.11. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.10 цього Порядку, він зобов’язаний невідкладно самостійно подати голові районної ради (або особі, яка виконує його обов’язки) письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.10 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував дану кандидатуру члена конкурсної комісії.

3.12. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються розпорядженням голови районної ради (або, особи яка виконує його обов’язки) у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, тощо.

3.13. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправомочною відповідно до пункту 3.8 цього Порядку).

3.14. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні районної ради. Виконавчий апарат забезпечує діяльність конкурсної комісії.

3.15. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

3.17. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною його частиною.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради інформацію про свої рішення не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

3.18. Конкурсна комісія:

- оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

- встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

- оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності встановленим вимогам;

- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

- забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

- відбирає шляхом голосування, з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу охорони здоров’я, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання голові районної ради ( або особі, яка виконує його обов’язки). Дана кандидатура на посаду керівника закладу охорони здоров’я виноситься відповідно на розгляд сесії районної ради для призначення;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

3.19. Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

- головує на засіданнях конкурсної комісії;

- організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

3.20. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

- ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

- підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

- за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

IV. Підготовка до проведення конкурсу.

4.1. Комісія не пізніше трьох днів з дня формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні обов’язково зазначаються такі відомості:

-         правові підстави проведення конкурсу;

-           найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, інформацію щодо можливостей ознайомлення із статутом, структурою закладу охорони здоров’я, а також кошторисними призначеннями для фінансового забезпечення його діяльності на відповідний бюджетний рік;

-   дата початку, кінцевий строк і адреса, за якою здійснюється приймання документів для участі у конкурсі;

-         номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

-         перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

-         вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

-         умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

-   дата і місце проведення конкурсу.

4.2.      Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням мотивації щодо зайняття ним посади (за визначеною формою згідно з додатком 1);
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних (за формою згідно з додатком 2);
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування претендента на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я (за формами, затвердженими МОЗ);
 10.  попередження щодо встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду ( за формою згідно з додатком 3);
 11.  заяву про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів ( за формою згідно із додатком 4);
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Всі документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному конверті.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати інші додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

4.3. Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції (на три — п’ять років);

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу (на три — п’ять років);

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу (на три — п’ять років).

4.4. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк передбачений в оголошенні (не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення) та реєструються як вхідна кореспонденція районної ради.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

4.5. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним в строк всіх необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

4.6. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

- подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

- надіслання їх поштою після закінчення строку подання (згідно відмітки пошти);

- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

V. Проведення конкурсу.

5.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу повинен становити не більш як 30 календарних днів, з дня його оголошення.

5.2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує його відповідність умовам конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

5.3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, їх комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

5.4. Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

5.5. Виконавчий апарат за наявності технічних можливостей забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.

VI.Оприлюднення результатів конкурсу.

6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, — переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання голові районної ради ( або особі, яка виконує його обов’язки). Дана кандидатура претендента на посаду керівника закладу охорони здоров’я виноситься на сесію районної ради. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на відповідний період з урахуванням особливостей здійснення місцевого самоврядування, відповідно до планів роботи сесій районної ради та інших процедур передбачених чинним законодавством.

6.2. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.

Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати районній раді обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.

6.3. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в передбаченому законодавством порядку.

              Керуючий справами                                                        Л.Світла


Додаток 1
до Порядку

Голові конкурсної комісії з добору

керівника закладу охорони здоров’я

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.                           ___________________

(підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилатимуться на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Керуючий справами                                                         Л.Світла

Додаток 2
до Порядку

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ______________20___ р.                                   __________________

         (підпис)

Керуючий справами                                 Л.Світл

Додаток 3
до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.     ________________     ___________________
                                                          (підпис)                 (прізвище, та ініціали)

Керуючий справами                                                         Л.Світла

Додаток 4
до Порядку

                                                      ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 
1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:  
 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 
 1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:  
 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 
 1. запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

        

так** ні 
     

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

____ _______ 20___ р.                                                 ________________

                                                                                    (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

         Керуючий справами                                                         Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
 • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
 • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda