У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIX СЕСІЇ   VІI СКЛИКАННЯ

_____________________________________________________________________________

21 грудня 2018 року № 367.19-7/18

Про Порядок складання,

затвердження та контролю виконання

фінансових планів закладів охорони

здоров’я Кельменецького району

     Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205, враховуючи висновки постійних комісій районної ради: з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності та з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоровя Кельменецького району (надалі-Порядок), що додається.

   2. Керівникам КНП «Кельменецький РЦПМСД» та «Кельменецька ЦРЛ»   забезпечити своєчасне складання та подання на затвердження фінансових планів і звітності про їх виконання згідно з Порядком.

   3.Відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації забезпечити проведення щоквартального аналізу стану виконання фінансових планів КНП «Кельменецький РЦПМСД» та «Кельменецька ЦРЛ» та інформувати Кельменецьку районну раду про його результати.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Гречана О.П.)

Голова   районної ради                                                             В.Ілаш

                                                                    

                                                                                                                    Затверджено

рішення XIX сесії районної ради

VII скликання

21 грудня 2018 року № 367.19-7/18


П О Р Я Д О К
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів

закладів охорони здоровя Кельменецького району

   1. Цей     Порядок   визначає   процедуру   складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоровя Кельменецького району (надалі – Підприємства).

   2.Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати у відповідному бюджетному році.

   Перелік показників у зазначеній формі не є вичерпним і обов’язковим, може коригуватися в залежності від особливостей діяльності закладів охорони здоров’я району за погодженням з відділом комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

   Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки необхідно опиратися на рекомендації, зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» по аналогії.

   3. Проект фінансового плану подається керівником Підприємства з прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді Кельменецькій районній раді (надалі - Орган управління) до 15 серпня року, який передує плановому. До проекту фінансового плану обов’язково додається пояснювальна записка та фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

   4.Орган управління проводить аналіз проекту фінансового плану на предмет відповідності законодавству України та вимогам Статуту підприємства та подає його до відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації для опрацювання. Після опрацювання матеріалів приймається рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. У разі повернення проекту фінансового плану керівник Підприємства забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження та подає його на повторне погодження, не пізніше 10-ти робочих днів з дня повернення проекту.

   5.Погоджений проект фінансового плану Підприємства затверджується рішенням Органу управління не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому.

   6. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план та не більше чотирьох разів протягом планового року.

   Зміни до фінансового плану Підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

   7. Пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану подаються Органу управління з дотриманням порядку, визначеному у пункті 6 цього Порядку.

   Орган управління після отримання проекту зміненого фінансового плану, приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану або відхиляє пропозиції з обґрунтуванням причин відмови.    

   Проект зміненого фінансового плану Підприємства подається на погодження до відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації за процедурою, передбаченою пунктом 4 цього Порядку.

   На зміненому фінансовому плані ставиться відмітка «Зміни» та дата затвердження змін.

   Погоджені зміни до фінансового плану затверджуються на сесії районної ради.

   8. Відповідальність за своєчасне складання та подання на затвердження фінансового плану, а також за виконання його показників, покладається персонально на керівника Підприємства.

   9. Звіт про виконання фінансового плану подається до Органу управління та відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації в паперовому та електронному вигляді у встановленій чинним законодавством формі, щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства за квартал.

   Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.

   10. У разі затвердження чинним законодавством нормативних актів, що регулюють питання складання фінансових планів закладів охорони здоровя комунальної власності чи внесення змін до них, даний порядок застосовується в частині, що не суперечить вказаним вище нормативним актам.

   11. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємствздійснює Орган управління, якщо інше не передбачено його рішенням.

Керуючий справами                                   Світла Л.В.

Додаток 1

До Порядку складання, затвердження та контролю

виконання фінансових планів закладів охорони здоровя

Кельменецького району

                                                                                                                              «Затверджено»  

                                                                                                                              рішення XIX сесії районної ради

                                                                                                                             VIIскликання

                                                                                                                              21 грудня 2018 року № 367.19-7/18

                                                                                                    

Проект
Попередній
Уточнений
Зміни
Зробити позначку «Х»

Фінансовий план підприємствана ________ рік

Підприємство    

    

Коди
Орган управління За ЄДРПОУ
Галузь   За СПОДУ
Вид економ. діяльності За ЗКНГ
Місцезнаходження     За КВЕД
Телефон
Директор    

Показники, тис.грн

Код рядка Факт минулого року Фін.план поточного року Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:
Централізовані заходи з лікування за цільовими програмами
Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:
медикаменти та перев’язувальні матеріали
ремонт та запасні частини до транспортних засобів
господарчі товари та інвентар
Витрати на паливно-мастильні матеріали
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:
Витрати на електроенергію
Витрати на водопостачання та водовідведення
Витрати на природний газ
Витрати на тверде паливо
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Витрати по виконанню цільових програм
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)
Сплата податків та зборів
Амортизація
Інші витрат (розшифрувати)
Адміністративні витрати, у тому числі:
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування
витрати на страхові послуги
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення
витрати на службові відрядження
витрати на зв'язок та інтернет
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
витрати на обслуговування оргтехніки
витрати на культурно-масові заходи
амортизація
юридичні та нотаріальні послуги
витрати на охорону праці та навчання працівників
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:
дохід від операційної оренди активів
дохід від реалізації необоротних активів
інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом по ІІ розділу
ІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних активів
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
капітальний ремонт
IІІ. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності, у тому числі:
кредити
позики
депозити
інші надходження (розшифрувати)
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:
кредити
позики
депозити
інші витрати (розшифрувати)
Усього доходів
Усього витрат
Нерозподілені доходи
IV. Додаткова інформація
Штатна чисельність працівників
Первісна вартість основних засобів
Податкова заборгованість
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

Директор                               ___________       

Головний бухгалтер               ___________                 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорослих із осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Центр громадського здоров”я зібрав найактуальніші запитання, щоб розповісти все про вакцинацію в умовах нової коронавірусної інфекції. Чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19? Так. Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія COVID-19 не створює ризики, пов’язані із вакцинацією. Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID-19 серед співробітників і відвідувачів установ. World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя. Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення. Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету. Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини? Ні. Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання. Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19. Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19? Так. Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації. Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації? Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов’язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій. Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2. Чи існують специфічні вакцини, рекомендовані для медпрацівників в умовах COVID-19? Наразі вакцини проти COVID-19 не існує. Станом на 11 квітня 2020 роки 6 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування. 77 інших вакцин-кандидатів знаходяться на стадії доклінічних досліджень. ВООЗ співпрацює з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб як тільки з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти COVID-19, забезпечити її справедливий розподіл і пріоритизацію. У час очікування такої вакцини, всі медичні працівники повинні переконатися, що вони щеплені проти інших інфекційних захворювань відповідно до національних рекомендацій, що є особливо важливим під час пандемії COVID-19. Детальніше читайте у документі:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Enclosure-2.-QA-vaccination-during-COVID-19-pandemic-UKR.pdf  Джерело: https://www.medcv.gov.ua
  • Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує  інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут:https://is.gd/2efViC Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут:https://is.gd/yC5dmK Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня. Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:  працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи. Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: Скорочення тривалості виплат; Стягнення неправомірно виплачених коштів; Кримінальна відповідальність. Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.  Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Джерело: https://www.me.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda