У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIX СЕСІЇ   VІI СКЛИКАННЯ

_____________________________________________________________________________

21 грудня 2018 року № 367.19-7/18

Про Порядок складання,

затвердження та контролю виконання

фінансових планів закладів охорони

здоров’я Кельменецького району

     Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205, враховуючи висновки постійних комісій районної ради: з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності та з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоровя Кельменецького району (надалі-Порядок), що додається.

   2. Керівникам КНП «Кельменецький РЦПМСД» та «Кельменецька ЦРЛ»   забезпечити своєчасне складання та подання на затвердження фінансових планів і звітності про їх виконання згідно з Порядком.

   3.Відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації забезпечити проведення щоквартального аналізу стану виконання фінансових планів КНП «Кельменецький РЦПМСД» та «Кельменецька ЦРЛ» та інформувати Кельменецьку районну раду про його результати.

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів (Гречана О.П.)

Голова   районної ради                                                             В.Ілаш

                                                                    

                                                                                                                    Затверджено

рішення XIX сесії районної ради

VII скликання

21 грудня 2018 року № 367.19-7/18


П О Р Я Д О К
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів

закладів охорони здоровя Кельменецького району

   1. Цей     Порядок   визначає   процедуру   складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоровя Кельменецького району (надалі – Підприємства).

   2.Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати у відповідному бюджетному році.

   Перелік показників у зазначеній формі не є вичерпним і обов’язковим, може коригуватися в залежності від особливостей діяльності закладів охорони здоров’я району за погодженням з відділом комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

   Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки необхідно опиратися на рекомендації, зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» по аналогії.

   3. Проект фінансового плану подається керівником Підприємства з прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді Кельменецькій районній раді (надалі - Орган управління) до 15 серпня року, який передує плановому. До проекту фінансового плану обов’язково додається пояснювальна записка та фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

   4.Орган управління проводить аналіз проекту фінансового плану на предмет відповідності законодавству України та вимогам Статуту підприємства та подає його до відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації для опрацювання. Після опрацювання матеріалів приймається рішення щодо погодження чи повернення проекту фінансового плану на доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного законодавства. У разі повернення проекту фінансового плану керівник Підприємства забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження та подає його на повторне погодження, не пізніше 10-ти робочих днів з дня повернення проекту.

   5.Погоджений проект фінансового плану Підприємства затверджується рішенням Органу управління не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому.

   6. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план та не більше чотирьох разів протягом планового року.

   Зміни до фінансового плану Підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

   7. Пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану подаються Органу управління з дотриманням порядку, визначеному у пункті 6 цього Порядку.

   Орган управління після отримання проекту зміненого фінансового плану, приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану або відхиляє пропозиції з обґрунтуванням причин відмови.    

   Проект зміненого фінансового плану Підприємства подається на погодження до відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації за процедурою, передбаченою пунктом 4 цього Порядку.

   На зміненому фінансовому плані ставиться відмітка «Зміни» та дата затвердження змін.

   Погоджені зміни до фінансового плану затверджуються на сесії районної ради.

   8. Відповідальність за своєчасне складання та подання на затвердження фінансового плану, а також за виконання його показників, покладається персонально на керівника Підприємства.

   9. Звіт про виконання фінансового плану подається до Органу управління та відділу агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації в паперовому та електронному вигляді у встановленій чинним законодавством формі, щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства за квартал.

   Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.

   10. У разі затвердження чинним законодавством нормативних актів, що регулюють питання складання фінансових планів закладів охорони здоровя комунальної власності чи внесення змін до них, даний порядок застосовується в частині, що не суперечить вказаним вище нормативним актам.

   11. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємствздійснює Орган управління, якщо інше не передбачено його рішенням.

Керуючий справами                                   Світла Л.В.

Додаток 1

До Порядку складання, затвердження та контролю

виконання фінансових планів закладів охорони здоровя

Кельменецького району

                                                                                                                              «Затверджено»  

                                                                                                                              рішення XIX сесії районної ради

                                                                                                                             VIIскликання

                                                                                                                              21 грудня 2018 року № 367.19-7/18

                                                                                                    

Проект
Попередній
Уточнений
Зміни
Зробити позначку «Х»

Фінансовий план підприємствана ________ рік

Підприємство    

    

Коди
Орган управління За ЄДРПОУ
Галузь   За СПОДУ
Вид економ. діяльності За ЗКНГ
Місцезнаходження     За КВЕД
Телефон
Директор    

Показники, тис.грн

Код рядка Факт минулого року Фін.план поточного року Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
І. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:
Централізовані заходи з лікування за цільовими програмами
Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі:
медикаменти та перев’язувальні матеріали
ремонт та запасні частини до транспортних засобів
господарчі товари та інвентар
Витрати на паливно-мастильні матеріали
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі:
Витрати на електроенергію
Витрати на водопостачання та водовідведення
Витрати на природний газ
Витрати на тверде паливо
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Витрати по виконанню цільових програм
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)
Сплата податків та зборів
Амортизація
Інші витрат (розшифрувати)
Адміністративні витрати, у тому числі:
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування
витрати на страхові послуги
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення
витрати на службові відрядження
витрати на зв'язок та інтернет
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
витрати на обслуговування оргтехніки
витрати на культурно-масові заходи
амортизація
юридичні та нотаріальні послуги
витрати на охорону праці та навчання працівників
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
інші доходи від операційної діяльності, у тому числі:
дохід від операційної оренди активів
дохід від реалізації необоротних активів
інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом по ІІ розділу
ІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних активів
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
капітальний ремонт
IІІ. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності, у тому числі:
кредити
позики
депозити
інші надходження (розшифрувати)
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:
кредити
позики
депозити
інші витрати (розшифрувати)
Усього доходів
Усього витрат
Нерозподілені доходи
IV. Додаткова інформація
Штатна чисельність працівників
Первісна вартість основних засобів
Податкова заборгованість
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

Директор                               ___________       

Головний бухгалтер               ___________                 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda