КЕЛЬМЕНЕЦЬКАРАЙОННАРАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХІХ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

21 грудня 2018 року № 366.19-7/18

Про затвердження Комплексної

програми розвитку освіти

в Кельменецькому районі

на 2019-2023 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 5 Закону України «Про освіту», з метою організації впровадження державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Комплексну програму розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки (надалі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні показників районного бюджету на відповідний бюджетний період визначити обсяг видатків на виконання заходів Програми, виходячи з наявних бюджетних можливостей.

3. Визначити відповідальним за виконання заходів Програми та головним розпорядником коштів управління освіти районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                                                  В.Ілаш


Рішення ХІХ сесії

районної ради

VІІ скликання

                                                                                                   21 грудня 2018 року № 366.19-7/18

Комплексна програма

розвитку освіти в Кельменецькому районі

на 2019-2023 роки

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

стаття 5 Закону України «Про освіту»; стратегічна ціль 2, операційна ціль 2.2., завдання 2.2.4. та 2.2.5. Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18.06.2015 р. № 63-31/15;

рішення ХХІ сесії УІІ скликання Чернівецької обласної ради від 27.03.2018 № 9-21/18 «Про затвердження «Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки»;

доручення голови районної державної адміністрації від 07.11.2018 року № 11-Ш «Про розробку Комплексної програми розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки»

3. Розробник програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації
6. Учасники програми

Селищна, сільські ради;

Заклади освіти району

7. Термін реалізації програми 2019 - 2023 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Районний бюджет

Селищний, сільські бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис.грн.) 53595,36
в тому числі бюджетних коштів (тис.грн.) 53595,36
з них коштів районного бюджету (тис.грн.) 23916,50
10 Основні джерела фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

Селищний, сільські бюджети

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

            Комплексна програма розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (із змінами), «Про дошкільну освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. № 988-р, розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 22.01.2018р. № 51-р «Про затвердження плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» в Чернівецькій області»; Комплексної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням ХХІ сесії Чернівецької обласної ради УІІ скликання від 27.03.2018р. № 9-21/18.

            Програма базується на основних цілях та завданнях, визначених Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 31-ї сесії обласної ради VІ скликання від 18.06.2015р. № 63-31/15; пріоритетах, що забезпечують виконання напрямків розвитку Кельменецького району на 2019 рік, затверджених розпорядженням районної державної адміністрації від 04.09.2018р. № 242 «Про формування проекту Програми економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2019 рік».

Сучасні глобалізаційні процеси, перехід до інформаційного суспільства та європейський вибір України ставлять перед країною завдання забезпечення пріоритетності розвитку освіти і науки, першочергового формування людського капіталу держави, який залежить від високого рівня освіти і набуття професійних компетентностей молодого покоління.

Зниження показників України у міжнародних дослідженнях конкурентоспроможності та інноваційної привабливості; збільшення частки молоді, яка здобуває освіту за кордоном та недостатня мотивація її до освіти; недостатнє матеріально-технічне забезпечення шкіл; збільшення кількості дітей, які перебувають на індивідуальному навчанні по демографічній ситуації, зменшення обсягів фінансування освітньої галузі формують загальнодержавну тенденцію до погіршення якості освіти.

Головним вектором розвитку національної освіти є проблема активації творчого потенціалу учнів через залучення їх до творчої та науково-дослідної роботи.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року та прийнятий Закон України «Про освіту» покликані сприяти подоланню негативних тенденцій, забезпеченню соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.   Нова українська школа передбачає низку новацій, зокрема: створення сучасного освітнього середовища; формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації дитини в суспільстві впровадження нового змісту та структури школи, які дозволять добре засвоювати новий зміст і набути компетентності для життя; орієнтацію на учнів та педагогіку партнерства; наявність умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно; автономію школи та справедливе фінансування тощо.

Фундаментальна реформа загальної середньої освіти в Україні, як необхідний чинник суспільних перетворень, регламентує необхідність розроблення та прийняття програми розвитку освіти в Кельменецькому районі, необхідного для досягнення визначених державою цілей шляхом координації та розподілу фінансових і людських ресурсів в районі.

Програма повинна сприяти трансформації змісту освіти відповідно до державної Концепції «Нова українська школа» та створити умови для постійного її оновлення відповідно до нових вимог та потреб громадян, і як результат – перетворити освіту в потужний інтелектуальний капітал розвитку економічного та соціального потенціалу Кельменецького району.

3. Мета Програми

 Метою Програми є розвиток освітньої галузі Кельменецького району відповідно до сучасних потреб суспільства та кожного громадянина, створення належних умов здобуття якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини та її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту. Процес формування вихованця та учня розглядається як система цілеспрямованих педагогічних впливів на дитину, що сприяють досягненню визначених освітніх цілей.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

            Програма передбачає проведення упродовж 2019-2023 років заходів спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної освіти; розвиток інтелектуальних та творчих здібностей вихованців та учнів, їх знань і компетентностей; розвиток в учнів креативності мислення, творчих та винахідницьких здібностей; забезпечення впровадження державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року в закладах освіти Кельменецького району.

Програму планується реалізувати шляхом:                                                                   

- підвищення якості освіти в Кельменецькому районі, її орієнтацією у державний та європейський освітній простір, з урахуванням зміни державної політики у сфері освіти;          

  - розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти, удосконалення системи профільного навчання та моніторингу якості освіти тощо;  

- вироблення єдиної стратегії та консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, громадськості у впровадженні реформи освітньої галузі Кельменецького району.           

Строк виконання програми п’ять років (2019-2023 роки).

5. Завдання програми та результативні показники

Реалізація Програми передбачає вирішення наступних завдань:

-  модернізація мережі закладів освіти, а також приведення їх відповідно до ресурсів кожної території, з врахуванням реального контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району;

- збереження мережі закладів дошкільної освіти району;

- розвиток мережі гуртків закладів позашкільної освіти району;

- створення сучасного освітнього середовища: «Новий освітній простір»;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- створення умов для розвитку талановитої та обдарованої молоді;

- мотивування наукової творчості;

- формування в учнів інформаційної та математичної компетентностей, компетентності «умій учитися»;

- оновлення матеріально-технічної бази у закладах освіти району;

- здійснення належного науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти району відповідно до сучасних вимог;

- впровадження інноваційних технологій в освітній процес;

- активізація науково-дослідної, експериментальної роботи закладів освіти району, пропагування кращого педагогічного досвіду;

- здійснення моніторингу якісних показників та ефективності управління освітою;

- забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти району.


5.1. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

(тис.грн.)

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік Всього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:

22331,0 11189,16 6540,4 6677,3 6857,5 53595,36
Державний бюджет 13619,20 5069,00 1744,00 1744,00 1744,00 23920,20
Обласний бюджет 100,00 100,00 125,00 125,00 130,00 580,00
Районний бюджет 7642,0 5013,10 3625,80 3743,70 3891,90 23916,50
Селищний, сільські бюджети 969,80 1007,06 1045,60 1064,60 1091,60 5178,66
Кошти не бюджетних джерел 0 0 0 0 0 0

5.2. Показники продукту та ефективності Програми

З/П

Назва показника Одиниця Вихідні дані на початок дії програми По роках Всього за період дії програми
2019 2020 2021 2022 2023
5.2.1.Показники продукту
1 Кількість заходів щодо розвитку ЗДО одиниць 0 3 3 3 3 3 15
2. Кількість створених опорних шкіл одиниць 1 1 1 1 1 1 5
3. Кількість закладів районного підпорядкування в яких створено «Новий освітній простір» одиниць 0 1 1 1 1 1 5
4. Кількість ЗЗСО, яких відзначено за високі результативні показники у ЗНО тощо одиниць 0 1 1 1 1 1 5
5. Кількість заходів на покращення якості позашкільної освіти району одиниць 1 1 1 1 1 1 5
6. Кількість закладів освіти, в яких організована корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами одиниць 6 10 12 13 15 17 67
7. Кількість закладів в яких здійснено заходи протипожежної безпеки одиниць 0 1 2 2 3 3 11
5.2.2. Показники ефективності
1. Середня вартість заходів щодо розвитку ЗДО тис.грн. 0 169,9 148,8 24,2 25,3 26,1 78,9
2. Середня вартість створення однієї опорної школи тис.грн. 0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
3. Середня вартість реалізації проекту «Новий освітній простір» тис.грн. 0 1505,0 285,0 305,0 285,0 305,0 537,0
4. Середня вартість відзначення ЗЗСО за високі результативні показники у ЗНО тощо тис.грн. 0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,4
5. Середня вартість проведення заходу на покращення якості позашкільної освіти тис.грн. 0 449,2 186,2 6,7 7,8 8,9 131,8
6. Середня вартість здійснення заходів протипожежної безпеки тис.грн. 0 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7
5.2.3. Показники якості
1. Відсоток дітей, які охоплені заходами розвитку освіти Кельменецького району % 0 85 85 85 85 85 85
2. Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені заходами програми % 0 100 100 100 100 100 100
3. Відсоток обдарованої молоді, які охоплені заходами програми % 0 100 100 100 100 100 100
4. Частка закладів, в яких проведено заходи протипожежної безпеки % 0 2,8 5,6 5,6 11,5 11,5 30,6

6. Напрями діяльності та заходи Програми

%

п/п

Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.* У тому числі за роками Очікуваний результат
2019 2020 2021 2022 2023 Найменування показника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

І. Дошкільна освіта

1.1. Проведення методичних заходів для обміну педагогічним досвідом для працівників дошкільної освіти 2019-2023 Управління освіти РДА; заклади дошкільної освіти району Районний бюджет Вкладень коштів не потребує Підвищення професійного рівня педагогів та обмін досвідом
1.2.

Забезпечення ЗДО/дошкільні підрозділи НВК чинними комплексними та парціальними програмами, необхідною навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями

2019-2023

Управління освіти РДА;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

143,0

27,0

25,0

5,0

27,0

5,0

29,0

5,0

30,0

6,0

32,0

6,0

Зміцнення навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти, підвищення   професійного рівня педагогів. Покращення якості дошкільної освіти
1.3. Відзначення кращих ЗДО за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат 2019-2023

Управління освіти РДА;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

36,0

20,0

6,0

3,0

7,0

3,0

7,0

4,0

8,0

5,0

8,0

5,0

Підвищення престижності професії вихователя ЗДО в суспільстві; оптимізація інноваційної діяльності вихователя, удосконалення його фахової майстерності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.4. Проведення районного фестивалю дитячого виконавського мистецтва «Буковинські намистинки» 2019-2023

Управління освіти РДА; ЗДО;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

110,0

25,0

17,0

5,0

20,0

5,0

22,0

5,0

24,0

5,0

27,0

5,0

Покращення якості дошкільної освіти, обмін досвідом між ЗДО
1.5. Визначення базових ЗДО для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання 2019-2023 Управління освіти РДА Вкладень коштів не потребує Покращення якості надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами
1.6.

Матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів :

- придбання дитячих меблів (ліжка, шафи для дитячого одягу):

Бузовицький НВК;

Новоселицький НВК

- придбання ігрових меблів:

Нелиповецький НВК;

Новоселицький НВК;

Михайлівський НВК;

Бернівський НВК;

Вовчинецький НВК;

Лукачанський НВК

-придбання комп’ютерної техніки:

Бабинський ЗДО;

Іванівецький ЗДО;

Бузовицький НВК;

Ленковецький НВК

-придбання електром’ясорубок:

Комарівський НВК;

Новоселицький НВК;

Вовчинецький НВК

придбання електроплит:

Новоселицький НВК;

Вовчинецький НВК

Бернівський НВК;

Лівинецька ЗОШ;

Грушовецький НВК;

Козирянський НВК;

Бузовицький НВК

2019-2023

Управління освіти РДА; ЗДО;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

496,0

185,0

70,0

30,0

103,0

30,0

111,0

35,0

110,0

40,0

102,0

50,0

Підвищення якості та рівня організації освітнього процесу
1.7. Капітальний ремонт фасаду та даху дошкільного підрозділу Новоселицького НВК 2019 Управління освіти РДА; Новоселицький НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

945,0

405,0

945,0

405,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в ЗДО
1.8. Капітальний ремонт дерев’янного перекриття з частковою заміною балок та підлоги дошкільного підрозділу Бузовицького НВК 2020 Управління освіти РДА; Бузовицький НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

784,0

336,0

0

0

784,0

336,0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в ЗДО
1.9. Забезпечення створення у закладах дошкільної освіти району власних інформаційних веб-сайтів 2019-2023

Управління освіти РДА; ЗДО;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

27,0

10,0

13,0

5,0

14,0

5,0

0

0

0

0

0

0

Підвищення інформаційної прозорості організації освітнього процесу в ЗДО
ІІ. Загальна середня освіта
2.1.

Модернізація мережі закладів загальної середньої освіти:

- удосконалення мережі навчальних закладів та зменшення кількості малочисельних закладів загальної середньої освіти;

- приведення у відповідність типів закладів освіти, що забезпечують здобуття

загальної середньої освіти згідно ЗУ «Про освіту»;

- створення опорних закладів загальної середньої освіти.

2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району Районний бюджет 2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Реформування загальної середньої освіти згідно з європейськими стандартами, забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням шкільного віку. Зменшення кількості малочисельних закладів освіти
2.2. Підготовка та реалізація проектів зі створення нового освітнього середовища «Новий освітній простір» 2019-2023

Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району;

сільські, селищна ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

830,0

675,0

150,0

135,0

170,0

135,0

150,0

135,0

170,0

135,0

190,0

135,0

Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти
2.3. Забезпечення ЗЗCO основними сучасними засобами навчання відповідно до нових державних стандартів (придбання кабінетів, ПК) 2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району

Обласний бюджет;

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

330,0

830,0

330,0

50,0

150,0

50,0

50,0

170,0

50,0

75,0

150,0

75,0

75,0

170,0

75,0

80,0

190,0

80,0

Підвищення якості надання освітніх послуг
2.4.

Здійснення науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів та інновацій в системі освіти району.

2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району Вкладень коштів не потребує Підвищення професійного рівня педагогів та обмін досвідом
2.5. Підготовка педагогічних працівників початкової школи до впровадження державного стандарту початкової освіти 2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району Вкладень коштів не потребує Оволодіння методикою викладання за програмою нової української школи
2.6. Відзначення закладів загальної середньої освіти району, випускники яких систематично показують високі результати під час складання ЗНО, учні яких займають призові місця у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо. 2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району Районний бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Відзначення   кращих закладів освіти району та підвищення престижності професії вчителя
2.7. Організація співпраці з науковими установам и, вищими закладами освіти з питань підвищення професійної компетентності  та вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників 2019-2023 Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району Вкладень коштів не потребує Активізація співпраці районного методичного кабінету із ЗЗСО, вдосконалення фахової майстерності вчителів
2.8. Підтримка діяльності віртуальної студії в районі 2019-2023

Управління освіти РДА; заклади загальної середньої освіти району

Вкладень коштів не потребує Упровадження та використання сучасних ІКТ, підвищення професійної компетентності педагогів
1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12
2.9.

Організація роботи літніх мовних таборів

2019-2023 Управління освіти РДА Районний бюджет 5, 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Покращення вивчення іноземних мов учнівською молоддю
2.10. Розширення участі закладів освіти, педагогів та учнів у різних проектах і програмах всеукраїнських, міжнародних організацій та співтовариств. 2019-2023 Управління освіти РДА Вкладень коштів не потребує Зростання рівня професійної майстерності педагогічних кадрів та забезпечення особистісного розвитку учнів
2.11.

Матеріально-технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти.

Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів у ЗЗСО району

2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району;

сільські ради

Обласний бюджет;

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

250,0

2500,0

500,0

50,0

500,0

100,0

50,0

500,0

100,0

50,0

500,0

100,0

50,0

500,0

100,0

50,0

500,0

100,0

Забезпечення належної інформаційної системи підтримки освітнього процесу

2.12. Забезпечення доступу до швидкісного Інтернету 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет

34,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 Доступ усіх здобувачів освіти до ресурсів Інтернету
2.13. Осучаснення фонду шкільних бібліотек електронними книгами, науково-популярною навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями, сучасною комп`ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Покращення рівня бібліотечно-інформаційного забезпечення здобувачів освіти
2.14. Покращення матеріально-технічного забезпечення кабінетів соціально-психологічних служб ЗЗСО. Забезпечення психологами та соціальними педагогами всі ЗЗСО 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення якості надання психологічного супроводу учасникам освітнього процесу
2. 15. Друк авторської навчально-методичної літератури вчителів району: посібників, програм, збірок тощо 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Зростання рівня професійної майстерності педагогічних кадрів
2.16. Придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів і майданчиків закладів освіти 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

125,0

50,0

20,0

10,0

20,0

10,0

25,0

10,0

30,0

10,0

30,0

10,0

Якісне впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній процес
2.17.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Лівинецької ЗОШ

2019 Управління освіти РДА; Лівинецька ЗОШ

Державний бюджет;

Районний бюджет

1022,0

438,0

1022,0

438,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Лівинецькій ЗОШ
2.18.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Бернівського НВК

2019

Управління освіти РДА; Бернівський НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

1046,5

448,5

1046,5

448,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Бернівському НВК

2.19.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Комарівського НВК

2019 Управління освіти РДА; Комарівський НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

1034,6

443,4

1034,6

443,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Комарівському НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.20.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Дністрівського НВК

2019 Управління освіти РДА; Дністрівський НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

1039,5

445,5

1039,5

445,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Дністрівському НВК
2.21.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Івановецької ЗОШ

2019

Управління освіти РДА; Івановецька ЗОШ

Державний бюджет;

Районний бюджет

910,0

390,0

910,0

390,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Івановецькій ЗОШ

2.21.

Капітальний ремонт заміна вікон та дверей Комарівського НВК

2020 Управління освіти РДА; Комарівський НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

500,5

214,5

0

0

500,5

214,5

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Комарівському НВК
2.22. Капітальний ремонт заміна вікон та дверей Дністрівського НВК 2020 Управління освіти РДА; Дністрівський НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

633,5

271,5

0

0

633,5

271,5

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Дністрівському НВК
2.23.

Капітальний ремонт заміна вікон та дверей Вовчинецького НВК

2020 Управління освіти РДА; Вовчинецький НВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

259,0

111,0

0

0

259,0

111,0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу у Вовчинецькому НВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.24.

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Кельменецького ліцею-опорного закладу

2019 Управління освіти РДА; Кельменецький ліцей-опорний заклад

Державний бюджет;

Районний бюджет

1043,0

447,0

1043,0

447,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Кельменецькому ліцеї-опорному закладі

2.25.

Переведення закладів освіти на альтернативні види палива (встановлення твердопаливних та електрокотлів).

Придбання електрогенераторів;

насосів

2019-2023 Управління освіти РДА; ЗЗСО

Державний бюджет;

Районний бюджет

Сільські, селищний бюджети

10756,0

1711,6

733,2

3780,0

294,0

126,0

1744,0

354,4

151,8

1744,0

354,4

151,8

1744,0

354,4

151,8

1744,0

354,4

151,8

Створення умов для організації освітнього процесу в ЗЗСО
ІІІ. Позашкільна освіта
3.1. Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти на базі закладів загальної середньої освіти 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Збільшення відсотка охоплення учнів позашкільною освітою
3.2. Проведення районних конкурсів, фестивалів учнівської молоді 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Виявлення і всебічна підтримка творчо обдарованих дітей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 95,0 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 Забезпечення якісного освітнього процесу в позашкільних закладах освіти
3.4. Придбання та оновлення обладнання для роботи гуртків та секцій закладів позашкільної освіти 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 160,0 25,0 25,0 30,0 35,0 45,0 Забезпечення якісного освітнього процесу в позашкільних закладах освіти
3.5.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Кельменецької ДЮСШ

2019 Управління освіти РДА; Кельменецька ДЮСШ

Державний бюджет;

Районний бюджет

875,0

375,0

875,0

375,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Кельменецькій ДЮСШ
3.6.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Кельменецького ДЮЦ

2019 Управління освіти РДА; Кельменецький ДЮЦ

Державний бюджет;

Районний бюджет

945,0

405,0

945,0

405,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Кельменецькому ДЮЦ
3.7.

Капітальний ремонт даху та утеплення горища Івановецького МНВК

2019

Управління освіти РДА; Івановецький МНВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

978,6

419,4

978,6

419,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Івановецькому МНВК

3.8.

Капітальний ремонт спортивної зали Кельменецької ДЮСШ

2020 Управління освіти РДА; Кельменецька ДЮСШ

Державний бюджет;

Районний бюджет

812,0

334,0

0

0

812,0

334,0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Кельменецькій ДЮСШ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.9.

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Івановецького МНВК

2020

Управління освіти РДА; Івановецький МНВК

Державний бюджет;

Районний бюджет

336,0

144,0

0

0

336,0

144,0

0

0

0

0

0

0

Створення умов для організації освітнього процесу в Івановецькому МНВК

ІУ. Робота з обдарованими дітьми
4.1. Проведення тренінгів для переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Вкладень коштів не потребує Якісна підготовка обдарованих дітей та учнівської молоді до олімпіад
4.2. Пропагування кращого досвіду роботи шкільних наукових товариств, вчителів, психологів з проблем розвитку обдарованої молоді 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Вкладень коштів не потребує

Обмін досвідом.

Популяризація надбань творчо обдарованих дітей

4.3. Участь вихованців   закладів освіти та педагогів у різних освітніх проектах, педагогічних інноваціях 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Вкладень коштів не потребує Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.4. Розвиток і підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, а також педагогічних працівників, які підготували переможців обласного, державного та міжнародного рівнів олімпіад, конкурсів, змагань 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 145,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді
У. Освіта дітей з особливими освітніми потребами
5.1.

Забезпечення функціонування інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти.

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 105,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Надання якісних корекційних та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами
5.2. Матеріальне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне забезпечення) 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет 245,0 15,0 20,0 30,0 55,0 125,0 Створення комфортних, доступних та безпечних умов для навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
5.3. Проведення районних семінарів, круглих столів, майстер-класів, методичних студій для педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району;

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Кельменецької районної ради

Вкладень коштів не потребує Підвищення якості надання освітніх послуг, обмін педагогічним досвідом
5.4. Сприяння забезпеченню педагогів, асистентів педагогів навчально-методичними комплексами 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району;

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Кельменецької районної ради

Районний бюджет 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення якості надання освітніх послуг
УІ. Забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти району
6.1. Здійснення ідентифікації щодо наявності потенційної небезпеки в закладах освіти району 2019-2023

Управління освіти РДА

Вкладень коштів не потребує Виявлення потенційно небезпечних об’єктів поблизу освітніх закладів.
Розробка плану заходів із запобігання пожежам, загибелі та травмуванні дітей тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.2.

Забезпечення території пожежними стендами (щитами), встановлення наглядної агітації, знаків безпеки

2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади загальної середньої освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

87,5

37.5

17,5

7,5

17,5

7,5

17,5

7,5

17,5

7,5

17,5

7,5

Забезпечення території освітніх закладів первинними засобами пожежогасіння, працівників, учнів необхідною інформацією про місцезнаходження засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи тощо.
6.3. Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу (проектування автоматичної протипожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, монтаж тощо), обслуговування пожежної сигналізації 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

4171,0

1290,0

834,2

258,0

834,2

258,0

834,2

258,0

834,2

258,0

834,2

258,0

Забезпечення  приміщень  новими сертифікованими системами протипожежного захисту, система оповіщення людей про пожежу, зменшення ризику виникнення пожежі внаслідок проведення своєчасного ремонту електрообладнання приміщень.
6.4.

Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

(вогнезахисне оброблення дерев’яних елементів дахів, горищ, конструкцій тощо)

2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

952,0

408, 0

190,4

81,6

190,4

81,6

190,4

81,6

190,4

81,6

190,4

81,6

Просочення конструкцій вогнетривкими сумішами підвищить вогнестійкість будинків та споруд, уповільнить їх знищення вогнем та ступінь пошкодження  до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.5.

Обслуговування

пожежних гідрантів, кранів, за наявністю

2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району;

сільські ради

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

35,0

15,0

7,0

3,0

7,0

3,0

7,0

3,0

7,0

3,0

7,0

3,0

Підтримка пожежних гідрантів і кранів у робочому стані

6.6. Забезпечення вогнегасниками, обслуговування 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

180,0

50, 0

36,0

10, 0

36,0

10, 0

36,0

10, 0

36,0

10, 0

36,0

10, 0

Забезпечення закладу справними засобами пожежогасіння
6.7. Проходження навчання відповідальними особами 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Навчання та перевірка знань посадових і відповідальних осіб з пожежної безпеки
6.8. Проведення замірів опору ізоляції 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Забезпечення своєчасного відключення електромережі при короткому замкненні електропроводки
УІІ. Соціальний захист здобувачів освіти району
7.1. Забезпечення шкільною та спортивною формами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет 108,0 18,0 20,0 20,0 25,0 25,0 Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток
7.2. Надання одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет 30,6 10,8 1,8 9,0 5,4 3,6 Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.3. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників, загиблих учасників та загиблих волонтерів антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, а також дітей-переселенців із окупованих територій 2019-2023

Управління освіти РДА;

заклади освіти району

Районний бюджет;

Сільські, селищний бюджети

1921,5

823,5

328,3

140,7

356,3

152,7

384,3

164,7

412,3

176,7

440,3

188,7

Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток


Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на управління освіти районної державної адміністрації, яке є головним розпорядником коштів.

Управління освіти районної державної адміністрації здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та подає узагальнену інформацію відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації раз на рік до 1 червня упродовж 2019-2023 років відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням ІІІ сесії районної ради V скликання від 28.09.2006р. №41.3-5/06.

Управління освіти районної державної адміністрації щорічно звітує про виконання Комплексної програми розвитку освіти в Кельменецькому районі на 2019-2023 роки на сесії районної ради.

Керуючий справами                                                                                   Л. Світла

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda