КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХIX СЕСІЇ VIІ СКЛИКАННЯ

        

21 грудня 2018 року № 363.19-7/18                        

Про затвердження Програми

розвитку малогоі середнього    

підприємництвав Кельменецькому      

районі на   2019-2020 роки

          Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2019-2020 роки (далі - Програма), що додається.

         2.Районній державній адміністрації забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

       3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвській М.М.) передбачати кошти на фінансування заходів даної Програми.

     4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів.

Голова

районної ради                                                                                                                         В.Ілаш

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   ХIX сесії Кельменецької районної   ради VII скликання

                                                                                                  21 грудня 2018 року № 363.19-7/18

Програма розвитку малого і середнього підприємництва

в Кельменецькому районі на 2019-2020 роки

1. Загальна характеристика Програми.

1. Ініціатор розроблення Програми: Кельменецька районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу (найменування і номер відповідного рішення) Розпорядження Кельменецької районної державної адміністрації від 06.07.2018 №182
3. Головний розробник Програми: Відділ агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації
4. Співрозробники: Управління, відділи районної державної адміністрації, Кельменецьке управління   ГУДФС у Чернівецькій області, Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості, Кельменецький районний Фонд підтримки підприємництва, громадська організація роботодавців Кельменецького району
5. Відповідальний виконавець програми Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації
6. Учасники програми Управління, відділи районної державної адміністрації, Кельменецьке управління ГУДФС у Чернівецькій оласті, Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості,Кельменецький районний Фонд підтримки підприємництва, громадська організація роботодавців Кельменецького району
7. Терміни і етапи реалізації Програми     2019– 2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів. Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів 100,0
10. Джерела фінансування Програми          Кошти районного бюджету.

2. Визнчення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

         Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2019-2020 роки (надалі Програма) є логічним продовженням попередньої такої ж Програми.

                        Мале та середнє підприєництво є невід'ємною складовою економіки району . Ця форма бізнесу надає економіці гнучкості, мобілізує фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, що в результаті підвищує якість товарів та послуг, а також є важливим фактором перебудови та раціонального використання ресурсів й вирішення соціальних проблем. Тому зусилля районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування спрямовуються на удосконалення регуляторних процесів, вирішення проблем підприємництва,полегшення процедури реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та видачі їм документів дозвільного характеру, навчання і перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на заняття підприємницькою діяльністю, створення рівних умов дляфункціонування підприємницьких структур, незалежно від їх організаційно-правових форм діяльності та власності.

       Підприємництво є каталізатором економічного розвитку району. Воно здатне вирішувати важливі соціально-економічні завдання: створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, подолання бідності, поповнення місцевого бюджету. За останні роки в районі відбуваються певні позитивні зміни в підходах до розвитку та підтримки малих форм підприємництва.

      Станом   на   1 жовтня 2018 року в районі   налічується: 4 акціонерних товариства, 74 малих приватних підприємств, 45 товариств з обмеженою відповідальністю, 4 кооперативи, 88 фермерських господарств та 1343 підприємців – фізичних осіб.

      Основним видом діяльності підприємців фізичних осіб залишається торгівля, в ній зайнято близько 85% підприємців, що пояснюється високою оборотністю коштів в цій галузі.

           Відділом агропромислового та економічного розвитку Кельменецької районної державної адміністрації:

-          здійснювався моніторинг ефективності прийнятих регуляторних актів;

-          проводились наради для суб'єктів малого та середнього підприємництва, працівників органів місцевого самоврядування району з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та засідання «круглих столів» для суб'єктів малого та середнього підприємництва з питань вивчення та роз'яснення нового законодавства в сфері бізнесу із залученням представників дозвілих та контролюючих органів району;

-          забезпечено висвітлення у районній газеті «Рідне слово» питання функціонування та розвитку малого та середнього підприємництва в районі.

    Кельменецькою районною філією Чернівецького обласного центру зайнятості за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для організації підприємницької діяльності протягом 2017 року надано одноразову допомогу одному     безробітньому на загальну суму 34,6 тис. грн. Протягом 2018 року допомога не надавалася. Через засоби масової інформації постійно проводилосьінформування населення району про стан ринку праці.

      З метою залучення безробітних до підприємницької діяльності Кельменецькою районною філією Чернівецького обласного центру зайнятості проводяться інформаційні семінари, на яких надається інформація про порядок започаткування громадянами власної справи, перспективи розвитку малого бізнесу з урахуванням регіональних особливостей.

           Для налагодження зворотного зв'язку з підприємницькими структурами району діють Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, Фонд підтримки підприємництва.

           Суб'єкти малого та середнього бізнесу залучаються до участі в проведенні торгів по закупівлі товарів, робіт і послуг для підприємств, установ, організацій бюджетної сфери.  

Незважаючи на певні досягнення, у розвитку малого бізнесу залишається ще багато проблем.

Нерівномірно розподілені малі підприємства по адміністративно-територіальних одиницях, найбільше яких зосереджено в смт Кельменці.

       На розвиток малого підприємництва негативно впливализростання цін і тарифів на нафтопродукти, газ, електроенергію, сировину, матеріали, транспортні перевезення , послуги зв'язку.

            При певних позитивних зрушеннях, які відбулись у сфері малого підприємництва,   проблемив його розвитку   залишились тими ж , що й були в попередні роки. Основними з них є:

-        відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

-        систематичне недофінансування програм підтримки малого та середнього підприємництва з бюджетів усіх рівнів;

-        відсутність внутрішніх ресурсів для інвестицій та впровадження нових технологій;

-        нерозвиненість ринкової інфраструктури.           

    

3. Мета Програми.

           Головною метою Програми є спрямування дій райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб'єктів малого і середнього підприємництва, громадських об'єднань підприємців для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб'єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки та захисту.

            Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва, направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва, нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, наповнення місцевого бюджету, стимулювання фермерської ініціативи, насиченню товарних ринків, вирішенню соціально-побутових проблем.

            Метою реалізації Програми є створення належних умов для формування розвиненої інфраструктури малого і середнього підприємництва, забезпечення економічного зростання району через розвиток малого і середнього бізнесу та підвищення рівня розвитку району, пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розвитку їх діяльності, покращення умов обслуговування населення.

Досягнення мети Програми вимагає вирішення основних завдань підтримки малого і середнього підприємництва, а також формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли:

-        максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності з інтересами розвиткурайону;

-        використанню особливостей району, його географічного розміщення, природно-ресурсного потенціалу;

-        стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів;

-        залученню населення до участі в підприємницькій діяльності шляхом покращення системи державної реєстрації та дозвільної системи;

-        підтримці сімейних форм організації підприємництва;

-        підвищенню підприємницької культури населення;

-        насиченню ринку споживчих товарів та послуг, забезпечення вирішення соціально-побутових проблем;

-        стимулюванню залучення інвестиційних ресурсів;

-        забезпеченню продуктивної зайнятості населення   шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості, в тому числі для інвалідів, молоді, жінок ;

-        створення умов для партнерських взаємовідносин фіксальної служби та платників податків;

-        забезпечення жителів району якісними та своєчасними податковими послугами;

-        наповненню державного і місцевого бюджетів.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки і етапи виконання Програми.      

       Основною метою   роботи в цьому напрямку є удосконалення правового забезпечення та створення сприятливих правових умов   для стабільного розвитку малого і середнього підприємництва, в тому числі шляхом:

            1) здійснення нормативного регулювання, що адекватно відповідає рівню ринкових відносин:

-        встановлення диференційованих ставок податків і зборів, що сплачуються суб'єктами господарювання;

-        обстеження окремих сфер господарської діяльності з метою визначення доцільності запровадження тих чи інших регулювань;

-        вивчення діючої нормативної бази з метою підготовки пропозицій щодо впровадження нових нормативно-правових актів;

-        обговорення з суб’єктами підприємницької діяльностіположень нових нормативних актів та врахування їх доповнень для підготовки пропозицій щодо змін у законодавстві, в т.ч. шляхом проведення «гарячих ліній», обговорення на інтернет-сторінках.

            2) забезпечення ефективної системи правового захисту суб'єктів господарювання:

-        захист інтелектуальної власності;

-        ефективний розгляд скарг та пропозицій, що надходять від суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

         Досягнення програмної мети потребує нарощування внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів, удосконалення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямків їх вкладення. Інструментами реалізації цих завдань, що сприятимуть підвищенню довіри інвесторів і зменшенню ступеню ризику інвестування можуть стати: швидке повернення вкладених коштів, інтенсивне оновлення основних фондів підприємств, виведення з експлуатації фізично зношених основних фондів, розвиток системи лізингу машин і обладнання.

         Підвищення ефективності ведення бізнесу суб’єктами малого і середнього підприємництва здійснюватиметься за рахунок спрощення доступу до ресурсноїбази району, скорочення часу та економії коштів на пошук необхідної інформації .

         Передбачається   активізувати діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо надання ресурсної підтримки за рахунок більш    широкого   розповсюдження інформації в засобах масової інформації про проведення торгів (тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти)надання інформації щодо наявності вільних приміщень комунальної власності, земельних ділянок, а також устаткування, що не використовується, в т.ч. і на сайті Кельменецької районної державної адміністрації.

Ресурсне та інформаційне забезпечення Програми передбачає заходи щодо:

-        постійного оновлення інвестиційної карти району, бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок, що пропонуються для викупу або в оренду суб’єктам підприємництва;

-        надання практичної допомоги суб'єктам малого і середнього підприємництва для забезпечення їх участі у виконанні робіт та наданні послуг за бюджетні кошти;

-        сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності в районних, обласних і республіканських виставках та ярмарках;

-        популяризація розвитку «зеленого» туризму;

-        надання допомоги у розвитку громадських організацій підприємців, посиленню їх ролі в розробленні та реалізації заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності.

-        надання інформаційної допомоги районному фонду підтримки підприємництва;

-        забезпечення комфортних умов платникам податків;

-        створення належних умов центру надання адміністративних послуг і розширення переліку послуг, що надаються населенню з урахуванням їх потреб та побажань;

-        спрощення процедури надання послуг (зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, перспективи отримання послуг без відвідування органів податкової служби).

-        висвітлення стану та проблем розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва.

        Роботу з розвитку інфраструктури підтримки підприємництва передбачається проводити за наступними напрямками:

-        організаційна та методична роботапо забезпеченню функціонування районного фонду підтримки підприємництва, громадської організації роботодавців та підтримка діяльності інформаційно-консультативних установ;

-        залучення об’єктів інфраструктури до надання суб’єктам підприємництва найбільш необхідних видів послуг.

         Плануються заходи по сприянню самоорганізації підприємців, підвищенню ефективності роботи їх громадського об’єднання роботодавців, а також консолідації їхньої діяльності, розвитку соціального партнерства.

        Спільно з громадською організацієюроботодавців проводитиметься робота з підвищення культури ведення підприємницької діяльності за рахунок поширення досвіду успішних підприємців, а також надання інформаційно-консультативних, освітніх послуг членами громадської організації.

Очікуваними результатами виконання запланованих заходів Програми є подальший розвиток малого і середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) та збільшення внеску малих та середніх підприємств і фізичних осіб-підприємців у валовий внутрішній продукт району, зменшення проблем зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району та забезпечення розвитку конкурентного середовища.

Вирішення завдань даної Програми дасть змогу отримати наступні очікувані результати за 2019-2020 роки:

- кількість діючих суб’єктів МСП зросте на 1,0% і складатиме 106 одиниць;

- чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах збільшиться на 0,6% і складатиме 604 особи;

- кількість підприємців-фізичних осіб зросте на 2% і становитиме 1500 осіб;

- питома вага малих і середніх підприємств у загальній реалізації продукції району буде становити 60,0 %;

- надходження від суб’єктів МСП всіх рівнів бюджетів складатиме 110 млн.грн., або зросте на 5,2%.

5. Завдання Програми та результативні показники.

      Мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фінансування для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва, здійснюватиметься як безпосередня їх фінансова підтримка   за рахунок бюджетних коштів, так і шляхом самофінансування.

            Основне завдання – це об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого і середнього підприємництва в районі, створення оптимальних механізмів ефективного використання фінансових та інвестиційних ресурсів, залучення іноземних інвестицій.

            З цією метою планується:

            - залучення інвестицій суб'єктів малого і середнього підприємництва в розвиток агропромислового комплексу (птахівництво, свинарство та садівництво), будівництво фруктосховищ з регульованим газовим середовищем та розвиток переробної галузі в сфері сільськогосподарського виробництва;

            - розвиток туристичної галузі району та дозвілля (будівництво туристичних комплексів та об'єднань рекреаційного призначення, оздоровчих центрів) за рахунок інвестування коштів суб'єктами підприємницької діяльності;

            - використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для створення нових робочих місць та початку підприємницької діяльності громадянами;

         - пропагування та стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі.

           5.1. Показники ефективності та якості.

№ з/п Показник Вихідні дані на початок дії програми Очікувані показники

Всього

за період дії програми

2019 рік 2020 рік
1. Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць, в т.ч.:         105 106 106 106
суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)   105 106 106 106
суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)   0 0 0 0
2. Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб, в т.ч.:     600

603

604 604
у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)   600 603 604 604
у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)  0 0 0 0
3. Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), % 59,0 60,0 60,0 60,0
4. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %            55,0 60,0 60,0 60,0
5. Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць 88 90 90 90
Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га  19100 19100 19100 19100
6. Кількість навчальних закладів, одиниць, з них:            28 28 28 28
що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності      1 1 1 1
7. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць, з них:         1 1 1 1
бізнес-центри            0 0 0 0
бізнес-інкубатори     0 0 0 0
технопарки    0 0 0 0
небанківські установи (з них кредитні спілки)            0 0 0 0
фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)            1 1 1 1
інші     0 0 0 0
8. Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць            1 1 1 1
9. Кількість координаційних, галузевих рад            3 4 4 8
10. Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.     0 0 0 0
11. Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць            0 0 0 0
12. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн. 0 0 0 0
13. Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць 0 0 0 0
14. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми      0 0 0 0
15. Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти: 20 20 20 20
загальні обсяги замовлень, тис. грн.; 0 0 0 0
кількість замовлень, одиниць; 0 0 0 0
відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %       0 0 0 0
16. Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб         198 250 250 500
17. Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, осіб           1 1 1 2
18. Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб         35 40 40 80


           5.2. Ресурсне забезпечення Програми.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Всього витрати на виконання програми
2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 50,0 50,0 100,0
Районний бюджет 50,0 50,0 100,0

6. Напрями діяльності і заходи Програми.

№ з/п Пріоритетні завдання Зміст заходу Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість, тис. грн..
2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.1 Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики Обстеження окремих сфер господарської діяльності з метою визначення доцільності запровадження тих чи інших регулювань 2019-2020рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, відділ правового забезпечення з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських організацій до інформації стосовно питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в районі, оновлення «інформаційного куточка підприємця» 2019-2020рр.

Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації,

відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

- Коштів не потребує Коштів не потребує
Започаткування роботи «гарячої лінії», «Інтернет-сторінок» як системи зворотного зв'язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємців 2019-2020рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
1.2 Забезпечення реалізації в діяльності районної державної адміністрації регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності» Оприлюднення проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності та аналізів регуляторного впливу цих актів в районній газеті "Рідне слово" та на сайті райдержадміністрації 2019-2020рр. Розробники регуляторних актів, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує

Забезпечення обговорення проектів регуляторних актів на засіданнях районної Координаційної ради з питань підприємництва.

2019-2020рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, розробники регуляторних актів - Коштів не потребує Коштів не потребує
Виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів у сфері господарської діяльності та складання звіту про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів у сфері господарської діяльності, оприлюднення його в газеті «Рідне слово» та на сайті райдержадміністрації. 2019-2020рр. Розробники регуляторних актів, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
1.3 Забезпечити належне функціонування сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та відділу з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації. Продовжити оптимізацію процедури реєстрації та видачі документів дозвільного харатеру. 2019-2020рр. Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації, відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
Продовження спрощення післяреєстраційних процедур (електронна постановка на облік в інших державних установах). 2019-2020рр. Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрвції, відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Участь у навчальних семінарах для державних реєстраторів та адміністраторів. 2019-2020 рр. Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Запровадження моніторингу діяльності віділу з питань надання адміністративних послуг «ЦНАП» райдержадміністрації.

Щокварталу

2019-2020 рр.

Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Постійне оновлення електронної бази інформаційних карток з видачі документів дозвільного арактеру, що видаються місцевими дозвільними органами. 2019-2020 рр Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
1.4 Формування активного бізнесового середовища та громадськості. Проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Щокварталу

2019-2020рр.

Відділагропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
Проведення семінарів, консультацій, зустрічей посадових осіб Кельменецьке управління ГУДФС у Чернівецькій області,Кельменецьке відділення обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості 2019-2020р. Кельменецьке управління ГУДФС у Чернівецькій області, Кельменецьке відділення обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості (за згодою) - Коштів не потребує Коштів не потребує
Сприяння висвітленню через засоби масової інформації проблем розвитку малого підприємництва. 2019-2020 рр. Відділагропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, суб'єкти підприємницької діяльності. - Коштів не потребує Коштів не потребує
II.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
2.1 Технічна підтримка Придбання та обслуговування комп'ютерної техніки, забезпечення канцелярськими товарами сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації. 2019-2020рр. Фінансове управління райдержадміністрації, фонд підтримки підприємництва Районний бюджет 50,00 50 ,00
2.2 Сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності Здійснення компенсацій витрат суб’єктів малого підприємництва, пов'язаних з будівництвом холодильників з регульованим газовим середовищем та закладенням молодих садів 2019-2020рр.

Відділ агропромислового та економічного розвитку

райдержадміністрації

Кошти державного бюджету

(постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.05 №587)

При надходженні заяв від суб’єктів малого підприємництва у межах обсягів фінансування При надходженні заяв від суб’єктів малого підприємництва у межах обсягів фінансування
Забезпечення інвестиційного супроводу суб'єктів малого підприємництва, які здійснюють реалізацію проектів в сфері промислового та сільськогосподарського виробництва, туризму 2019-2020 рр.

Відділ агропромислового та економічного розвитку

райдержадміністрації

- Коштів не потребує Коштів не потребує
Залучення бізнесових структур району до участі у ділових зустрічах з представниками регіонів України та зарубіжних країн. 2019-2020 рр.

Відділ агропромислового та економічного розвитку

райдержадміністрації

- Кошти суб'єктів господарювання Кошти суб'єктів господарювання
Забезпечення розміщення інвестиційних проектів та пропозицій суб'єктів малого підприємництва в мережі Інтернет на веб-сайті району 2019-2020 рр.

Відділ агропромислового та економічного розвитку

райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

- Коштів не потребує Коштів не потребує
2.3 Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва

Залучення до підприємницької діяльності осіб, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, шляхом виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Організація професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, за професіями та спеціальностями, які необхідні для розвитку власної справи.

2019-2020 рр. Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В межах коштів передбачених Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В межах коштів передбачених Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Проведення різноманітних інформаційних семінарів для безробітних з орієнтацією їх на підприємницьку діяльність. 2019-2020 рр. Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості - Коштів не потребує Коштів не потребує
Запровадження диференційованого підходу до визначення розмірів місцевих податків та зборів для зайняття підприємницькою діяльністю в сільській місцевості. 2019-2020 рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації. виконавчі комітети селищної та сільських рад, Кельменецьке управління ГУДФС у Чернівецькій області. Кошти виконавців - -
III. Ресурсне та інформаційне забезпечення
3.1 Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу. Постійне оновлення баз даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об'єктів незавершеного будівництва, інвестиційних проектів та публікація їх в мережі Інтернет 2019-2020 рр. Відділ агропромислового та економічного   розвитку райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації, районна, селищна та сільські ради. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання державних замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування з питань конкурсних процедур, підготовки документів. 2019-2020 рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку, фінансове управління, відділ правового забезпечення з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
Використання можливостей засобів масової інформації для оперативного інформування та надання консультативної допомоги суб’єктів малого підприємництва, запровадження постійних рубрик. 2019-2020 рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку, відділ з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
3.2 Популяризація та розвиток підприємництва, в т.ч. «зеленого» туризму Перепис та створення баз даних агроосель та сільських садиб, бажаючих приймати туристів. Публікація їх в мережі Інтернет. 2019-2020 рр. Відділ культури, відділ з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
Проведення заходів з нагоди Дня підприємця. 2019-2020 рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадмінстрацї, районний фонд підтримки підприємництва. - Коштів не потребує Коштів не потребує
3.3 Просування товарів та послуг суб'єктів малого підприємництва на регіональні та зарубіжні ринки Організація та проведення місцевих виставок, ярмарок, конкурсів, рейтингів, участі підприємців в міжнародних та регіональних заходах, семінарах і конкурсах 2019-2020рр. Відділ агропромислового та економічного розвитку, відділ культури , відділ з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
3.4 Організація допомоги суб’єктам малого підприємництва при створенні або розширенні бізнесу Запровадження спеціальних умов при передачі суб’єктам малого підприємництва комунального майна на умовах довгострокової оренди, лізингу, викупу. 2019-2020рр. Районна, селищна, сільські ради, відділагропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
IV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
4.1 Створення та підтримка діяльності об'єктів, що надають послуги підприємництву. Забезпечення функціонування районного фонду підтримки підприємництва, громадської організації роботодавців 2019-2020 рр. Районний фонд підтримки підприємництва, відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації - Коштів не потребує Коштів не потребує
Удосконалення роботи відділу з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністраиивних послуг» райдержадміністрації щодо організаційних та матеріально-технічних умов діяльності, забезпечення видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності. 2019-2020 рр. Відділ з питань надання адміністративних послуг «Центр надання адміністраиивних послуг» райдержадміністрації. - Коштів не потребує Коштів не потребує
Загальна вартість програми за джерелами фінансування, в т.ч.: 50,0 50,0
Кошти районного бюджету 50,0 50,0


7. Система управління та контролю за реалізацію заходів Програми

       Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації.

       Передбачається поетапне виконання заходів Програми   та можливість внесення необхідних коректив.

       Джерелами   фінансування Програми   є кошти районного бюджету.

      Виконавцями Програми є:відділ агропромислового та економічного розвитку; фінансове управління; відділ правового забезпечення з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи з питань надзвичайних ситуацій; відділ з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації;Кельменецьке відділення Сокирянської ОДПІ; районнийФонд підтримки підприємництва; сектор з питань комунальної власності районної ради; відділ статистики в Кельменецькому районі; Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості;Координаційна рада з питань розвитку підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності; громадська організація роботодавців Кельменецького району.

Моніторинг виконання Програми буде проводитися за такими показниками:

-        обсяг коштів (в тому числі і бюджетних), витрачених на виконання Програми;

-        досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

-        відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам.

            Виконавці Програми щоквартально, до 5 числа наступного за звітним, надають відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації інформацію про виконання заходів Програми.

       Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                Л.Світла                                                               

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda