КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV сесії VII скликання

22 грудня 2017 року №255.14-7/17

Про районний бюджет на 2018 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районний бюджет на 2018 рік за програмно-цільовим методом бюджетування.

2. Установити на 2018 рік :

- доходи районного бюджету у сумі 352201,7 тис.гривень, в тому числі доходи загального фонду – 350222,8 тис.гривеньта спеціального фонду -1978,9тис.гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 352201,7 тис.гривень, в тому числі видатки загального фонду - 350222,8 тис.гривень та спеціального фонду – 1978,9тис.гривень.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Установити на 2018 рік розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис.гривень та резервного фонду районного бюджету у сумі 100,0тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в розмірах згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018рік :

5.1 Перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за економічною структурою та їх видами, а саме :

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

5.2. В складі видатків районного бюджету кошти на фінансування районних ( комплексних) програм згідно додатку № 4 до цього рішення.

5.3. Відомчу класифікацію видатків районного бюджету згідно додатку № 5 до цього рішення.

6. Установити, що фінансування заходів районних ( комплексних) програм проводиться розпорядженням голови районної державної адміністрації за умови укладення угоди між їх виконавцями та головними розпорядниками коштів районного бюджету на підставі затверджених відповідних порядків використання коштів ( крім бюджетних установ).

7. Установити, що дохідна частина загального фонду районного бюджету на 2018 рік формується згідно статті 64 Бюджетного кодексу України, в тому числі до доходів належать надходження 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, частини чистого прибутку, надходження від орендної плати за користування комунальним майном, орендна плата за водні об’єкти , що надаються в користування на умовах оренди, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і інші надходження.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України ( власні надходження бюджетних установ).

9. Підприємства, установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селища району проводять відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, згідно з порядком, затвердженим рішенням районної ради.

10. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження у міжсесійний період щодо збільшення та/або зменшення обсягів доходної та видаткової частин районного бюджету в разі додаткового надання, збільшення та/або зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів району. Надати право здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

11. Установити, що:

11.1. Внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань по субвенціях з Державного бюджету України у розрізі ТПКВКМБ в межах річних призначень здійснюється управлінням фінансів районної державної адміністрації на підставі відповідних розрахунків та обґрунтувань.

11.2. Керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії, інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах затвердженого у кошторисах доходів і видатків фонду оплати праці.

11.3. Розпорядники коштів районного бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2018 рік.

11.4. В разі, якщо після прийняття цього рішення повноваження на виконання функцій або надання послуг, на які затверджені бюджетні призначення, передаються від одного головного розпорядника коштів районного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг, головним розпорядником коштів районного бюджету, якому ці повноваження передано.

У випадку зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету в зв’язку із реорганізацією, повноваження визначені цим рішенням, передаються правонаступникам.

Управлінню фінансів районної державної адміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі  Чернівецької області, головним розпорядника бюджетних коштів в разі зміни їх назв забезпечити оформлення таких змін у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

11.5. За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги чи енергоносії, розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не можуть брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі за   іншими   заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

12. Встановити, що пільги громадянам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються готівкою за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій населенню.

13. Дозволити районній державній адміністрації відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації розміщувати у 2018 році тимчасово вільні залишки коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у державних банківських установах.

15. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з районного бюджету:

- передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2018 рік в повному            обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ, закладів відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та встановленого розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за природний газ, електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, не допускаючи заборгованості із зазначених виплат;

- установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2018 рік;

- під час укладення угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів обов’язково передбачати однією з істотних умов - застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання взятих зобов’язань.

16. Встановити, що структурні підрозділи районної державної адміністрації або депутати районної ради в разі внесення пропозицій щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, зобов’язані одночасно подавати пропозиції відповідного поповнення доходів або скорочення його інших видатків.

17. Затвердити обсяги витрат:

- на надання пільг реабілітованим громадянам за статтею 3 Закону України “ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”по оплаті комунальних послуг в сумі 5,0 тис.гривень;

- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 15,0 тис.гривень.

18.Затвердити на 2018 рік формулу обрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів для селищного та сільських бюджетів на підставі розрахункових показників обсягів видатків на утримання дитячих навчальних закладів та установ культури, встановлених згідно додатку № 6 до цього рішення та коефіцієнтів коригування до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків на освіту та культуру в розрізі селищної та сільських рад відповідно до додатку № 7 до цього рішення.

19. Доручити голові Кельменецької районної ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень селищної та сільських рад.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.

22. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  ( Карапчієвська М.М.) в термін передбачений законодавством забезпечити опублікування цього рішення.

Заступник голови

районної ради                                                                             А.Горобець

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорослих із осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Центр громадського здоров”я зібрав найактуальніші запитання, щоб розповісти все про вакцинацію в умовах нової коронавірусної інфекції. Чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19? Так. Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія COVID-19 не створює ризики, пов’язані із вакцинацією. Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID-19 серед співробітників і відвідувачів установ. World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя. Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення. Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету. Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини? Ні. Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання. Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19. Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19? Так. Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації. Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації? Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов’язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій. Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2. Чи існують специфічні вакцини, рекомендовані для медпрацівників в умовах COVID-19? Наразі вакцини проти COVID-19 не існує. Станом на 11 квітня 2020 роки 6 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування. 77 інших вакцин-кандидатів знаходяться на стадії доклінічних досліджень. ВООЗ співпрацює з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб як тільки з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти COVID-19, забезпечити її справедливий розподіл і пріоритизацію. У час очікування такої вакцини, всі медичні працівники повинні переконатися, що вони щеплені проти інших інфекційних захворювань відповідно до національних рекомендацій, що є особливо важливим під час пандемії COVID-19. Детальніше читайте у документі:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Enclosure-2.-QA-vaccination-during-COVID-19-pandemic-UKR.pdf  Джерело: https://www.medcv.gov.ua
  • Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує  інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут:https://is.gd/2efViC Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут:https://is.gd/yC5dmK Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня. Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:  працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи. Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: Скорочення тривалості виплат; Стягнення неправомірно виплачених коштів; Кримінальна відповідальність. Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.  Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Джерело: https://www.me.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda