КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV сесії VII скликання

22 грудня 2017 року №255.14-7/17

Про районний бюджет на 2018 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районний бюджет на 2018 рік за програмно-цільовим методом бюджетування.

2. Установити на 2018 рік :

- доходи районного бюджету у сумі 352201,7 тис.гривень, в тому числі доходи загального фонду – 350222,8 тис.гривеньта спеціального фонду -1978,9тис.гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 352201,7 тис.гривень, в тому числі видатки загального фонду - 350222,8 тис.гривень та спеціального фонду – 1978,9тис.гривень.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Установити на 2018 рік розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис.гривень та резервного фонду районного бюджету у сумі 100,0тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти в розмірах згідно з додатком № 3 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018рік :

5.1 Перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за економічною структурою та їх видами, а саме :

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

5.2. В складі видатків районного бюджету кошти на фінансування районних ( комплексних) програм згідно додатку № 4 до цього рішення.

5.3. Відомчу класифікацію видатків районного бюджету згідно додатку № 5 до цього рішення.

6. Установити, що фінансування заходів районних ( комплексних) програм проводиться розпорядженням голови районної державної адміністрації за умови укладення угоди між їх виконавцями та головними розпорядниками коштів районного бюджету на підставі затверджених відповідних порядків використання коштів ( крім бюджетних установ).

7. Установити, що дохідна частина загального фонду районного бюджету на 2018 рік формується згідно статті 64 Бюджетного кодексу України, в тому числі до доходів належать надходження 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, частини чистого прибутку, надходження від орендної плати за користування комунальним майном, орендна плата за водні об’єкти , що надаються в користування на умовах оренди, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і інші надходження.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України ( власні надходження бюджетних установ).

9. Підприємства, установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селища району проводять відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, згідно з порядком, затвердженим рішенням районної ради.

10. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження у міжсесійний період щодо збільшення та/або зменшення обсягів доходної та видаткової частин районного бюджету в разі додаткового надання, збільшення та/або зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів району. Надати право здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

11. Установити, що:

11.1. Внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань по субвенціях з Державного бюджету України у розрізі ТПКВКМБ в межах річних призначень здійснюється управлінням фінансів районної державної адміністрації на підставі відповідних розрахунків та обґрунтувань.

11.2. Керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії, інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах затвердженого у кошторисах доходів і видатків фонду оплати праці.

11.3. Розпорядники коштів районного бюджету мають право приймати зобов’язання по загальному фонду на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2018 рік.

11.4. В разі, якщо після прийняття цього рішення повноваження на виконання функцій або надання послуг, на які затверджені бюджетні призначення, передаються від одного головного розпорядника коштів районного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг, головним розпорядником коштів районного бюджету, якому ці повноваження передано.

У випадку зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету в зв’язку із реорганізацією, повноваження визначені цим рішенням, передаються правонаступникам.

Управлінню фінансів районної державної адміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі  Чернівецької області, головним розпорядника бюджетних коштів в разі зміни їх назв забезпечити оформлення таких змін у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

11.5. За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги чи енергоносії, розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не можуть брати бюджетні зобов'язання та здійснювати платежі за   іншими   заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

12. Встановити, що пільги громадянам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються готівкою за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій населенню.

13. Дозволити районній державній адміністрації відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації розміщувати у 2018 році тимчасово вільні залишки коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у державних банківських установах.

15. Головним розпорядникам коштів, які фінансуються з районного бюджету:

- передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2018 рік в повному            обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ, закладів відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та встановленого розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за природний газ, електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, не допускаючи заборгованості із зазначених виплат;

- установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2018 рік;

- під час укладення угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів обов’язково передбачати однією з істотних умов - застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання взятих зобов’язань.

16. Встановити, що структурні підрозділи районної державної адміністрації або депутати районної ради в разі внесення пропозицій щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, зобов’язані одночасно подавати пропозиції відповідного поповнення доходів або скорочення його інших видатків.

17. Затвердити обсяги витрат:

- на надання пільг реабілітованим громадянам за статтею 3 Закону України “ Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”по оплаті комунальних послуг в сумі 5,0 тис.гривень;

- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 15,0 тис.гривень.

18.Затвердити на 2018 рік формулу обрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів для селищного та сільських бюджетів на підставі розрахункових показників обсягів видатків на утримання дитячих навчальних закладів та установ культури, встановлених згідно додатку № 6 до цього рішення та коефіцієнтів коригування до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків на освіту та культуру в розрізі селищної та сільських рад відповідно до додатку № 7 до цього рішення.

19. Доручити голові Кельменецької районної ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень селищної та сільських рад.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік” набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.

22. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  ( Карапчієвська М.М.) в термін передбачений законодавством забезпечити опублікування цього рішення.

Заступник голови

районної ради                                                                             А.Горобець

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda