КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХIІІ СЕСІЇ   VIІ СКЛИКАННЯ

______________________________________________________________

29 вересня 2017 року № 222.13.1-7/17

                                              

Про затвердження Комплексної програми

сприяння діяльності органу Державної

казначейської служби України при

казначейському обслуговуванні установ

та організацій Кельменецького району

на 2017 – 2019 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст. 43, 48, 78 і 112 Бюджетного кодексу України, з метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з Управлінням Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області, впровадження електронного формату обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних Інтернет – технологій, враховуючи висновок комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ, підприємницької діяльності та інвестицій, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Комплексну програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Кельменецького району на 2017 – 2019 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Карапчієвська М.М.) при уточненні показників районного бюджету на 2017 рік та формуванні їх на наступні роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з наявних бюджетних можливостей.
  3. Визначити Управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області головним виконавцем та відповідальним за виконання Програми .
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ, підприємницької діяльності та інвестицій (Гречана О.А.) та першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І.

Голова районної ради                                             В.Ілаш


                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО рішення ХІІІ сесії районної ради УІІ cкликання

Комплексна програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій   Кельменецького району  на 2017-2019 роки ( надалі – Програма)

 

І. Загальна характеристика

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови районної державної адміністрації від ___.____.2017 року № _____  
3. Розробник програми

Кельменецька районна державна адміністрація

4. Співрозробники програми

Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області

5. Відповідальні виконавці програми Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області
6. Учасники програми

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів

7. Терміни реалізації програми

2017-2019 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Районний бюджет, місцеві бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тис. грн.

300,0

В т.ч. : коштів районного бюджету

50,0

коштів місцевого бюджету 250,0
10. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет, місцеві бюджети

 

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з якісним та своєчасним обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання відповідної Програми сприяння управлінню Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області щодо покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2017-2019 роки.

 ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективної реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Одним із пріоритетних напрямків роботи органів казначейської служби є переведення всіх клієнтів, на ім’я яких відкрито рахунки в органах Державної казначейської служби, на систему дистанційного обслуговування з використанням програмно - технічного комплексу “Клієнт Казначейства - Казначейство”, яка призначена для надання розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам віддаленого доступу за допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України для автоматизації процесу виконання бюджетів усіх рівнів.

В діяльності управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області ( далі – управління Казначейства) існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження Комплексної Програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Кельменецького району на 2017-2019 роки ( далі – Програма).

Програма розроблена з урахуванням норм Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, Положення про Державну казначейську службу України від 13 квітня 2011 року N 460/2011.

Програма націлена на повне та якісне казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, поліпшення умов обслуговування учасників бюджетного процесу, створення зручних умов для виконання посадових обов'язків кожним працівником бюджетної сфери.

ІІІ. Мета Програми

Метою програми є удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної трансакції бази даних для управління видатками бюджету, створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування управління Казначейства, забезпечення захисту інформації, що циркулює в УДКСУ у Кельменецькому районі. Така модернізація відповідає вимогам статей Бюджетного кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби України.

Програма покликана забезпечити запровадження системи дистанційного обслуговування через ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство” з метою спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з управлінням Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області, впровадження електронного формату обслуговування клієнтів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних Інтернет -технологій.

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання послуг з казначейського обслуговування клієнтів управління Казначейства.

Створення комфортних умов як працівникам управління Казначейства так і розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів.

Подальший розвиток системи казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зміцнення бюджетної дисципліни.

Покращення оперативності управління бюджетними коштами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через контроль рахунків в режимі реального часу.

Формування позитивного іміджу щодо діяльності управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області.

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми забезпечить виконання управлінням Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області основних стратегічних цілей із запровадження електронного документообігу, якості казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів у відповідності до світових стандартів.

Належне функціонування системи дистанційного обслуговування ПТК „ Клієнт Казначейства-Казначейство” в УДКСУ у Кельменецькому районі є запорукою успішного виконання завдань щодо обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, визначених законодавством України, надасть можливість уникнути значної кількості наявних проблем.

Прийняття Програми дозволить вирішити питання:

-       забезпечення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів якісними та оперативними послугами;

-       скорочення часу, які витрачає розпорядник та одержувач бюджетних коштів, на передачу до управління Казначейства бази даних з реєстрації планових показників, реєстрації зобов’язань, проведення платежів та отримання виписок з рахунків;

-       забезпечення зниження витрат розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, пов’язаних з казначейським обслуговуванням;

-       покращення механізму документообігу між клієнтами та управлінням Казначейства;

-       модернізація комп'ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-аналітичних систем, утримання у належному стані наявної комп'ютерної техніки органів казначейства;

-       забезпечення повного циклу обслуговування розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів через електронні сервіси з використанням мережі Інтернет;

-       оптимізація витрат на підтримку процесу обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

-       прискорення обробки інформації, скорочення часу на казначейське обслуговування бюджету;

-       відстеження клієнтами Казначейства в режимі реального часу стану власних реєстраційних, особових і доходних рахунків та прийняття за результатами аналізу оперативних управлінських рішень;

-       участь у семінарах, нарадах, круглих столах з питань підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;

-       організацію роз'яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

-       створення баз та банків даних для забезпечення оперативної і надійної взаємодії всіх рівнів управління при розв'язанні завдань державного, міжгалузевого та регіонального рівнів;

-       своєчасне інформаційне забезпечення всіх учасників бюджетного процесу необхідними нормативними актами та змінами до них типовими формами та бланками, програмними продуктами;

-       проведення до належного стану даху приміщення об’єкту державної власності, який перебуває в оперативному управлінні Управління казначейства;

-       забезпечення виконання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів, що передається у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні кошти використовуються для забезпечення отримання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів належних послуг з казначейського обслуговування із застосування СДО ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство”.

Кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з укладеними договорами.

Управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області перераховує кошти постачальникам товарів на підставі укладених договорів, наданих рахунків-фактур та накладних за отримання товарно-матеріальних цінностей.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2019 років.

V. Завдання Програми та результативні показники.

Основними завданнями Програми є:

- Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

- Прискорення взяття зобов’язань розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.

- Одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові видатки на рівні установи з метою прийняття управлінських рішень.

- Забезпечення відкритості економічної інформації, її зрозумілості та достовірності, адаптації економічної інформації до міжнародних вимог і стандартів.

- Створення належних умов роботи органів казначейства та розпорядників коштів місцевих бюджетів, підвищення рівня їх обслуговування, що передбачає вдосконалення запровадження єдиного вікна для обслуговування. Здійснення необхідних видатків з облаштування службового приміщення, придбання комп’ютерної техніки. Забезпечення контрольованості осіб, які приходять до установи, дотримання схоронності документів клієнтів та підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів Управління.

Досягнення мети та завдань Програми зумовлена матеріально-технічним обслуговуванням клієнтів, а також створенням технічних можливостей для розвитку їх дистанційного обслуговування.

Важливим в цьому контексті є розвиток електронних сервісів.

Система дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу „Клієнт Казначейства-Казначейство” – новий електронний сервіс веб-порталу Державної казначейської служби України, який за допомогою спеціального інструмента доступу (носіїв ключової інформації) з використанням електронно-цифрового підпису дозволяє розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів працювати з органами Державної казначейської служби України в режимі реального часу.

Призначенням СДО ПТК „Клієнт Казначейства-Казначейство” є надання розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів реалізувати свої права та обов’язки у сфері казначейського обслуговування в режимі реального часу.

Зокрема розпорядник (одержувач) бюджетних коштів з використанням системи дистанційного обслуговування матиме змогу:

-  передавати документи щодо планових показників (розподіли показників зведених кошторисів та планів асигнувань і реєстри змін до них, помісячні розписи міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, кошториси та плани асигнувань);

-  завантажувати інформацію щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

-  створювати, підписувати та передавати платіжні документи;

-  отримувати інформацію щодо руху коштів на відповідних рахунках;

-  накладати електронний цифровий підпис (з використанням системи криптографічного захисту інформації);

-  отримувати повідомлення про стан виконання ініційованих ними процесів;

-  оптимізувати витрати на підтримку процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів;

-  прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів;

-  отримувати можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків.

Зазначене вище вимагає значного переоснащення матеріально-технічної бази управління Казначейства, в тому числі комп’ютерною технікою, що надасть можливість для безперебійної обробки даних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Забезпечити підтримання приміщень УДКСУ у Кельменецькому районі в належному технічному стані, унеможливлення виникнення аварійних ситуацій, створення умов швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж, провести ремонт системи пожежної сигналізації, придбати вогнегасники та здійснити технічне обслуговування наявних вогнегасників, провести обробку дерев’яних конструкцій горища приміщення вогнезахисним розчином, забезпечити приміщення відповідними знаками безпеки, виведення на пульт централізованого спостереження сигналів від приймально - контрольних приладів пожежної сигналізації та ін..

Виконання Програми дасть змогу:

Покращити рівень та прискорити процес обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів управлінням Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області.

Зменшити навантаження на канали передачі між управлінням Казначейства та розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів.

Спростити процес обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів.

Зменшити ризики внесення помилок в різного роду інформації на електронних носіях, які застосовуються в процесі виконання бюджету за видатками.

Прискорити процес надання розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів інформації що реєстрації планових показників, бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, платіжних документів.

Отримати значний економічний ефект завдяки суттєвій економії часу, зменшенню витрат на розхідні матеріали для друку.

Покращити оперативний контроль за проведенням видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Підвищити ефективність запобігання порушенням бюджетного законодавства.

Підвищити оперативність та якість надання послуг з казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Підвищити рівень захищеності інформаційних ресурсів Управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області від інсайдерських атак.

5.1. Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми 2017 р. 2018 р. 2019 р. Всього витрати на виконання Програми
1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів – всього,

в тому числі :

100,0 100,0 100,0 300,0

Районного бюджету

20,0 20,0 10,0 50,0
Місцевого бюджету 80,0 80,0 90,0 250,0

                                                                              

5.2. Показники продукту Програми

п/п

Назва показника Одиниця Вихідні дані на початок дії Програми Термін виконання Програми Всього за період дії Програми
2017 р. 2018 р.

2019 р.

1 2 3

1. Показники продукту Програми

1.
Кількість розпорядників та одержувачів місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками у Кельменецькому районі
шт. 48 48 49 52 52
2. Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства шт. 7724 7724 7741 7753 7753
3 Кількість рахунків державного бюджету,які обслуговуються органами казначейства шт. 49 49 52 54 54
4 Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування (одержувачів) бюджетних коштів в АС «Є-Казна» од. 4 8 11 12 12

2. Показники ефективності Програми

1.
Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства
шт. 5 5 4 4 4
2
Середня кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства
шт. 1544 1544 1548 1550 1550
3
Середня кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства
шт. 10 10 10 11 11

3. Показники якості Програми

1. Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих) % 100 100 100 100 100

2.

Період часу поточної підтримки функціонування «Є-Казна» Днів 365 365 365 365 1095
3 Рівень впровадження   системи дистанційного обслуговування відс. 100 100 100 100 100

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходів Програми

еТермін вико-нання

Виконавці

Джерела фінансу -

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

Очікуваний результат

2017 2018 2019
Одержання розпорядни-ками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про залишки коштів на рахунках,   бюджетні та фінансові зобов’язання,   касові видатки на рівні устано-ви з метою прийняття управлінських рішень. Оперативний обмін інформацією про стан виконання бюджетів, в тому числі реалізації проекту впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»

Переоснащення матеріально-техніч-ної бази УДКСУ у Кельменецькому районі, в т. ч. забезпечення ком-п’ютерною техні-кою нового покоління з найвищим ступенем захисту.

22017-2019 р. р. Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області

Районний бюджет

Місцеві бюджети

10,0

60,0

10,0

60,0

5,0

00,0

Забезпечення безперебійної обробки даних розпо-рядників та одержувачів бюджетних коштів,

підвищення якості та опе-ративності казначейсь-кого обслуго-вування бюджетів Кельменець-кого району

Створення належних умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Забезпечення здійснення необ-хідних капітальних видатків (в т.ч. капітальний ремонт покрівлі) 22017-2019 р. р. Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області

Районний бюджет

Місцеві бюджети

0,0

10,0

5,0

10,0

0,0

90,0

Унеможливле-ння виникне-ння непередба-чуваних ситу-ацій внаслідок природно-кліматичних умов
3.

Виконання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

Ремонт автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев’яних конструкцій горища приміщення вогнева-хисним розчином, за-безпечення приміщен-ня відповідними знаками безпеки, виведення на пульт централізованого спостереження сиг-налів від приймально контрольних приладів пожежної сигналізації. 22017-2019 р. р. Управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області

Районний бюджет

Місцеві бюджети

10,0

10,0

5,0

10,0

5,0

00,0

Забезпечення схоронності документів клієнтів, підвищення рівня захищеності інформаційних ресурсів та майна управління.

VІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організація виконання Програми, координацію та контроль за ходом її виконання покладено на управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районі Чернівецької області, який визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності фінансових та інших ресурсів.

Джерелами фінансування Програми на 2017-2019 роки є: кошти районного бюджету, місцевого бюджету.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на виконання заходів Програми є районна державна адміністрація, а виконавцем управління Державної казначейської служби у Кельменецькому районні Чернівецької області, яке щорічно, до 1 березня, узагальнює інформацію про стан та результати виконання Програми, за формами, встановленими рішенням   сесії Кельменецької районної ради скликання від             року №       “Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання районних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Кельменецького району”, здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо та подає відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.

Узагальнена інформація про хід виконання Програми та ефективність реалізації заходів щорічно заслуховується на сесії районної ради.

   Керуючий справами                                            Л.Світла

                                                                                          

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • 17 листопада 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій №3651-д. За це рішення проголосували 301 народний депутат. Законопроект дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах. Як повідомлялося, цей законопроект треба було прийняти до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування. У першому читанні законопроект №3651-д Верховна Рада прийняла 3 листопада 2020 року.   Більше про зміни до законодавства, необхідні для продовження децентралізації, читайте ТУТ. 
  • У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у відповідь на звернення загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області роз’яснили проблемні питання обчислення порядку скликань місцевих рад, обраних на перших місцевих виборах. У Комітеті нагадали, що визначення порядкової нумерації скликань місцевих рад в Україні отримало нормативне регулювання з прийняттям Закону України від 24 червня 2004 року № 1866-ІV «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (далі – Закон). Цим Законом існуюча на той час практика самостійного встановлення радами порядкового номеру своїх скликань була приведена до дати проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року із запровадженням кількох ключових положень, що вказували на порядок обчислення таких скликань. Так, стаття 1 Закону передбачала, що скликання всіх місцевих рад мають єдиний порядок обчислення. Відлік їхніх скликань розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Місцеві ради, обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно радами другого, третього, четвертого та наступних скликань. Отже, за змістом даної статті, в Україні запроваджено єдину нумерацію скликань місцевих рад, що отримала чітку прив’язку до конституційних строків повноважень місцевих рад і чергових виборів до них. Слід зазначити, що відповідно до статей 2 і 3 Закону, проведення позачергових та перших місцевих виборів не має впливу на нумерацію скликань. Обраний на позачергових виборах склад місцевої ради не вважається новим скликанням, а обраний на перших виборах вважається радою чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх рад. Таким чином, за загальним порядком і зважаючи на вищевказані норми Закону, місцеві ради, обрані на місцевих виборах 2015 року, є радами сьомого скликання. При цьому факт проведення перших виборів до органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад у період сьомого скликання (2015-2020 роки) не давав підстав сформованим за наслідками таких виборів місцевим радам оголошувати себе радами наступного восьмого скликання з фактичним виходом за межі єдиної нумерації скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. У свою чергу, місцеві ради, які будуть сформовані за наслідками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, мають вважатися радами восьмого скликання. Це стосується і тих сільських, селищних, міських рад, де перші місцеві вибори пройшли вдруге поспіль внаслідок застосування норм Закону України від 16 квітня 2020 року № 562-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», в якому місцеві вибори було визначено як перші у територіальних громадах, адміністративні центри та території яких були, відповідно, визначені та затверджені рішенням Кабінету Міністрів України. Разом із тим, дійсно проблемним моментом при обчисленні порядку скликань місцевих рад, є відхід від єдиної нумерації скликань, який спостерігався в період 2009-2011 років і був пов’язаний із Рішенням Конституційного суду України від 4 червня 2009 року №13-рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України. Цим рішенням яким статті 2 Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» від 24 червня 2004 року № 1866-IV було визнане неконституційним і втратило чинність. За змістом цього судового Рішення, склад місцевої ради, обраний на позачергових виборах, мав вважатися її новим складом і строк його повноважень повинен бути аналогічним до строку повноважень ради, обраної на чергових виборах. Це фактично унеможливило єдину нумерацію скликань представницьких органів місцевого самоврядування в Україні і скликання місцевих рад, обраних на позачергових виборах, отримали іншу нумерацію, ніж в цілому по країні. Наступним важливим фактором для розуміння проблематики обчислення скликань місцевих рад стало внесення змін до статті 141 Конституції України Законом України від 1 лютого 2011 року № 2952-VI «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 3 Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Оновлена редакція конституційних норм передбачала, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Тобто в Основному законі була зроблена безпосередня вказівка на єдиний вид місцевих виборів – чергові, виключно з якими відтепер мав пов’язуватися п’ятирічний строк повноважень місцевої ради. Вищевказана обставина дала можливість знову говорити про єдиний порядок обчислення скликань місцевих рад. Однак відхід від цього порядку, що відбувся у попередні роки, відкориговано на законодавчому рівні не було. Хоча народні депутати України восьмого скликання, щоб вирішити це питання вносили проект Закону про внесення змін до Закону України «Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)» (реєстр. № 2294а від 06.07.2015) щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань.  Але цей законопроект Верховна Рада попереднього скликання так і не прийняла. У Комітеті поінформували, що, зважаючи на важливість питання відновлення єдиного порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування із встановленням єдиної загальнодержавної нумерації таких скликань, народні депутати – члени Комітету готують до внесення на розгляд Верховної Ради проект закону, в якому, зокрема, передбачатиметься коригування нумерації скликань для місцевих рад, в яких така нумерація не узгоджується із загальним показником кількості проведених в Україні чергових місцевих виборів, починаючи з виборів 1990 року як перших.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda