КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІІ СЕСІЇ   VІІ СКЛИКАННЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________

30 червня 2017 року         №   199.12 - 7/17

Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки

З метою створення умов для розвитку української культури і духовності, збереження та повноцінного функціонування мережі закладів культури району, забезпечення розвитку аматорського мистецтва та змістовного культурного дозвілля жителів району, керуючись п.16 ч.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, районна рада:

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Комплексну програму розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2017 рік та формуванні проектів бюджету на наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Урсуляка І.І. та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення (Гончарюк Г.П.).

Голова районної ради                                                                                       В.Ілаш

 

 

Затверджено рішення ХІІ сесії

                                                                                         районної ради VІІ скликання

                                                                                           від 30.06.2017 р.   № 199.12-7/17

                  

Комплексна програма розвитку культури в Кельменецькому районі

на 2017-2019 роки

1.1. Загальна характеристика програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ   культури районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми 15.03.2017 р. № 3-Ш «Про розроблення проекту Комплексної програми розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки»
3.

Розробник програми

Відділ культури   районної державної адміністрації
4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури   районної державної адміністрації
6.

Учасники програми

Відділ культури районної державної адміністрації,, селищна та сільські ради
7. Терміни реалізації програми

2017-2019 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний, селищний,   сільські бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

942,5 тис. грн.

9.1.

в тому числі:

- кошти районного бюджету

404,5 тис. грн.

9.2. - кошти місцевих бюджетів 300,0 тис. грн.
9.3. - позабюджетні кошти 238,0 тис. грн.
10. Основні джерела фінансування програми Районний бюджет, селищний та сільські бюджети, інші джерела

Комплексна програма розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки (далі – Комплексна програма) розроблена з метою посилення державної підтримки розвитку культури, підвищення її ролі у розвитку демократичного громадянського суспільства, зміцнення української державності, зростання національної свідомості. Вона визначає основну стратегію розвитку і збереження української культури, забезпечення доступу до культурних надбань, створення умов для активної участі громадян у народній творчості.

Комплексна програма розроблена на виконання Законів України «Про культуру», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту» та низки інших нормативно-правових актів.

ІІ. Визначення проблем,
на розв’язання яких спрямована Комплексна програма

Комплексна програма спрямована на забезпечення умов для розвитку української культури і духовності, створення умов для подальшого розвитку аматорського мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення, комплектування фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів.

Основними завданнями Комплексної програми є:

-         збереження та повноцінне функціонування мережі закладів культури району та кадрового потенціалу;

-         забезпечення розвитку бібліотечної справи, впровадження новітніх

інформаційних технологій у діяльність бібліотек району, забезпечення доступу до Інтернету в сільських бібліотеках;

-         забезпечення розвитку аматорського та прикладного мистецтва, збереження самобутності народної культури району, звичаїв, традицій,

обрядів;

-         створення умов доступу жителів, особливо малих сіл, до творів

національного та світового кіномистецтва.

ІІІ. Мета програми

Метою Комплексної Програми є реалізація державної політики у сфері культури, підвищення ефективності діяльності закладів культури району, створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення , сприяння становленню талановитої мистецької молоді, реалізація культурно-мистецьких заходів.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, результативні показники, строки та етапи виконання Комплексної програми

-         координаціядіяльностізакладівкультури, освіти у вирішенніпитань з

організації культурно-дозвіллєвої, просвітницькоїдіяльності, створення та реалізаціяспільнихпроектів, покращенняматеріально-технічного стану сільськихзакладівкультури;

-         упровадження ефективних форм, методів та засобів культурно -

мистецької діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів;

-         стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування,

зокрема коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів, збільшення власних доходів закладів культури;

-         забезпечення матеріального рівня , соціального статусу працівників

галузі, поліпшення умов праці та соціальних гарантій.

       Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного та місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

         Термін дії Програми – 2017-2019 роки.

V. Завдання Комплексної програми та результативні показники:

Основними завданнями програми є:

       - створення умов для функціонування базової мережі закладів культури;

       -   підтримка початкової спеціалізованої мистецької освіти;

         -   створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, традиційного народного мистецтва, збереження нематеріальної культурної спадщини;

         -   реалізація культурно-мистецьких, освітніх заходів, участь в міжнародних та всеукраїнських культурних проектах;

         -   заохочення та стимулювання працівників культури району

Ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку культури

в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки

№ з/п Обсяг коштів, які пропонуються залучити на   виконання Програми, тис. грн. 2017 2018 2019 Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.
1. Обсяг ресурсів всього, в т. ч.: 337,5 303,0 302,0    942,5
2. Районний бюджет 162,5 120,0 122,0      404,5
3. Бюджети сіл, селища 101,0 101,0 98,0      300,0

4.

Позабюджетні кошти 74,0 82,0 82,0      238,0


VІ.Напрями діяльності та заходи Комплексної програми

№ з/п Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансування

(вартість)грн.

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7
1. Науково-освітня діяльність. Підтримка професійної мистецької освіти.
1.1. Проведення   мис-тецьких зустрічей, бібліотечних форумів, оглядів-конкурсів закладів культури, конкурсів професійної   майс-терності,   семінарів-практикумів, творчих лабораторій, майстер-класів, тощо.

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет, позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017 -7,0 тис. грн.;

2018 -7,0 тис. грн.;

2019 – 7,0 тис. грн.

Всього: 21,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017- 3,0 тис. грн.;

2018- 3,0 тис. грн.;

2019 – 3,0 тис. грн.

Всього: 9,0 тис. грн.

Визначення перспектив розвитку галузі, підвищення фахового рівня   працівників
1.2. Видання інформа-ційно-довідкових видань: каталогів, довідників, путівників, збірників, бібліографічних покажчиків

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет, позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017- 1,5 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн..

2019 – 3,0 тис. грн..

Всього: 6,5 тис. грн..

Позабюджетні кошти

2017 – 2,0 тис. грн..

2018 – 3,0 тис. грн..

2019 – 3,0 тис. грн..

Всього: 8,0 тис. грн.

Популяризація діяльності закладів культури, мистецтв, історико-культурної спадщини краю
1.3. Участь учнівської молоді, викладачів та творчих працівників у регіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, виставках.

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет, позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017 – 1,0 тис. грн.

2018 –1,0 тис. грн.

2019 –1,0 тис. грн.

Всього: 3,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 1,0 тис. грн.

2018 - 1,0 тис. грн.

2019 – 1,0 тис. грн.

Всього:3,0 тис. грн.

Підтримка та розвиток твор-чих здібностей учнівської мо-лоді, підвищення фахового рівня викладачів мис-тецькихнавчаль-них закладів

1.4. Організація та проведення мистецьких програм, конкурсів, виставок учнів та викладачів мистецьких навчальних закладів району.

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет, позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2,0 тис. грн.

Всього: 6,0

Позабюджетні кошти:

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2,0 тис. грн..

Всього: 6,0 тис. грн.

Підтримка та розвиток творчих здібностей учнівської молоді підвищення фахового рівня викладачів мис-тецькихнавчаль-них закладів

Всього за розділом:

2017-2019

62,5 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

36,5 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

26,0 тис. грн.

2. Театрально-концертна діяльність

2.1. Організація обмінних концертів між клубними установами району та області, участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах, мистецьких проектах, тощо. 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний, місцевий бюджети, позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017 –5,0 тис. грн.

2018 –6,0 тис. грн.

2019 - 7,0 тис. грн.

Всього: 18,0 тис.грн.

Місцеві бюджети:

2017- 2,0 тис. грн.

2018- 2,0 тис. грн.

2019- 3,0 тис. грн.

Всього: 7,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017- 1,0 тис. грн.

2018-1,5 тис. грн.

2019- 1,5 тис. грн.

Всього: 4,0 тис. грн.

Збереження та   відродження традиційного народного мистецтва

2.2.

Організація та проведення мистецьких програм, творчих звітів, фестивалів, конкурсів, свят, творчих зустрічей.

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

селищний, сільські бюджети,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 20,0 тис. грн.

2018 – 25,0 тис. грн.

2019 – 25,0 тис. грн.

Всього: 70,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 -15,0 тис. грн.

2018 – 15,0 тис. грн.

2019 15.0 тис. грн

Всього: 45 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 5,5 тис. грн.

2019 – 5,5 тис. грн.

Всього: 16,0 тис. грн.

Збереження та розвиток народної творчості
Всього за розділом: 2017-2019

     160,0 тис. грн.

           З них:

Бюджетні кошти:

140,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

20,0 тис. грн.

3.Бібліотечна справа та розвиток читання

3.1. Комплектування бібліотечних фон-дів електронними виданнями, муль-тимедійнимипро-дуктами.

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

позабюджетні кошти:

Районний бюджет:

2017 – 5,0 тис. грн;

2018 – 5.0 тис. грн;

2019 -5,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

    2017- 5,0 тис. грн.

2018 – 5,0 тис. грн.

2019 – 5,0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Реалізація прав громадян на доступ до інформації та знань, залучення до культурних цінностей
3.2. Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій (при-дбання комп’ютерної та оргтехніки, мультимедійного обладнання)

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

позабюджетні кошти

Районний бюджет:

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 6,0 тис. грн.

2019 – 6.0 тис. грн.

Всього: 17,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 3,0 тис. грн.

2018 – 3,0 тис. грн.

2019 – 3,0 тис. грн.

Всього: 9,0 тис. грн.

Модернізація бібліотечної мережі
Всього за розділом: 2017-2019

56,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

32,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

24,0 тис. грн.

4. Збереження нематеріальної культурної спадщини, створення умов для розвитку народного мистецтва.
4.1. Організація виставок, ярмарків, проведення творчих симпозіумів, реалізація творчих проектів традиційного народного мистецтва. 2017-2019

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний   бюджет,

селищний та сільські бюджети,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 6.0 тис. грн.

2018 – 6,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 14,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2.0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Розвиток та збе-реженнятради-ційногонарод-ного мистецтва
4.2. Організація та участь у проведенні районних, обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних оглядів, фестивалів, конкурсів, свят, творчих звітів аматорського мистецтва. 2017-2019

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 5,0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 5.0 тис. грн.

2018 – 5,0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 5.0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 12,0 тис. грн.

Збереження та розвиток немате-ріальної культурної спадщини
Всього за розділом: 2017-2019

68,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

50,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти

18,0 тис. грн.

5. Розвиток кіно
5.1. Популяризація української кіно мистецької спадщини 2017 -2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет

Районний бюджет

2017 – 1,5 тис. грн.

2018 – 1,5 тис. грн.

2019 – 1.5 тис. грн.

Всього: 4,5 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 1,5 тис. грн.

2018 – 1.5 тис. грн.

2019 – 1.5 тис. грн.

Всього: 4,5 тис. грн.

Забезпечення доступу громадян до кращих творів кіномистецтва
5.2. Модернізація мережі, використання сучасних мобільних відео проекційних систем 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет

Районний бюджет

2017 – 2,5 тис. грн.

2018 – 2,5 тис. грн.

2019 – 2.5 тис. грн.

Всього: 7,5 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2,5 тис. грн.

2018 – 2.5 тис. грн.

2019 – 2.5 тис. грн.

Всього: 7,5 тис. грн.

Вдосконалення   якості кіно-обслуговування населення
Всього за розділом: 2017-2019

24,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

12,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

12,0 тис. грн.

6. Сучасне мистецтво. Євроінтеграційна діяльність.

6.1.

Розвиток та

популяризація сучасного мистецтва

2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 1.0 тис. грн.

2018 – 1,0 тис. грн.

2019 – 1.0 тис. грн.

Всього: 3,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 5.0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 12,0 тис. грн.

Забезпечення свободи творчої ініціативи та саморозвитку молоді
6.2. Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій 2017-2019

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 2.0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Залучення інвестицій у сферу культури району
Всього за розділом: 2017-2019

33,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

21,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

12,0 тис. грн.

7. Комунікаційно-суспільна діяльність
7.1. Реалізація культурно-просвітницьких та мистецьких проектів за участі представників творчих спілок, громадських та релігійних організацій 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 3.0 тис. грн.

2018 – 3,0 тис. грн.

2019 – 3.0 тис. грн.

Всього: 9,0 тис. грн.

Збереження і розвиток культурної та духовної спадщини району
7.2. Виготовлення рекламно-інформа-ційної продукції про Кельменеччину 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет,

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 5,0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього:15,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 5.0 тис. грн.

2018 – 5,0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Вивчення, узагальнення та розповсюдження аналітичних дос-ліджень про край
Всього за розділом: 2017-2019

45,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

21,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

24,0 тис. грн.

8. Заохочення та стимулювання працівників культури
8.1. Відзначення державних та професійних свят, знаменних історичних та пам’ятних подій, дат, які встановлені актами Президента України , Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього:6,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2.0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Підтримка працівників культури та мистецтва, творчої інтелігенції
Всього за розділом: 2017-2019

12,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

6,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

6,0 тис. грн.

9. Розвиток культурно-мистецьких закладів району. Модернізація та технічне переоснащення.
9.1. Організація та проведення оглядів-конкурсів закладів культури та професійної майстерності працівників. 2017-2019

Відділ культури районної державної

адміністрації

Районний бюджет

Районний бюджет

2017 – 2,0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього:6,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 2.0 тис. грн.

2018 – 2,0 тис. грн.

2019 – 2.0 тис. грн.

Всього: 6,0 тис. грн.

Активізація діяльності, підвищення іміджу закладів культури, працівників галузі серед місцевих громад
9.2. Оснащення закладів культури району сценічним, звуковим та світлотехнічним обладнанням 2017-2019

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 50,0 тис. грн.

2018 – 20,0 тис. грн.

2019 – 20.0 тис. грн.

Всього: 90,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 50.0 тис. грн.

2018 – 50,0 тис. грн.

2019 – 50.0 тис. грн.

Всього: 150,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 20,0 тис. грн.

2018 – 20.0 тис. грн.

2019 – 20.0 тис. грн.

Всього: 60,0 тис. грн.

Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району
9.3. Модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів культури, придбання сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки 2017-2019

Відділ культури районна державна адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 20,0 тис. грн.

2018 – 10,0 тис. грн.

2019 – 10.0 тис. грн.

Всього: 40,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 10.0 тис. грн.

2018 – 10,0 тис. грн.

2019 – 10.0 тис. грн.

Всього: 30,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 5.0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району
9.4. Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, тощо 2017-2019

Відділ культури районної державної адміністрації,

селищна та сільські ради

Районний бюджет,

селищний та сільські бюджети

позабюджетні кошти

Районний бюджет

2017 – 20,0 тис. грн.

2018 – 10,0 тис. грн.

2019 – 10.0 тис. грн.

Всього: 40,0 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 – 10.0 тис. грн.

2018 – 10,0 тис. грн.

2019 – 10.0 тис. грн.

Всього: 30,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 5,0 тис. грн.

2018 – 5.0 тис. грн.

2019 – 5.0 тис. грн.

Всього: 15,0 тис. грн.

Підвищення рівня культурного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району
Всього за розділом: 2017-2019

482,0 тис. грн.

З них:

Бюджетні кошти:

386,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

96,0 тис. грн.

Всього по програмі: 2017-2019

Районний бюджет

2017 -162,5 тис. грн.

2018- 120,0 тис. грн.

2019- 122,0 тис. грн.

Всього: 404,5 тис. грн.

Місцеві бюджети:

2017 -101,0 тис. грн.

2018- 101,0 тис. грн.

2019-98,0 тис. грн.

Всього: 300,0 тис. грн.

Позабюджетні кошти:

2017 – 74,0 тис. грн.

2018 – 82,0 тис. грн.

2019 – 82,0 тис. грн.

Всього: 238,0 тис. грн.


VIІ. Система управління та контролю за ходом виконання Комплексної програми

     Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Комплексної програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на відділ культури районної державної адміністрації та постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення районної ради

     Відділ культури районної державної адміністрації щорічно подає узагальнену інформацію про стан та результати виконання Комплексної програми до відділу агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації та інформує постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення районної ради .

       Звіт відділ культури районної державної адміністрації про виконання Комплексної програми та ефективність реалізації заходів щорічно заслуховується на сесії районної ради.

Керуючий справами

районної ради                                                                                                 Л.Світла


victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  •   Мінрегіон підтримує пропозицію щодо необхідності забезпечити в громадах посади спеціаліста з питань розвитку аграрного сектору економіки та розвитку сільських територій і рекомендує громадам передбачити таку структурну одиницю у штатному розписі.    Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. «Більшість територіальних громад – це сільські території або основний склад яких є такими. Зрозуміло, що сільське господарство там займає, як правило, основну нішу в місцевій економіці чи має такий потенціал. Формуючи сьогодні штат, громадам варто вже думати на кілька кроків вперед, оцінити переваги своїх територій у порівнянні з іншими, звернути увагу, що сільське господарство – багатогалузеве. Якщо чогось немає сьогодні, то це не значить, що і завтра його немає бути. Громади формувалися для того, щоб розвивати території. А розвиток сільського господарства в окремій громаді може стати її економічним локомотивом. Тому вважаємо, що в громадах мають бути фахівці, які б могли системно займатися цими питаннями. Тим більше, що Мінекономіки висловило готовність навчати таких спеціалістів, вести тісну комунікацію. Чітка мета, фаховість і синергія зусиль багатьох сторін дадуть результат», - сказав В’ячеслав Негода. Нагадаємо, Мінекономіки як варіант, пропонує громадам залучити до роботи фахівців аграрних відділів районних державних адміністрацій, які ліквідуються. Серед функціональних обов’язків аграрних спеціалістів громад у відомстві назвали: реалізація державної та регіональної політики у сфері сільського розвитку на селі; забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та інфраструктури сільських територій регіону, сільського розвитку та державної аграрної політики та політики у сфері використання земель сільськогосподарського призначення; управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій та надання підтримки виробникам сільськогосподарської продукції усіх форм власності та господарювання за кошти державного та місцевих бюджетів; сприяння розвитку малого підприємництва на селі, диверсифікації регіональної економіки, в тому числі трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства; організація роботи з питань землеробства, органічного виробництва, тваринництва, племінної справи, карантинного режиму, охорони праці, техніки безпеки та сільського туризму (сільська гостинність); реалізація державної політики в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності; розроблення та здійснення на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських кооперативів та їх кооперативних об’єднань, оптових та локальних продовольчих і плодоовочевих ринків та інші функції.  Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  •  Усі чекають, коли Президент підпише закон 3651-д, без якого більшість рад громад і усі новостворені районні ради не можуть розпочати роботу. Але громади і райони вже зараз можуть сідати за стіл переговорів і домовлятися про долю комунального майна, що в управлінні райрад. Не можна допустити, щоб хоча б одна школа, лікарня чи ще якийсь комунальний заклад знизив якість і доступність послуг через те, що громади і район не дійшли спільної думки. Про це сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода під час онлайн-форуму нового місцевого самоврядування від Асоціації ОТГ. «Можна передбачити, що окремі районні ради займатимуть позицію – «ми цього не віддамо, бо це наші об’єкти і ми ним надалі будемо управляти». Цим районам я б відповів таке: зміни до Бюджетного кодексу, прийняті ще у вересні цього року, передбачають, що з наступного року майже усі гроші з районного рівня переходять в громади, в першу чергу це ПДФО. Тобто на районному рівні просто не залишиться ресурсу, щоб утримувати мережу закладів охорони здоров’я, освіти, соціальні заклади тощо. Наведу лише один приклад. Район, який дуже боровся за своє існування, матиме фінансування з власних надходжень на наступний рік у розмірі 126 тисяч гривень. Що можна утримувати цілий рік на ці гроші, не кажучи вже про те, звідки брати гроші хоча б на зарплати апарату ради і голові? Тому раджу районним радам оцінити свої можливості і змиритися з тим, що ресурси на утримання комунальних об’єктів перейшли в громади. Ми розмістили попередню інформацію про податкові можливості громад і районів, щоб вони мали можливість зорієнтуватися, які у них будуть ресурси у наступному році», - сказав В’ячеслав Негода. Водночас, за його словами, деякі громади мають таку позицію – «а навіщо нам ці об’єкти чи бюджетні установи, які були на районному рівні? Ми не будемо їх забирати». «Нагадаю, особливо тим, кого обрали головою громади чи місцевим депутатом вперше, - місцеве самоврядування ми усі разом розбудовуємо перш за все на рівні громад. Отже туди і мають перейти більшість повноважень, ресурсів і відповідальності. Близько 90% новостворених громад здатні у повному обсязі виконувати завдання, покладені на них чинним законодавством. Тому розмови «ми цього не хочемо, не можемо, не будемо» треба припинити. Якщо хтось не хоче виконувати якихось повноважень, він має усвідомлювати, що доведеться віддати частину податків тому, хто це робитиме», - зазначив В’ячеслав Негода. Заступник Міністра закликав усіх представників місцевого самоврядування відійти від післявиборчої риторики і прийняти рішення, які будуть максимально вигідними людям. «Громади і райони вже зараз, не чекаючи підписання Президентом закону 3651-д, мають сідати за стіл переговорів і визначати долю комунальних об’єктів. Які кроки треба зробити після того, як закон набуде чинності, ми з експертами вже роз’яснили. Ці рішення приймати треба буде моментально, щоб врахувати їх у бюджетах громад наступного року і не допустити, щоб хоч один об’єкт погіршив свою роботу через те, що район і громади не дійшли спільної думки, - сказав В’ячеслав Негода. Джерело: https://decentralization.gov.ua/
  • Асоціація міст України презентувала практичний посібник для громад, який має допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки. «Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі, важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі реорганізації представницьких та виконавчих органів. Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого самоврядування Асоціація міст України розробила цей Практичний посібник», - йдеться на сайті АМУ. Посібник складається з 5 модулів: Типовий статут територіальної громади (ЗАВАНТАЖИТИ) Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування  (ЗАВАНТАЖИТИ) Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради) (ЗАВАНТАЖИТИ) Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, під час презентації посібника зазначив, що подібні матеріалі, до розробки яких долучаються провідні експерти, допомагають утворити дієву, спроможну систему управління на рівні громад, які зможуть вирішувати усі питання, що найбільше турбують жителів міст і сіл. «Чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Ми спільно з профільними асоціаціями і народними депутатами працюємо над його вдосконаленням. Але новостворені органи місцевого самоврядування після місцевих виборів вже розпочинають роботу. І ми розуміємо, що їм потрібна допомога. Більше половини із 1469 громад не мають досвіду роботи з такими повноваженнями, ресурсами і відповідальністю. Їм нелегко розібратися у чинному законодавстві та швидко сформувати ефективні органи управління – місцеві ради та виконкоми. Ці посібники Асоціації міст України, до розробки який був залучений і Мінрегіон, мають допомогти громадам у проведенні перших сесій, формуванні структури, статутів, призначенні комісій і так далі», - сказав В’ячеслав Негода. Робоча група при Мінрегіоні, до якої увійшли представники Асоціації міст, а також міжнародних проектів і програм Ради донорів з питань децентралізації, працювала над питаннями, які стосуються статутної діяльності громад. «Статут має стати внутрішнім регламентом, нормативним документом не лише самої ради та виконавчих органів, а усієї територіальної громади. Важливо, щоб кожна громада, виходячи зі своїх особливостей, традицій, складу, вибудувала свою модель функціонування. Статут не повинен бути просто формальним документом, він має стати внутрішньою конституцією громади. Створити такий статут – одне з першочергових завдань кожної громади на шляху до розвитку місцевої демократії», - зазначив В’ячеслав Негода. В свою чергу Олександр Слобожан, виконавчий директор АМУ, повідомив, що модуль про статути громад є першим, бо системна робота двох департаментів Мінрегіону об’єднала не лише лідерів місцевого самоврядування, а й громадські організації. Це синергетична робота, бо пропозиції від громадянського суспільства були враховані. «Хочу також акцентувати - якщо чогось немає ще в законодавстві, статут громади  – це той документ, який може закрити ці люфти. Про це ми говоримо і у посібниках, про це говорить і Мінрегіон у своїх роз’ясненнях. Отже починайте роботу, починайте діалог з громадою, а відповіді на запитання завжди знайдете», - звернувся  Олександр Слобожан до представників громад. Джерело: https://decentralization.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda