У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХІ СЕСІЇ   УІІ  СКЛИКАННЯ

                           _____________________________________________________________________________________________________

18 травня 2017 року  № 179.11.2-7/17

Про затвердження Положення про порядок 

підготовки  і  внесення проектів спільних

розпоряджень  голів районної державної  

адміністрації та  районної ради

        З метою впорядкування до вимог чинного законодавства процедури прийняття спільних розпоряджень голів районної державної  адміністрації та районної ради , керуючись статтями 10, 24, 43, 44, 55, 59, 72, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ч.1 ст.144 Конституції України,  ст.ст. 14, 29, 34, 39, ч.1 ст.41  Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Постанови Кабінету Міністрів України 11.12.1999  № 2263 “Про затвердження Типового регламенту  місцевої державної адміністрації “  та інших законодавчих актів, враховуючи висновки  постійної комісії районної  ради з питань депутатської діяльності , забезпечення законності та правопорядку та управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити Положення  про порядок  підготовки  і  внесення проектів спільних розпоряджень голів районної державної  адміністрації та районної ради (надалі – Положення) в  новій  редакції, що   додається.

        2.Головам районної державної адміністрації та районної ради  забезпечити неухильне дотримання вимог затвердженого вище Положення.

       3.Установити, що в окремих випадках в міжсесійний період зміни та уточнення до районного бюджету вносяться спільним розпорядженням голів районної  державної адміністрації та  районної ради, за погодженням із  постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, з наступним затвердженням його на сесії районної ради . 

       4. Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок підготовки і внесення проектів спільних розпоряджень голів районної державної адміністрації та районної ради”, затверджене рішенням  VIII сесії районної ради XXIV скликання від 30.10.2003 року.

 

                         Голова районної ради                                                     В.Ілаш

                                                                                                                                                                                     Затверджено

                                                                                                                                                            рішення ХІ сесії районної ради

                                                                                                                                                              VІІ скликання  

                                                                                                                                 18 .05 2017 року

№179.11.2-7/17

                                                                                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок  підготовки  і  внесення проектів спільних розпоряджень  голів районної державної  адміністрації та районної ради

                                                               Розділ І. Загальні положення

      1.1. Положення  про порядок  підготовки  і  внесення проектів спільних розпоряджень  голів районної державної  адміністрації та районної ради  (надалі – Положення) розроблено з метою визначення процедури  прийняття  (видання) спільних розпоряджень  головами  районної державної  адміністрації та районної ради  (надалі - спільні розпорядження) та встановлення кола  посадових осіб, які можуть ініціювати розроблення проекту спільного розпорядження, порядку їх візування (погодження, експертизи)і організацію їх виконання.

     1.2. Встановити, що спільні розпорядження :

vвидаються виключно в межах повноважень районної державної  адміністрації  (надалі – райдержадміністрації) щодо виконання делегованих повноважень та районної ради, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами;

vприймаються за ініціативою голови райдержадміністрації та /або голови районної ради (а за їх відсутності –  відповідно заступників)  на виконання актів Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, за обґрунтованими пропозиціями чи клопотаннями (зверненнями) місцевих органів самоврядування району, територіальних органів виконавчої влади .

     1.3. Керівники територіальних органів виконавчої влади, голови місцевих органів самоврядування району подають свої пропозиції щодо підготовки проекту спільного розпорядження  шляхом  надання клопотання (звернення)  в письмовій формі.

Розділ II.Підготовка проектів спільних розпоряджень

      2.1.Визначити, що підготовка  спільних  розпоряджень здійснюється з делегованих райдержадміністрації радою повноважень та з питань, що стосуються їх співпраці, а саме щодо :

vоб'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

vсоціального захисту населення (  відповідно до прийнятих рішень ради);

vвиділення коштів з резервного фонду, із залишків бюджету та  на фінансування з районного бюджету інших непередбачуваних видатків ;

vзміни та уточнення до  районного бюджету в міжсесійний період;

vнагородження  Почесною грамотою районної державної  адміністрації та районної ради ;

vздійснення видатків  з  нагоди  відзначення      пам’ятних,    знаменних    дат,  ювілеїв, загальнодержавних,  професійних,   місцевих  свят, інших подій та траурних заходів;

vуправління об’єктами комунальної власності району.   

  1. Підставами для прийняття спільних розпоряджень є: Конституція і Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, Постанови  і Розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення обласної та районної рад; здійснення заходів щодо  провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання районною державною адміністрацією та  районною радою покладених на них завдань та функцій; потреба у правовому регулюванні окремого виду їх діяльності.

     2.3. Проекти спільних розпоряджень розробляються:

                                                                                                   

vвідповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату  та/ або персонально визначеними посадовими особами - за дорученням  голови райдержадміністрації або його заступників ( в разі відсутності голови);

vпосадовими особами  виконавчого апарату ради -  за дорученням  голови районної ради  та/ або його заступника.

      Такі доручення можуть бути як у письмовій,  так і в усній формі.У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної держадміністрації чи її апарату або ж структурним підрозділам виконавчого апарату ради,   головним розробником є виконавець, зазначений в  письмовому дорученні  першим. 

       2.4.Головний розробник  організовує, спрямовує і координує  роботу заінтересованих структурних підрозділів  районної держадміністрації, її апарату та/або  виконавчого апарату районної ради, інших органів з розроблення проекту спільного розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

       Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк  беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

       2.5.Контроль за зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні спільних розпоряджень,  що розробляються на виконання завдань,  визначених  у законах  України,  актах  Президента України, постановах Верховної Ради  України,  прийнятих  відповідно  до  Конституції  та законів України, актах    Кабінету    Міністрів   України,   дорученнях Прем'єр-міністра   України,   центральних  і місцевих  органів  виконавчої  влади ,  покладається  на  заступників  голови районної ради  та  голови райдержадміністрації  (згідно з розподілом функціональних обов'язків) .

      

Розділ ІІІ. Порядок складення  та оформлення  проекту спільного розпорядження

      3.1.Право на створення,  підписання, погодження, затвердження спільних розпоряджень визначається цим Положенням,  актами   законодавства,     положеннями  про  структурні  підрозділи райдержадміністрації, її апарату, виконавчого апарату районної ради   і посадовими інструкціями відповідальних осіб.

      3.2. Текст спільного розпорядження  повинен  містити інформацію,  для фіксування якої  його було створено.  Інформація в  тексті проекту   викладається  стисло,  грамотно,  зрозуміло  та об'єктивно. Проект спільного розпорядження  (текст) не повинен  містити  повторів,  а  також  слів  і  зворотів,  які  не   несуть змістового  навантаження.  Під час його складання повинен вживатися  діловий стиль,  для якого характерний нейтральний тон  викладення,  позбавлений  образності,  емоційності та індивідуальних авторських  рис.

        Текст проекту спільного розпорядження повинен  стосуватися  виключно  того   питання,   яке  сформульоване в його заголовку  і  оформлюється  у вигляді суцільного зв'язного  тексту чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм.  Суцільний зв'язний  текст проекту  повинен  містити  граматично   і  логічно  узгоджену  інформацію  про  управлінські дії та як  правило,  складатися  з двох  частин.  У  першій  (вступній)  частині   зазначається   підстава,  обґрунтування  або мета його складення,  у другій (заключній)  частині -  висновки,  пропозиції,  рішення . 

       Якщо  текст спільного розпорядження   підготовлено  відповідно до  документів (актів)  інших  установ  або  раніше  виданих  документів,  зазначаються їх  реквізити   у   такій   послідовності:   назва   виду   документа,  найменування  установи  -  автора документа,  дата,  реєстраційний  номер, заголовок до тексту ( за наявності).

     3.3.Персональну відповідальність за достовірність змісту проектів спільних розпоряджень та їх відповідність чинному  законодавству України, дотримання вимог цього Положення , у межах своїх посадових повноважень, несуть в однаковій мірі всі особи, причетні до їх підготовки.                                                                                      

       У текстах проектів спільних розпоряджень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури і скорочення.Посади мають повну або загально скорочену назву. Прізвища у тексті вказуються разом з ініціалами.

     3.4.Оформлення проекту спільного розпорядження,  що  виготовляється  за  допомогою друкувальних засобів, здійснюється з дотриманням  вимог, зазначених  у   Типовій  інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (надалі – Інструкції) , затвердженої відповідно до чинного законодавства.

       Проект  спільного розпорядження  оформлюється  на  бланку, що виготовляється згідно з вимогами цієї  Інструкції,  за  допомогою  комп’ютерної  техніки  чорно-білими  або  кольоровими  у

разі  потреби. Загальний обсяг проекту спільного розпорядження не повинен, як правило, перевищувати двох сторінок.

       3.5. Датою спільного розпорядження  є  відповідно  дата  його   підписання та  видання або прийняття. Дата зазначається  арабськими цифрами в один  рядок  у  такій  послідовності:  число, місяць,  рік. На спільному розпорядженні  зазначається одна дата, яка відповідає даті останнього підпису і оформляється  цифровим  або словесно – цифровим способом.

        У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць  проставляються  двома  парами  цифр,  розділеними  крапкою;  рік -  чотирма  цифрами,  крапка  наприкінці  не  ставиться. Наприклад: 02.03.2011  

       3.6.Спільні  розпорядження, прийняті за ініціативою голів районної ради та  райдержадміністрації (а за їх відсутності – заступників, які виконують їх повноваження) після їх підписання реєструються  відповідним структурним підрозділом  виконавчого апарату районної ради. Реєстрація спільних  розпоряджень  полягає  у  присвоєнні  їм  умовних  позначень    індексів,  які  надаються  документам. Реєстраційний індекс   складається   з   порядкового   номера  у   межах  групи  документів,  що  реєструються,  який  за потреби доповнюється індексами,  що  застосовуються за   номенклатурою   справ  вказаного  структурного  підрозділу.

       3.7.Спільні  розпорядження видаються  в двох   оригінальних  примірниках, основний з яких (з візами та погодженням)  зберігається у виконавчому апараті районної ради та нумерується  в  порядку  видання розпоряджень у  межах  календарного  року.Інший оригінальний примірник спільного розпорядження за необхідності  зберігається у відповідному підрозділі з питань діловодства районної державної адміністрації.

      Реєстраційний  індекс може  включати  індекси районної ради та райдержадміністрації,  які  проставляються через правобічну похилу риску  в  послідовності,  в  якій  документ  підписано  його авторами.З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу додається відмітка,  яка  складається  з  літер,  наприклад:  41/17 - СР,  де СР застосовується для позначення документів з грифом "Спільні розпорядження". За відсутності реєстрації спільних розпоряджень в райдержадміністрації  проставляється тільки індекс районної ради.

      Копії   розпоряджень  засвідчуються відповідним підрозділом виконавчого апарату  районної ради, до повноважень якого належать питання діловодства,    і  надсилаються  заінтересованим  установам,   посадовим   особам,   працівникам. Список  розсилки складається і підписується виконавцем під час підготовки проекту розпорядження. Вказаним вище підрозділом  спільні розпорядження у встановлений законодавством термін опубліковуються на офіційному сайті районної ради. 

Розділ ІУ. Порядок  візування  та погодження  проекту спільного розпорядження.

      4.1.У разі виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності створення  проекту спільного розпорядження,  його   обґрунтованості   та   відповідності  законодавству здійснюється його внутрішнє та зовнішнє погодження. 

      

Внутрішнє  погодження  (в залежності від виконавця)  оформляється  шляхом  проставляння візи.  Віза включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і  прізвище особи,  яка візує документ, із зазначенням найменування посади цієї особи,  обов’язково дату візування. Віза проставляється як на лицьовому,  так і на зворотному  боці останнього аркуша проекту документа.  Візи  проставляються  на  основному оригінальному примірнику , який залишається   у виконавчому апараті районної ради.

     4.2.Проекти спільних розпоряджень  попередньо підлягають обов’язковому зовнішньому погодженню із заінтересованими  структурними  підрозділами  виконавчого апарату ради та /або  районної держадміністрації (в залежності від виконавця), іншими установами.

  Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження. Зовнішнє погодження здійснюється на зворотному  боці останнього аркуша проекту розпорядження. При цьому зазначається установа, посада, ініціали і прізвище осіб, які погоджують  проект розпорядження, а також обов’язково  дата .Зовнішнє погодження   також проставляється  на  примірнику  розпорядження , який   залишається    у  виконавчому апараті районної ради.

     4.3.Проекти спільних розпоряджень обов’язково погоджуються заступниками голів районної ради та райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних обов'язків), після  їх візування ( або зовнішнього погодження):                                                                                                                                                                       

vкерівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідно  до  їх  компетенції  вирішують  питання, порушені  в проекті;

vв обов’язковому порядку керівниками (за їх відсутності відповідальними працівниками) підрозділів апарату  райдержадміністрації та виконавчого апарату ради, до повноважень яких віднесено  питання правового забезпечення;

vкерівником структурного підрозділу (за його відсутності відповідальними працівниками) виконавчого апарату ради, до повноважень якого віднесено  питання діловодства;

vкеруючим справами виконавчого апарату районної ради.

 4.4. Зауваження і пропозиції до проекту розпорядження посадових осіб, які здійснюють візування (погодження), викладаються  на  окремому  аркуші,  про  що  на  проекті (оригінальному  примірнику)  робиться   відповідна відмітка. Якщо під час погодження  з'ясується,  що у підготовлений до підписання проект спільного розпорядження  необхідно внести істотні зміни,  він за дорученням голів районної ради та райдержадміністрації направляється на  повторне візування  та погодження.

 4.5.За дорученням голови районної держадміністрації та /або голови районної ради  ( а в разі їх відсутності – заступників ), опрацювання  внесеного проекту спільного розпорядження  може проводитися  в  апараті райдержадміністрації та/або  виконавчому апараті районної ради (в залежності від підпорядкованості виконавця), і у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

    Строк такого опрацювання проекту не повинен перевищувати 5 днів.

     4.6.Проекти спільних  розпоряджень за необхідності  підлягають  антикорупційній експертизі у відповідних підрозділах з питань правового забезпечення апарату районної державної адміністрації та/ або виконавчого апарату районної ради (в залежності від підпорядкованості виконавця), який їх перевіряє (здійснює антикорупційну експертизу), на предмет наявності в них положень, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню передумов для вчинення таких порушень.

     В разі потреби голова райдержадміністрації або голова ради за власною ініціативою може направити проект спільного розпорядження на антикорупційну експертизу.  

     4.7. Додатки до спільних розпоряджень є їх невід’ємною частиною і візуються працівником, який створив  документ,  та  керівником  структурного  підрозділу,  в якому його  створено. Додатки до спільних розпоряджень підписуються від райдержадміністрації -  першим заступником або заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних обов'язків) та  від

                                                                               

районної ради - керуючим справами.

      Додатки  до спільних розпоряджень  складаються з метою доповнення,  пояснення окремих його питань або розпорядження в цілому. У  відповідних   пунктах   розпорядчої   частини  розпорядження   робиться  посилання: "що додається" або "(додається)." Кількість сторінок додатків до проекту спільного розпорядження не обмежується.

      4.8.У  разі  коли зміст спільного розпорядження стосується більше ніж трьох  установ, складається "Аркуш погодження", про що робиться в ньому відмітка  на місці грифа погодження "Аркуш погодження додається".

Розділ У.  Організація передачі спільних розпоряджень та їх виконання

     5.1.Перед поданням проектуспільних розпоряджень на підпис голові районної державної адміністрації та/або голові районної ради  працівник,  який  підготував  документ,  зобов'язаний ретельно перевірити правильність його складення та оформлення, посилання на нормативно - правові 

акти,   уточнити   цифрові   дані, наявність необхідних віз і додатків. Проект  спільного розпорядження подається на підпис разом з документами, на підставі  яких його було складено.

     5.2. При   підписанні спільного розпорядження  головами районної ради та районної державної адміністрації (а за їх відсутності – заступниками)  їх підписи розміщуються на одному рівні, наприклад:

Голова районної державної адміністрації                                       Голова районної ради

підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище                                                            підпис, ініціали (ініціал  імені), прізвище 

       Оригінал підписаних розпоряджень зберігаються у структурному підрозділі з питань  діловодства  виконавчого апарату районної ради протягом двох років, після чого у встановленому порядку передаються на зберігання до архівного підрозділу районної державної адміністрації.  

      5.3.Контроль за виконанням спільних розпоряджень здійснюється  з  метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання. Контроль  здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих
спільних розпоряджень,  у яких встановлено завдання,  а також виконання  яких  підлягає   обов'язковому   контролю .

      5.4.Контроль   за   виконанням   спільних розпоряджень   включає  взяття їх  на  контроль,  визначення  форм  і  методів  контролю, перевірку  ходу  своєчасного  доведення  їх змісту до виконавців, контроль  за  станом  виконання,  зняття    з  контролю, направлення виконаного спільного розпорядження до справи, облік, узагальнення та аналіз результатів їх виконання, інформування керівництва про хід та результати виконання.

        5.5.Строк  виконання спільних розпоряджень   може   встановлюватися   у них або в резолюції керівника  установи, якій його направлено до виконання. Строки   виконання   спільних розпоряджень обчислюються  в  календарних  днях  починаючи  з  дати  надходження (реєстрації), якщо інше не встановлено самим розпорядженням. Якщо останній день строку  виконання  документа  припадає  на неробочий   день,   останнім   днем   строку  виконання  документа  вважається перший день після неробочого дня. Якщо   завдання    потребує    термінового    виконання, обов'язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання.

       5.6.Спільне розпорядження   вважається виконаним  і  знімаються  з  контролю  після
виконання всіх  завдань.

       Спільні  розпорядження  (у порядку, передбаченому Регламентом роботи районної ради)  підлягають затвердженню сесією  ради.

Керуючий справами районної ради                                             Л.Світла

   

 

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  •  Прийняття проекту Закону забезпечить створення більш сучасного та належного регулювання відносин у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами. За майже 25 років в Україні суттєво не переглядалося законодавство про пестициди та агрохімікати. За цей час до документу за цей час було внесено низку фрагментарних та безсистемних змін. Проект Закону 2548 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із пестицидами та агрохімікатами», що винесений на розгляд Аграрного комітету Верховної Ради передбачає системну модернізацію цієї сфери.   У розробці документу брали участь більше двох десятків експертів з МЕРТ, Держпродспоживслужби, ЕВА, АСС, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», ВАР, Фітосанітарної асоціації України, представники Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України, а також народні депутати Аграрного комітету ВРУ. Зміни стосуватимуться насамперед адаптації до законодавства ЄС, дерегуляції для бізнесу та ЦОВВ, боротьби з фальсифікатом. Так, документом забороняється провезення на територію України засобів захисту рослин фізичними особами, посилено вимоги до маркування та упаковки. Окрім цього, запроваджується Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, який буде функціонувати на засадах безоплатності та відкритого доступу до нього. Таким чином паперовий перелік «Пестицидів та агрохімікатів, дозволений для використання в Україні» стане електронним державним реєстром з відкритим доступом на сайті Мінекоенерго. Так само на сайті буде доступна інформація про план державних випробувань.    Джерело:http://www.me.gov.ua/
  • Уряд України працює над тим, щоб у наступному році завершити реформусистеми місцевого самоврядування, яке базується на Європейській Хартії місцевого самоврядування, провести місцеві вибори на новій територіальній основі і створити в громадах спроможну мережу закладів для надання доступних і якісних публічних послуг. На цьому наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода в ході Х засідання Європейського комітету з питань демократії та управління, що цими днями проходить в Страсбурзі. «Ментально наша країна завжди належала до Європейського дому вільних націй і нам притаманні цінності місцевої демократії. Тому реформа децентралізації має привести систему місцевого самоврядування в Україні у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування, а також сформувати сучасну систему адміністративно-територіального устрою країни (…) Саме наступні місцеві вибори на новій територіальній основі мають стати логічним завершенням реформи і дозволять перезавантажити всю систему місцевого самоврядування в Україні», - підкреслив В’ячеслав Негода. Мета Уряду – забезпечити для усіх жителів України можливість жити у спроможних громадах і отримували якісні публічні послуги і сервіси. Нагадаємо, що вже сьогодні, серед іншого, розроблено стандарти послуг для формування оптимальні мережі соціальної інфраструктури в громадах: 25 мереж, 70 шарів геоданих та проінвентаризовано і нанесено у системі геокодування 115 500 об’єктів соціальної інфраструктури. Заступник Міністра окрему увагу акцентував на конкретних кроках, які Уряд здійснить для завершення реформи. Зокрема, для запровадження нової територіальної основи для діяльності органів місцевої влади на рівні громад і районів планується внести зміни до Конституції України щодо місцевого самоврядування і територіальної організації влади (децентралізації). Разом з тим, зараз на завершальному етапі - консультації з місцевими громадами та їх асоціаціями щодо територій майбутніх громад. Після цього Уряд затвердить територіальну основу майбутніх громад, яка стане фундаментальною для адмінтерустрою базового рівня, який затверджуватиме парламент. Також серед запланованого Урядом – формування нових районів. Їх моделювання відбуватиметься за європейськими стандартами, але з обов’язковими консультаціями з місцевими громадами та їх асоціаціями щодо територій майбутніх районів. Передбачається із 490 районів утворити близько 100 нових одиниць. Адмінтерустрій субрегіонального рівня також має затвердити парламент. Ще один крок - упорядкувати систему територіальних органів виконавчої влади відповідно до нового субрегіонального рівня. Разом з тим парламент має ухвалити пакет законопроектів, який слугуватиме нормативною базою для формування та функціонування органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі. Місцеві вибори у 2020 році мають поставити крапку у реформуванні місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Джерело: Прес-центр ініціативи «Децентралізація»
  • У тестовому режимі запрацювала єдина ІТ-система з управління персоналом PoClick, яка охопить понад 200 тисяч державних службовців.  Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. «Система PoClick замінить купу обтяжливих кадрових процедур - вони будуть автоматизовані. Держслужба має бути ефективною, а працевлаштування - простим і зручним», - наголосив Глава Уряду. За його словами, Національне агентство з питань державної служби (НАДС) тестуватиме систему й наповнюватиме її необхідною інформацією: «Уже почали з особових карток співробітників та базових HR-процедур». «Від цього виграють усі: і держава, і ті, хто на неї працюють. Ми зекономимо і гроші, і папір, а найголовніше - час, який люди витрачають на переписування заяв і бланків замість того, щоби приносити користь країні», - підкреслив Олексій Гончарук. Зазначимо, що вже до кінця цього року до проекту долучиться Міністерство фінансів і Міністерство цифрової трансформації. Більше того, 2020-го року за системою PoClick працюватимуть держслужбовці всіх міністерств, а згодом - і всіх державних органів в Україні, загальна кількість яких перевищує 5 тисяч. Джерело: https://www.kmu.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda