У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXІІІ СЕСІЇ   VII  СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

27 вересня 2019 року № 426.23-7/19

Про Порядок доступу до матеріалів

технічної інвентаризації та реєстрових

книг комунального підприємства

 «Кельменецьке  районне

бюро технічної інвентаризації»

       Керуючись  статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Законів України: «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 року № 127 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», на виконання рекомендації Чернівецького обласного територіального відділення  Антимонопольного комітету України від 10.06.2019 року №74/24-рк/к,  враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань  депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада                                               

                                                               

ВИРІШИЛА:

  1.  Затвердити Порядок доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації», що додається.
  2.  Начальнику  комунального  підприємства  « Кельменецьке  районне  бюро технічної інвентаризації» Бурлі І.Г. здійснити заходи щодо дотримання вимог вищезазначеного Порядку.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.) та  постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О.).

Заступник голови  районної ради                                                  А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XXIII сесії районної ради

VІІ скликання

від 27 вересня 2019 року № 426.23-7/19

Порядок

доступу до матеріалів технічної інвентаризації та

реєстрових книг комунального підприємства

«Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації».

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації» (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», на підставі пункту 29  розділу І «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України» від 24.05.2001 року № 127 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Цей Порядок визначає механізм:

- доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг на безоплатній основі;

- доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та  реєстрових книг.

1.3. У даному Порядку поняття вживаються в такому значенні:

 - орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно - Міністерство юстиції України; органи місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав; реєстраційні служби територіальних управлінь, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку,інші;

- державний реєстратор  прав на нерухоме майно (надалі - державний реєстратор) - державний службовець, посадова особа органу місцевого самоврядування, на якого згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладено функції проведення офіційного визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- матеріали технічної інвентаризації - сукупність документації, що характеризує об’єкт нерухомого майна і які є підставою для надання інформації про такий об'єкт. - заявники (запитувачі) - органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи;

-  комунальне підприємство - комунальне підприємство «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації».

ІІ.Порядок подання заяв (запитів) на доступ

до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг

2.1. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг проводиться на безоплатній основі на підставі запиту органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно згідно статті 10 Закону України«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який оформлено відповідно до вимог чинного законодавства України.

 2.2. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг фізичним та юридичним особам з метою ознайомлення та отримання заявником (запитувачем) необхідної інформації, яка міститься у цих справах, проводиться на підставі їх письмової заяви (запиту).

      Письмова заява (запит) подається комунальному підприємству  у встановленій відповідно до вимог чинного законодавства формі із зазначенням:

 - для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи у відповідності до паспортних даних, якій належить майно на правах власності або, яка замовляла виготовлення технічної документації, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку;

- для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, підтвердження повноважень керівника, який виступає  запитувачем, якщо йому належить майно або, який має право замовляти виготовлення технічної документації;

- для суб’єктів господарювання, які провадять роботи із технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна – копії документів, що посвідчують право замовника на об’єкт нерухомого майна (у разі відсутності інформації про об’єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), договору-доручення (за потреби), укладеного із замовником;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит.

2.4. Термін розгляду запитів органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно складає три робочі дні з дня наступного за днем надходження запиту.

2.5. Термін розгляду заяв (запитів) фізичних та юридичних осіб встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.6. На вимогу запитувача на його примірнику заяви (запиту) проставляється відбиток штампу підприємства і дати надходження заяви (запиту). Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг

3.1. Основною формою доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг є довідкова інформація надана за заявами (запитами) державних реєстраторів та заявників.

    Власники та потенційні власники (співвласники), правонабувачі майна можуть звертатися до комунального підприємства щодо отримання довідок про технічний стан об’єкта та  інформації щодо права власності. Надання інформації щодо об’єкту нерухомого майна іншим особам відбувається на підставі довіреності, оформленої належним чином.

3.2. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації проводиться шляхом отримання відповідних копій, витягів та інформаційних довідок. Доступ до матеріалів реєстраційних книг проводиться шляхом отримання інформаційних довідок та копій сторінок реєстраційних книг.

3.3. Видавати оригінали матеріалів технічної інвентаризації, реєстрові книги у тимчасове користування за межі комунального підприємства забороняється.

3.4. Надання доступу суб’єктам господарювання, які провадять роботи із технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства з метою ознайомлення та отримання  необхідної інформації, яка міститься у цих справах (без надання копій), здійснюється на безоплатній основі.

3.5. Копіювання документів технічної інвентаризації здійснюється за рахунок запитувача відповідальними особами комунального підприємства. Копії засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства.

3.6. Всі роботи і послуги надаються із урахуванням того, що комунальне підприємство є суб’єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку. Роботи та послуги тарифікуються згідно норм чинного законодавства.

ІV. Відповідальність

4.1. Відповідальність за складання заяви (запиту), повноту та достовірність інформації в ній (ньому) покладається на запитувача.

4.2. Відповідальність за надання достовірної інформації з матеріалів технічної інвентаризації та зняття копій з них на запити фізичних та юридичних осіб покладається безпосередньо на комунальне підприємство.

V. Інші питання

 5.1. Інші питання доступу до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства регулюються чинним законодавством України.

Керуючий справами                                                        Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Голова Національного агентства Олександр Новіков схвалив рішення, згідно з яким під час здійснення спеціальної перевірки кандидата на посаду буде перевірятись декларація за минулий рік, яка подана останньою, без врахування її типу. Деклараціями за минулий рік, що охоплюють період з 1 січня по 31 грудня включно, є: щорічна декларація, декларація «після звільнення» та декларація особи, яка претендує на зайняття посади – «кандидата на посаду». Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала декларацію, що охоплює минулий рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи і майбутньої посади, у зв’язку з якою у особи виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку вона претендує, інші статуси (чи належить суб’єкт декларування до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», чи належить його посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, а також чи належить особа до публічних діячів), які зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку особа претендує. Більше роз’яснень з питань декларування – в публічному Telegram-каналі НАЗК. Джерело: https://nazk.gov.ua
  • В Києві триває презентація плану публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації влади та необхідного законодавства. Участь у заході беруть представники УАРОР, голови районних та обласних рад. Презентація організована профільним парламентським Комітетом, Офісом Президента, а також Мінрегіоном. Як зазначив при відкритті заходу Віце-прем’єр-міністр — Міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, реформа органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади має завершитись змінами до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, 24 лютого був оприлюднений розроблений Секретаріатом текст проєкту Закону Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Зазначений проєкт Закону підтриманий Правлінням УАРОР. Ознайомитись з проєктом Закону Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади можна натиснувши СЮДИ. Джерело: http://uaror.org.ua/
  • Територіальний орган Державної служби України з питань праці – Управління Держпраці у Чернівецькій області  інформує: Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020 року, внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України  - «Відповідальність за порушення законодавства про працю». Зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю та зміну їх розмірів. Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення, а саме 47 230 гривень. До юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення  повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на суб’єкта господарювання  накладається штрафна санкція у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожного працівника щодо якого скоєно порушення трудового законодавства, а саме – 9 446 гривень. Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження. Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні це – 75 568 гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати – 4 723 гривні та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення. Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу упродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю. Джерело: http://cv.dsp.gov.ua/

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda