У К Р А Ї Н А

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХXІІІ СЕСІЇ   VII  СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________________

27 вересня 2019 року № 426.23-7/19

Про Порядок доступу до матеріалів

технічної інвентаризації та реєстрових

книг комунального підприємства

 «Кельменецьке  районне

бюро технічної інвентаризації»

       Керуючись  статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Законів України: «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 року № 127 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», на виконання рекомендації Чернівецького обласного територіального відділення  Антимонопольного комітету України від 10.06.2019 року №74/24-рк/к,  враховуючи  рекомендації постійної комісії з питань  депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності, районна рада                                               

                                                               

ВИРІШИЛА:

  1.  Затвердити Порядок доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації», що додається.
  2.  Начальнику  комунального  підприємства  « Кельменецьке  районне  бюро технічної інвентаризації» Бурлі І.Г. здійснити заходи щодо дотримання вимог вищезазначеного Порядку.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.) та  постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об’єктами комунальної власності (Панкевич О.О.).

Заступник голови  районної ради                                                  А.Горобець

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XXIII сесії районної ради

VІІ скликання

від 27 вересня 2019 року № 426.23-7/19

Порядок

доступу до матеріалів технічної інвентаризації та

реєстрових книг комунального підприємства

«Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації».

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації» (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», на підставі пункту 29  розділу І «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України» від 24.05.2001 року № 127 (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Цей Порядок визначає механізм:

- доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг на безоплатній основі;

- доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та  реєстрових книг.

1.3. У даному Порядку поняття вживаються в такому значенні:

 - орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно - Міністерство юстиції України; органи місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації прав; реєстраційні служби територіальних управлінь, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку,інші;

- державний реєстратор  прав на нерухоме майно (надалі - державний реєстратор) - державний службовець, посадова особа органу місцевого самоврядування, на якого згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладено функції проведення офіційного визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- матеріали технічної інвентаризації - сукупність документації, що характеризує об’єкт нерухомого майна і які є підставою для надання інформації про такий об'єкт. - заявники (запитувачі) - органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи;

-  комунальне підприємство - комунальне підприємство «Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації».

ІІ.Порядок подання заяв (запитів) на доступ

до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг

2.1. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг проводиться на безоплатній основі на підставі запиту органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно згідно статті 10 Закону України«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який оформлено відповідно до вимог чинного законодавства України.

 2.2. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг фізичним та юридичним особам з метою ознайомлення та отримання заявником (запитувачем) необхідної інформації, яка міститься у цих справах, проводиться на підставі їх письмової заяви (запиту).

      Письмова заява (запит) подається комунальному підприємству  у встановленій відповідно до вимог чинного законодавства формі із зазначенням:

 - для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи у відповідності до паспортних даних, якій належить майно на правах власності або, яка замовляла виготовлення технічної документації, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку;

- для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, юридична та поштова адреса, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, підтвердження повноважень керівника, який виступає  запитувачем, якщо йому належить майно або, який має право замовляти виготовлення технічної документації;

- для суб’єктів господарювання, які провадять роботи із технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна – копії документів, що посвідчують право замовника на об’єкт нерухомого майна (у разі відсутності інформації про об’єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно), договору-доручення (за потреби), укладеного із замовником;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит.

2.4. Термін розгляду запитів органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно складає три робочі дні з дня наступного за днем надходження запиту.

2.5. Термін розгляду заяв (запитів) фізичних та юридичних осіб встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.6. На вимогу запитувача на його примірнику заяви (запиту) проставляється відбиток штампу підприємства і дати надходження заяви (запиту). Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг

3.1. Основною формою доступу до матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних, реєстраційних справ) та реєстрових книг є довідкова інформація надана за заявами (запитами) державних реєстраторів та заявників.

    Власники та потенційні власники (співвласники), правонабувачі майна можуть звертатися до комунального підприємства щодо отримання довідок про технічний стан об’єкта та  інформації щодо права власності. Надання інформації щодо об’єкту нерухомого майна іншим особам відбувається на підставі довіреності, оформленої належним чином.

3.2. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації проводиться шляхом отримання відповідних копій, витягів та інформаційних довідок. Доступ до матеріалів реєстраційних книг проводиться шляхом отримання інформаційних довідок та копій сторінок реєстраційних книг.

3.3. Видавати оригінали матеріалів технічної інвентаризації, реєстрові книги у тимчасове користування за межі комунального підприємства забороняється.

3.4. Надання доступу суб’єктам господарювання, які провадять роботи із технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства з метою ознайомлення та отримання  необхідної інформації, яка міститься у цих справах (без надання копій), здійснюється на безоплатній основі.

3.5. Копіювання документів технічної інвентаризації здійснюється за рахунок запитувача відповідальними особами комунального підприємства. Копії засвідчуються підписом керівника та печаткою підприємства.

3.6. Всі роботи і послуги надаються із урахуванням того, що комунальне підприємство є суб’єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку. Роботи та послуги тарифікуються згідно норм чинного законодавства.

ІV. Відповідальність

4.1. Відповідальність за складання заяви (запиту), повноту та достовірність інформації в ній (ньому) покладається на запитувача.

4.2. Відповідальність за надання достовірної інформації з матеріалів технічної інвентаризації та зняття копій з них на запити фізичних та юридичних осіб покладається безпосередньо на комунальне підприємство.

V. Інші питання

 5.1. Інші питання доступу до матеріалів технічної інвентаризації та реєстрових книг комунального підприємства регулюються чинним законодавством України.

Керуючий справами                                                        Л.Світла

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

  • Мінрегіон підготував пропозиції змін до податкового законодавства, які розширять можливості нарощування надходжень до місцевих бюджетів. Пропозиції підготовлені в контексті реалізації завдань фінансової децентралізації і базуються на основоположному документі реформи -  Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Про це повідомили в Офісі підтримки реформ при Мінрегіоні. Нагадаємо, запроваджені у 2015 році перші кроки фінансової децентралізації забезпечили суттєве зростання місцевих бюджетів. Якщо до реформи, у 2014 році, власні доходи загального фонду місцевих бюджетів складали 68,6 млрд грн, то вже у 2015 році цей показник склав 98,2 млрд грн, у 2016 році – 146,6 млрд грн, у 2017 році – 192,7 млрд грн, у 2018 році – 234,1 млрд грн., у 2019 – 275 млрд грн. Серед основних бюджетоутворюючих податків для громад став податок на доходи фізичних осіб. 60% ПДФО у 2015 році держава передала на рівень спроможних громад. Сьогодні Мінрегіон пропонує для широкого громадського обговорення наступні кроки фінансової децентралізації (проект закону ЗАВАНТАЖИТИ): зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам відновлення індексації нормативно-грошової оцінки землі Зарахування ПДФО за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб Як є сьогодні: платники податків, які розташовані на території громади, і які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури (за основним місцем обліку). З точки зору чинного податкового законодавства - це не є порушенням, оскільки податок на доходи фізичних осіб податковими агентами було нараховано, задекларовано, утримано та перераховано до бюджету. Пропонується: внести зміни до Податкового кодексу і ними врегулювати питання сплати ПДФО відокремленими та структурними підрозділами підприємств, які розташовані на іншій, ніж юридична особа, території. Зокрема, пропонується доповнити відповідні статті Податкового кодексу України повним переліком всіх видів підрозділів, які може мати суб’єкт господарювання – юридична особа згідно зі ст.64 Господарського кодексу України, і які провадять свою діяльність на іншій території, ніж така юридична особа, а також шляхом внесення змін до статті 127 Податкового кодексу встановити відповідальність за порушення порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів. Спрощення регуляторної процедури для органів місцевого самоврядування при встановленні місцевих податків і зборів Як є сьогодні: рутинний процес: 1) фінансове навантаження - місцеві ради створюють постійні комісії з питань реалізації державної регуляторної політики, а їх виконавчі органи - створюють у своєму складі структурні підрозділи з питань реалізації державної регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на один з існуючих структурних підрозділів; 2) тривалість в часі – Закон про регуляторну політику зобов’язує регуляторні органи дотримуватися визначеної цим Законом процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів. Така процедура передбачає: розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; підготовку проекту регуляторного акту; підготовку аналізу його регуляторного впливу; опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту; безпосереднє оприлюднення проекту разом а аналізом регуляторного впливу; роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення громадських слухань, круглих столів тощо); прийняття регуляторного акту; офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акту; проведення відстеження результативності регуляторного акту; підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акту. ХОЧА повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів чітко регламентовані нормами Податкового кодексу України. Ним визначені елементи місцевих податків і зборів, граничні ставки місцевих податків і зборів, порядок їх запровадження та сплати на відповідній території. Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися визначеного Податковим кодексом порядку і не можуть запроваджувати норми, які ним не встановлені. Тобто, прийняття рішень про місцеві податки і збори не створює нових адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання і також не може призвести до прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Пропонується: не застосовувати вимоги законодавства про регуляторну політику до рішень про місцеві податки і збори. Спрощення процедури запровадження місцевих податків і зборів дасть можливість органам місцевого самоврядування зменшити витрати людських та фінансових ресурсів та підвищити ефективність їх використання для виконання інших важливих завдань. Розширення повноважень ОМС стосовно адміністрування податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів Як є сьогодні: чинним законодавством не в достатній мірі врегульовано питання щодо ефективного контролю за виконанням платниками своїх податкових зобов’язань, що призводить до значних втрат місцевих бюджетів. Податковим кодексом визначено, що функцією державних податкових інспекцій є сервісне обслуговування платників. Тобто питання, пов’язані з адмініструванням податків та зборів, залишаються поза увагою податкових інспекцій. Пропонується: надати органам місцевого самоврядування повноваження в частині адміністрування місцевих податків і зборів. Це питання можливо вирішити шляхом закріплення за органами місцевого самоврядування працівників податкових органів, які б забезпечували виконання фіскальної функції на території відповідної ОМС (або на територіях кількох ОМС). Скасування пільг щодо плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам Як є сьогодні: пунктом 284.4. статті 284 Податкового кодексу України плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25% податку (75% - це пільга). Це надає необґрунтовані фінансово-економічні преференції таким підприємствам. Пропонується:  скасувати таку пільгу. Щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі Як є сьогодні: пунктом 289.1. статті 289 Податкового кодексу України встановлено, що для визначення розміру податку та орендної плати за землю використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. Але, Законами України № 2245 від 07.12.2017 та № 2628 від 23.11.2018 було встановлено, що на період 2017-2023 років індексація нормативної грошової оцінки здійснюється один раз на 7 років. Це негативно впливає на надходження до місцевих бюджетів і не стимулює органи місцевого самоврядування до нарощування їх дохідної бази. Пропонується: відновити індексацію нормативно-грошової оцінки землі «Розроблений Мінрегіоном законопроект – один з пакету нормативно-правових документів реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.  Ми винесли його на громадське обговорення. Переконаний, що всі сьогодні зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, у зміцненні його фінансових м’язів, тому ми розраховуємо на підтримку всіх сторін – і місцевого самоврядування, і Мінфіну, і парламенту», - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода. Раніше Мінрегіон виніс на громадське обговорення нові редакції законопроектів про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Днями парламентський Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. Джерело: https://decentralization.gov.ua
  • Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорослих із осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Центр громадського здоров”я зібрав найактуальніші запитання, щоб розповісти все про вакцинацію в умовах нової коронавірусної інфекції. Чи безпечно вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19? Так. Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія COVID-19 не створює ризики, пов’язані із вакцинацією. Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі COVID-19 серед співробітників і відвідувачів установ. World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії COVID-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя. Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення. Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету. Чи підвищує вакцинація ризик інфікування або розвитку захворювання COVID-19 у дитини? Ні. Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини COVID-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання. Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії COVID-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19. Чи безпечно вакцинувати дитину під час інкубаційного періоду COVID-19? Так. Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання COVID-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини COVID-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації. Чи є зараження COVID-19 протипоказанням до вакцинації? Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час COVID-19, не є обов’язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на COVID-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій. Це потрібно для того, щоб не допустити зараження інших і подальшого поширення вірусу SARS-CoV-2. Чи існують специфічні вакцини, рекомендовані для медпрацівників в умовах COVID-19? Наразі вакцини проти COVID-19 не існує. Станом на 11 квітня 2020 роки 6 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування. 77 інших вакцин-кандидатів знаходяться на стадії доклінічних досліджень. ВООЗ співпрацює з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб як тільки з’явиться безпечна і ефективна вакцина проти COVID-19, забезпечити її справедливий розподіл і пріоритизацію. У час очікування такої вакцини, всі медичні працівники повинні переконатися, що вони щеплені проти інших інфекційних захворювань відповідно до національних рекомендацій, що є особливо важливим під час пандемії COVID-19. Детальніше читайте у документі:https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Enclosure-2.-QA-vaccination-during-COVID-19-pandemic-UKR.pdf  Джерело: https://www.medcv.gov.ua
  • Мінекономіки разом із Державною службою зайнятості продовжує  інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримання фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості? Переважна більшість центрів зайнятості продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській. Відкритий для клієнтів також Одеський міський ЦЗ. Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні. Нагадуємо, що так, як і раніше, ви можете зареєструватися в службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо в центрі зайнятості у скриньці для кореспонденції. Більш детально тут:https://is.gd/2efViC Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут:https://is.gd/yC5dmK Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня. Чим загрожує зловживання статусом безробітного? Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного. Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються негативними наслідками, передусім, для самих безробітних. Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:  працевлаштування; укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг; започаткування власної справи. Можливі наслідки зловживання статусом безробітного: Скорочення тривалості виплат; Стягнення неправомірно виплачених коштів; Кримінальна відповідальність. Більш детально за посиланням https://is.gd/msGHmf На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?  Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.  Він визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу та заробітної плати, становить 1 800 грн., а особам, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу та заробітної плати – 1 000 грн. (на період дії карантину + 30 календарних днів після його закінчення). Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів. Джерело: https://www.me.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda