Додаток 1                                                                    

                                                                                                                                                                                     Затверджено  

рішення ХVІ сесії районної ради

                                                                                                                                                 VІІ скликання

                                                                                                                                                                                від 22.06.2018 р. № 300.16-7/18

                                                                                                

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок приватизації (відчуження) обєктів

спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

                                                       Розділ І. Загальні положення

       1.1. Положення про порядок організації та проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району ( надалi по тексту - Положення) розроблено з урахуванням норм і правил Законів України:                                        «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (із змінами та доповненнями).

       1.2. Положення визначає способи приватизації, порядок підготовки та проведення відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, діяльність аукціонної комісії, порядок розрахунків за придбаний об’єкт, встановлює загальні правила їх підготовки, організації і проведення.

     1.3. Терміни, що вживаються нижче в цьому Положенні мають таке значення:

 • приватизація комунального майна (надалі – приватизація) - це відчуження (продаж) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на користь фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства та цього Положення, з метою виконання Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на відповідний період;
 • Орган приватизації - Орган приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, який утворений рішенням районної ради і є продавцем об’єктів приватизації;
 • об’єкт приватизації - об’єкт (рухоме та/або нерухоме майно) спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, який за рішенням районної ради та згідно чинного законодавства підлягає відчуженню (продажу);
 • аукціон - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації, за яким його власником стає покупець, який в ході торгів запропонував найвищу ціну;
 • аукціон без умов - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації, за яким його власником стає покупець, який в ході торгів запропонував найвищу ціну без додаткових умов відчуження (продажу);
 • аукціон в електронній формі (електронний аукціон) - вид аукціону в режимі реального часу в Інтернеті;
 • аукціон із зниженням стартової ціни - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації, за яким Орган приватизації знижує його стартову ціну продажу у встановленому цим Положенням порядку;
 • аукціон з умовами - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації, за яким його власником стає покупець, який в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати умови відчуження (продажу);
 • аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації, за яким його стартова ціна продажу покроково знижується в ході аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;
 • викуп - спосіб відчуження (продажу) об’єкта приватизації одному покупцю відповідно до норм цього Положення;
 • гарантійний внесок - сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації, яка вноситься його потенційним покупцем у вигляді грошових коштів або банківської гарантії для забезпечення виконання зобов’язання щодо участі в аукціоні;
 • електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує організатору аукціону, потенційним покупцям та учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
 • електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
 • завершення приватизації - відчуження (продаж) об’єкта приватизації (єдиного майнового комплексу, іншого майна тощо) та перехід права власності на нього покупцю, що оформлюється наказом Органу приватизації;
 • крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході аукціону здійснюється підвищення або зниження ціни об’єкта приватизації;
 • класифікація об’єктів приватизації - поділ об’єктів приватизації за відповідними критеріями для визначення способу приватизації;
 • оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • організатор аукціону - Орган приватизації або залучені ним відповідно до законодавства юридичні особи, які діють відповідно до укладеного договору;
 • припинення приватизації - рішення Органу приватизації про припинення вчинення будь-яких дій, спрямованих на приватизацію (відчуження) об’єкта приватизації;
 • реєстраційний внесок - сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року - для об’єктів приватизації, що вноситься за реєстрацію заяви на участь у його приватизації потенційним покупцем - на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до районного бюджету. Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених законодавством;
 • стартова ціна об’єкта приватизації - ціна, з якої розпочинаються торги щодо кожного об’єкта приватизації;
 • центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;
 • ціна продажу - ціна, за якою об’єкт приватизації продано покупцю у спосіб, визначений цим Положенням.

         1.4. Суб’єктами приватизації є:

-          Орган приватизації;

-          районна рада;

-          покупці.

       1.5.Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

-  громадяни України, іноземні громадяни;

-  юридичні особи, зареєстровані на території України;

-  юридичні особи інших держав.

     Не можуть бути покупцями:

-       органи державної влади;

-       державні підприємства, власником яких є держава Україна;

-       державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

-       працівники державних органів приватизації;

-       покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора;

-       держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

-       юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

-       фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

-       юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

-       юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

-       фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи;

-       особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;

-       радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

Розділ ІІ. Об’єкти приватизації та їх класифікація

2.1. До об’єктів приватизації, належать усі об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, крім тих, приватизація яких прямо заборонена законодавством України.

     У разі якщо майно, що перебуває на балансі та в управлінні (віданні) районної ради або комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району, безпосередньо не використовується для забезпечення виконання їх повноважень та завдань, таке майно є об’єктами, що підлягають приватизації.

       2.2. Не можуть бути об'єктами приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність, захисні споруди цивільного захисту, та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги.

     2.3. Приватизації не підлягають ті комунальні об’єкти, що мають загальнодержавне значення для району та обмеження згідно чинного законодавства.

     2.4.У разі розташування захисної споруди цивільного захисту в будівлі (споруді, приміщенні), що приватизується, або на земельній ділянці, що приватизується разом з об'єктом нерухомості, покупець бере на себе зобов'язання здійснювати заходи, спрямовані на збереження захисної споруди цивільного захисту.

Розділ ІІІ. Порядок і способи приватизації

3.1. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району здійснюється за відповідними рішеннями сесії районної ради, яка за поданням Органу приватизації затверджує переліки об’єктів, що підлягають приватизації, відповідно до цього Положення. Включення нового майна до вищевказаних переліків здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта приватизації.  

3.2. Порядок приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району передбачає:

 • опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації в районному друкованому засобі масової інформації, на офіційному сайті районної ради та в електронній торговій системі. Інформація, яка підлягає внесенню до електронної торгової системи під час опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, повинна відповідати вимогам чинного законодавства;
 • прийняття рішення районної ради про приватизацію майна спільної власностітериторіальних громад сіл, селища району ;
 • опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та у випадках, передбачених законодавством, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни;
 • проведення Органом приватизації інвентаризації та оцінки об’єкта приватизації відповідно до чинного законодавства;
 • затвердження у випадках, передбачених законодавством та цим Положенням, умов відчуження (продажу) об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;
 • опублікування інформації про умови відчуження (продажу), в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;
 • проведення аукціону, укладення Органом приватизації договору купівлі-продажу;
 • укладення Органом приватизації договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;
 • опублікування на офіційному сайті районної ради інформації про результати приватизації;
 • прийняття Органом приватизації рішення про завершення приватизації.

        3.3. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта передачі приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється наказом Органу приватизації.  

       3.4.Способи приватизації визначаються районною радою відповідно до чинного законодавства і можуть здійснюватися шляхом:

1) відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району на аукціоні, у тому числі:

-          аукціоні з умовами;

-          аукціоні без умов;

-          аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

-          аукціоні із зниженням стартової ціни;

2) викупу об’єкта приватизації.

Розділ ІV. Порядок формування та затвердження переліків обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району,

що підлягають приватизації      

     4.1.Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, що підлягають приватизації (надалі – Перелік) формується Органом приватизації за пропозиціями відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради та балансоутримувачів майна, враховуючи результати аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання, а також за зверненням потенційних покупців.

   Включення об’єкта приватизації до Переліку відповідного (конкретного) способу приватизації здійсноється за ініціативи районної ради (як представника власника), Органу приватизації та/або покупця.

     4.2. Заяви від потенційних покупців за встановленою формою про включення об’єкта до Переліку подаються до Органу приватизації.

     4.3. До заяви про включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району до переліку об’єктів, що підлягають приватизації додаються:

-          для юридичних осіб – резидентів:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України;

-          для юридичних осіб – нерезидентів:

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою;

-          для фізичних осіб громадян України – копія паспорта громадянина України;

-          для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу.

   У разі, якщо заява підписана особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність.

   У разі, якщо документом, що посвідчує особу є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта та паперового додатка до нього.

   До наданих відомостей та заяви заявник додає також документ-підтвердження про внесення реєстраційного внеску за подання заяви.

   Додаткові відомості та документи, не передбачені формами заяв, але необхідні для їх розгляду, можуть надаватися заявником на запит Органу приватизації.

       4.4. В разі, якщо заяву на включення майна (приміщення, будівлі, споруди) до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, подає орендар (щодо орендованого ним майна) , то для прийняття рішення про приватизацію орендованого майна подається звіт про виконання умов договору оренди.

     У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар може одержати право на викуп такого майна, за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

-            орендарем за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

-            орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

-            невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

-            здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, та вартість яких визначена суб’єктом оціночної діяльності;

-            орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

-      договір оренди є чинним на момент приватизації.

     4.5. Право підпису заяв згідно п. 4.2. цього розділу мають:

-            від юридичної особи – керівник юридичної особи або уповноважена ним особа (за наявності довіреності);

-            від фізичної особи – особисто заявник або його представник (за наявності належно засвідченої довіреності).

   Відповідальність за достовірність поданих документів, відповідно до чинного законодавства покладається на заявника .

Заяви подаються у одному примірнику. Датою подання заяви є дата її прийняття та реєстрації Органом приватизації.

     4.6. Порядок реєстрації Органом приватизації заяви про включення комунального майна до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, що підлягають приватизації:

     Відомості про заявників вносяться до книги реєстрації заяв Органу приватизації, окремо щодо кожного об’єкта і повинні містити порядковий номер; назву та місцезнаходження об'єкта; вхідний номер, дату прийняття заяви; спосіб приватизації; відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи); причини відмови у розгляді (у випадку відмови), прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи Органу приватизації;

     Записи про зареєстровані заяви повинні розпочинатись з нової сторінки щодо кожного окремого об'єкта за способом приватизації (згідно п.3.4. цього Положення).    

     4.7.Орган приватизації не пізніше 20 робочих днів розглядає подану заяву про включення об’єкта до Переліку та надані до неї документи, і в разі відсутності підстав для відмови включає об'єкт до одного із Переліків, зазначених у цьому Положенні та готує відповідний проект рішення, який після попереднього розгляду та за висновками відповідної галузевої постійної комісії, виноситься на розгляд районної ради.

       Результати розгляду Органом приватизації доводяться до заявника у письмовій формі.

   4.8. Орган приватизації, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право повернути її заявнику з наступних причин:

 • заява складена у невідповідності з встановленою формою;
 • відсутні, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Положенням;
 • Орган приватизації самостійно ініціював включення об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища району щодо якого надійшла заява про включення до Переліку;
 • в заяві або в документах, що подаються разом із заявою, містяться помарки, виправлення або помилки, які суттєво впливають на їх зміст;
 • є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію вказаного в заяві об’єкта.

Розділ V. Підготовка об’єктів приватизації до відчуження (продажу)

     5.1. З моменту прийняття районною радою рішення про включення майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району до Переліку об’єктів, що підлягають приватизації, Органом приватизації здійснюється його підготовка до продажу , в т.ч.:

-            затверджується ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкова (стартова) ціна - для аукціону;

-            опублікування інформації про об' єкти приватизації;

-            замовлення проведення робіт із землеустрою по кожному із обєктів (за необхідності).

     Для забезпечення виконання зазначених функцій Орган приватизації може залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, згідно укладених договорів.         

Розділ VI. Приватизація об’єктів, переданих в оренду

      6.1. Приватизація об’єктів, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені п.4.4. цього Положення.

       6.2. Орендар, який виконав всі передбачені п.4.4. умови, має право на приватизацію об’єкта шляхом викупу.

У разі якщо Органом приватизації прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’ємних поліпшень.

Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

6.3. Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

Розділ VІІ. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні.

     7.1. Об’єкти приватизації продаються виключно на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів приватизації та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу таких об’єктів, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

   7.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, укладеного між Органом приватизації та оператором електронного майданчику.

     Органом приватизації затверджується Типовий договір про продаж об’єкта спільної власності територіальної громади сіл, селища Кельменецького району з оператором електронного майданчика.

   Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної торгової системи або приймаються від електронної торгової системи, коректне та своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість вчинення органом приватизації/організатором аукціону, потенційними покупцями дій в електронній торговій системі через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика відповідно до цього Порядку.                                    

   7.2.1.Орган приватизації після укладення з оператором електронного майданчика відповідного договору через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що підлягають приватизації, протягом п’яти робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого переліку.

   Під час публікації в електронній торговій системі переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/або внесення змін до нього кожному об’єкту приватизації електронна торгова система присвоює унікальний код, з використанням якого здійснюються всі дії щодо такого об’єкта в електронній торговій системі.

     7.2.2. Орган приватизації затверджує умови відчуження (продажу), додаткові умови продажу (за наявності) об’єкта приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району протягом п’яти робочих днів з моменту подання їх аукціонною комісією.

     7.2.3. Після затвердження умов продажу Орган приватизації не пізніше ніж через                 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення в районному друкованому засобі масової інформації, на офіційному сайті районної ради та в електронній торговій системі.

     Інформаційне повідомлення, що публікується Органом приватизації в електронній торговій системі повинно містити такі відомості:

  1) інформацію про об’єкт приватизації:

щодо об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва:

- дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

- інформацію про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

   - інформацію про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані);

   - рівень будівельної готовності (щодо об’єктів незавершеного будівництва);

   - план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення Органом приватизації);

   -фотографічне зображення об’єкта (у разі прийняття рішення Органом приватизації);

2) інформацію про аукціон:

   - спосіб, дата та час проведення аукціону;

   - кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні (подання цінових аукціонних пропозицій), визначений згідно пункту 7.3.4. цього Положення;

   - час і місце проведення огляду об’єкта;

3) інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

   - стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу та період подання закритих цінових пропозицій;

   - розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу;            

   - розмір реєстраційного внеску;

   - умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності);

   - найменування організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти);

4) додаткову інформацію:

- найменування банку, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, МФО, місцезнаходження та номери рахунків, відкриті для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, та казначейських рахунків для проведення розрахунків за придбані об’єкти;

- інші відомості (за рішенням Органу приватизації);

5) технічні реквізити інформаційного повідомлення:

- дата і номер рішення Органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації;

- унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі;

- період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20—35 календарний день від дати опублікування інформаційного повідомлення);

- крок аукціону для кожного із способів продажу;

- встановлена Органом приватизації кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

- єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку).

Інформаційне повідомлення не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

     7.2.4. Орган приватизації на підставі прийнятого ним рішення може виправити технічні помилки (описки) в описі лота та інформаційному повідомленні, опублікованому в електронній торговій системі, протягом 48 годин з часу здійснення такої публікації в електронній торговій системі.

     7.2.5. Інформація про об’єкт приватизації (лот) міститься у відповідному рішенні Органу приватизації про затвердження умов продажу, згідно з яким такий об’єкт виставлено на продаж на електронному аукціоні.

     7.2.6. Орган приватизації через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в електронну торгову систему, опубліковує інформаційне повідомлення в електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені цим Положенням.

   7.2.7. Орган приватизації надає:

- відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними покупцями, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню проведення електронного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в електронній торговій системі, після — в інший спосіб, встановлений законодавством;

- доступ потенційним покупцям до документів, що стосуються лота, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення, якщо така особа/учасник звернулися в останній день строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

   Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що його стосуються, надаються протягом робочого часу, встановленого для виконавчого апарату районної ради.

     7.3. Подання заяви на участь в приватизації:

   Доступ до електронної торгової системи надається особі, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика.

   Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

     7.3.1. До заяви на участь у приватизації об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища району подаються електронні копії документів:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в банку на рахунок оператора електронного майданчика;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

     7.3.2. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів покладається на покупця.

   7.3.3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

     7.3.4. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні з продажу об’єктів приватизації встановлюються електронною торговою системою.  

       До закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх опублікування зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

     Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції гарантійний та реєстраційний внески повертаються такому учаснику.

   7.4. Порядок проведення електронних аукціонів:

     7.4.1. Електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженим Кабінетом Міністрів України.  

     Оголосити електронний аукціон має право виключно Орган приватизації на підставі відповідного рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

     За наявності підстав, передбачених чинним законодавством, Орган приватизації може прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій системі рішення про завершення приватизації.

     Рішення Органу приватизації про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше наступного робочого дня за днем його прийняття. У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним покупцем або організатором аукціону.

     7.4.2. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта приватизації на аукціонах, передбачених пп.7.4.6.-7.4.8. цього Положення.

     7.4.3. Стартова ціна об’єкта приватизації визначається аукціонною комісією, утвореною районною радою, на рівні його балансової вартості.

     У разі відсутності балансової вартості об’єкта приватизації або нульової його вартості, стартова ціна встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

     7.4.4. Для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації сплачується гарантійний та реєстраційний внески не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

   Оператор електронного майданчика протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу аукціону перераховує на відповідні рахунки районного бюджету суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних внесків.

     7.4.5.Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

     7.4.6. У разі якщо для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а Орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону.

   7.4.7. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого п.7.4.6. цього Положення, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то Орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до частини 1 цього пункту.

7.4.8. У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядках, передбачених вище (пп.7.4.5.-7.4.7), проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

       7.4.9. Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу про результати електронного аукціону.

7.4.10. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

     7.4.11. Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

- укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з Органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

     7.4.12. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом Органу приватизації, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

       7.4.13. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам законодавства та цього Положення, Орган приватизації завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, Орган приватизації складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему.

У такому випадку в електронній торговій системі автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій — учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, та у разі відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

       7.4.14.Після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону Орган приватизації затверджує та опубліковує протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету, після чого електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Очікується підписання договору”. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для опублікування протоколу.

У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, Орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам цього Положення.

Якщо протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, рішення про приватизацію шляхом викупу не опубліковано в електронній торговій системі, електронна торгова система формує та оприлюднює новий протокол про результати електронного аукціону відповідно до вимог цього Порядку або автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся” у разі відсутності учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

     7.4.15. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за результатами проведення електронного аукціону укладається між Органом приватизації та переможцем електронного аукціону протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону та опубліковується Органом приватизації в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його укладення.

     7.4.16. Після укладення між Органом приватизації і переможцем електронного аукціону договору купівлі-продажу та його опублікування Органом приватизації  через особистий кабінет в електронній торговій системі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”.

     7.4.17. Після отримання повної оплати за укладеним договором та натискання Органом приватизації через особистий кабінет в електронній торговій системі електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Договір оплачено. Очікується наказ”.

     7.4.18. Після видання та опублікування Органом приватизації наказу про завершення приватизації протягом 10 календарних днів з дня присвоєння електронному аукціону статусу, визначеного пунктом 7.4.17 . цього Положення, шляхом натискання Органом приватизації  в електронній торговій системі електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Приватизація об’єкта завершена”.

     7.4.19. У разі надання потенційним покупцем попередньої згоди на очікування, гарантійний внесок не повертається оператором електронного майданчика до моменту опублікування в електронній торговій системі Органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або до моменту відкликання учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор електронного майданчика зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику протягом 10 робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті.

Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом трьох робочих  днів з дня, наступного за днем такого анулювання.

Якщо електронному аукціону присвоєно статус “Аукціон не відбувся” або “Аукціон відмінено” повернення сплачених гарантійних внесків учасникам здійснюється оператором електронного майданчика протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння даного статусу.

Гарантійний внесок переможцю аукціону який відмовився від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом не повертається та підлягає перерахуванню до районного бюджету.

Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, гарантійний внесок зараховується під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

7.4.20. Переможець електронного аукціону вносить на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, плату за участь в електронному аукціоні (винагороду оператора електронного майданчика) у розмірі, встановленому Порядкомпроведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

7.4.21. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення Органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до вимог цього Положення, електронна торгова система протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

  

Розділ VIII. Аукціонна комісія з продажу об’єктів приватизації.

8.1.Аукціонна комісія з продажу об’єктів приватизації (далі – Аукціонна комісія) створюється та затверджується рішенням районної ради в кількості не менше п’яти осіб, в складі: голови, його заступника, секретаря та членів. Членами комісії можуть бути депутати районної ради, працівники виконавчого апарату районної ради та представники органів виконавчої влади (за згодою), експерти.

     8.2.Основні принципи діяльності Аукціонної комісії:

 • дотримання вимог законодавства;
 • колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії.

     8.3. Аукціонна комісія у межах своїх повноважень:

     -   визначає стартову ціну об’єкта приватизації комунальної власності, розробляє і подає на затвердження Органу приватизації умови продажу об’єкта приватизації протягом 15 робочих днів з моменту прийняття районною радою рішення про приватизацію об’єкта та здійснення реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт приватизації (у разі, коли станом на дату прийняття рішення право власності районної ради на об’єкт приватизації, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано), а також отримання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, коли об’єкт малої приватизації, право власності на який належним чином зареєстроване, не має балансової вартості або прийнято рішення про приватизацію об’єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень).

-          оформлює протоколи засідань комісії та подає їх на затвердження Органу приватизації.

     8.4. Аукціонна комісія має право:                                                                                                          

- під час розгляду умов відчуження (продажу) вносити пропозиції Органу приватизації щодо направлення запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій про надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом приватизації;

- при потребі вносити пропозиції Органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до її роботи.

           8.5. Члени Аукціонної комісії зобов'язані брати участь у її засіданнях та виконувати доручення її голови.

При ухиленні членом Аукціонної комісії від виконання своїх обов'язків Орган приватизації звертається до районної ради щодо його заміни.

8.6.Секретар Аукціонної комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів про дату, час і місце проведення її засідань, здійснює ведення, оформлення та подання на затвердження Органу приватизації протоколів засідань Аукціонної комісії. Повідомлення (за бажанням членів комісії ) можуть надсилатися їм поштою, факсом або ж електронною поштою,                с м с - повідомленням.

     8.7. Голова Аукціонної комісії ознайомлює її членів з функціями, правами і порядком роботи та їх обов'язками відповідно до цього Положення.

     Члени Аукціонної комісії мають право ухвального голосу під час розгляду умов відчуження (продажу). Усі рішення Аукціонної комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»). У випадку однакової кількості голосів, голос голови Аукціонної комісії ( а в разі його відсутності – заступника) є вирішальним.

     8.8.Засідання Аукціонної комісії є правомочним, за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів. У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, воно переноситься на інший день.

   8.9. Протоколи засідань Аукціонної комісії підписуються усіма присутніми її членами і подаються у триденний строк на затвердження Органу приватизації.

     8.10. Діяльність основного складу Аукціонної комісії припиняється за рішенням районної ради.

Розділ IX. Джерела коштів для придбання об’єктів приватизації

та порядок проведення розрахунків.

9.1. Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Положення.

9.2. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

9.3. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок Органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

9.4. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

9.5. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору відповідно до чинного законодавства.

9.6. Кошти, одержані від продажу об’єктів приватизації, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до районного бюджету у повному обсязі.

      Розділ Х. Укладення договорів купівлі-продажу, підписання акта передачі та врегулювання інших питань, пов’язаних з приватизацією об’єкта.

10.1 За результатом відчуження (продажу) об’єкта приватизації між Органом приватизації та переможцем електронного аукціону укладається договір купівлі-продажу протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, визначеного чинним законодавством, та не можуть передбачати зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань.

Договір купівлі-продажу не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.

Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу витрати у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством, покладаються на покупця.

   10.2. Договір купівлі-продажу включає:

-          назву обєкта приватизації, його адресу;

-          відомості про продавця та покупця, номери їх розрахункових рахунків;

-          остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні або розмір викупу та умови внесення платежів;

-          взаємні зобов'язання продавця і покупця.

     10.3. До договору купівлі-продажу обов’язково включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами відчуження (продажу), відповідальність та правові наслідки їх невиконання. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки, покупець зобов’язаний за місцем розташування цього об’єкта у тримісячний строк з моменту реєстрації приватизованого об’єкта (якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу) оформити договір оренди на користування землею для обслуговування об’єкта.   Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу не повинен перевищувати п’яти років.

     10.4.Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації.

     У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку набуття цього права, тільки після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

   10.5.До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник підприємства, на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації

     10.6. Орган приватизації здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

10.7. Порядок повернення в комунальну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Фондом державного майна України.

Повернення покупцям коштів, сплачених за об’єкти приватизації, здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі рішення суду з коштів, які надійшли від повторного продажу таких об’єктів (зменшених на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших платежів, які належать до сплати покупцем згідно чинного законодавства та/або договором купівлі-продажу), протягом п’яти робочих днів після надходження коштів від повторного продажу на рахунок Органу приватизації.

Повернення коштів покупцям здійснюється в сумі, отриманій Органом приватизації в результаті повторного продажу об’єктів, але не може перевищувати суми, сплаченої покупцем під час попереднього продажу.

У разі повернення в комунальну власність об’єктів приватизації Орган приватизації приймає рішення про повторний продаж такого об’єкта у порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

10.8. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

   10.9. Подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язанням, можливе лише за умови збереження для нового власника цих зобов’язань, яку визначені договором купівлі-продажу, виключно за згодою районної ради.                                                                              

Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених початковим договором купівлі-продажу об’єкта приватизації та які зберігають свою дію у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань та в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції відповідно до чинного законодавства.

     Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

     10.10. Договір купівлі-продажу є підставою для сплати покупцем коштів за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

     10.11. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації керівник Органу приватизації і покупець підписують акт приймання-передачі приватизованого об'єкта, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

       10.12. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта передачі приватизованого об’єкта, у десятиденний строк оформлюється наказом Органу приватизації та натисканням кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус «Приватизація об’єкта завершена» .

   Інформація про ціну продажу та переможця аукціону (покупця) публікується в електронній торговій системі та на офіційному сайті районної ради.

10.13. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

       10.14. Всі питання, пов’язані з процесом відчуження об’єкта приватизації, не визначені цим Положенням врегульовуються згідно Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затверженого Кабінетом Міністрів України.

                 Керуючий справами                                                          Л.Світла

       Додаток 2                                                                                                                

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                      рішення XVI сесії районної ради

VIІ скликання

                                                                                                                                                  від 22.06.2018 р. № 300.16-7/18

Персональний складаукціонної комісії

з відчуження (продажу) майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району:

Голова комісії: В.Кувіла, депутат районної ради VII скликання, член постійної комісії з питань агропромислового комплексу (АПК), регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Заступник голови комісії: Д.Власов, депутат районної ради VII скликання, член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів

       Секретар комісії: І.Сугак, головний спеціаліст відділу комунальної

     власності виконавчого апарату районної ради

       Члени комісії:

С.Олійник, головний спеціаліст відділу економічного розвитку районної державної адміністрації (за згодою);

В.Ткачук,   депутат районної ради VII скликання, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку, управління об'єктами комунальної власності;

О.Воронежська, начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Кельменецької райдержадміністрації (за згодою).

  

    

     Керуючий справами                                                                                   Л.Світла

        Додаток 1                                                                    

                                                                                                                                                                                     Затверджено   рішення ХІ сесії районної ради

VІІ скликання

від 31 03.2017 року № 154.11-7/17

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок приватизації (відчуження) обєктів

спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

                                                       Розділ І. Загальні положення

       1.1. Положення про порядок організації та проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району ( надалi по тексту - Положення) розроблено з урахуванням норм і правил Законів України: „ Про приватизацію державного майна”,

„ Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) ”, „ Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”, „ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (із змінами та доповненнями).

       1.2. Положення визначає способи приватизації, порядок підготовки та проведення продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району приватизації порядок розрахунків за придбаний об’єкт, встановлює загальні правила їх підготовки, організації і проведення.

     1.3. Терміни, що вживаються нижче в цьому Положенні мають таке значення:

¢   приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району (надалі – приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на користь фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які можуть бути покупцями відповідно до цього Положення, з метою залучення додаткових коштів до районного бюджету;      

¢   Орган приватизації - Орган приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, який утворений районною радою і є продавцем об’єктів малої приватизації;

¢   об’єкт приватизації - об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, який за рішенням районної ради підлягає приватизації;

¢   незалежна оцінка – визначення певного виду вартості майна суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання за договором із замовником;

¢   початкова ціна майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими згідно чинного законодавства способами, що передбачають конкуренцію покупців;

¢   конкурс - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов - найвищу ціну;

¢   аукціон - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

¢   учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) – фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до чинного законодавства України та цього Положення;

¢   ліцитатор – ведучий аукціону, який володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення. Ліцитатор може бути представником органу приватизації або надавати послуги на підставі договору з органом приватизації;                                                                                                                

¢   організатор конкурсу (аукціону) - орган приватизації або уповноважена ним юридична особа, яка діє згідно з угодою, укладеною між нею та органом приватизації.

     1.4.Покупцями об'єктів приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна". Об'єкти приватизації можуть бути ними придбані за рахунок власних чи позичених грошових коштів. Оплата придбаних об'єктів приватизації здійснюється у гривнях.

       1.5. Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

       У разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до Органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Розділ ІІ. Об’єкти та способи приватизації

       2.1. З метою раціонального і ефективного застосування способів приватизації, на підставі норм чинного законодавства об’єкти приватизації поділяються на такі групи:

-група А: окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

-група Д: об’єкти незавершеного будівництва, будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

-група Ж: об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації. До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, радіомовлення; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії;інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна.

       2.2. Об'єкти приватизації, що належать до груп А, Д та Ж є об’єктами малої приватизації. Не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність, захисні споруди цивільного захисту, та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги.

       2.3. Приватизації не підлягають комунальні об’єкти, що мають загальнодержавне значення для району та обмеження згідно чинного законодавства.

     2.4.У разі розташування захисної споруди цивільного захисту в будівлі (споруді, приміщенні), що приватизується, або на земельній ділянці, що приватизується разом з об'єктом нерухомості, покупець бере на себе зобов'язання здійснювати заходи, спрямовані на збереження захисної споруди цивільного захисту.

     2.5. Способи приватизації визначаються районною радою відповідно до чинного законодавства (в т.ч. шляхом використання аналогії щодо державного майна) і встановлюються шляхом викупу, на аукціоні (включаючи і за методом зниження ціни та без оголошення ціни), а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

     2.6.Приватизація об'єктів згідно пунктів 2.1 та 2.2 цього Положення здійснюється за відповідними рішеннями сесії районної ради, яка за поданням Органу приватизації затверджує   переліки об’єктів, що підлягають:

¢   викупу;

¢   продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

¢   продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс).

   2.7. Затверджені районною радою переліки згідно п.2.6 не пізніше як за 15 днів з дня прийняття рішення оприлюднюються Органом приватизації в районних засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

Розділ ІІІ. Порядок включення об’єктів малої приватизації до переліків,

що підлягають приватизації

     3.1.Цей розділ визначає процедуру подання, реєстрації та розгляду заяв про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв про приватизацію об'єктів комунальної власності (далі - заяви).

Включення об’єктів малої приватизації до переліків, зазначених у розділі ІІ цього Положення, здійснюється з ініціативи районної ради (як уповноваженого органу управління), Органу приватизації чи покупця.

     3.2.Заяви від потенційних покупців про включення об’єкта до одного із переліків згідно п.2.6 цього Положення подаються до Органу приватизації у встановленій ним формі та повинні містити:

¢назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

¢запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

     3.3. Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:

¢   відомості про себе, вказавши обов’язково домашню адресу, громадянство;

¢   номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

       А покупці - юридичні особи подають:

¢   відомості про повну назву заявника та його юридичну адресу;

¢   прізвище, ім'я, по батькові керівника;

¢   номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

     До наданих відомостей та заяви крім того ще всі заявники додають:

¢   документ про внесення плати за подання заяви (розмір плати встановлює Орган приватизації);

¢   нотаріально посвідчену копію установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно чинного законодавства ( або копію рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування);

¢   довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

       3.4. В разі, якщо заяву на включення майна (приміщення, будівлі, споруди) до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, подає орендар (щодо орендованого ним майна) , то для прийняття рішення про приватизацію орендованого майна подається звіт про виконання умов договору оренди.

       У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна.

     3.5. Якщо орендар подає заяву на включення орендованого майна ( у випадку передбаченому п.3.4) до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості здійснених невід’ємних поліпшень, він повинен протягом 10 календарних днів (з дня подання заяви) також обов’язково додати такі документи:

¢   договір оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (оригінал);

¢   документ, що підтверджує письмову згоду орендодавця на здійснення за рахунок власних коштів орендаря полiпшень орендованого майна;

¢   проектно-кошторисну документацію на проведення полiпшень, погоджену орендодавцем;

¢   акти приймання - передачі виконаних робіт, пов'язаних з поліпшенням орендованого майна, пiдписанi замовником i підрядником;

¢   копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди.

             Неподання орендарем в зазначений в цьому пункті термін визначених документів є підставою для внесення об’єкту приватизації до перелiку об'єктів, що підлягають приватизації на конкурентних засадах.

     3.6. Включення об’єкта комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, здійснюється за рішенням районної ради, за умови належного виконання орендарем умов договору оренди, у разі, якщо забезпечено виконання всіх умов цього Положення та відсутні заборони щодо приватизації такого об’єкта.

       Якщо заявник подав заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу і Орган приватизації включив згідно чинного законодавства цей об'єкт до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, то заява про приватизацію цим покупцем не подається.

     3.7. Право підпису заяв на включення майна (приміщення, будівлі, споруди) до переліку об'єктів, що підлягають приватизації , мають:

¢   від юридичної особи - керівник, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку);

¢   від фізичної особи - особисто заявник або його представник (за наявності довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку).

   3.8. Заява подається у трьох примірниках, які носять однакову силу:

¢   один примірник - зберігається разом з книгою реєстрації заяв;

¢   другий примірник після реєстрації надається заявнику;

¢   третій примірник і подані разом з нею документи зберігаються Органом приватизації в матеріалах справи з приватизації відповідного об'єкта.

     Заяви заповнюються державною мовою друкованими літерами. Виправлення та закреслення не допускаються. Відповідальність за достовірність поданих документів, відповідно до чинного законодавства покладається на заявника .

     Датою подання заяви є дата їх прийняття та реєстрації Органом приватизації.

     3.9. Порядок реєстрації Органом приватизації заяви:

     Відомості про заявників вносяться до книги реєстрації заяв Органу приватизації, окремо щодо кожного об’єкта і повинні містити порядковий номер; назву та місцезнаходження об'єкта приватизації; вхідний номер, дату прийняття заяви; спосіб приватизації; групу, до якої відноситься об'єкт приватизації; відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи); номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески; причини відмови у розгляді (у випадку відмови), прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи Органу приватизації.

     Записи про зареєстровані заяви повинні розпочинатись з нової сторінки щодо кожного окремого об'єкта за способом приватизації (шляхом продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом чи викупом).

     3.10.Орган приватизації розглядає подану заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації та надані до неї документи, і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає об'єкт до одного із переліків, зазначених у цьому Положенні та готує відповідний проект рішення, який після попереднього розгляду та за рекомендаціями відповідної галузевої постійної комісії, вноситься для розгляду районною радою.

Результати розгляду Органом приватизації не пізніш як через 20 днів з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

   3.11. Орган приватизації не розглядає подану заяву у разі, якщо:

¢   вона містить явні виправлення або подана не за встановленою формою;

¢   відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями щодо включення об’єкта до переліку;

¢   є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію вказаного в заяві об’єкта.

     Додаткові відомості та документи, не передбачені формами заяв, але необхідні для їх розгляду, можуть надаватися заявником на запит Органу приватизації, до якого вона подається, за згодою заявника.

   3.12. Плата за подання заяв установлюється   Органом приватизації у розмірі:

¢   половини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при подачі заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації ( на дату подання) ;

¢   одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при подачі заяви про приватизацію (реєстраційний внесок).

     3.13. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" та на підставі Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України.

     3.14. Орган приватизації щорічно готує і виносить на розгляд районної ради перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, що підлягають приватизації з визначенням порядку (способу) їх приватизації (далі - перелік об’єктів приватизації), відповідно до заяв балансоутримувачів та орендарів, рекомендацій постійних комісій, депутатів районної ради тощо.

     У разі необхідності протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть вноситися зміни і доповнення, які затверджуються рішенням сесії районної ради. При потребі районною радою за поданням Органу приватизації затверджується і Перелік об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації.

Розділ ІУ. Підготовка об’єктів малої приватизації до продажу

     4.1. З моменту прийняття Кельменецькою районною радою рішення про включення об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища району до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, Органом приватизації здійснює його підготовку до продажу , в т.ч.:

¢   встановлює ціну продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом ;

¢   готує та публікує інформацію про об'єкти приватизації відповідно до п.2.7 цього Положення;

¢   замовляє проведення робіт із землеустрою.

     Для забезпечення виконання зазначених функцій Орган приватизації може залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, що ним встановлюються.

     4.2. Строк підготовки об'єкта приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягає приватизації і при необхідності може бути продовжений, за погодженням із галузевою постійною комісією районної ради.

     4.3. За рішенням Органом приватизації відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України проводиться оцінка об'єкта приватизації.

     Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу об'єкта приватизації на аукціоні або за конкурсом, встановлюється на підставі результатів його оцінки.

Розділ V. Продаж об’єкта приватизації шляхом викупу

     5.1.Викуп об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища району здійснюється у випадках, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.

     5.2.Викуп також застосовується щодо об’єктів приватизації, які не продано на аукціоні або за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено чинними законодавчими актами, або рішеннями сесії районної ради.

           5.3.У разі, якщо Орган приватизації згідно умов цього Положення звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна, він може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах.

     5.4.Порядок (умови) викупу встановлюються (затверджуються) районною радою за поданням Органу приватизації. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу,встановлюється на підставі результатів його оцінки.

Розділ VІ. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні та/або за конкурсом

     6.1.Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

       Продаж об'єктів приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.

    6.2. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні або за конкурсом, повинна містити такі відомості:

¢   назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

¢   відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;

¢   початкову ціну, умови продажу та експлуатації об'єкта;

¢   суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта та реєстраційного внеску;          

¢   назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;

¢   кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

¢   час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

¢   час та місце проведення аукціону, конкурсу;

¢   адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

¢   іншу інформацію, яку визначає Орган приватизації.

     Орган приватизації має право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, які не суперечать чинному законодавству. Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в мiсцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

     6.3.Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений Органом приватизації реєстраційний внесок, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації.

       Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок Органу приватизації. Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів.

     Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти згідно частини 1 цього пункту у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

     6.4.Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:

¢   документ, що посвідчує особу або представника юридичної особи, їх   повноваження;

¢   квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

¢   документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

¢   довідку органу доходів та зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;

¢   нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

     6.5.Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

¢   порядковий номер (відповідно до реєстрації);

¢   прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

¢   номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

     Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

     6.6. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до його початку, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

     6.7. Інформація про ціну продажу та переможця конкурсу або аукціону публікується Органом приватизації в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

     6.8.У разі коли аукціон, конкурс не відбулися, об’єкт може бути запропонований до повторного продажу на аукціоні , конкурсі.

Розділ УІІ. Порядок проведення аукціону

   7.1.Продаж об’єкта на аукціоніу тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни, проводиться організатором аукціону. Якщо організатор аукціону уповноважена особа, то вона діє відповідно до угоди з Органом приватизації. Угода повинна передбачати:

¢   строки проведення аукціону;

¢   початкову ціну об'єкта приватизації і порядок її зниження;

¢   крок аукціону, який встановлюється в розмірі не менше 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

¢   розмір і порядок виплати винагороди;

¢   взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

¢   інші умови на розсуд сторін договору.

   7.2. Продаж об’єкта на аукціоніздійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.Для участі в аукціоні, зареєстровані учасники, одержують квитки, які повинні містити такі відомості:

¢   номер, під яким покупець бере участь у торгах;

¢   назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого він бере участь;

¢   умови проведення аукціону.

     На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату, розмір якої визначається Органом приватизації .

     7.3. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Якщо здійснюється продаж декількох об’єктів, то щодо кожного об’єкта, який виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону.

     Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта (час фіксується в протоколі). Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну шляхом підняття картки учасника та оголошення ціни. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на крок аукціону.

     7.4.У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта комунальної власності надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

       7.5. В разі, якщо об’єкт приватизації не продано шляхом аукціону, конкурсу або аукціон через відсутність заяв не був проданий двічі, за відповідним рішенням Органу приватизації, може проводитися аукціон за методом зниження ціни. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників. У випадку проведення аукціону за методом зниження ціни, якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з Органом приватизації, має право знизити ціну об'єкта, але не більше як на 10 відсотків початкової ціни. Під час проведення аукціону за цим методом переможцем вважається учасник, який першим підняв картку з номером. Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

       Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги припиняються або застосовується аукціон без оголошення ціни, який може проводитися тільки за рішенням районної ради.

7.5.У випадку проведення аукціону без оголошення ціни початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.

Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

       7.6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про цих учасників, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

       Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників торги відновлюються.

     Протокол у триденний термін надсилається для затвердження Органу приватизації.

Розділ УІІІ. Конкурсна комісія з продажу майна

     8.1.Конкурсна комісія з продажу об’єктів малої приватизації (далі - Комісія) створюється та затверджується рішенням районної ради в кількості не менше п’яти осіб, в складі: голови, його заступника, секретаря та членів Комісії.

     Персональний склад Комісії формується з числа відповідних спеціалістів райдержадміністрації (за згодою), виконавчого апарату та депутатів районної ради.

     8.2.Основні принципи діяльності Комісії:

¢   дотримання вимог законодавства;

¢   колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;

¢   рівність усіх учасників конкурсу;

¢   професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу).

   8.3. Комісія у межах своїх повноважень:

¢   розробляє умови конкурсу та визначає строк (термін) його проведення;

¢   затверджує текст інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

¢   розкриває конверти та розглядає пропозиції учасників конкурсу щодо їх зобов’язань з виконання умов конкурсу;

¢   затверджує список учасників конкурсу;

¢   визначає переможця конкурсу.

     8.4. Комісія має право:

¢   під час розгляду умов конкурсу вносити пропозиції Органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій щодо надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

¢   при потребі вносити пропозиції Органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

¢   за наявності відповідного рішення Органу приватизації, якщо конкурс не відбувся, затверджувати зміни умов конкурсу при повторному продажі об’єкта;

¢   запрошувати покупця або уповноважену ним особу на своє засідання для надання роз’яснень з питань, які виникли під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;

¢   заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи Комісії.

     8.5. Члени Комісії:

¢   не можуть перебувати у майнових та інших відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори з його учасниками;

¢   не мають права розголошувати інформацію про склад Комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

¢   зобов'язані брати участь у засіданнях Комісії, виконувати доручення голови Комісії.

     При ухиленні членом Комісії від виконання своїх обов'язків Орган приватизації звертається до районної ради щодо його заміни.

     8.6.Секретар Комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду , забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, здійснює ведення, оформлення та подання на затвердження Органу приватизації протоколів засідань Комісії. Повідомлення (за бажанням членів комісії ) можуть надсилатися їм поштою, факсом або ж електронною поштою, с м с - повідомленням.

     8.7. Голова Комісії ознайомлює її членів з функціями, правами і порядком роботи комісії та їх обов'язками відповідно до цього Положення.

     Члени Комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під час розгляду умов конкурсу. Усі рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»). У випадку однакової кількості голосів, голос голови Комісії ( а в разі його відсутності – заступника) є вирішальним.

     8.8.Засідання Комісії є правомочним, за умови присутності на ньому більшості від загального складу комісії.Засідання Комісії щодо розробки умов продажу, визначення переможця конкурсу є закритими.

8.9. Після закінчення засідання секретарем Комісії складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:

¢   умови конкурсу;

¢   пропозиції учасників конкурсу;

¢   відомості про учасників конкурсу;

¢   ціна продажу об’єкта;

¢   переможець конкурсу, тощо.

   Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і подаються   у триденний строк з дня проведення конкурсу Органу приватизації.

   8.10. Діяльність основного складу Комісії припиняється за рішенням районної ради.

Розділ ІХ. Порядок проведення конкурсу за принципом аукціону

     9.1. Умови конкурсу розробляються (визначаються) конкурсною комісією, яка подає їх на затвердження Органу приватизації.

     До основних умов конкурсу додатково можуть відноситися зобов’язання покупця щодо:

.

¢   збереження основних видів діяльності підприємства;

¢   технічного переозброєння, модернізації виробництва;

¢   виконання встановлених мобілізаційних завдань;

¢   погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

¢   забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

¢   додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

   9.2. Для участі в конкурсі покупець подає до Органу приватизації такі документи:

¢   заяву про приватизацію;

¢   бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта; відомості про учасника конкурсу; зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.

¢   конкурсну пропозицію ціни придбання об'єкта (у закритому непрозорому конверті).

     9.3.Засідання Комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, є закритими.

     Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, затверджується Комісією до дати проведення конкурсу та погоджується з Органом приватизації. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, такий об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним виконання всіх інших умов приватизації об’єкта.

     9.4. На дату проведення конкурсу Комісія проводить відкрите засідання, на якому присутні учасники конкурсу, які під час реєстрації отримують реєстраційні номери.

   9.5. Голова Комісії (а в разі його відсутності заступник) у присутності її членів та учасників конкурсу відкриває конверти з конкурсними ціновими пропозиціями учасників та оголошує їх зміст у порядку реєстраційних номерів.

     9.6.Після оголошення усіх конкурсних цінових пропозицій продаж проводиться головою Комісії (а в разі його відсутності заступником ) у вигляді торгів «з голосу».

       Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинаються торги, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна, яка не може бути меншою ніж передбачено умовами конкурсу. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об’єкта нижче визначеної умовами конкурсу початкової ціни об’єкта, до подальшого розгляду не приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу».

     9.7. Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати об’єкт, піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої розпочаті торги.

     Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, приймається головою як згода учасника з оголошеною ціною. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники конкурсу не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, голова   припиняє торги.

     9.8.Після того, як голова тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, він оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.

     9.9.Після оголошення головою остаточної ціни Комісія продовжує працювати у закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем конкурсу визнається покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати всі умови конкурсу.

     9.10.Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії. Результати конкурсу затверджує Орган приватизації наказом його керівника.

-          

Розділ Х. Припинення та визнання недійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі

     10.1. Аукціон, конкурс може бути припинено і об'єкт знімається з торгів або конкурсного відбору на вимогу будь-кого з його учасників або Органу приватизації у випадках, коли:

¢   не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої цим Положенням, та терміну її опублікування;

¢   об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

¢   покупець не визнається як такий згідно з законодавством про приватизацію;

¢   істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, конкурсу, передбачені чинним законодавством.

     10.2.Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених за результатами аукціону, конкурсу. Заява про визнання угод недійсними подається будь-ким з учасників аукціону чи конкурсу або Органом приватизації у місячний строк з дати їх проведення.

Розділ ХІ. Вступ у права власності і порядок розрахунків за придбане майно

     11.1.Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації.

     У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку набуття цього права, тільки після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

     11.2.До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник підприємства, на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації.

Розділ ХІІ. Укладення договору купівлі-продажу, підписання акта передачі

12.1.За результатом проведених аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсів, викупу між Органом приватизації та покупцем не пізніше як у п'ятиденний термін (робочих днів) з дня затвердження результатів аукціону, конкурсу укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, також державній реєстрації.

     12.2. Договір купівлі-продажу включає:

¢   назву підприємства, його адресу;

¢   відомості про продавця та покупця, номери їх розрахункових рахунків;

¢   остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу та умови внесення платежів;

¢   взаємні зобов'язання продавця і покупця;

¢   назви і адреси банківських установ .

     12.3.До договору купівлі-продажу обов’язково включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки, покупець зобов’язаний за місцем розташування об’єкта приватизації у місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об’єкта оформити договір оренди на користування землею. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігаються протягом строку дії таких зобов’язань.

     Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу не повинен перевищувати п’яти років. Орган приватизації здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

       12.4.Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою районної ради. У

разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.

       Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених початковим договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, та в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції відповідно до законодавства.

     Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у його договорі купівлі-продажу, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством - державній реєстрації.

     Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

     12.5.Договір купівлі-продажу є підставою для сплати покупцем коштів за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

       Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь Органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

       У триденний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації керівник Органу приватизації і покупець підписують акт приймання-передачі приватизованого об'єкта (додаток 1 до цього Положення).

       12.6.Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта передачі приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється наказом Органу приватизації. Інформація про ціну продажу та переможця аукціону або конкурсу публікується в друкованому місцевому засобі масової інформації або на офіційному сайті районної ради .

12.7.На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

       У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у комунальну власність, включаючи земельну ділянку. Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після його повернення .

Керуючий справами районної ради                           Л.Світла

 

 

 

Додаток 1

до Полодження про порядок

приватизації (відчуження) об’єктів

спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецьткого району

АКТ
приймання-передачі приватизованого об’єкта

Складено "___"________ 20__ року __________________
(місце складення акта)

Ми, що нижче підписалися,_______________________________________ (далі - Продавець),

(найменування державного органу приватизації)

в особі_____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з однієї сторони, і ____________________________________________________(далі - Покупець)

(фізична або юридична особа)

в особі ____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, повноваження особи)

з іншої сторони, склали цей акт про таке:

Продавець передає, а Покупець приймає проданий «________»__________20______року шляхом ___________________     _______________________________________________________.

(спосіб приватизації)                       (найменування та місцезнаходження об’єкта малої приватизації)

Ціна продажу _______тис. грн. згідно з висновком суб’єкта оціночної діяльності.

Ціна продажу _______ тис. грн. згідно з протоколом аукціону, у тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, конкурсу.

Передача майна здійснюється згідно з договором купівлі-продажу від

«___»________20__ року,посвідченим нотаріально «____»   ______20___ року

нотаріусом _______________________________та зареєстрованим у реєстрі за №_____.

                                                   (прізвище, ініціали)

Перелік об’єктів нерухомості

№ з/п Найменування та місцезнаходження об’єкта Інвентарний номер Літера № за планом земельної ділянки

Загальна площа,

м2

1 2 3 4 5

Передав Продавець: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ (підпис)

М.П.

Прийняв Покупець: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ (підпис)

М.П.

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

IV СЕСІЇ   VII СКЛИКАННЯ

________________________________________________________________________

25 лютого 2016 року №51.4-7/16

                                                                                                                       

Про внесення змін до Переліку об’єктів

спільної власності територіальних громад

сіл, селища Кельменецького району

     Керуючись ст. 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішень XX сесії районної ради VI скликання від 09.07.2014 рок № 406.20-6/14 та XXIV сесії VІ скликання від 25.06.2015 року № 510.24-6/15 «Про реорганізацію комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл,селища району», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, забезпечення законності та правопорядку та управління об'єктами комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

         Внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердивши його в новій редакції, що додається.

                         Голова районної ради                       В.Ілаш

                                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІV сесії районної ради

VIІ скликання

від 25 лютого 2016 року №51.4-7/16

           

П Е Р Е Л І К

об’єктів спільної власності територіальних громад

сіл, селища Кельменецького району

1.Майно, що знаходиться у безпосередньому віданні районної ради:

           1.1. Перебуває на балансі:

1.1.1 Адмінбудинки, господарські споруди та майно районної ради

       (смт Кельменці, вул. Бесарабська, 49, пл. Центральна, 2).

1.1.2 Адмінбудинок, господарські споруди та майно

         (смт Кельменці, пл. Центральна, 4).

1.1.3 Адмінбудинок, гараж , господарська будівля військового комісаріату

       (смт Кельменці, вул. Чорновола,1)

1.1.4 Частина будівлі Будинку побуту

       (смт Кельменці, вул. Бесарабська,14).

1.1.5 Частина будівлі колишнього Будинку побуту

         (с. Нелипівці, вул. Головна,15).

1.1.6 Будівля гаража  (смт Кельменці, вул. Партизанська ,4-б).

1.1.7. Нежитлові будівлі , споруди (двоповерховий будинок, гаражі, вбиральня, підвал, криниця, ворота, огорожа (урочище «Атаки-81» за межами с.Дністрівка)

1.1.8. Нежитлова будівля, споруди (одноповерховий будинок, гараж, вбиральня по вул.Довженка,15, смт. Кельменці)

1.1.9. Основне приміщення Центральної районної аптеки № 27 (смт. Кельменці, вул.Бесарабська,57) та будівлі з господарськими спорудами:

- аптеки № 52 (с. Зелена, вул.Головна,6);

- аптеки № 66 (с. Новоселиця, вул. Вишнева,44);

- аптеки №75 (с. Лівинці, вул.Садова,2);

- аптечного пункту №3 (с. Ленківці, вул. Макарівська, 10-а).

   1. 2. Перебуває у власності та не на балансі районної ради :

1.2.1.Будівля , стадіон в т.ч.: огорожа, майданчик

     (смт Кельменці, вул. Головачука,11-а, передане в користування та на баланс територіальній громаді селища Кельменці, в особі Кельменецької селищної ради).

1.2.2. Майно територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (смт. Кельменці, вул. Партизанська,4, орендоване приміщення; комплекс нежитлових будівель та споруд для охорони здоров’я та соціального забезпечення населення: с. Ленківці, вул.Макарівська,10 (в оперативному управлінні та на балансі); адмінбудинок, господарські будівлі за адресою: смт Кельменці, вул.Незалежності,1).

2.Комунальні підприємства, установи , організації, заклади , що перебувають в безпосередньому віданні районної ради:

2.1   Комунальне підприємство   Редакція Кельменецького районного радіомовлення  ( смт. Кельменці, вул. Бесарабська, 49, приміщення та майно в позичці);

2.2. Комунальна установа Кельменецький районний трудовий архів”(смт. Кельменці,   вул.Бесарабська, 49 приміщення в позичці, майно в користуванні)

2.3. Комунальна установа «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню»

       (смт.Кельменці, пл.Центральна, 2, гаражі по: вул. Бесарабська,49, вул. Партизанська, 4в, пл. Центральна, 2, пл. Центральна, 4)

3. Комунальні підприємства, організації, установи та заклади, за якими закріплено майно, що знаходиться у спільній власності територіальних

громад сіл, селища району

3.1 Сфера обслуговування:

3.1.1. Комунальне підприємство ”Кельменецьке районне бюро технічної інвентаризації”   (смт. Кельменці, пл.Центральна, 2, орендоване приміщення);

3.1.2. Комунальне підприємство “Райкомунсервіс” (смт. Кельменці, вул. Партизанська, 10)

   3.2 Промисловість:

3.2.1. Комунальне підприємство ”Кельменецька районна друкарня”

(смт. Кельменці, вул. Сагайдачного,4);

3.3 Освіта (перебуває в управлінні райдержадміністрації):

3.3.1.   Кельменецький районний дитячо - юнацький центр

(смт Кельменці, вул. Незалежності,10);

3.3.2.   Кельменецька дитячо-юнацька спортивна школа

(смт Кельменці, вул.І.Головачука,11-б);

3.3.3.   Іванівецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(с. Іванівці, вул. О.Кобилянської,10).

3.4     Охорона здоров’я (перебуває в управлінні райдержадміністрації):

3.4.1 Комунальна установа „Кельменецька центральна районна лікарня” (поліклініка: вул.Сагайдачного,75; пологовий будинок, гінекологія: вул.Сагайдачного,69; інфекційне відділення: вул.Сагайдачного,71; приймальний покій, хірургія, травматологія: вул.Сагайдачного,79; гаражі (7шт) з прибудовами: вул.Сагайдачного,73а; гаражі (3шт): вул.Сагайдачного,73-б; пральня з прибудовами: вул..Сагайдачного,73-в; колишня котельня: вул.Сагайдачного,73-г; трупарня: вул.Сагайдачного,73-д; вбиральня: вул.Сагайдачного,73-ж; капличка: вул.Сагайдачного,73-з; колишня кухня- господарський корпус (слюсарка, підсобні приміщення): вул.Сагайдачного,73к; котельня: вул.Сагайдачного,75а; пожежні водойми: вул.Сагайдачного,75б; нежитлова будівля (склад): вул.Сагайдачного,75в; дизельна: вул.Сагайдачного,75г; трансформаторна підстанція: вул.Сагайдачного,75д; капличка: вул.Сагайдачного,75ж; терапія, дитяче відділення: вул.Сагайдачного,77; харчоблок з підвальним приміщенням: вул.Сагайдачного,73, комплекс нежитлових будівель та споруд: вул. Бесарабська, 61.

3.4.2. Комунальний заклад “Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (смт.Кельменці, вул. Сагайдачного,77)   та його структурні підрозділи:

     - Лівинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Лівинці, вул.Садова, 2-а);

     - Нелиповецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с. Нелипівці, вул. Заводська,13);

       - Зеленецька     амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Зелена, вул.Заїнчківського, 8);

       - Іванівецька     амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Іванівці, вул.О.Кобилянської, 20);

       - Бабинська       амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с. Бабин вул. Шевченка,16 приміщення в позичці);

       - Подвір’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

(с.Подвір’ївка вул.Центральна,4, приміщення в позичці);

       - Ленковецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Ленківці, вул.Макарівська,10);

         - Новоселицька амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Новоселиця, вул.Головна, 66).

         -   Комарівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (с.Комарів, вул. Головна,15, приміщення в позичці).

3.4.3. Комунальне підприємство „Кельменецька профдезінфекція”

           (смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 54, орендоване приміщення).

3.4.4. Комунальне підприємство Центральна районна аптека №27

(смт. Кельменці: по вул.Бесарабська,57, приміщення в позичці) та її структурні підрозділи.

3.5     Культура (перебуває в управлінні райдержадміністрації):                  

3.5.1. Районний будинок народної творчості та дозвілля

           (смт Кельменці, площа Центральна,12-Б);                

3.5.2. Кельменецька централізована бібліотечна система

           (смт. Кельменці, вул.Заставська,1);

3.5.3. «Кельменецька музична школа ім. М.Ткача» (смт. Кельменці, пл. Центральна,3);

3.5.4. Кельменецька художня школа     (смт. Кельменці, пл. Центральна,3);

3.5.5. Комунальний заклад «Кінотеатр Дон»

           (кінотеатр «Дон», смт. Кельменці, пл. Дружба народів, 1).

3.6     Інші:

3.7.1. Редакція комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета „Рідне слово” (смт. Кельменці,   вул. О.Довженка,7,   приміщення орендоване).

             Керуючий справами районної ради                          Л.Світла

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІV сесії районної ради VIIскликання

25 лютого 2016 року №45.4-7/16

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення

незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад

сіл, селища Кельменецького району

І. Загальні положення

1.1. Це Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (надалі – Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших законодавчих та нормативно-правових актів. Положення визначає порядок конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.                                              

1.2. У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи, що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт з оцінки майна;

підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент -   суб'єкт   оціночної діяльності, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Конкурсний   відбір   суб'єктів   оціночної   діяльності здійснюється постійно діючим органом – конкурсною комісією, утвореною рішенням районної ради в складі голови, секретаря та 3-ох членів комісії.

1.4. Голова комісії очолює її та у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- представляє комісію   у   відносинах   з   установами   та організаціями;

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові до виконання для членів комісії;

-організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії
1.5. Секретар комісії:

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії, забезпечує виконання доручень голови.

1.6. До повноважень комісії належать:

- підготовка інформаційного   повідомлення   про   оголошення конкурсу;

- підготовка для розгляду пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності вимогам цього Положення;

- підготовка довідки про кожного претендента.

1.7. У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, зазначаються:

- наявність у   претендента   сертифіката   суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- перелік оцінювачів,   які   перебувають   у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності (за наявності);

-перелік оцінювачів,   які   додатково залучаються суб'єктом оціночної   діяльності   за   цивільно-правовими   договорами   до проведення незалежної оцінки майна (за потреби);

-наявність у претендента або оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним за цивільно-правовими договорами, практичного досвіду з оцінки подібного майна;

-кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом   на   виконання договорів про   проведення   оцінки   майна, укладених з регіональним відділенням Фонду державного майна України та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

- наявність зауважень з боку регіонального відділення Фонду державного майна Українидо звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за підсумками їх рецензування.

До довідки   про   претендентів за наявності можуть додаватися висновки
Наглядової ради з питань оціночної діяльності,   контролюючих органів,   інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна.

1.8. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти оціночної   діяльності, які діють на підставі відповідних сертифікатів, виданих згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

1.9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів, що має підтверджуватися   чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

II. Підготовка до проведення конкурсу


     2.1. З метою визначення умов конкурсу та опублікування оголошення про проведення конкурсу балансоутримувачі майна (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа) або підрозділ виконавчого апарату районної ради, до повноважень якого відносяться питання управління комунальною власністю (у випадку, коли Замовником виступає районна рада), подають до конкурсної комісії клопотання з обґрунтуванням необхідності проведення незалежної оцінки комунального майна, інформацію про об'єкт оцінки та зазначають особу платника робіт.

     2.2. Конкурсна комісія визначає умови конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, приймає рішення про оголошення конкурсу та готує відповідний протокол.

     2.3. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності повинна містити:

 • відомості про об'єкт оцінки: найменування та місцезнаходження, мета проведення незалежної оцінки, дата оцінки, балансова залишкова вартість на відповідну дату;
 • перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
 • строк виконання робіт по оцінці майна (за необхідності);
 • дату і місце проведення конкурсу;
 • вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);
 • кінцевий термін подання документів;
 • відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.


     2.4. Інформація про проведення конкурсу   публікується   в друкованому засобі масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» або оприлюднюється на офіційному сайті районної ради
за 14-30 днів до оголошеної дати його проведення. Інформація може бути опублікована додатково в інших засобах масової інформації.

     2.5. Претенденти подають до конкурсної комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що в ньому містяться, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс» із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу. У конверті, крім підтвердних документів має міститися запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

     До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

 • заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до цього Положення);
 • копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
 • копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, що надає право проведення незалежної оцінки майна;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
 • згода на обробку персональних даних.

     Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

- пропозицію щодо ціни виконання робіт та калькуляцію витрат;

- пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.6. Конкурсна документація подається за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

2.7. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії.


                 III. Порядок проведення конкурсу


     3.1. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку конкурсна комісія приймає рішення про повторне оголошення конкурсу.

     3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, конкурсна комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки за умови, якщо учасник конкурсу відповідає вимогам цього Положення та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує звичайної реальної ціни.

     3.3. На засіданні конкурсна комісія розглядає та аналізує підтвердні документації претендентів. У разі, якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі та повідомляє його про це.                

У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасників конкурсу, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

3.4. Засідання комісії по проведенню конкурсу є закритим і проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Головою комісії (у разі його відсутності – секретарем) розпечатуються конверти учасників конкурсу. Комісія аналізує підтвердні документи та   оголошує конкурсні пропозиції.

       3.5.Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів
оціночної діяльності враховуються:

-   досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

-   досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

-   запропонована учасником   конкурсу ціна виконання робіт порівняно із звичайною ціною;

-   кількістьконкурсів, у якихучасникконкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерійкожноюкомісієюокремо);

-   кількістьневиконанихдоговорів на проведенняоцінкимайна, та причини такого невиконання;

-   кількістьзвітів про оцінку майна (експертнугрошовуоцінкуземельнихділянок), які на час проведення конкурсу підготовлені(готуються)   учасником   конкурсу   на   виконаннядоговорів на проведенняоцінки майна;

-   наявністьзауважень з боку регіональноговідділення Фонду державного майна України до звітів про оцінку майна, виконанихучасником конкурсу, за результатами   їхрецензування,   а   такожпрофесійність   та ефективністьдіяльностіучасника конкурсу відповідно до данихДержавного реєструсуб'єктівоціночноїдіяльності (визначається за
результатами рецензуваннязвітів.

     3.6. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії голосують за кожного учасника конкурсу „за" чи „проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, і який отримав найбільшу кількість голосів „за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

       За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або ж призначити повторний конкурс.

       Секретар комісії на засіданні окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки.

3.7.Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою і присутніми на засіданні членами комісії та затверджується розпорядженням голови районної ради, а в разі його відсутності - заступника.

3.8. У разі не укладення переможцем конкурсу договору на проведення оцінки майна або його відмови від виконання робіт за ним, конкурсна комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування також   може   визначати іншого учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір.

3.9. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує його учасників про своє рішення та надає копію протоколу балансоутримувачу майна (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа) або підрозділу виконавчого апарату районної ради, до повноважень якого відносяться питання комунальної власності (у випадку, коли Замовником виступає районна рада).  

3.10. Рішення Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору на проведення робіт по незалежній оцінці майна.

На підставі протоколу конкурсної комісії балансоутримувач комунального майна                   (у випадку, коли Замовником виступає підприємство, організація, установа)) або голова районної ради (у випадку, коли Замовником виступає Кельменецька районна рада) на протязі трьох днів укладає з переможцем конкурсу договір про виконання робіт з незалежної оцінки відповідного майна (додаток 2 до цього Положення).

3.11.Інформація про результати конкурсу публікується в друкованому засобі масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» або на офіційному сайт районної ради.

Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають.

3.12. У разі потреби в повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, комісія розглядає це питання на своєму засіданні. За результатами розгляду комісія
приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який уже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих
суб'єктом   оціночної   діяльності,  у   разі згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення в цьому випадку комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібнихоб'єктів оцінки, визначеною шляхом узагальненняінформації стосовно рівня
цін на послуги за результатами конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності, проведених регіональними відділеннями Фонду державного майна України.
Звичайна   ціна   послуг регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу інфляції, що визначається кожні півроку.

3.13. У разі виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісіярозглядаєцепитання на своємузасіданні. Комісієюможе
бути прийняторішеннящодоукладеннядодаткового договору з суб'єктомоціночноїдіяльності. При прийняттірішення в цьомувипадкукомісіякеруєтьсязвичайноюціноюпослугщодооцінкиподібнихоб'єктів.

         У разі незгоди суб'єкта оціночної діяльності продовжувати виконувати роботи   з   незалежної оцінки   майна або неприйняття комісією рішення щодо укладення додаткового договору договір з ним розривається за згодою сторін або шляхом односторонньої відмови від договору, якщо це встановлено умовами договору. У цьому разі оголошується повторний конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності.               Керуючий справами районної ради                             Л.Світла

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IX сесії районної ради

VII скликання 23.12.2016р. № 126.9-7/16

ПЕРЕЛIК

нерухомого майна спiльної власностi територiальних громад сiл, селища району, що може бути передано в оренду протягом 2017 року

Балансоутримувач Назва об’єкта оренди, вiдомостi про нього Мiсцезнаходженння об’єкта оренди Загальна площа об’єкта оренди (кв.м.)

Комунальна установа «Кельменецька центральна районна лiкарня»

Частина приміщення терапевтичного корпусу

смт. Кельменцi,

вул. Сагайдачного, 77, (І поверх)

24,86
Частини приміщення поліклінічного відділення

смт. Кельменцi,

вул. Сагайдачного, 75, (І поверх)

36,81

Комунальний заклад «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Частина приміщення амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини с. Нелипiвцi, вул. Заводська ,13. 711,00
Вбудованi примiщення нежитлової будiвлi амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини с. Лiвинцi, вул. Садова, 2-а 130,00

Комунальне підприємство

«Кельменецька районна друкарня»

Окремі приміщення адмінбудiвлi

смт. Кельменцi,

вул. Сагайдачного, 4, (Iповерх)

100,00

смт. Кельменцi,

вул. Сагайдачного, 4, (IIповерх)

146,70

Вiддiл культури Кельменецької районної державної адміністрації

Частина підвального приміщення в будівлі РБНТД смт. Кельменцi, пл. Центральна,12б 70,90
Частина кінотеатру «Дон» смт. Кельменцi, пл. Дружби народів,1 120,73

Комунальне підприємство

«Райкомунсервіс»

Приміщення в адмінбудiвлi

смт. Кельменцi,

вул. Партизанська,10

103,71

смт. Кельменцi,

вул. Партизанська,13

14,20

Приміщення інкубаторного цеху

смт. Кельменцi,

вул. Партизанська,10

523,00

Комунальна установа «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню»

Гаражнi примiщення

смт. Кельменцi,

вул. Партизанська,4-в

114,50

смт. Кельменцi,

вул. Бесарабська,49

88,20

Частина нежитлового приміщення

смт. Кельменцi,

вул. Жукова, 9

37,80

Кельменецька районна рада

Частина адмінбудiвлi

смт. Кельменцi,

пл. Центральна,2, (ІІІ поверх)

155,25

Окремі вбудовані приміщення Будинку побуту

смт. Кельменцi,

вул. Бесарабська,14, (ІІ поверх)

229,70

Керуючий справами районної ради                                   Л.Світла

Додаток 1

до рішення IX сесії районної ради VII скликання

№ 128.9-7/16

Перелік

об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району і підлягають продажу у 2017 році за конкурсом

Назва об'єкта Адреса Балансоутримувач

Група, до

якої належить об'єкт

Засоби платежу Особливі умови
Частина будівлі колишнього Будинку побуту

с. Нелипівці,

вул. Головна, 15

Районна рада Гр.А Грошові кошти

Без

збереження профілю

Комплекс нежитлових будівель та споруд

смт. Кельменці,

вул. Бесарабська,61

КУ «Кельменецька центральна районна лікарня»

Гр.А Грошові кошти

Без

збереження профілю

Нежитлова 2-х поверхова будівля

смт. Кельменці,

вул. Партизанська,3

КП «Райкомунсервіс» Гр.А Грошові кошти

Без

збереження профілю

               Керуючий справами районної ради                         Л.Світла

Додаток 2

до рішення IX сесії районної ради VII скликання

№ 128.9-7/16

Перелік

об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району і підлягають продажу у 2017 році шляхом аукціону

                                                                  

Назва об'єкта Адреса Балансоутримувач

Група, до

якої належить об'єкт

Засоби платежу Особливі умови
Нежитлова будівля, споруди (одноповерховий будинок, гараж, вбиральня) смт.Кельменці, вул. Довженка,15 Районна рада Гр.А Грошові кошти

Без

збереження профілю

Керуючий справами районної ради                         Л.Світла

 

 

  Затверджено рішенням ХІІ сесії

                                                                                                       районної ради   VІ скликання

                                 від 19.03. 2013 №286.12-6/13

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок приватизації (відчуження) обєктів

спільноївласностітериторіальних громад сіл, селища Кельменецького району

Розділ І. Загальні положення

   1.1. Положення про порядок організації та проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (далi - Положення) розроблено з урахуванням положень, Законів України: „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) ”, „Про Державну програму приватизації на 2012-2014 роки»”, „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 із змінами та доповненнями.

   1.2. Положення визначає способи приватизації, порядок підготовки та проведення продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району приватизації шляхом викупу, на аукціоні, в тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни, а також продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, порядок розрахунків за придбаний об’єкт, встановлює загальні правила їх підготовки, організації і проведення.

   1.3. Терміни, що вживаються нижче в цьому Положенні мають таке значення:

приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району (надалі – приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на користь фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які можуть бути покупцями відповідно до цього Положення, з метою залучення додаткових коштів до районного бюджету;      

орган приватизації - Орган приватизації житлового фонду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, утворений радою;

об’єкт приватизації - об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, який за рішенням районної ради підлягає приватизації;

незалежна оцінка – визначення певного виду вартості майна суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання за договором із замовником;

початкова ціна майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими згідно чинного законодавства способами, що передбачають конкуренцію покупців;

конкурс - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов - найвищу ціну;

аукціон - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) – фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»;

ліцитатор – ведучий аукціону, який володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення. Ліцитатор може бути представником органу приватизації або надавати послуги на підставі договору з органом приватизації;

                                           -2 -                                    

організатор конкурсу (аукціону) - орган приватизації або уповноважена ним юридична особа, яка діє згідно з угодою, укладеною між нею та органом приватизації.

1.4. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.5. Об’єкти приватизації

1.5.1 З метою раціонального і ефективного застосування способів приватизації, об’єкти приватизації поділяються за такими групами:

- група А: окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

- група Д: об’єкти незавершеного будівництва, будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;

- група Ж: об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації .

   До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, радіомовлення; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії;інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна.

1.5.2. Об'єкти приватизації, що належать до груп А, Д,Ж є об’єктами малої приватизації.

1.5.3. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення для району та обмеження згідно чинного законодавства.

1.6. Способи приватизації

1.6.1. Приватизація об'єктів приватизації відповідно п.1.5.1, 1.5.2. здійснюється за відповідними рішеннями сесії районної ради, яка затверджує переліки об’єктів, що підлягають:

- викупу;

- продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

- продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс).

1.6.2. У 15-ти денний строк з дня затвердження переліку об’єктів приватизації згідно п.1.6.1. Орган приватизації публікує його в районних засобах масової інформації або на офіційній інтернет- сторінці районної ради.

1.7. Джерела коштів для приватизації

1.7.1. Об'єкти приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи позичених грошових коштів.

У разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до Органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

1.7.2. Оплата придбаних об'єктів приватизації здійснюється у гривнях.

                                                   

   1.7.3. Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

Розділ ІІ. Порядок подання та розгляд заяв про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації та заяв про приватизацію

   2.1. Цей розділ визначає процедуру подання, реєстрації та розгляду заяв про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв про приватизацію об'єктів комунальної власності (далі - заяви). Заяви подаються у формі встановленій Органом приватизації та повинні містити:

- назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

- запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

   2.2. Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:

- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;

- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

Покупці - юридичні особи подають:

- повну назву заявника та його юридичну адресу;

- прізвище, ім'я, по батькові керівника;

- номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

   2.3. До заяви додаються (для всіх заявників):

- документ про внесення плати за подання заяви;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно чинного законодавства (копію рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування);

- довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

2.4. В разі, якщо заявником є орендар, який подає заяву на включення орендованого ним майна (приміщення, будівлі, споруди), до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу з урахуванням вартості здійснених невід’ємних поліпшень, він повинен протягом 15 календарних днів також додати наступні документи:

-   договір оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району;

- документ, що підтверджує письмову згоду орендодавця на здійснення за рахунок власних коштів орендаря полiпшень орендованого майна;

- проектно-кошторисну документацію на проведення полiпшень, погоджену орендодавцем;

- акти приймання-передачi виконаних робіт, пов'язаних з поліпшенням орендованого майна, пiдписанi замовником i підрядником;

-   копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди.

                                                                                    

Неподання орендарем в зазначений термін вiдповiдних документів є підставою для внесення об’єкту приватизації до перелiкiв об'єктів, що підлягають приватизації на конкурентних засадах.

     2.5. Якщо заявник подав заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу і Орган приватизації включив цей об'єкт до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, то заява про приватизацію цим покупцем не подається.

   2.6. Право підпису заяв мають:

від юридичної особи - керівник, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку);

від фізичної особи - особисто заявник або його представник (за наявності довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку).

   2.7. Датою подання заяв є дата їх прийняття Органом приватизації.

   2.8. Заяви подаються у трьох примірниках:

- один примірник заяв зберігається разом з книгою реєстрації заяв;

- другий примірник після реєстрації заяв надається заявнику;

- третій примірник заяви про приватизацію і подані разом з нею документи зберігаються органом приватизації в матеріалах справи з приватизації відповідного об'єкта.

     2.9. Після прийняття Органом приватизації заяв вони реєструються та передаються для їх розгляду до відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради з питань комунальної власності, який є відповідальним виконавцем.

     2.10. Заява про приватизацію розглядається протягом 10-ти робочих днів з моменту її прийняття.

   2.11. Орган приватизації розглядає подану заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації та надані до неї документи, і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації готує відповідний проект рішення для розгляду районною радою за рекомендаціями відповідної галузевої постійної комісії. Результати розгляду не пізніш як через 10 календарних днів з дня прийняття рішення радою доводяться до заявника .

   2.12. Порядок реєстрації заяв:

   2.12.1. Відомості про заявників вносяться до книги реєстрації заяв Органу приватизації, окремо щодо кожного об’єкта і повинні містити такі дані: порядковий номер; назву та місцезнаходження об'єкта приватизації; вхідний номер, дату прийняття заяви приймальнею; спосіб приватизації; групу, до якої відноситься об'єкт приватизації; відомості про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву

юридичної особи); номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески; причини відмови у розгляді (у випадку відмови), прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи Органу приватизації.

     При реєстрації заяв про приватизацію об'єктів шляхом продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом записи про зареєстровані заяви щодо кожного окремого об'єкта повинні розпочинатись з нової сторінки.

     2.12.2. Орган приватизації не розглядає подану заяву у разі, якщо:

- вона містить виправлення або подана не за встановленою формою;

- відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені формами заяв;

                                                                                     

- є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію вказаного в заяві об’єкта.

         Про причини відмови в розгляді заяв Орган приватизації повідомляє заявника письмово.

   2.13. Відповідальність за достовірність поданих документів, відповідно до чинного законодавства покладається на заявника .

   2.14. Заяви заповнюються державною мовою друкованими літерами. Виправлення та закреслення не допускаються.

   2.15. Додаткові відомості та документи, не передбачені формами заяв, але необхідні для їх розгляду, можуть надаватися заявником на запит Органу приватизації, до якого вона подається, за згодою заявника.

   2.16. Плата за подання заяв установлюється у розмірі:

- половини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при подачі заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації;

- одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при подачі заяви про приватизацію (реєстраційний внесок).

   2.17. Заява про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єктів комунальної власності груп А, Д, Ж у тому числі разом із земельними ділянками , на яких ці об’єкти розташовані, подається до Органу приватизації

     2.18. Включення об’єкту комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу здійснюється за рішенням районної ради, за умови виконання орендарем умов договору оренди, у разі, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна та з інших причин, які мають істотній вплив на стан об’єкта.

   2.19. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" та Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 11.09.2000 № 1894 (у редакції наказу Фонду державного майна України 02.04.2012 № 438).

   2.20. Орган приватизації щорічно готує і виносить на розгляд районної ради перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, що підлягають приватизації з визначенням порядку (способу) їх приватизації (далі - перелік об’єктів приватизації), відповідно до заяв балансоутримувачів та орендарів, рекомендацій постійних комісій, депутатів районної ради.

У разі необхідності протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть вноситися зміни і доповнення, які затверджуються рішенням сесії районної ради.

   Перелік об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації при потребі затверджується районною радою за поданням Органу приватизації.

Розділ ІІІ. Підготовка об’єктів комунальної власності до приватизації

     3.1. З моменту прийняття Кельменецькою районною радою рішення про включення об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району

до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, Органом приватизації здійснюється його підготовка до приватизації, в т.ч.:

- встановлюється ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкова ціна об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта,

                                                                                             

проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

- готується та публікується інформація про об'єкти приватизації відповідно п.1.6.2;

- замовляється проведення робіт із землеустрою (за потреби).

Для забезпечення виконання зазначених функцій Орган приватизації може залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, що ним встановлюються.

     3.2. Строк підготовки об'єкта приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації і при необхідності може бути продовжений, за погодженням із галузевою постійною комісією районної ради.

     3.3. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу об'єкта приватизації на аукціоні або за конкурсом визначаються відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

   3.4. Для визначення вартості об'єктів приватизації укладаються договори на проведення незалежної оцінки з суб’єктом оціночної діяльності. За результатами виконання умов договору на проведення оцінки майна укладається акт приймання-передачі робіт із незалежної оцінки майна.

   3.5. Акти оцінки майна та висновки про його вартість надаються суб’єктом оціночної діяльності до Органу приватизації та за його поданням затверджуються рішенням районної ради.

Розділ IV. Продаж об’єкта приватизації шляхом викупу

   4.1. Викуп об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища району

здійснюється у випадках, передбачених п. 2.18 цього Положення.

   4.2. Викуп також застосовується щодо об’єктів приватизації, які не продано на аукціоні або за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено чинними законодавчими актами, або рішеннями сесії районної ради.

   4.3. У разі, якщо Орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна, він може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах.

   Розділ V. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні

   5.1. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

     5.2. Продаж об'єктів приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.

     5.3. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

- назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

- відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований

об'єкт, умови користування ними;

- початкову ціну, умови продажу та експлуатації об'єкта;

- суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової

   вартості продажу об'єкта;

                                                                                               

- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти

приватизації;

- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

- час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

- час та місце проведення аукціону, конкурсу;

- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

- іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

   Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в мiсцевих засобах масової інформації.

   5.4. Орган приватизації має право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, які не суперечать чинному законодавству.

   5.5. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений Органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації.

       Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок Органу приватизації. Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів.

   5.6. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти згідно п.5.5. у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який

придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

   5.7. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:

- документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх   повноваження;

- квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

- документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

- довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;                                                                

- нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

   5.8. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

- порядковий номер (відповідно до реєстрації);

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

- номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

   Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

   5.9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

                                                                                

   5.10. Інформація про ціну продажу та переможця конкурсу або аукціону публікується Органом приватизації в місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

   5.11. Порядок проведення аукціону

   5.11.1. Продаж об’єкта на аукціоні проводиться організатором аукціону.

   5.11.2. Якщо організатор аукціону уповноважена особа, то вона діє відповідно до угоди з Органом приватизації. Угода повинна передбачати:

- строки проведення аукціону;

- початкову ціну об'єкта приватизації і порядок її зниження;

- крок аукціону;

- розмір і порядок виплати винагороди;

- взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

- інші умови на розсуд сторін договору.

   5.11.3. Для участі в аукціоні, зареєстровані учасники, одержують квитки, які повинні містити такі відомості:

- номер, під яким покупець бере участь у торгах;

- назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого він бере участь;

- умови проведення аукціону.

   На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається Органом приватизації .

     Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.

   5.11.4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу.

   Щодо кожного об’єкта, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону.

     Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну шляхом підняття картки учасника та оголошення ціни.

При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

   5.11.5. У випадку проведення аукціону за методом зниження ціни відповідним рішенням Органу приватизації, якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з Органом приватизації, має право знизити ціну об'єкта, але не більш як на 10 відсотків початкової ціни. Під час проведення аукціону за цим методом переможцем вважається учасник, який першим підняв картку з номером. Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги припиняються або застосовується аукціон без оголошення ціни.

   5.11.6. У випадку проведення аукціону без оголошення ціни початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до

                                                                      

інформаційного повідомлення. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початок торгів – оголошення найбільшої ціни.

   5.11.7. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

   Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта.

   Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. За умови достатньої кількості учасників торги відновлюються.

     Протокол у триденний термін надсилається для затвердження Органу приватизації.

   5.11.8. У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта комунальної власності надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

Розділ УІ. Конкурсна комісія з продажу майна

     6.1.Основний склад конкурсної комісії затверджується рішенням районної ради в кількості не менше п’яти осіб, в складі: спеціалістів райдержадміністрації, районної ради.

6.2.Основні принципидіяльностікомісії:

-                     дотриманнявимогзаконодавства;

-                     колегіальність та обґрунтованістьприйнятихрішень;

-                     рівністьусіхучасників конкурсу;

-                     професіоналізм, неупередженість та незалежністьчленівкомісії

6.3. Конкурснакомісія у межах своїхповноважень:

-                     затверджуєумови конкурсу, розроблені органом приватизації та визначає строк (термін) йогопроведення;

-                     затверджує текст інформаційногоповідомлення про проведення конкурсу;

-                     розкриваєконверти та розглядаєпропозиціїучасників конкурсу щодоїхзобов’язань з виконання умов конкурсу;

-                     затверджує список учасників конкурсу;

-                     визначаєпереможця конкурсу.

6.4. Комісіямає право:

-                     під час розгляду умов конкурсу вноситипропозиції Органуприватизаціїщодозапитів до органівдержавноївлади, підприємств, установ, організаційстосовноподаннявідомостей, документів та іншихматеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

- при потребі вноситипропозиціїОргануприватизаціїщодоподаннязапитівспеціалістам, експертам;

-                     за наявностівідповідногорішенняОргануприватизації, якщо конкурс не відбувся, затверджувати зміни умов конкурсу при повторному продажу об’єкта;

     - запрошуватипокупцяабоуповноважену ним особу на засіданнякомісії для наданняроз’яснень з питань, яківиникли у комісіїпід час розглядуотриманихвідньогодокументів, пропозицій;

       -   заслуховуватипоясненняекспертів, консультантів та іншихспеціалістів, залучених до роботикомісії.

                                                                                           

6.5. Члени комісії не можутьперебувати у майновихтаінших відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори з йогоучасниками.

     Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.6. Члени комісіїзобов'язанібрати участь у засіданняхкомісії, виконуватидорученняголовикомісії.

При ухиленні членом комісіївідвиконаннясвоїхобов'язківОрганприватизаціїзвертається до районної ради , щодозаміни такого члена комісії.

   6.7. Секретар комісії організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження Органу приватизації протоколів засідань комісії. Повідомленняза бажанням членів комісії можутьнадсилатисяїм поштою, факсом, електронноюпоштою.

     Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та їх обов'язками відповідно до цього Положення.

6.8. Члени комісіїмають право ухвального голосу при розглядіпропозиційучасників конкурсу та під час розгляду умов конкурсу.

Засіданнякомісії є правомочним, за умови присутності на ньому більшості від загального складукомісії. Засіданнякомісіїщодозатвердження умов продажу та визначенняпереможця конкурсу є закритими. Усірішеннякомісіїприймаються простою більшістюголосів шляхом відкритогоголосування (тільки «за» або «проти»). Уразіоднаковоїкількостіголосів, голос головикомісії є вирішальним.

6.9. Післязакінченнязасіданнясекретарем конкурсноїкомісіїскладається протокол, у якомувідповідно до порядку денного зазначаютьсятаківідомості:

-умови конкурсу;

-пропозиціїучасників конкурсу;

-відомості про учасників конкурсу;

-ціна продажу об’єкта;

-переможець конкурсу, тощо.

6.10. Протоколизасіданькомісіїпідписуютьсяусімаприсутніми членами конкурсноїкомісії і подаються у триденний строк з дня проведення конкурсу Органу приватизації.

6.11. Діяльністьосновного складу комісіїприпиняєтьсяза рішенням районної ради.

   Розділ VIІ. Порядок проведення конкурсу за принципом аукціону

   7.1. Для участі в конкурсі покупець подає до Органу приватизації такі документи:

- заяву про приватизацію, вказавши обов’язково назву і місцезнаходження об’єкта;

- бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта;

- відомості про учасника конкурсу;

- зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

- додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта;

- запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта (у закритому конверті).

                                                                                 

   7.2. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється згідно п.6.1.

     До умов конкурсу додатково можуть відноситися зобов’язання покупця щодо:

- збереження основних видів діяльності підприємства;

- технічного переозброєння, модернізації виробництва;

- виконання встановлених мобілізаційних завдань;

- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

- забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.

- додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта;

- запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта (у закритому конверті).

7.3. Засіданнякомісіїщодорозглядупропозиційучасників конкурсу та визначення списку учасників конкурсу, допущених до поданняконкурснихпропозиційціни, є закритими.

Список учасників конкурсу, якіподаютьконкурсніпропозиціїціни, затверджуєтьсяконкурсною комісією до датипроведення конкурсу та погоджується з Органом приватизації.

     7.4. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкритезасідання, на якомуприсутніучасники конкурсу, які під час реєстрації отримують реєстраційні номери.

7.5. Голова комісії у присутностічленівкомісії та учасників конкурсу відкриваєконверти з конкурсними ціновимипропозиціями учасників конкурсу та оголошуєїхзміст у порядку послідовностіреєстраційнихномерів.

7.6. Післяоголошенняусіхконкурснихцінових пропозицій продаж проводиться головою комісії у виглядіторгів «з голосу».

7.7. Початковою ціноюоб’єкта, з якоїрозпочинаються торги, вважаєтьсянайвищазапропонованаучасниками конкурсу ціна, яка не може бути меншою ніж передбачено умовами конкурсу.Конкурсніпропозиціїціни, у якихзапропонованапокупцемцінаоб’єктанижчевизначеноїумовами конкурсупочатковоїціниоб’єкта, до подальшогорозгляду не приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу».

7.8. Під час торгівучасники конкурсу повідомляють про готовністьпридбатиоб’єкт, піднімаючикартку з номером абоодночаснопіднімаючикартку з номером і пропонуючи свою ціну.

Мовчанняучасника конкурсу, який першим піднявкартку з номером, приймається головою як згодаучасника з оголошеноюціною.

     7.9. Якщопротягомтрьоххвилинпісляоголошенняпочатковоїціни продажу учасники конкурсу не висловлюютьбажанняпридбатиоб’єкт за оголошеною початковою ціною, голова   можеприпинити торги.

7.10. Кожнанаступнаціна, запропонованаучасниками, повинна перевищуватипопередню не меншеніж на 10 відсотківвідпочатковоїціни продажу, з якоїрозпочаті торги.

     7.11.Після того, як голова тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, він оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.

       7.12. Післяоголошення головою остаточноїціникомісіяпродовжуєпрацювати у закритомурежимі та визначаєпереможця конкурсу. Переможцем конкурсу визнаєтьсяпокупець, який у процесіторгівзапропонувавнайвищуціну продажу об’єктата взяв зобов’язаннявиконати всі умови конкурсу.

                                                                            

7.13.Протокол підписуєтьсявсіма членами конкурсноїкомісії. Результати конкурсу затверджуєОрганприватизації наказом його керівника.

7.14. Уразі коли на конкурс з продажу об’єктанадійшлазаявавід одного покупця, такийоб’єктможе бути проданийбезпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижчепочатковоїціни продажу іззабезпеченням ним виконання всіх інших умов приватизаціїоб’єкта.

Розділ VIIІ. Припинення та визнання недійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі

       8.1. Аукціон, конкурс може бути припинено і об'єкт знімається з торгів або конкурсного відбору на вимогу будь-кого з його учасників або Органу приватизації у випадках, коли:

- не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої п.3 розділу V цього Положення, та терміну її опублікування;

- об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

- покупець не визнається як такий згідно з законодавством про приватизацію;

- істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, конкурсу, передбачені чинним законодавством.

       8.2. Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених за результатами аукціону, конкурсу. Заява про визнання угод недійсними подається будь-ким з учасників аукціону чи конкурсу або Органом приватизації у місячний строк з дати їх проведення.

Розділ ІХ. Вступ у права власності і порядок розрахунків за придбане майно

       9.1. Право власності

       9.1.1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації.

     У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку набуття цього права, тільки після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

     9.1.2. До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт приватизації відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку несе керівник підприємства, на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації.

     9.2. Договір купівлі-продажу

     9.2.1. Право власності на комунальне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та керівником Органу приватизації, а також актом приймання-передачі зазначеного майна.

     Договір купівлі-продажу комунального майна підлягає нотаріальному посвідченню .

     У разі придбання об'єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п'ятиденний термін з дня затвердження результатів аукціону, конкурсу.

       9.2.2. Договір включає:

- назву підприємства, його адресу;

- відомості про продавця та покупця;

- остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу;

- взаємні зобов'язання продавця і покупця;

                                                                                       

- номери їх розрахункових рахунків;

- назви і адреси банківських установ;

- умови внесення платежів.

     9.2.3. До договору обов’язково включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.

     Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігаються протягом строку дії таких зобов’язань.

     Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою районної ради. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта

зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.

     Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, та в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законодавством.

     Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у його договорі купівлі-продажу, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством - державній реєстрації.

     Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

     9.2.4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт приватизації.

     Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь Органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

   9.2.5. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта приватизації керівник Органу приватизації і новий власник підписують акт приймання-передачі приватизованого об'єкта.

   9.2.6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта приймання-передачі приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється наказом Органу приватизації.

   9.2.7. Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу не повинен перевищувати п’яти років.

     9.2.8. Орган приватизації здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.

   9.2.9. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

                                                                   

   9.2.10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у комунальну власність, включаючи земельну ділянку. Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після його повернення .

     9.2.11. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки, покупець зобов’язаний за місцем розташування об’єкта приватизації у місячний строк з моменту реєстрації приватизованого об’єкта оформити договір оренди на користування землею.

Керуючий справами районної ради                 Л.Світла

 

 

 

Затверджено

рішенням УІІІ сесії районної ради

УІ скликання від 20 березня 2012

№183.8-6/12

Положення
про порядок передачі майна спільної власності територіальних

громад сіл,селища Кельменецького районув оренду та користування

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

         1.1.Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл,селища Кельменецького районув оренду та користування (далі – Положення) розроблено у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про оренду державного та комунального майна”, інших актів чинного законодавства України   з метою забезпечення підвищення ефективності використання цілісних майнових комплексів підприємств з комунальною формою власності, об’єктів нерухомості нежитлового призначення, іншого індивідуально визначеного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища району (в подальшому за текстом - комунального майна) шляхом надання його в оренду, постійне або тимчасове користування, управління та відання фізичним та юридичним особам у відповідності до вимог чинного законодавства України.

       1.2.Положення визначає:

*  порядок та умови ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду та регулює організаційно-майнові відносини між суб’єктами оренди, укладення договору оренди, тощо;

*  процедуру передачі комунального майна в постійне або тимчасове користування , закріплення його на правах оперативного управління чи господарського відання.

                                                 ІІ. ОРЕНДА МАЙНА

                             2.1. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин

     2.1.1.Орендою є засноване на договірних умовах (договір оренди) строкове платне користування майном для здійснення підприємницької або іншої діяльності.

     2.1.2.Об'єктами права власності територіальних громад сіл, селища району , на які поширюється дія цього Положення ( надалі по тексту – комунальне майно) є:

-    все   нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища району, незалежно від підстав і часу набуття, місця знаходження,   мети   використання, володільця або користувача, підстав, часу чи порядку передачі , а саме:

*  цілісні майнові комплекси підприємств з комунальною формою власності, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

*  нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

*  майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) та передане в комунальну власність;

*  інше окреме індивідуально визначене комунальне майно;

-    частки   у статутних фондах юридичних осіб комунальної власності .

     2.1.3.Не може бути об’єктами оренди майно (будівлі, споруди, приміщення), передача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями районної ради.

     2.1.4.Суб’єктами оренди є   Власник майнаОрендодавець  та  Орендар:

       ВЛАСНИК МАЙНА - територіальні громади сіл, селища району , інтереси яких представляє районна рада (надалі за текстом - Представник Власника). Представник Власника здійснює управління майном, надає дозвіл на укладення договорів оренди комунального майна, встановлює орендні ставки у відсотках до вартості цілісних майнових комплексів, об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень), іншого окремого індивідуального визначеного майна, встановленого шляхом незалежної або стандартизованої його оцінки, здійснює інше управління майном в межах, визначених чинним законодавством України.

       ОРЕНДОДАВЦЕМ щодо комунального майна можуть бути: районна рада; підприємства, установи і організації (надалі за текстом - комунальне підприємство) з комунальною формою власності, що мають на своєму балансі об’єкти оренди.

      

         Повноваження Орендодавця   майна (будівель, споруд, приміщень), загальна площа яких не перевищує 200 кв. м. та нерухомого майна , термін оренди яких складає менше доби (погодинний термін) чи декілька діб на місяць (не більше 5) ,окремого індивідуально визначеного майна , здійснюють комунальні підприємства – балансоутримувачі цих об`єктів оренди .

       Повноваження Орендодавця  на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що перебуває на балансі комунальних підприємств, якщо загальна площа їх орендованих приміщень перевищує 200 кв. м, здійснюють ці комунальні підприємства, за умови отримання дозволу з боку органу управління майном - Представника Власника, на укладення договору оренди шляхом погодження з комісією по  передачі комунального майна в оренду та користування (надалі за текстом - Комісія), яка утворюється Представником Власника .

       Повноваження Орендодавця здійснює   районна рада за погодженням з Комісією щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та майна , що перебуває у неї на   балансі .

       ОРЕНДАРЯМИ згідно з цим Положенням та відповідно до чинного законодавства України можуть бути підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, незалежно від форм власності, та громадяни України, а також фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

         При наданні майна в оренду   переваги надаються належним до комунальної власності підприємствам, установам та організаціям, які утримуються за кошти районного бюджету або відраховують до нього частку свого прибутку, розмір якої встановлено рішенням районної ради.

         Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, з метою використання об’єкта оренди для проведення господарської (підприємницької) діяльності, до укладення такого договору повинна зареєструвати   в районі свою діяльність відповідно до законодавства України (зареєструвати юридичну адресу, отримати ліцензію чи торговий патент тощо).

         Особливості оренди майна громадянами та юридичними особами іноземних держав, а також особами без громадянства додатково визначаються чинним законодавством України.

       2.1.5.ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ це організаційні майнові відносини, що виникають між Власником в особі його Представника, Орендодавцем та Орендарем з моменту укладення (двостороннього підписання) договору оренди.

       2.1.6.КОМІСІЯ ПО ПЕРЕДАЧІ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В ОРЕНДУ ТА КОРИСТУВАННЯ  -  орган, який утворюється районною радою відповідно до цього Положення , для аналізу, вивчення попиту та зіставлення поданих пропозицій та кваліфікаційних характеристик заявників, з метою проведення процедури передачі комунального майна в оренду,безоплатне користування,оперативне управління та господарське відання.

       2.1.7.НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА МАЙНА - визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Звіт про оцінку об’єкта оренди разом із рецензією на нього за рішенням Комісії надається для затвердження органом, уповноваженим управляти майном, в особі голови районної ради.

       2.1.8.БЮДЖЕТНА УСТАНОВА – орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади (Державний бюджет), органами місцевого самоврядування (районний бюджет) та районною державною адміністрацією (місцевий бюджет), які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи районного бюджетів.

2.2.Порядок передачі комунального майна в оренду

       2.2.1.Пропозиція щодо оренди комунального майна повинна надходити від Орендодавців, зазначених в пункті 2.1.4 цього Положення.

       2.2.2.Дані про наявні вільні приміщення, які можуть бути здані в оренду, надаються Орендодавцями (балансоутримувачами) у підрозділ виконавчого апарату районної ради , до повноважень якого відносяться питання комунальної власності (надалі за текстом - відповідний підрозділ), який на підставі цих даних формує переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду. Зазначений перелік щорічно після затвердження районною радою оприлюднюється в засобах масової інформації  та на  її офіційній Інтернет - сторінці .

       2.2.3. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від :

*  суб'єктів, які відповідно до цього   Положення можуть отримувати майно в оренду;

*  балансоутримувачів майна;

*  постійних комісій ради;

*  депутатів районної ради;

*  сільських та селищної рад, їх голів;

*  районної державної адміністрації.

       Цей перелік суб'єктів ініціативи не є вичерпним.

       Фізичні та юридичні особи, які виявили бажання бути Орендарями та укласти договір оренди, направляють заяву голові районної ради чи Орендодавцю (балансоутримувачу) щодо бажання орендувати приміщення та подають у відповідний підрозділ план – проект використання об’єкту довільної форми , при наявності звіт про оцінку майна (далі - матеріали) .

     2.2.4.Відповідний підрозділ (п.2.2.2) протягом трьох робочих днів після отримання всіх необхідних матеріалів подає на Комісію (п.2.1.4), звіт про оцінку майна ( в разі проведення незалежної його оцінки) і проект договору оренди для погодження та інші матеріали згідно чинного законодавства для надання дозволу виступити Орендодавцем . Балансоутримувач майна або відповідний підрозділ районної ради (у випадку коли повноваження Орендодавця здійснює   районна рада) протягом п’яти днів після його отримання розміщує в друкованих засобах масової інформації оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди, повідомляє про це заявника.

   2.2.5. Оголошення про намір передати майно в оренду  повинно містити такі відомості:

*  інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження);

*  загальну площу ;

*  мета використання;

*   вартість майна згідно звіту про оцінку майна;

*  максимально можливий термін оренди;

*  термін прийняття заяв про оренду;

*  адресу та телефони  відповідальних осіб;

*  іншу інформацію.

     2.2.6.Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відповідний підрозділ районної ради (у випадку коли повноваження Орендодавця здійснює   районна рада) або балансоутримувач майна приймає заяви щодо оренди відповідного майна. До заяви додаються:

-    зобов'язання щодо виконання умов передачі комунального майна в оренду (ефективного використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; належного  його утримання  ;  додержання  екологічних норм експлуатації об'єкта, тощо), своєчасної орендної сплати, інших умов, передбачених  типовим договором ;

-    вiдомостi про заявника, у тому числi:

*  для заявників, якi є юридичними особами:

 документи,  що  посвідчують    повноваження    представника    юридичної  особи  (довіреність);

 посвідчені нотаріусом копії   установчих   документів ;

 копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних         осіб - підприємців.              

*  для заявників, якi є фiзичними особами:

 копiю  документа,  що  посвідчує  особу, або  належним     чином завірену  довіреність, видану представнику фізичної особи;

 посвідчену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб -  підприємців ( в разі використання ним об’єкта оренди для проведення господарської (підприємницької) діяльності). 

       2.2.7.Протягом трьох робочих днів після закінчення строку прийняття заяв, у разі якщо подано лише одну заяву, Орендодавець або Комісія (у випадку коли повноваження Орендодавця здійснює   районна рада) готує протокол за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди та приймає протокольне рішення щодо розгляду питання про укладення договору оренди  з єдиним заявником на умовах, запропонованих  для передачі майна в оренду без проведення конкурсу на право оренди. Протокол затверджується розпорядженням  голови районної ради.

       2.2.8.Якщо надійшло дві і більше заяви, протягом трьох робочих днів розпорядженням голови ради ( у випадку згідно абзацу 6 п.2.1.4) або наказом керівника комунального підприємства балансоутримувача приймається рішення про проведення  конкурсу на право укладення договору оренди, який проводиться відповідно до чинного Порядку проведення конкурсу на право оренди,майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл,селища району. 

       

       2.2.9.Об’єкти комунального майна можуть надаватися в оренду без проведення конкурсу для:

*  бюджетних установ;

*  комунальних підприємств, заснованих районною радою;

*  музеїв; підприємств і громадських організацій у сфері культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок та їх членів під творчі майстерні);

*  громадських організацій ветеранів і інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, чорнобильців;

*  інвалідів як суб’єктів підприємницької діяльності ;

*  центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрів ранньої соціальної   реабілітації   дітей - інвалідів,  а  також  підприємств    та організацій громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги;

*  трудових колективів цілісно-майнових комплексів;

*  державних видавництвам та підприємств книгорозповсюдження; вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

*  релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

*  організацій та суб’єктів підприємницької діяльності, які проводять навчання дітей та юнацтва в сферах освіти, культури, спорту за умови погодинного використання;

*  передачі в оренду окремого індивідуально визначеного рухомого майна.

       2.2.10.У разі, коли комунальне підприємство - балансоутримувач  не погоджується з пропозицією укласти договір оренди майна з бюджетною установою згідно п.2.1.8 чи іншим комунальним підприємством  Представник Власника за рішенням Комісії може без його згоди укласти такий договір оренди майна , про що видається розпорядження голови ради..

   2.2.11.У   разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), Орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів також до органу Антимонопольного комітету України   якщо:
*  підприємство, його   структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення   договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;
*  внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
*  сумарна вартість   активів   або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг),   що   належать   об'єкту   оренди   та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством.

2.3.Порядок укладення договору оренди

     2.3.1.Договір оренди майна укладається балансоутримувачем із заявником, або переможцем конкурсу в десятиденний термін з дати його погодження підрозділами виконавчого апарату до повноважень яких відносяться питання комунальної власності та юридичні.

     2.3.2.У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення встановлених термінів його укладання , переможцем конкурсу щодо даного об’єкта оголошується наступний його учасник. Новим переможцем конкурсу, на підставі рішення Комісії, визначається той його учасник, розмір останньої пропозиції орендної плати якого був найбільшим серед пропозицій інших учасників конкурсу без урахування пропозиції попереднього переможця.

     2.3.5.Відповідальність за дотримання строків укладання договору оренди та його умов несе Орендодавець.

       2.3.7.Суб’єкти оренди укладають договір оренди, керуючись чинним законодавством України, даним Положенням та на основі Форми типового договору оренди об’єкту нерухомості та іншого майна комунальної форми власності, що затверджена Представником Власника.

     2.3.8.В договорі оренди обов’язково вказуються: термін оренди, орендна плата, умови використання та покращення   об'єкту   оренди, умови    співпраці    з   територіальною   громадою   району,  що запропоновані переможцем, або випливають з умов передачі комунального майна в оренду, або умов  конкурсу.

     2.3.9.Договір оренди, який укладений на строк три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню , а на нерухоме майно ще і державній реєстрації. В цьому випадку договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення. В разі необхідності нотаріального посвідчення і державної реєстрації - з моменту державної реєстрації. Орендодавець несе повну відповідальність за реєстрацію договору оренди.

     2.3.10.Орендар, з яким укладений договір оренди на окремо збудоване, або вбудоване приміщення зобов’язаний укласти договори на оренду земельної ділянки (або її компенсації) та  на утримання будинків,  прибудинкової  території. 

     2.3.11.Договір оренди укладається в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору. Третій оригінальний примірник разом з невід’ємними додатками, якими є акт прийняття-передачі об’єкта оренди, розрахунки орендної плати за орендоване майно  надається Орендодавцем у відповідний підрозділ виконавчого апарату протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту отримання погодження або дозволу на укладення договору оренди. Вказаний підрозділ погоджує, веде реєстрацію та облік всіх договорів оренди та додаткових угод, змін до договорів оренди, контролює їх виконання та надходження орендної плати.

       2.3.12.Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами його тексту, якщо інше не передбачено цим Положенням та самим договором.

       2.3.13. До договору суборенди застосовується положення про договір оренди із збереженням всіх істотних умов згідно чинного законодавства.

2.4.Термін дії договору оренди

       2.4.1.Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо заявник чи учасник конкурсу не пропонує інший термін. При укладенні договору оренди його термін визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено рішенням Представника Власника.

       2.4.2.Після закінчення терміну договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб Орендодавця. У разі якщо Орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

       2.4.3.Для продовження терміну договору оренди за 45 днів до його закінчення Орендодавець подає на розгляд Комісії:

*  довідку про виконання умов договору оренди Орендарем за минулий період;

*  акт обстеження орендованого майна;

*  копія страхового полісу Орендаря за попередній період оренди ( крім випадків, коли Орендарем є бюджетна установа , яка із за відсутності фінансування не страхувала об’єкт оренди);

*  звіт про оцінку об’єкта оренди. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому, здійснюється оцінка об’єкта оренди за виключенням договорів укладених з бюджетними та комунальними установами, організаціями, закладами;

*  інші документи, в залежності від об’єкту оренди (при необхідності).

     2.4.4.Комісія розглядає подані Орендодавцем матеріали про закінчення термінів договорів оренди та стан виконання основних умов сторонами та погоджує продовження (пролонговування) договору оренди на такий же термін. На підставі цього погодження відповідним підрозділом виконавчого апарату готується проект розпорядження голови районної ради щодо продовження (пролонговування) договору оренди .

       2.4.5.Договір може продовжуватися (пролонговуватися) не більше ніж на термін його дії.

       2.4.7. Заявнику може бути відмовлено в оренді на новий термін у випадку:

*  якщо Орендар не виконував або порушував умови договору оренди;

*  прийняття районною радою рішення про відчуження або реконструкцію об’єкта;

*  якщо майно необхідне для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних організацій;

*  якщо запропоновані умови подальшої експлуатації об’єкта оренди не відповідають напрямкам розвитку відповідної інфраструктури на території його розташування;

*  в інших випадках передбачених чинним законодавством.

       2.4.8.Одностороння відмова від договору оренди не допускається. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та даним Положенням.

2.5.Орендна плата та порядок її нарахування.

       2.5.1.Орендна плата нараховується з розрахунку фактичної вартості об’єкта оренди, визначеної шляхом проведення незалежної або стандартизованої оцінки, враховуючи орендну ставку, індекс інфляції та відповідно до затвердженого районною радою Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району

       2.5.2.Нарахування орендної плати проводиться з моменту підписання акту приймання-передачі, тобто фактичного вступу Орендаря в користування майном на правах оренди. Розмір річної орендної плати може бути змінено на вимогу однієї сторони у випадку змін методики її розрахунку або інших випадках, передбачених законодавством України та договором оренди. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

       2.5.3.Орендодавець щомісячно нараховує орендну плату і повідомляє в будь – який спосіб Орендаря про суму сплати за об’єкт оренди. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

       2.5.4.Нарахування орендної  плати припиняється з моменту  фактичного повернення орендованого майна і підписання акту прийому-передачі об`єкта оренди.  Якщо з вини Орендаря на момент закінчення договору оренди не здано приміщення по акту прийому-передачі, тоді за подальше користування майном нарахування орендної плати проводиться до фактичного повернення приміщення Орендодавцю, що підтверджується відповідним документом (актом).

2.6. Порядок здійснення поліпшень об’єкта оренди

та компенсації їх вартості.

     2.6.1.Орендар, за умови наявності відповідного дозволу Представника Власника та за погодженням з Орендодавцем має право, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, благоустрій та поліпшення орендованого майна.

       2.6.2. В разі виникнення потреби в Орендаря перепланування або реконструкції орендованого комунального майна, дозвіл на здійснення таких невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за договорами, по яких Орендодавцями виступають комунальні підприємства, надається Представником Власника (п.2.1.4) за згодою Орендодавця. Якщо   Орендодавцем виступає районна рада, то така згода надається розпорядженням голови районної ради за погодженням з Комісією.

       2.6.3.Орендар після отримання дозволу на проведення ремонтно-будівельних робіт щодо об’єкта оренди розробляє проектно-кошторисну документацію і погоджує її з відповідним підрозділом та Орендодавцем.

       2.6.4.Для розгляду питання про надання згоди Орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна Орендар подає Орендодавцю заяву та такі документи:

*  інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна (у вигляді акта обстеження, який підписує представник Орендодавця , балансоутримувача та Орендар);

*  кошторис витрат на проведення передбачуваних поліпшень або проектно-кошторисна документація;

*  довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку станом на початок року.

       2.6.5.Орендар в установленому чинним законодавством України порядку, здійснює ремонтно-будівельні роботи, складає акт виконаних робіт, приймає їх до експлуатації, складає відомість фінансування витрат по проведенню ремонтно-будівельних робіт, передає документацію до відповідного підрозділу .

       2.6.6.Для підтвердження факту здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту оренди Орендар подає до відповідного підрозділу такі документи:

*  проектно-кошторисну документацію на проведення поліпшень, погоджену будь-якою спеціалізованою установою;

*  акти прийняття - передачі виконаних робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна, підписані замовником і підрядником. В разі капітального ремонту, реконструкції - акт державної комісії про прийняття в експлуатацію;

*  відомості за підписом відповідальних осіб Орендаря та завірені його печаткою, що підтверджують фактично сплачені Орендарем кошти за проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням орендованого майна;

*  копії платіжних документів, що підтверджують проведені Орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна (в тому числі за придбані матеріали), які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди;

*  у  разі  потреби   (відповідно   інструктивного   листа   ФДМУ  від  19.07.2001р.    № 10-20-8880) - аудиторський висновок про джерела фінансування виконаних робіт та придбаних матеріалів.

       2.6.7.Вартість поліпшень орендованого майна, виконаних Орендарем, які неможливо відокремити без заподіяння  шкоди майну, компенсації не підлягає. Орендар має право звернутися до районної ради щодо зарахування цих робіт в рахунок орендної плати, або при приватизації, в рахунок  вартості об’єкта оренди та залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені без заподіяння шкоди майну.

     2.6.8.Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів нараховує та залишає у своєму розпорядженні Орендар. Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно нараховують та залишають у своєму розпорядженні балансоутримувачі майна.

     2.6.9.Амортизаційні відрахування використовуються на  відновлення  переданих  в  оренду  основних  фондів.

2.7. Здійснення Орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди та відповідальність сторін орендних відносин

     2.7.1.Орендодавець (балансоутримувач) контролює наявність, стан, напрями та ефективність використання комунального  майна, переданого в оренду за Договором шляхом   здійснення щорічної перевірки використання Орендарем об’єкта оренди, попередньо в тижневий термін повідомивши про це Орендаря.

     2.7.2. При перевірці договорів оренди комунального майна звертається увага на:

*  цільове використання орендованого майна відповідно до умов договору;

*  стан та умови його збереження ;

*  наявність поліпшень і дозволів на їх здійснення;

*  ефективність використання майна. 

     2.7.3.За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну, або його розірвання в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, даним Положенням та самим договором оренди.

     2.7.4.У разі банкрутства Орендаря, він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Правові наслідки орендних відносин.

     2.8.1.Орендоване окреме індивідуально визначене майно, в тому числі і об’єкти нерухомості, залишаються на балансі Орендодавця (балансоутримувача), із зазначенням, що це майно передано в оренду. Передача комунального майна в оренду не припиняє права власності на це майно.

     2.8.2.Якщо Орендодавець у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть Орендареві об'єкт оренди, він має право вимагати передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі та невиконанням договору оренди.

     2.8.3.Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

     2.8.4. Орендар виключно з дозволу районної ради має право передавати у суборенду орендоване нерухоме та інше індивідуально визначене майно. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати термін дії договору оренди.

     2.8.5.В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди може зберігати чинність для нового власника, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та договором оренди. Договір оренди зберігає чинність і при зміні однієї із сторін договору, яка є її правонаступником,про що укладається додаткова угода..

     2.8.6.Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до  чинного  законодавства України .

     2.8.7.Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе  Орендар. Орендар за власний рахунок на  користь Орендодавця здійснює страхування орендованого майна від усіх видів ризику на термін дії договору оренди.

     2.8.8.У разі дострокового розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження, або банкрутства Орендаря об’єкт оренди повертається Орендодавцеві на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна, або його загибель, він повинен відшкодувати завдані збитки.

ІІІ. КОМІСІЯ ПО ПЕРЕДАЧІ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В ОРЕНДУ ТА КОРИСТУВАННЯ

     3.1. Комісія по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району в оренду та користування (далі - Комісія) затверджується рішенням районної ради і є постійно діючою. До складу комісії входять не менше 5 чоловік, очолює її заступник голови ради .

     3.2. Комісія розпочинає свою роботу з моменту прийняття рішення про її створення.

     3.3. Керує діяльністю комісії й організовує роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях. Підготовку матеріалів на розгляд комісії здійснює її секретар.

     3.4. Основними завданнями та функціями Комісії є:

 • визначення умов та строку передачі комунального майна в оренду, ухвалення рішення щодо необхідності проведення незалежної чи стандартизованої оцінки об’єкта оренди;
 • оприлюднення намірів передачі майна в оренду;
 • ухвалення рішення про результати вивчення попиту на об’єкт оренди;
 • проведення конкурсу на право оренди комунального майна;
 • розгляд поданих документів щодо надання дозволу виступати орендодавцем (позичкодавцем);
 • надання згоди на передачу комунального майна в безоплатне користування (позичку), оперативне управління чи господарське відання та погодження умов, передбачених п.5.2.2,5.2.3 цього Положення;
 • складання протоколу про передачу комунального майна в оренду,безоплатне користування (позичку), оперативне управління чи господарське відання та подання пропозицій голові районної ради;
 • погодження дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди.

       3.5.Комісія розглядає питання щодо оренди комунального майна , плани використання, поліпшення об'єкту,інші доручення ради та вносить пропозиції, на основі яких відповідний підрозділ виконавчого апарату готує подання на розгляд сесії районної ради або голови ради. Звернення, які не розглядалися на Комісії, не підлягають розгляду. В разі неможливості вирішити питання позитивно виконавчий апарат районної ради надає відповідь - відмову в письмовій формі.

       3.6.Комісія   під час  своєї діяльності  має   право  звертатися   за   консультаціями  до експертів та фахівців.

       3.7.Засідання Комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше як половини всіх  членів  комісії. Рішення комісії приймаються більшістю від загального складу комісії та оформлюються  протоколом,  який  підписується  головою, секретарем та членами комісії. При голосуванні голова Комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів її членів.

       3.8.Організаційне   забезпечення   проведення     роботи   Комісії здійснюють підрозділи виконавчого апарату районної ради згідно  своїх повноважень.

      

ІУ. БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ( ПОЗИЧКА) МАЙНА.

4.1.До суб'єктів, які можуть отримати майно спільної власності територіальних громад сіл, селища району у безоплатне користування (позичку), належать:

*  бюджетні установи, які утримуються за рахунок місцевого бюджету та комунальні підприємства, засновані районною радою,якщо інше не передбачено рішенням Представника Власника;

*  громадські організації ветеранів і інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, чорнобильців;

*  центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрів ранньої соціальної   реабілітації   дітей-інвалідів,  а  також  підприємств    та організацій громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги;

*  організацій не суб’єктів підприємницької діяльності, які проводять навчання дітей та юнацтва в сферах освіти, культури, спорту за умови погодинного використання.

       4.2.Ініціатива щодо передачі майна у безоплатне користування (позичку) може виходити від:

*  суб'єктів, відповідно до п.4.1 цього   Положення   ;

*  організацій - балансоутримувачів майна;

*  голови районної державної адміністрації;

*  постійних комісій та депутатів ради;

*  селищної, сільських рад та їх виконавчих органів.

       4.3.Ініціатори щодо передачі майна у безоплатне користування (позичку) направляють заяву голові районної ради чи балансоутримувачу майна стосовно бажання взяти в користування (позичку) майно та подають у відповідний підрозділ план – проект використання об’єкта, установчі документи (далі - матеріали) .

       4.4.Відповідний підрозділ після отримання матеріалів подає на Комісію (п.3.1 цього Положення) пропозиції та обґрунтування щодо можливості надання дозволу балансоутримувачу майна виступити позичкодавцем і протягом п’яти днів після отримання погодження готує проект рішення сесії районної ради, а в міжсесійний період – розпорядження її голови про надання такого дозволу чи передачу майна в безоплатне користування (позичку).В разі відмови в укладенні договору безоплатного користування (позички) відповідний підрозділ протягом п’яти робочих днів повідомляє про це заявника.

       4.5.Договір безоплатного користування (позички) майна укладається балансоутримувачем з заявником після його погодження підрозділами виконавчого апарату, до повноважень яких відносяться питання комунальної власності та юридичні. Вказані суб’єкти укладають договір, керуючись чинним законодавством України, даним Положенням та приймають затверджену районною радою Форму типового договору безоплатного користування (позички) майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району.

У. КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ НА ПРАВАХ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДАННЯ

5.1. Умови користування,відання або управління об'єктом майна

5.1.1.Право   розпорядження,   володіння   і   користування комунальним майном від імені територіальних громад сіл, селища району здійснює Кельменецька районна рада, яка в межах, визначених законом та наданих повноважень, може передавати право володіння, користування чи управління об'єктом майна суб'єктам управління, господарювання чи іншої діяльності.

5.1.2.Суб'єкти,   яким   передано   право   користування   або управління об'єктом майна, реалізують це право відповідно до цілей своєї   діяльності,   забезпечують його ефективне   використання   і схоронність .

5.1.3.Суб'єкти,   яким   передано   право   користування   або управління об'єктом майна, реалізують свої права у повному обсязі, визначеному законодавством України, за винятком реалізації права надання об'єкта майна у користування іншим особам, відчуження і застави об'єкта майна чи своїх майнових прав на об'єкт майна.

5.1.4.Суб'єкти, яким об'єкт майна передано на праві оперативного управління чи повного господарського відання, реалізують свої права у повному обсязі, визначеному законодавством України, за винятком реалізації права надання об'єкта майна у користування іншим особам, відчуження і застави об'єкта майна чи своїх майнових прав на об'єкт майна.

5.1.5.Суб'єкти, яким об'єкт майна передано на праві оперативного управління чи повного господарського відання, реалізують право надання рухомого об'єкта майна   у користування іншим суб’єктам комунальної власності виключно за погодженням з Комісією і за наявності дозволу згідно рішення районної ради, а в міжсесійний період – розпорядження голови ради . Прийняття   рішень   щодо   відчуження   або   застави комунального майна належить до виключної компетенції сесії ради.

5.1.6.Суб'єкти господарювання чи іншої діяльності, яким майно передано на праві оперативного управління чи повного господарського відання, приймають його на свій баланс і можуть надавати у строкове користування чи оренду частину   об'єкта   нерухомості в порядку передбаченому цим Положенням

       5.1.7.У випадках, коли об'єкт нерухомості, що надається у користування, пов'язаний із земельною ділянкою   одночасно вирішуються питання про надання у користування земельної   ділянки,   з   якою   пов'язано цей об'єкт .

       5.1.8.Передача у користування або управління об'єкта майна чи прав на нього до часток, паїв, статутних фондів суб'єктів господарювання чи іншої діяльності здійснюється   у   порядку, визначеному цим Положенням.

       5.1.9.Зміна умов користування   об'єктом   майна проводиться на підставах і у спосіб, визначених законодавством України.

       5.1.10.Надання   послуг   з утримання прибудинкової території, комунальних і інших послуг, які необхідні   для   нормального   користування   об'єктом   майна, здійснюється відповідно до окремих договорів, укладених суб'єктом, якому передано це майно.

5.2. Порядок укладання договорів користування ,володіння,

управління або відання майном

     5.2.1.Договори про користування майном спільної власності територіальних громад сіл,селища району, його оперативне управління чи повне господарське відання укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням уточнень і особливостей, визначених цим Положенням.

     5.2.2.Передача об'єкта майна у користування, оперативне управління чи повне господарське відання суб’єктам, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району , здійснюється на підставі пропозиції відповідного підрозділу, згоди Комісії та рішення сесії районної ради або розпорядження її голови, яке   виноситься на затвердження радою.

       Якщо установчими документами суб’єкта, засновником яких є районна рада, передбачається закріплення комунального майна на правах оперативного управління чи повного господарського відання, то голова районної ради,якщо інше не передбачено його розпорядженням, укладає відповідний договір, умови якого погоджуються з Комісією .

       5.2.3.Істотні умови надання об'єкта майна у користування, оперативне управління чи повне господарське відання   (термін,   платність,     порядок   використання амортизаційних відрахувань, відновлення переданого майна і порядок його   повернення,   умови   інвестування   і порядок подальшого відчуження, інші суттєві умови) визначаються Типовим договором . (Додаток 1 даного Положення) .

       5.2.4.Для здійснення приймання - передачі майна у користування, оперативне управління чи повне господарське відання та на баланс суб’єктам, засновником яких є районна рада, розпорядженням голови районної ради утворюється відповідна комісія із залученням фахівців виконавчого апарату районної ради,підрозділів райдержадміністрації та депутатів ради.

       5.2.5.Розбіжності,   що   виникають   при укладенні договору передачі об'єкта майна між власником   і суб'єктом, якому об'єкт майна передано у користування, володіння, відання або управління, оформляється протоколом розбіжностей і вирішуються шляхом переговорів (при необхідності зі зверненням до постійної комісії з питань власності) або у судовому порядку.

       5.2.6.Договори про користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селища району, його оперативне управління чи повне господарське відання реєструються у відповідному підрозділі виконавчого апарату районної ради

       5.2.7.Суб'єкти, яким об'єкт майна передано на праві оперативного управління чи повного господарського відання, після взяття його на баланс несуть повну відповідальність за ефективне використання та збереження   майна.

                  Керуючий справами районної ради                                          Л.Світла

 

 

 

 

 

EPSON003

EPSON004

 Сканировать1

 

 

 

EPSON006

 

                                                                                               

 

           

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Х СЕСІЇ   УІ СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

18 вересня 2012 року №231.10-6/12

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди майна спільної

власності територіальних громад сіл,

селища району

         Керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до: Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. №906 ”Про затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, діючого Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, правопорядку, приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної

власності територіальних громад сіл, селища району (далі – Порядок), що додається.

      2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кельменецької районної ради від 24.12.2008 №293.14-5/08   «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та відповідну конкурсну комісію».

     3. Керівникам підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району при передачі на конкурсній основі в оренду майна, що знаходиться у них на балансі, дотримуватись вимог Порядку.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, приватизації та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району (Лопатко Я.Ф.).

   Заступник голови районної ради                                                   А.Горобець

 

 

Додаток

до рішення X сесії районної ради УІ

скликання від 18.09.2012 №231.10-6/12


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩА РАЙОНУ


І.   Загальні положення
 1. 1.Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, а також з урахуванням положень “Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, з метою встановлення процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району згідно чинного законодавства України.
 2. 2.Цей Порядок поширюється на всі об’єкти оренди, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району.
 3. Оголошення конкурсу
 4. 1.Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) оголошується розпорядженням

(наказом ) орендодавця за результатами вивчення попиту на оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в порядку, передбаченому п.2.2.8. Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад                                                                                                                    сіл,селища

Кельменецького району в оренду.

 1. 2.Оголошення про конкурс публікується в друкованому засобі масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово» та може оприлюднюватись на офіційній веб- сторінці районної ради

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

-      інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

-      умови конкурсу;

-      дата, час і місце проведення конкурсу;

-      кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

-      перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

 1. 3.Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
 2. Умови конкурсу
 3. 1.Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;


 

 

      ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісногс майнового комплексу — відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

       дотримання вимог експлуатації об’єкта;

       компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінкк об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масово; інформації та інше.


Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

      виконання певних видів ремонтних робіт;

      виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

      виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

      збереження (створення нових) робочих місць;

      вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

       заходів забезпечення зобов’язань орендаря щодо своєчасної та повної сплати орендної плати;

       створення безпечних умов праці;

       дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

 1. 2.Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном, та орендодавця (балансоутримувача).
 2. 3.Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

юЛ)Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обовлзкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

3.5. Стартова орендна плата визначається відповідно до чинного Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища оайону, затвердженого рішенням сесії районної ради.

3.6. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

і

 1. 6.1.Заяву про участь у конкурсі та документі), зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; -пропозиції щодо виконання умов конкурсу; Крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

-інформацію про засоби зв’язку з ним.

 1. 6.2.Відомості про претендента: а) для юридичної.особи:

       документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

—посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

—завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;


 

 

-      копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

-      довідку від претендента про те, що стосовнонього не порушено справу про банкрутство;

-      згоду на обробку персональних даних.

б) для фізичної особи:

-      копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

-      завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

-       завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку;

-      згоду на обробку персональних даних.

 1. Комісія по передачі комунального майна в оренду та користування
 2. 1.У випадку коли орендодавцем є районна рада конкурс проводить постійно діючий орган — комісія по передачі комунального майна в оренду та користування, утворена та затверджена рішенням районної ради. У випадку, коли орендодавцем є комунальні підприємства, установи, організації - конкурсна комісія (далі комісія), яка утворюється наказом керівника, в кількості від 5 до 7 осіб в складі: голови комісії, його заступника та членів. До складу комісії обов’язково включається представник органу уповноваженого управляти майном.
 3. 2.Основними завданнями комісії при підготовці та проведенні конкурсу є:

       визначення умов та строку проведення конкурсу;

       розгляд поданих претендентами документів;

       визначення списку претендентів, допущених до участі у конкурсі;

       проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

       складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцем: розпорядженням голови районної ради, наказом керівника підприємства, установи, організації.

 1. 3.Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців районної ради, райдержадміністрації, до інших компетентних органів.
 2. 4.Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на засіданнях .

Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

З числа членів комісії обирається секретар комісії.

 1. 5.У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії несуть відповідальність за розголошення інформації:

       про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

       яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

 1. 6.Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менше як половини всіх членів комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю від загального складу комісії.

 1. Процедура проведення конкурсу
 2. 1.Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.


 

 

 1. 2.Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються орендодавцю відповідно до розміщеного оголошення у конвертах з написом «На конкурс» із зазначенням назви об’єкта оренди та з відбитком печатки претендента (при наявності) та реєструються , як вхідна документація.

Зазначені конверти передаються голові комісії (у разі його відсутності — заступнику голови комісії) перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

 1. 3.З метою формування списку учасників конкурсу подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до його проведення. Претенденти, які подали документи не в повному обсязі, до конкурсу не допускаються.

Визначений список учасників конкурсу, який затверджується розпорядженням (наказом) орендодавця фіксується у протоколі комісії, про що повідомляються учасники конкурсу: їх допущення або недопущення до конкурсу (із зазначенням підстав).

У разі, коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка, відповідно до законодавства, має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з такою особою. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

 1. 4.У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
 2. 5. Протягом 15 робочих днів після затвердження списку допущених до конкурсу претендентів, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.
 3. 6.Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
 4. 7.Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
 5. 8.Голова комісії (у разі його відсутності — заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі у конкурсі не допускаються. Такі

конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

 1. 9.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності — заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.
 2. 10.У процесі проведення торгів, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в


 

 

 

 

якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

 1. 11.Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 5 відсотків найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
 2. 12.Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис до протоколу.
 3. 13.Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; стартова

орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол протягом трьох робочих днів після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

 1. 14.Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням (наказом) орендодавця. Оголошення про результати конкурсу публікуються в друкованому засобі масової інформації -Кельменецька районна газета «Рідне слово», або , можуть оприлюднюватись на офіційній веб - сторінці районної ради
 2. 15.Облік протоколів про результати конкурсів, а також документів, які подаються на розгляд комісії, ведеться у відповідному підрозділі виконавчого апарату районної ради ( адміністрації орендодавця).

. 5.16. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається розпорядження (наказ), у разі:

-    неподання заяв про участь у конкурсі;

-    відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

-    знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути знову оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після повторного вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

 1. 17.Орендодавець в порядку передбаченому чинним Положенням про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування укладає з переможцем конкурсу договір оренди.
 2. 18.У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строків підписання договору, новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим із пропозицій

інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, що заноситься до протоколу комісії.

 1. 19.Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються у судовому порядку.

 

Керуючий справами районної ради           Л.Світла

 

 

 

Затверджено рішенням ХХУ 1 сесії районної ради У скликання                          ,

від 16.09.2010р. № 515.26-5/10


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання та відчуження основних засобів
(рухомого майна), що є спільною власністю територіальних
громад сіл, селища Кельменецького району

І.  Загальні положення

 1. 1.Положення про порядок відчуження та списання основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Кельменецького району (надалі - Положення) розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказів: Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 ’’Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001р. №142/181 «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ», з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань обліку, управління та відчуження майна.

1.2.Чинність цього Положення поширюється на рухоме майно, віднесене до основних засобів (надалі - майно), яке є на балансі: безпосередньо районної ради, підприємств, установ, організацій та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селища району (надалі-балансоутримувачі).

 1. 3.Дія цього Положення не поширюється на :

-     нерухоме майно;

-   індивідуально визначене майно, яке включене до переліку об’єктів, що підлягають приватизації відповідно до чинного законодавства з питань приватизації;

-   майно, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборону на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо).

 1. 4.Списання з балансу балансоутримувачів матеріальних цінностей, визначених п.1.3 цього Положення, здійснюється шляхом їх:

-     продажу;

-     безоплатної передачі;

-     ліквідації (на підставі акту).

 1. Списання основних засобів (рухомого майна)
 2. 1.Списанню з балансу балансоутримувачів підлягає майно, яке :

-     непридатне для подальшого використання;

-      виявлене в результаті інвентаризації як недостача;

-      морально застаріле;

-      фізично зношене;

-   пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, в результаті чого його відновлення є економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване.

 1. 2.Знос, нарахований у розмірів 100 відсотків на майно, не може бути підставою для його списання.
 2. 3.Списання, визначеного п.1.2. та 1.3.цього Положення, майна здійснюється:

-        первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) до 2,5тис.грн. - на підставі рішення балансоутримувача;

-           первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) від 2,5тис.грн. до 5,0тис.грн. - на підставі дозволу голови районної ради (для районної ради, комунальних підприємств) та голови райдержадміністрації (для бюджетних установ, закладів) та


погодження постійної комісії з питань правових, приватизації, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

-     первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) від 5,0тис.грн. - на підставі дозволу районної ради та погодження постійної комісії з питань правових, приватизації, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 1. 4.Для розгляду питання щодо списання майна до районної ради подаються:

-      звернення керівника суб’єкта господарювання;

погодження постійної комісії з питань правових, приватизації, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

погодження відповідного галузевого управління райдержад-міністрації, яке здійснює повноваження з управління суб’єктом господарювання;

-      техніко-економічне обґрунтування списання майна;

-      копія інвентарної картки обліку основних засобів за формою 03-7;

-      акт про списання основних засобів (типова форма 03-4);

-     копія наказу про створення комісії (постійно діючої комісії) щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей;

-      акт оцінки вартості майна, яке пропонується для списання шляхом продажу;

-      додаткові форми бухгалтерських звітів за встановленими формами;

-      копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів);

-     для автотранспортних засобів, які пошкоджено внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснююті причини, які призвели до аварії.

 1. 5Для оформлення необхідної документації на списання майна наказом керівника балансоутримувача створюється комісія (постійно діюча комісія) у складі :

-      керівника або його заступника (голова комісії);

-     головного бухгалтера або його заступника (в установах, де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена - особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

-     керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

-      особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

-      інших посадових осіб (на розсуд керівника).

До складу комісії (постійно діючої комісії) можуть входити представники та посадові особи інших організацій за згодою (на розсуд керівника) в тому числі посадовці структурних підрозділів районної ради.

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

 1. 6Комісія (постійно діюча комісія):

а)проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому

необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

б)установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції;

в)  установлює конкретні причини списання майна відповідно до п.2.1. цього Положення;

г)   встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, і забезпечує контроль за проведенням їх оцінки;

д)здійснює контроль за вилученням із списаного майна, придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу і контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках згідно з діючим законодавством.,

 1. 7.За результатами обстеження комісією складаються акти про списання майна за типовою формою, або довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причини вибуття (списання).
 2. 7.1.В актах на списання обов’язково вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена),


сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше.

 1. 7.2.При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля та копія технічного паспорта, детально вказуються причини вибуття майна, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість їх відновлення.
 2. 7.3.При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії.
 3. 7.4.При списанні автомобілів, нагрівальних котлів та інших основних засобів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, акт підписується представником відповідної інспекції або надається його письмовий висновок, що додається.
 4. 8.Списання майна проводиться за первісною або відновлювальною вартістю (у результаті проведення індексації або переоцінки основних засобів).

При списанні майна, що було в експлуатації, в документах також вказується сума нарахованого зносу.

 1. 9.За умови наявності повного пакета документів:

-     голова районної ради , відповідно до пункту 2.3. (абзац 2), надає дозвіл на списання або відмовляє з обґрунтуванням причин та наданням пропозицій щодо шляхів використання цього майна;

-     районна рада, відповідно до пункту 2.3. (абзац 3), надає дозвіл на списання або відмовляє з обґрунтуванням причин та наданням пропозицій щодо інших шляхів використання цього майна.

 1. 10.У разі прийняття профільною постійною комісією та районною радою позитивного рішення, комісією складається акт встановленої форми про списання основного засобу, який затверджується керівником установи (підприємства) та надається відповідний звіт до районної ради (додаток 1).
  1. Відчуження основних засобів ( рухомого майна)
 2. 1.Відчуження основних засобів (рухомого майна) спільної власності територіальних громад сіл, селища району проводиться за рішенням районної

ради, шляхом надання відповідного дозволу. Строк його дії не може перевищувати 12 місяців.

 1. 2.Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні або за конкурсом. Конкурс проводиться органом, який безпосередньо уповноважений управляти об’єктом продажу ( майном).
 2. 3.В разі прийняття позитивного рішення, початкова ціна продажу майна визначається балансоутримувачем на підставі висновку, який готується, у відповідності до чинного законодавства, юридичною особою (експертом) та затверджується районною радою.
 3. 4.Після проведення незалежної оцінки вартості майна балансоутримувачам забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості. Термін дії висновку незалежної оцінки не перевищує шести місяців.
 4. 5.Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні або за конкурсом, публікується в районній газеті “Рідне слово” не пізніше ніж за ЗО календарних днів до дати їх проведення .
 5. 6.Термін призначення аукціону, конкурсу не повинен перевищувати 60 календарних днів з дати отримання дозволу на продаж майна.
 6. 7.Аукціон або конкурс проводиться за наявності не менше двох покупців.
 7. 8.Порядок проведення аукціону:
 8. 8.1.Продаж майна на аукціоні проводиться організатором аукціону на підставі угоди з балансоутримувачем майна.

Порядок і умови проведення аукціону визначаються відповідно до Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.


 1. 9.Порядок проведення конкурсу:
 2. 9.1.В 10 - денний термін, після отримання дозволу на продаж, створюється конкурсна комісія: на майно, що знаходиться на балансі районної ради - районною радою; на майно, що знаходиться на балансі підприємств ( установ, організацій) спільної власності територіальних громад сіл, селища району - згідно наказів їх керівників. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 осіб.
 3. 9.2.Конкурсна комісія на першому засіданні проводить підготовку до продажу майна за конкурсом, а саме :

-    визначає початкову ціну продажу майна відповідно до п.3.3 даного Положення ;

-   готує інформацію про майно, яка містить повні відомості, включаючи : назву майна, його місцезнаходження, технічні характеристики, рік випуску, фіксовані умови продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в конкурсі, час і місце ознайомлення з майном, час і місце проведення конкурсу, тощо;

-    проводить роботу щодо визначення потенційних покупців.

 1. 9.3.Конкурсна комісія здійснює реєстрацію учасників конкурсу, розглядає подані заяви, веде протоколи засідань та забезпечує конфіденційний режим зберігання поданих документів.
 2. 9.4.Для реєстрації юридичних або фізичних осіб, як учасників конкурсу, до конкурсної комісії подається підписана і скріплена печаткою (за наявності) довільної форми заява, яка повинна містити: назву об’єкта, відомості про юридичну або фізичну особу, підтверджуючі документи щодо виконання фіксованих умов конкурсу, укі підлягають виконанню до початку проведення конкурсу. Одночасно із заявою подається конкурсна пропозиція, яка повинна містити: запропоновану ціну придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу, інші додаткові зобов’язання.

Конкурсна пропозиція подається в окремому непрозорому пакеті з назвою конкурсу та написом “Конкурсна пропозиція.”

 1. 9.5.Кінцевий термін прийняття заяв для участі у конкурсі - пять днів до початку його проведення. Юридичні або фізичні особи, які не подали документи відповідно до вимог 3.9.4 даного Положення, реєстрації як учасники конкурсу не підлягають.
 2. 9.6.Засідання конкурсної комісії є закритими. Конкурс проводиться в один етап, на якому розглядаються конкурсні пропозиції учасників та визначається переможець. Переможцем конкурсу стає учасник, який запропонував найвищу ціну та виконав фіксовані умови конкурсу. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається 2/3 голосів загального складу комісії.
 3. 9.7.Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою від його початкової

ціни.

 1. 9.8.Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, якому зазначаються такі відомості:

-    фіксовані умови конкурсу;

-    конкурсні пропозиції його учасників ;

-     обгрунтування вибору переможця конкурсу;

-     відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та в триденний термін затверджується головою районної ради або керівником підприємства (установи, організації) спільної власності територіальних громад сіл, селища району. Копія затвердженого протоколу видається переможцю конкурсу.

 1. 10.Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі - продажу.
 2. 11.Договір купівлі - продажу є підставою для внесення коштів на обумовлений договором рахунок (рахунки) до банківської установи, як оплата за придбане майно.

Передача майна покупцю здійснюється у встановленому порядку після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання - передачі. Право власності у покупця майна за договором виникає з моменту передачі об'єкта продажу.

 1. 12.Кошти, отримані підприємствами, (установами, організаціями, закладами) від відчуження майна, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання


на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів, про що повідомляють районну раду шляхом подання звіту за встановленою формою (додаток 2).

 1. 13.Конкурс , аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

-    відсутності покупців або при наявності тільки одного покупця;

-    несплати переможцем аукціону повністю належної суми на умовах, визначених у договорі купівлі - продажу;

невиконання усіма учасниками аукціону, конкурсу фіксованих умов щодо продажу майна.

 1. 14.Якщо майно не продано, районна рада, підприємство ( установа) на балансі

яких перебуває об'єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж . В разі повторного проведення конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну. В цьому разі початкова ціна продажу може бути зменшена не більш як на ЗО відсотків.

                                                                 

 1. Безоплатна передача майна

           4.Передача майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району до державної власності та його прийняття із державної до спільної власності територіальних громад сіл, селища району, проводиться у відповідності з Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

 1. Прикінцеві положення
 2. 1.Демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводити тільки після затвердження, у встановленому порядку, акта про їх списання.
 3. 2.При списанні автотранспортних засобів вказується пробіг автомобіля і додається технічна характеристика агрегатів, деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.
 4. 3.При списанні механічного, електро- та медичного обладнання, обчислювальної техніки до акту про списання додається висновок відповідного спеціалізованого підприємства про непридатність його для подальшої експлуатації.
 5. 4.Всі деталі, вузли та матеріали розібраного (демонтованого) обладнання, які придатні для подальшого використання, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні - як вторинна сировина, обов’язково здаються установі, на яку покладено збір такої сировини.
 6. 5.Деталі та вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу основних засобів, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства, що здійснюють їх приймання і переробку.
 7. 6.Копії актів про списання, документів щодо здачі металобрухту, дорогоцінних металів та каміння спеціалізованим підприємствам надаються у відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району , приватизації об’єктів комунальної власності виконавчого апарату районної ради в місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування.
 8. 7.Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносяться на результати господарської діяльності підприємств, організацій, установ, закладів, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.
 9. 8.Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотримання порядку відчуження, списання майна відповідно до цього Положення та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.
 10. 9.Спори, що виникають в процесі відчуження майна, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.


Керуючий справами районної ради    Л.В. Світла

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda