30.12.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 грудня 2016 року № 50

Про внесення змін і доповнень до

Положень про структурні підрозділи

виконавчого апарату районної ради

З метою забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради,керуючись ст.55, ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до: ст.15 розділу ІІІ Регламент Кельменецької районної ради УІІ скликання, затвердженогорішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12. 2015 року № 9.2-7/15, враховуючи розпорядження голови районної ради 28.12.2016 № 49:

1.Внести зміни і доповнення до Положень про відділкадрового та правового забезпечення; про відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства; про відділ з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності та про відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради, виклавши їх в новій редакції згідно додатків 1,2,3 та 4 відповідно.

     2.Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради забезпечити діяльність відділів у відповідності до правил вищевказаних Положень.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 03січня 2013року № 4(із змінами).

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами районної ради Світлу Л.В.

Голова районної ради                                        В.Ілаш

Додаток 1

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                       29 грудня 2016 №50

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату Кельменецької районної ради

І. Загальні положення

1.1.Відділ кадрового та правового забезпечення (надалі – відділ) відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою для забезпечення її діяльності і є структурним підрозділом її виконавчого апарату. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної ради.

1.2.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради, його заступнику та керуючому справами районної ради згідно з розподілом обов’язків між ними.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, Регламентом районної ради, рішеннями сесій і розпорядженнями голови районної ради, цим Положенням.

1.4.Діяльність відділу здійснюється за планом роботи, який затверджується керуючим справами районної ради.

ІІ.Структура відділу

2.1.Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради в складі виконавчого апарату районної ради . Посадові оклади працівникам відділу встановлюються згідно штатного розпису, який затверджується головою районної ради.

2.2.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою районної ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - заступником) на конкурсній основі або за іншою процедурою згідно чинного законодавства.

2.3.Головні спеціалісти відділу призначаються на посади головою районної ради або його заступником за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою. Звільнення працівників відділу з посад здійснюється в установленому законодавством порядку.

2.4.На час відсутності обов’язки начальника відділу за його пропозицію виконує один із головних спеціалістів відповідно до розпорядження голови районної ради.

ІІІ.Основні функції та завдання відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Здійснює правове забезпечення діяльності виконавчого апарату районної ради, депутатів, депутатських фракцій і груп, забезпечує реалізацію державної політики з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування в районній радіі кадрової роботи на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до комунальної власності.

3.2.Розробляє проекти   нормативно-правових   актів відповідно до правил та норм визначених Положенням про виконавчий апарат районної ради.Надає правову методичну, консультативну та іншу практичну допомогу органам та посадовим особам місцевого самоврядування району в межах своєї компетенції.

3.3.Бере участь в організації навчання депутатів районної ради:

*  забезпечує виконання організаційних заходів щодо проведення Дня депутата в районній   раді,організовує запрошення депутатів і запрошених для їх участі у цьому дні;

*  готує керівництву ради порядок ведення Дня депутата, забезпечує виконання необхідних заходів у день його проведення.

3.4.Проводить експертизу на відповідність законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, погоджує (візує) їх за наявності погодження (експертизи) керівниками зацікавлених структурних підрозділів відповідно до Положення про виконавчий апарат Кельменецької районної ради та Регламенту роботи районної ради.

3.5.За дорученням керівництва районної ради забезпечує підготовку та проведення нарад, семінарів, курсів підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату ради, сільських і селищної рад (за необхідності). Приймає участь у підготовці та здійсненні заходів по забезпеченню законності і правопорядку, що проводяться радою, постійними комісіями, її виконавчим апаратом.

3.6.Забезпечує правильне застосування законодавства, інформує голову районної ради про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

3.7.Організовує облік і накопичення текстів законодавчих актів та підтримує їх у контрольному стані. З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно - довідкову роботу зпитань законодавства, доводить до структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію про зміни в діючому законодавстві, надає працівникам консультації з правових питань.

3.8.За дорученням керівництва районної ради розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, надає правові висновки по зауваженнях та скаргах громадян щодо порушення їх прав і законних інтересів.

3.9.Вивчає, аналізує надіслані районній раді проекти законів, указів, постанов, розпоряджень, узагальнює пропозиції та зауваження до них та готує відповідну інформацію.

3.10. Бере участь в організації і проведенні роботи по підвищенню рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників виконавчого апарату районної ради, інформує про чинне законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування.

3.11. Представляє, у встановленому законодавством порядку, інтереси районної ради у судових органах.

3.12.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях, і, разом з відповідними структурними підрозділами, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові районної ради пропозиції щодо її вдосконалення.

3.13.Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств,установ та організацій.

3.14.Проводить роботу з резервом кадрів районної ради, а також здійснює організаційно-методичне керівництво його формуванням і контролює виконання особистих планів, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах виконавчого апарату ради та вносить пропозиції голові ради щодо її вдосконалення.

3.15.Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.16.Готує матеріали про прийняття на службу в районну раду, призначення на посади та звільнення посадових осіб виконавчого апарату ради і керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності району.

3.17.Розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження працівників, ведення відповідного обліку. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також організовує регулярне навчання працівників.

3.18.Здійснює в межах своєї компетенції заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службових розслідувань із застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.19.Відповідає за заповнення, облік і збереження трудових книжок та особових справ працівників,оформлення і видачу службових посвідчень та довідок з місця роботи працівникам, оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.20.Здійснює організаційне забезпечення, підготовку та участь у роботі атестаційної комісії районної ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами ради покладених на них завдань і обов’язків.

3.21.Проводить роботу щодо укладення, продовження терміну дії або переукладення, розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності району. Спільно з відділом з питань комунальної власності контролює виконання умов укладених контрактів.

3.22.Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на відділ завдань.

3.23.Відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою , його заступником або керуючим справами районної ради.

3.24. Здійснює такі основні завдання з питань запобігання та виявлення корупції:

¬підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

¬надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

¬участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

¬проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

¬проведення заходів щодо дотримання своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

¬здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

ІУ.Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

4.1.Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради та районної   державної адміністрації, а також з селищною та сільськими радами району з питань, які належать до його компетенції.  

4.2.За погодженням із керівництвом районної ради відділ залучає спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради до підготування проектів нормативно правових актів, інших документів для розгляду радою та її органами .

4.3.Повертає на доопрацювання проекти розпоряджень голови ради, рішень ради та інших документів, які подані з порушенням законодавства.

4.4.Відділ отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали.

4.5.Працівники відділу за потреби можуть брати участь у роботі сесій місцевих рад, інших заходах, що проводяться на місцях.

4.6.Інші   питання взаємодії відділу з   структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, постійними комісіями ради визначається окремими дорученнями голови та його заступника,керуючого справами районної ради.

У.Начальник відділу

5.1. Начальник відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апаратурайонної ради (далі – начальник відділу) здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

5.2.На цю посаду призначають особу з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 8 років. Кандидат має володіти основними принципами роботи на комп’ютері та знати відповідні програмні засоби для використання у роботі.

5.3.Начальник відділу:

 • щомісячно планує роботу відділу i забезпечує виконання планів його роботи ;
 • вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів відділу, розробляє та за погодженням із керуючим справами районної ради подає на затвердження голові ради Положення про відділ, посадові інструкції його працівників ;
 • визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення ділової кваліфікації працівників відділу;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку;
 • бере участь у підготовці та роботі сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, нарад, семінарів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються.
 • розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, проводить правову експертизу інших нормативно – правових актів;
 • у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради та його заступника, рішень колегії і постійних комісій;
 • організовує та вживає заходи щодо виконання підрозділами районної   ради, актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень районної ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • бере участь в організації роботи з питань добору і розстановки кадрів, атестації працівників, формування резерву та готує відповідні службові записки керівництву районної ради;
 • вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району;
 • здійснює контроль за дотриманням у відділі Інструкції з діловодства та роботи з документами;
 • в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;
 • аналізує за дорученням стан справ в селищній та   сільських радах, практику підготовки і проведення сесій рад, засідань їх виконавчих комітетів, прийняті ними рішення, розпорядження голів, інші документи. При необхідності вносить пропозиції щодо поліпшення цих питань;
 • бере участь в розробці і виданні довідників та інших посібників, необхідних для роботи районної ради, райдержадміністрації, рад нижчого рівня;
 • здійснює методичнупідтримку правової роботи органів місцевого самоврядування, надає правову допомогу цим органам, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей на претензійні документи;
 • бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають в процесі діяльності, проектів нормативних актів та розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності ради;
 • проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб органів місцевого самоврядування з нормативними документами, що стосуються їх діяльності та змінами в чинному законодавстві;
 • дає довідки і консультації працівникам органів місцевого самоврядування про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру;
 • вивчає практику укладання та виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності органів місцевого самоврядування;

¬відповідно до покладених на відділ завдань:

 розробляє заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату, комунальним підприємствам, установам, організаціям роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

 вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб, вносить керівництву ради пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

 у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, а також ознак правопорушення за результатами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво ради та вносить пропозиції щодо повідомлення правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;

 веде облік працівників виконавчого апарату , комунальних підприємств, установ та організацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів та органів місцевого самоврядування району , комунальних підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату, комунального підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

УІ.Права начальника відділу

6.1.Начальник відділу має право:

 • знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради та його заступника, вносити пропозиції з цих питань,здійснюватипідготовку проектів рішень і розпоряджень;
 • отримувати від керівників, начальників структурних підрозділів виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;
 • повертати на доопрацювання неякісно оформлені документи;
 • вносити пропозиції щодо усунення недоліків;
 • представляти інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань , що належать до його компетенції.

6.2.Відповідальність:

 • начальник відділу працює за планом роботи відділу;
 • за невиконання завдань і функцій, порушення трудової дисципліни, неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим положенням, його посадовою інструкцією, несе відповідальність згідно КЗпП України та Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування“.

Керуючий справами районної ради                                   Л.Світла

                                                                                                                                                                                               Додаток 2.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                      29 грудня 2016 №50

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату Кельменецької районної ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ) відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою для забезпечення її діяльності і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

     1.2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, в т. ч. “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями районної ради,   Регламентом роботи Кельменецькоїради, Положенням про виконавчий апарат районноїради та цим Положенням.

     1.3.Відділ у межах своїх повноважень:

 • забезпечує ведення діловодства в районній раді відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи ради; 
 • контролює дотримання визначеного законодавством єдиного порядку документування і роботи з документами у структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;
 • надає методичну допомогу селищній та сільським радам району з питань ,що відносяться до його компетенції .

     1.4.Відділ підпорядковується голові районної ради, його заступнику а керуючому справами районної ради згідно з розподілом обов’язків між ними.    

     1.5.Діяльність відділу здійснюється за планом роботи, який затверджується керуючим справами районної ради.

ІІ. Структура відділу

2.1.Структура і чисельність працівників відділу затверджуються рішенням районноїради(за поданням голови) в складі виконавчого апарату районної ради. Посадові оклади працівникам відділу встановлюються штатним розписом, який затверджується головою районної ради. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови районної ради.

2.2.Відділ утворюється у складі: начальник відділу,його заступника, головного спеціаліста, оператора комп’ютерного набору та роботі з оргтехнікою.Персональні обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які після погодження керуючим справами районної ради затверджуються головою ради.

2.3.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою районної ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - заступником) на конкурсній основі або за іншою процедурою.

   2.4.Головні спеціалісти відділу призначаються на посади головою районної ради за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою. Звільнення працівників відділу з посад здійснюється в установленому законодавством порядку.

2.4.На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник.

ІІІ. Основні функції та завдання відділу

3.1.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

*   організовує і здійснює ведення діловодства в районній раді та її виконавчому апараті, організаційне забезпечення діяльності ради та її органів,депутатів, депутатських фракцій і груп; забезпечує зберігання та оперативний пошук документів; 

*   розробляє Інструкцію з діловодства в районній раді та зведену номенклатуру справ;

*   здійснює прийом, реєстрацію, передачу за призначенням вхідної документації, а також видачу інформації щодо строків її проходження; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію; веде реєстраційну, контрольну, довідкову картотеки; здійснює облік і аналіз документообігу в районній раді та виконавчому апараті; 

*   за необхідності видає копії, довідки та виписки з документів;

*   забезпечує своєчасне повідомлення депутатів, запрошених, населення про час, місце проведення та перелік питань порядку денного сесійрайонноїради, робочих зустрічей, колегії та нарад при голові районноїради;

*   організовує та забезпечує функціонування офіційного сайту районної ради та Інтернет сторінки, відповідає за своєчасне опублікування на них актів ради та голови, новин та інших документів щодо діяльності районної ради;

*   здійснює розмноження  рішень, інших документів сесій, колегії , постійних комісій районноїради; розпоряджень, доручень голови районноїради; інших документів виконавчого апарату  та забезпечує доведення їх у визначенні строки до районної державної адміністрації і її структурних підрозділів, селищної та сільських рад, інших організацій і установ, підприємств, посадових осіб і громадян, депутатів районноїради згідно списку розсилки;

*   забезпечує контроль за дотриманням строків і резолюцій виконання документів вищестоящих організацій, рішень районноїради, її колегії, постійних комісій, розпоряджень голови районноїради, а також інших службових документів, що підлягають контролю; систематично інформує керівництво районноїради про хід виконання  документів;

*   забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, збереження, якості опрацювання та використання документів, які створюються в процесі діяльності районноїради, її колегії, постійних комісій і виконавчого апарату для передачі на архівне зберігання; 

*   відповідно до Закону України “Про державний архів України ” бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі на архівне зберігання. Готує справи до здачі в державний архів;

*   забезпечує в районній раді культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці в практичній роботі з документами;

*   здійснює контроль за правильністю користування документами в районній раді, готує довідки, інформації з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів. Разом з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату бере участь у розробці та виданні довідників, інформаційних бюлетенів, інструкцій, методичних рекомендацій та інших нормативних документів з питань діяльності районноїради, її колегії, постійних комісій і виконавчого апарату, органів місцевого самоврядування району (за потреби);

*   організовує в районній раді роботу по прийому громадян з особистих питань; відповідно до Закону України “Про звернення громадян” забезпечує своєчасний розгляд і реагування на усні та письмові звернення громадян посадовими особами і відповідними установами, організаціями; забезпечує своєчасну підготовку статистичних звітів з питань звернень громадян, інформаційних записок стану цієї роботи в районній, селищній та сільських радах;

*   бере участь в організації  проведення виборів депутатів усіх рівнів, референдумів, тощо згідно з чинним законодавством;

*   веде роботу щодо підготовки та організації виконання заходів з питаньорганізаційних відносин районної ради, депутатів та її органів, з сільськими та селищною радами району, районною державною адміністрацією, установами і організаціями району, органами виконавчої влади вищого рівня та їх посадовими особами;

*   проводить організаційне забезпечення сесійних засідань районної ради,а саме:

~  готує проекти розпоряджень голови ради про скликання сесій та забезпечує формування порядку денного їх проведення;

~  завчасно забезпечує депутатів відповідними матеріалами, проектами рішень, довідками тощо, які вносяться на розгляд ради;

~  контролює попередній розгляд всіх питань, що вносяться на розгляд ради, на засіданнях постійних комісій ради;

~  інформує депутатів про сесійні засідання, сприяє їх участі в цих засіданнях;

~  готує перелік запрошених на сесії районної ради, забезпечує їх участь в них;

~  готує голові районної ради порядок ведення пленарних засідань ради, забезпечує виконання організаційних заходів у день його проведення;

~  подає відповідну інформацію у засоби масової інформації про підготовку та проведення сесійних засідань;

~  забезпечує та здійснює належну роботу системи електронного ведення засідань ради, несе відповідальність за здійснення поіменного голосування на сесіях ради з її використанням;

*  здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення засідань Колегії районної ради:

~  бере участь у підготовці відповідних матеріалів на засідання Колегії;

~  організовує участь у засіданні її членів і запрошених, забезпечує їх відповідними матеріалами, що вносяться на розгляд;

~  готує порядок ведення засідання колегії голові районної ради.

*  забезпечує організацію роботи постійних комісій районної ради (відповідно до розпорядження голови ради):

~  бере участь у проведенні їх засідань, готує документи на засідання комісій;

~  забезпечує участь у засіданні депутатів і запрошених;

~  забезпечує оформлення протоколів засідань комісій, узагальнення рекомендацій і пропозицій, прийнятих на них;

~  контролює підготовку голові комісії порядку денного засідання комісії, інші документи;

~  здійснює контроль за виконанням рішень постійних комісій;

*  надає допомогу депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень:

~  готує на допомогу депутатам ради довідково-інформаційні та інші матеріали для їх звітів перед виборцями щодо роботи у раді, постійних комісіях, депутатських фракціях, групах;

~  надає допомогу по організації проведення звітів депутатів перед виборцями, узагальнює пропозиції і зауваження громадян на адресу районних установ і організацій, доведення пропозицій до виконавців, інформує депутатів про проведену роботу;

~  веде підготовку до розгляду районною радою доручень виборців, даних депутатам ради на зборах, сходах громадян, здійснює організаційний контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

*  узагальнює пропозиції депутатів, висловлені на сесіях районної ради, формує перелік заходів на їх виконання, готує інформацію про проведену з цього питання роботу;

*  за дорученням керівництва районної ради розглядає і організовує виконання запитів та звернень депутатів, забезпечує їх реалізацію. За погодженням з депутатами інформує раду про виконання їх запитів, готує відповіді депутатам про хід реалізації і виконання їх звернень;

*  проводить експертизу проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів;

*  здійснює підготовку проектів рішень районної ради та нормативно – правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу; планів роботи ради та постійних комісій, інших органів ради, здійснює контроль за організацією виконання рішень з цих питань;

*  готує проекти розпоряджень голови районної ради з організаційно-масової роботи, здійснює контроль за виконанням прийнятих з цих питань рішень;

*  готує плани щомісячних заходів, що проводяться в   районі державними і місцевими органами влади і громадсько-політичними організаціями, здійснює організаційне забезпечення участі в них керівництва районної ради. Уточнює та готує щотижневий план заходів районної ради, подає його керівництву районної ради;

*  організовує в районної раді складання статистичної звітності з організаційних питань щодо роботи районної,сільських і селищної рад;

*  вивчає досвід роботи органів місцевого самоврядування, виконавчих апаратів сільських і селищної рад , надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів організаційної роботи, консультує з питань, віднесених до компетенції відділу. Забезпечує поширення позитивного досвіду роботи місцевих рад, їх органів, депутатів, органів самоорганізації населення;

*  забезпечує реалізацію організаційних заходів щодо підготовки виборів та референдумів, зборів громадян, громадських слухань, підготовки статистичних і інших матеріалів з цих питань;

*  здійснює організаційне забезпечення роботи районної виборчої комісії по виборах депутатів рад;

*  організовує виконання оперативних доручень керівництва районної ради, голів постійних комісій, керуючого справами виконавчого апарату районної ради, розгляд інших питань організаційної діяльності;

*   відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього головою районної ради, його заступником, керуючим справами районної ради.

3.2.Основними завданнями відділу є:

*  організаційно-технічне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районноїради, її колегії  та  постійних комісій, депутатів та виконавчого апарату  районноїради;

*  організація належної системи ведення діловодства відповідно до єдиного порядку документування і роботи з документами;

*  забезпечення технічного контролю за строками проходження і виконання службових документів  в районній раді;

забезпечення оперативного та якісного редагування, друкування, подання на підпис і своєчасного доведення до виконавців розпорядчих документів районноїради;

підготовка і експертиза проектів нормативно - правових та інших рішень ради, розпоряджень і доручень голови районноїради з питань, що належать до компетенції відділу;

*  надання методичної допомоги з питань організації та ведення діловодства структурними підрозділами районноїради, а також селищною та сільськими  радами;

*  забезпечення належної роботи із зверненнями громадян.

ІУ. Права відділу

     4.1.Відділвідповідно до наданих повноважень має право: 

одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації,селищної та сільських рад району, а також підприємств, установ та організацій району інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;

брати участь у нарадах при голові районноїради з питань, що входять до компетенції відділу;

здійснювати перевірки дотримання встановленого законодавством та іншими нормативними актами єдиного порядку документування і роботи з документами в структурних підрозділах районної ради;

залучати, за дорученням керівництва, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради до підготовки проектів документів;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення вимог Регламенту та Інструкції з діловодства в районній раді.

вносити пропозиції керівництву районноїради щодо вдосконалення діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;

*  інформувати керуючого справами районної ради про факти порушень працівниками виконавчого апарату ради, іншими службовими особами встановленого порядку оформлення документів ;

надавати консультативну і методичну допомогу з питань діловодства селищній та сільським радам , комунальним підприємствам, установам та закладам.

У. Взаємодія відділу з іншими структурними підрозділами

5.1.За характером діяльності та функціональною спрямованістю відділ взаємодіє:

з органами місцевого самоврядування району, об’єднаннями громадян – з питань розвитку територіальних громад сіл, селища району;

з структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними установами і організаціями – з питань роботи з документами, підготовки і подання необхідних документів, використання інформації у службових цілях.

5.2.Відділ повертає на доопрацювання іншим структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради проекти розпоряджень голови ради, рішень ради та інших документів, які подані з порушенням законодавства або вимог Інструкції з діловодства чи Регламенту роботи районної ради.

5.3.Відділ отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи та матеріали.

5.4.Працівники відділу за потреби беруть  участь у роботі сесій місцевих рад, інших заходах.

5.5. Інші   питання взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради, постійними комісіями ради визначається дорученнями голови районної ради,його заступника та керуючого справами .

УІ. Начальник відділу

6.1.Начальник відділу у межах своїх повноважень:

*   несе персональну відповідальність за організацію діловодства в районній раді відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи, а також організацію контролю за дотриманням єдиного порядку документування і роботи з документами в структурних підрозділах виконавчого апарату районної ради;

*   здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію роботи його працівників, виконанням відділом завдань, віднесених до його компетенції;

*   розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, не охоплені посадовими інструкціями, та контролює їх виконання;

*  забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку;

*   складає плани роботи відділу та контролює їх виконання;

*   в межах своєї компетенції проводить експертизу, підписує та   погоджує (візує) документи нормативно-правового характеру, проекти рішень районної ради та доопрацьовані рішення , розпорядження голови районної ради, тощо;

*  забезпечує підготовку та роботу сесій районної ради та її постійних комісій , інших її органів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються.

*  розробляє проекти нормативно-правових актів ради з питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснює експертизу інших нормативно – правових актів;

*  у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради та його заступника, рішень колегії і постійних комісій;

*   вживає заходів щодо вдосконалення діловодства в районній раді, вносить з цих питань пропозиції керівництву районноїради, здійснення контролю, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, а також інших питань, що належать до компетенції відділу;

*   здійснює заходи з організації проведення нарад та семінарів;

*   вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатів відділу, а також подання про призначення, переміщення та звільнення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень за порушення трудової і виробничої дисципліни;

*   бере участь в роботі сесій районноїради, нарадах, семінарах;

*   організовує розробку i здійснення організаційно -технiчних заходів при підготовці та проведенні сесій районної ради, засідань її колегії, постійних комісій, інших органів ради;

*   організовує підготовку необхідних матеріалів (проектів рішень, розпоряджень, листів, довідок) з організаційних питань до сесії районної ради та засідань її колегії і постійних комісій;

*   у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради, рішень Колегії і постійних комісій;

*   координує роботу з питань надання методичної і практичної допомоги головам постійних комісій районної ради в організації та проведенні засідань комісій, доведенні їх рекомендацій ( висновків) до виконавців;

*   забезпечує організацію роботи щодо надання методичної і практичної допомоги депутатам в організації їх діяльності в раді, на виборчих округах, проведенні звітів перед виборцями, забезпеченні їх інформаційно-довідковими матеріалами;

*   забезпечує розробку, здійснення організаційно-технічних заходів щодо підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, голів і депутатів місцевих рад, всеукраїнського і місцевих референдумів, надає допомогу виборчим комісіям і місцевим радам з цих питань;

*   забезпечує узагальнення доручень виборців, даних ними на зборах громадян депутатам районної ради, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, районнимиорганізаціями та установами організовує розробку заходів щодо їх виконання, здійснює контроль за їх реалізацією;

*   організовує підготовку проектів перспективних і поточних планів роботи ради, здійснює контроль за їх виконанням, інформує керівництво районноїради з цих питань;

*   організовує та вживає заходи щодо виконання підрозділами виконавчого апарату районної   ради, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування нижчого рівня рішень районної ради з питань, віднесених до компетенції відділу. Інформує голову районної ради, його заступника , керуючого справами про стан цієї роботи;

*  вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами районноїдержавної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району;

*  здійснює контроль за дотриманням у відділі Інструкції з діловодства та роботи з документами;

*  веде весь комплекс організаційно-методичної роботи, вивчає і узагальнює організаторську та організаційно-масову діяльність районної ради ;

*   контролює порядок розмноження документів і використання копіювальної та іншої техніки;

*   організовує підготовку та розсилку або вручення депутатам районноїради запрошень та матеріалів на сесію районноїради;

*   здійснює попередній розгляд документів, що надходять в раду, визначає  необхідність взяття їх виконання на контроль;

*   дає дозвіл на розмноження документів;

*   забезпечуєсвоєчасність доведення рішень районноїради  до виконавців;

*   забезпечує виготовлення, облік та зберігання печаток, штампів, бланків і законність користування ними;

*   координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами виконавчого апаратурайонної ради. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях питань, пов’язаних з його діяльністю; 

*   згідно чинного законодавства несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання функціональних обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики посадової особи.

6.2.Начальник відділу має право:

*   вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи виконавчого апарату районної ради та роботи, пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією;

*   надавати консультативну допомогу з питань діловодства органам місцевого самоврядування та домагатися неухильного дотримання ними вимог Інструкції з діловодства та встановлених правил роботи з документами;

*   повертати на доопрацювання неякісно оформленні документи;

*   вимагати від виконавців подання у виконавчий апарат районної ради у встановлені строки та у встановленому порядку інформації про виконання відповідних письмових доручень;

*   користуватися правом доступу до всіх документів діловодства районної ради, архівних установ району в межах компетенції відділу.

Керуючий справами районної ради                                   Л.Світла

                       Додаток 3.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                       29 грудня 2016 №50

ПОЛОЖЕННЯ

провідділ бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльностівиконавчого апарату районної ради

І.Загальні положення

1.1.Відділ бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради(надалі – відділ) відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” утворюється районною радою і є структурним підрозділом її виконавчого апарату.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність , Регламентом роботи районної ради, рішеннями сесій і розпорядженнями голови районної ради, цим Положенням.

1.3.Відділ здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, податкової, статистичної звітності господарсько-фінансової діяльності районної ради, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи, проводить роботу по залученню інвестицій.

1.4.Відділ підпорядковується голові, його заступнику та керуючому справами районної ради згідно з розподілом обов’язків між ними.

1.5.Призначення на посади і звільнення з посади працівників відділу здійснюється головою районної ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - заступником) відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Основні завдання і функції

     2.1.Основним завданням відділу є:

*   ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної ради та складення звітності;

*   відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

*   забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

*   забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;

*   запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

*   здійснення матеріально-технічного забезпечення ради;

*   здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку,складання фінансової та бюджетної звітності у підзвітних бюджетних установах;

*   залучення інвестицій в економіку району.

         2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

*здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності районної ради;

*веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

*складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

*здійснює поточний контроль за:

sдотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

sправильністю зарахування та використання власних надходжень районної ради;

*  своєчасно подає звітність;

*  своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

*  забезпечує дотримання вимог нормативно - правових актів щодо:

sвикористання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

sінвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

*  проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

*         забезпечує:

sдотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, придбання яких здійснюється за бюджетні кошти;

sдостовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

sповноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

sзберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

sкористувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан , результати діяльності районної ради та рух бюджетних коштів;

sведення обліку матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, які рахуються за матеріально-відповідальними особами, здійснює контроль за їх збереженням.

*бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

*розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

*здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

*   забезпечує своєчасну оплату розрахунків з господарської діяльності, канцелярських витратах і витрат на службові відрядження;

*   забезпечує облік, цільове використання бюджетних та позабюджетних коштів;

*   проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, що знаходяться на їх зберіганні;

*   веде облік грошових коштів відповідно до Положення про ведення касових операцій;

*   планує та розробляє кошторис доходів і видатків, план асигнувань із загального фонду бюджету, штатний розпис та розрахунок до штатного розпису ради, веде контроль за здійсненням видатків виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань і за його цільовим використанням;

*   забезпечує зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх до архіву в установленому порядку;

*   забезпечує відповідне меблювання, оснащення сучасними засобами зв'язку, оргтехніки та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів працівників, забезпечує виконавчий апарат господарськими та канцелярськими товарами, витратними матеріалами до копіювальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;

*   здійснює контроль за раціональним використанням і збереженням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей;

*   проводить моніторинг звернень інвесторів до районної ради і аналітичне оцінювання інвестиційних проектів та ефективність їх впровадження;

*   здійснює ефективні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в районі шляхом внесення пропозицій голові районної ради по створенню потенційним інвесторам сприятливих умов для їх діяльності та надання відповідних пільг;

*   визначає і оцінює потенційні зовнішні джерела (банки, міжнародні донори та проекти, уряд тощо) та умови отримання фінансування для здійснення районних інвестиційних проектів;

*   організовує розроблення та погодження програм і проектів інвестування в капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, соціальну сферу, реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури району, тощо;

*   забезпечує інформацією щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності в районі, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

*   вивчає, узагальнює та впроваджує передовий зарубіжний досвід в сфері інвестиційної діяльності;

*   розробляє тематику, підготовку та проводить районні конкурси інвестиційних проектів з використанням коштів бюджетів всіх рівнів;

*   надає рекомендації потенційним інвесторам щодо спрямування інвестицій в основний капітал, соціальну сферу, мале і середнє підприємництво району;

*   інформує комунальні підприємства,установи,заклади, територіальні громади району про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності. Надає їм практичну допомогу для участі в цих заходах та сприяє в отриманні ними кредитів для інвестування пріоритетних напрямків розвитку району;

*   замовляє, оприлюднює та використовує у роботі відповідні науково обґрунтовані соціологічні дослідження та опитування у сфері інвестицій;

*   розробляє рекламні матеріали (в тому числі переклад на іноземну мову), презентацію інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації;

*   організовує та проводить інвестиційні конкурси;

*   забезпечує культуру роботи з документами, впровадження наукової організації праці, комп’ютеризації, засобів оргтехніки в практичній роботі з документами в районній раді.

ІІІ. Права відділу

       3.1.Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, має право:

*  представляти районну раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

*  встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

*  вносити голові районної ради пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

*   одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого апарату ради даних необхідних для виконання покладених на нього завдань;

*   вести ділове листування з контролюючими та іншими органами, з питань, що належать до його компетенції;

*   вдосконалювати роботу відділу, застосовуючи в роботі комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт.

ІУ. Взаємозв'язки відділу

       4.1.Відділ у своїй роботі взаємодіє з фінансовим управлінням райдержадміністрації, управлінням Державного казначейства у Кельменецькому районі, з фондами ( Пенсійним, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування від нещасних випадків), податковою інспекцією у Кельменецькому районі, районним управлінням статистики.

       4.2. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого апарату ради, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами і організаціями (за погодженням з їх керівниками), фахівцями на договірній основі для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

У. Відповідальність

5.1.Працівники відділу несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України:

*   за невиконання або неналежне виконання своїх посадових завдань і обов’язків, передбачених цим Положенням;

*   достовірність, правильність, об’єктивність, підготовленість матеріалів, інформацій, звітів;

*   збереження  документів у належному стані.

УІ. Начальниквідділу

6.1.Відділ очолює начальник відділу, головний бухгалтер ( надалі – начальник відділу), який відповідно до чинного законодавства є керівником бухгалтерської служби районної ради.

6.2.На цю посаду призначають особу:

*   з вищою освітою в галузі економіки та фінансів;

*   стаж роботи якої за фахом у державній службі не менше 5 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 8 років;

*   яка знає закони, інші законодавчі акти з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку , володіє основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засоби, що використовує у роботі.

6.3.Начальник відділу:

*   здійснює керівництво діяльністю відділу, організовує роботу його працівників, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

*   вживає заходів, щодо створення для працівників необхідних умов праці, підвищення їх авторитету, ділового і професійного рівня, вносить пропозиції керівництву районної ради щодо заохочення працівників чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

*   забезпечує дотримання трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

*   планує роботу відділу i забезпечує виконання запланованого;

*   вносить на розгляд керівництва районної ради пропозиції щодо структури і штатів відділу, розробляє та за погодженням із керуючим справами районної ради подає на затвердження голові ради Положення про відділ, посадові інструкції для працівників відділу;

*   визначає завдання, аналізує результати i вживає заходи щодо підвищення ділової кваліфікації працівників відділу, забезпечує підвищення кваліфікації і професійного рівня працівників відділу;

*   організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

*   погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

*   здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

*   погоджує кандидатури працівників, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

*   подає голові районної ради пропозиції щодо:

sвизначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм управлінського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

sвибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

sстворення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних  та трудових ресурсів;

sвизначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

sпритягнення до відповідальності працівників за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

sудосконалення порядку здійснення поточного контролю;

sзабезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

*   підписує звітність та документи, які є підставою для:

sперерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

sпроведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

sприймання і видачі грошових коштів;

sоприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

sпроведення інших господарських операцій;

*   відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівництво про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

*   проводить необхідні роботи та здійснює контроль за:

sвідображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій;

sскладенням звітності;

sцільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

sдотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;

sправильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

sвідповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

sстаном погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

sдодержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

sоформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

sрозробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни;

sусуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

*   погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

*   дотримується встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

*   забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і подання у встановлені терміни бухгалтерської звітності;

*   здійснює економічний аналіз діяльності установи;

*   здійснює підготовку нормативно правових актів та проектів розпоряджень голови районної ради , інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

*   вирішує питання взаємодії відділу з відділами, управліннями і службами районної державної адміністрації;

*   забезпечує дотримання у відділі інструкції з діловодства;

*   бере участь у підготовці та роботі сесій районної ради та постійних комісій ради, інших її органів, нарад, семінарів, доводить і обґрунтовує позицію відділу з питань, що розглядаються;

*   у межах своєї компетенції організовує і контролює виконання рішень районної ради, розпоряджень голови ради, рішень колегії та постійних комісій ради;

*   здійснює експертизу та погоджує (візує), в межах своєї компетенції, фінансові та документи нормативно-правового характеру, рішення районної ради, розпорядження голови районної ради;

*   виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

УІІ.Права начальника відділу

7.1.Начальник відділу має право:

*   знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради, вносити пропозиції з цих питань, готувати проекти рішень і розпоряджень;

*   запрошувати від керівників, начальників управлінь, відділів, виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;

*   представляти інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

Керуючий справами районної ради                                   Л.Світла

                                                                                                                                                                                               Додаток 4.

Затверджено

розпорядження голови районної ради

                                      29 грудня 2016 №50

ПОЛОЖЕННЯ

провідділ з питань комунальної власності виконавчого

апарату районної ради

І. Загальні положення.

1.1.Відділ з питань комунальної власностівиконавчого апарату районної ради (надалі - відділ) утворюється районною радою для вирішення питань щодо управління об’єктами (рухомим та нерухомим майном ) спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

1.2.Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної ради та його заступнику, керуючому справами районної ради, а з питань відчуження об’єктів, приватизації житлового фонду – керівнику Органу приватизації, утвореному рішенням районної ради.

1.3. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади головою районної ради, а вразі його відсутності чи неможливості виконувати свої повноваження з інших причин – його заступником, в порядку передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. На цю посаду призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

1.4.В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з питань власності , оренди державного і комунального майна та приватизації , постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, нормативними документами Фонду державного майна України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, цим Положенням.

1.5.Діяльність відділу здійснюється за планом роботи, який затверджується керуючим справами районної ради.

1.6.Контроль за діяльністю відділу, аналіз результатів роботи з питань оренди,відчуження комунального майна здійснює відповідна профільна постійна комісія районної ради.

ІІ. Основні функції та завдання відділу

Основним завданням відділу є:

2.1.Управління ( в межах, визначених радою та цим Положенням) майном, будівлями, спорудами, об’єктами, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.2.Організація обліку, паспортизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.3.Облік та контроль за частками майна районної ради, які є в статутних фондах суб’єктів господарювання.

2.4.Участь в роботі Органу приватизації в процесі:

*відчуження (продажу) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

*приватизації житлового фонду власності територіальнихгромад сіл, селища району, в разі делегування ними відповідних повноважень.

2.5.Організація роботи з питань орендованих відносин, ведення обліку договорів оренди, надходження плати за оренду.

2.6.Підготовка проектів рішень районної ради та розпоряджень з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

2.7.Підготовка документів та внесення пропозицій щодо призначення на посади керівників підприємств, організацій та установ спільної власності територіальних громад сіл, селища району.      

2.8. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, в межах своїх повноважень, здійснює такі функції :

*веде облік наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що перебуває в користуванні підприємств,організацій та установ комунальної власності району;

*проводить роботу по виготовленню технічної документації, свідоцтв про право власності на об’єкти , що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району та реєстрації їх в бюро технічної інвентаризації;

*у відповідності до Положень: про Орган приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району та конкурсну комісію з продажу майна,проводить роботу по відчуженню (продажу) об’єктів комунальної власності та приватизації житлового фонду;

*організовує роботу з питань орендних відносин:

*розробляє та подає на розгляд ради готує проекти нормативно – правових актів з питань віднесених до його компетенції (в т.ч. Положень: про оренду та позичку нерухомого майна; про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна та внесення змін до них);

*вносить пропозиції з питань надання дозволів на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

*готує договори оренди, розрахунки орендної плати, акти прийому – передачі,акти звірок по оплаті за оренду;

*веде облік майна, переданого в оренду та позичку;

*проводить претензійну роботу щодо невиконання умов договорів оренди;

*згідно доручень районної ради та її голови проводить роботу по списанню та відчуженню майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.У відповідності до чинного законодавства готує проект відповідного Положення та внесення змін до нього;

*вносить пропозиції щодо призначення керівників підприємств, організацій та установ комунальної власності;

*готує на розгляд постійних комісій районної ради інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

*за дорученням голови, його заступника та керуючого справами районної ради розглядає звернення (заяви, скарги, пропозиції тощо) громадян, керівників підприємств, установ та організацій з питань правових, приватизації, управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, готує необхідні висновки і пропозиції, проекти відповідей;

*готує та подає всі необхідні звіти та інформації в регіональне відділення Фонду державного майна.

ІІІ. Права відділу

3.1.Відділ має право в установленому порядку одержувати від районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну нормативно-довідкову інформацію для виконання покладених на нього завдань.

3.2.Вносити на розгляд керівництва районної ради пропозиції з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.3.Брати участь в сесіях , засіданнях колегії та постійних комісій районної ради, нарадах та інших заходах з питань, що стосуються його роботи.

3.4.Відділ, для виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з постійними комісіями та іншими підрозділами виконавчого апарату районної ради, управліннями та відділами районної державної адміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища району.

3.5.Структура і чисельністьвідділу встановлюються районною радою, за поданням її голови, у складі загальної структури виконавчого апарату.

ІУ. Начальник відділу

     Начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради:

4.1.Забезпечує повсякденну діяльність відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.2.Здійснює повноваження щодо управління об’єктами спільної власності, а саме :

*   веде облік наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району;

*   організовує роботу по виготовленню технічної документації, свідоцтв про право власності на об’єкти, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району та реєстрації їх в бюро технічної інвентаризації;

*   забезпечує здійснення контролю за роботою підприємств, організацій та установ, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району з питань обліку, наявності необхідної документації та ефективного використання майна, що є у них на балансі.

4.3.Організовує роботу відділу з питань орендних відносин :

*   щодо виявлення майна, яке не використовується, вільних виробничих площ, проведення конкурсів з надання майна в оренду;

*   щодо внесення пропозицій на розгляд профільної постійної комісії районної ради та інших з питань надання дозволів підприємствам, організаціям та установам спільної власності територіальних громад сіл, селища району на передачу майна в оренду та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

*   по контролю за підготовкою проектів договорів оренди, актів прийому - передачі, перевірки розрахунків оплати за оренду майна;

*   щодо ведення обліку майна, переданого в оренду, позичку та договорів оренди, позички,користування;

*   по контролю за виконанням умов договорів оренди, веденням претензійної роботи.

4.4.Забезпечує підготовку подання на призначення та звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,продовження терміну контракту тощо керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

     4.5.З питань відчуження, приватизації та списання майна комунальної власності району бере участь в роботі Органу приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району (надалі - Орган приватизації):

*   контролює роботу з питань приватизації житлового фонду району;

*   контролює підготовку пакету документів по відчуженню (приватизації) об’єктів спільної власності району;

*   вивчає доцільність та можливість списання комунального майна.

4.6.Організовує та контролює розробку для затвердження Положень з питань, що відносяться до компетенції відділу та внесення змін до них у відповідності до чинного законодавства:

4.7.Надає практичну і методичну допомогу селищній та сільським радам , підприємствам, організаціям та установам комунальної власності району з питань, що належать до компетенціївідділу.

4.8.За дорученням голови районної ради, його заступника та керуючого справами розглядає звернення, заяви, листи, що стосуються компетенціївідділу.

4.9.Забезпечує підготовку та подає в управління державної статистики, регіональне відділення Фонду державного майна інформації, що належать до компетенції відділу.

4.10.Бере участь в засіданнях сесій, колегій, нарадах , семінарах районної ради.

4.11.Здійснює розробку та підготовку проектів розпоряджень голови районної ради та його заступника , нормативно правових актів та інших рішень сесії ради з питань, що відносяться до компетенціївідділу.

4.12.Організовує облік вхідних та вихідних документів повідділу та Органу приватизації відповідно до затвердженої номенклатури справ районної ради.

4.13. Начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради:

*   здійснює безпосереднє керівництво роботоювідділу;

*   здійснює експертизу та погоджує (візує), в межах своєї компетенції, документи нормативно-правового характеру, рішення районної ради та розпорядження її голови ;

*   планує роботувідділуi забезпечує виконання планів його роботи ;

*   визначає посадові обов’язки та права працівників відділуз метою забезпечення здійснення керівництва роботою .

У.Праваначальника відділу

5.1.Начальник відділу має право:

*   знайомитись з рішеннями районної ради, розпорядженнями голови ради та його заступника, вносити пропозиції з цих питань, готувати проекти рішень і розпоряджень;

*   вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, передбаченими цією інструкцією;

*   запрошувати від керівників, начальників управлінь, відділів, виконавчих та представницьких органів влади інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;

*   представляти інтереси підрозділу в інших органах місцевого самоврядування з питань його компетенції.

Керуючий справами районної ради                               Л.Світла

30.12.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 грудня 2016 року №49

Про внесення змін і доповнень до

Положення про виконавчий апарат
Кельменецької районної ради

         З метою забезпечення діяльності ради та її органів, поліпшення організаційних засад функціонування виконавчого апарату районної ради,керуючись п.10 ч.6, ч.7 ст.55, ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до: ст.15 розділу ІІІ Регламент Кельменецької районної ради УІІ скликання, затвердженогорішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12. 2015 року № 9.2-7/15, враховуючи рішення ХІ сесії районної ради УІ скликання від 26 грудня 2012 року № 255.11-6/12:

1.Внести зміни і доповнення до Положення про виконавчий апарат Кельменецької районної ради ( надалі – Положення), затвердивши його в редакції, що додається .

2.Керуючому справами районної ради Світлій Л.В. ознайомити з вищеназваним Положенням всіх працівників виконавчого апарату районної ради.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 10 березня 2011року № 11(із змінами).

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

Голова районної ради                                        В.Ілаш

                                                                                                           Затверджено

             розпорядження голови районної ради

                           28 грудня 2016 №49

П О Л О Ж Е Н Н Я
про виконавчий апарат районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Виконавчий апарат Кельменецької районної ради (надалі по тексту - Апарат) керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, іншими законодавчими актами, рішеннями Кельменецької районної ради (надалі - районної ради), Регламентом районної ради, розпорядженнями голови ради та його заступника, а також цим Положенням.
 2. Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування району, районною державною адміністрацією.
 3. Апарат за посадою очолює голова ради, а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - його заступник. До складу апарату входять керуючий справами; структурні підрозділи : відділкадрового та правового забезпечення; відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства; відділ з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності; відділ з питань комунальної власності.
 4. Апарат утворюється рішенням районної ради. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
 5. Штатний розпис працівників Апарату затверджується в установленому порядку головою районної ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ.

1.У сфері організаційного забезпечення на Апарат покладаються такі завдання:

       1.1.Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ” та іншими законами України.

      1.2.Підготовка з урахуванням пропозицій голови ради та його заступника, постійних комісій і депутатів ради, районної державної адміністрації проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан реалізації рішень ради.

       1.3.Забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради в процесі розробки та розгляду проектів рішень.

       1.4.Організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій.

       1.5.Надання консультативної та організаційної допомоги депутатам і постійним комісіям ради у виконанні планів роботи, підготовці та доопрацюванні проектів рішень.

       1.6.Організація підготовки та проведення сесій ради, засідань колегії, постійних та інших комісій.

       1.7.Забезпечення депутатів необхідними документами нормативно-правового характеру, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою.

       1.8.Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення.

       1.9.Організація навчання депутатів ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування району.

       1.10.Сприяння реалізації, відповідно до чинного законодавства, заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента та народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських та селищного голів, референдумів, надання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів.

       1.11.Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району, надання їм методичної допомоги.

       1.12.Організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій.

       1.13.Організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів депутатів ради та додержанням встановлених термінів виконання доручень, що містяться в рішеннях ради, а також даних на засіданнях її постійних комісій.

       1.14.Підготовка і проведення нарад, зустрічей та інших заходів.

       1.15.Створення і забезпечення функціонування комп'ютеризованої інформаційної системи для забезпечення процесу підготовки і прийняття рішень. Комп'ютеризована обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в раді та проведення засідань ради.

       1.16.Організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради. Забезпечення зв'язку і обміну інформацією в режимі „електронної пошти ”, „ скап”, тощо.

2.У сфері правового забезпечення на Апарат покладаються такі завдання:

       2.1.Підготовка юридичних матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради.

       2.2.Еспертиза проектів рішень ради, висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам.

       2.3.Участь у доопрацюванні проектів рішень ради після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.

       2.4.Надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань.

       2.5.Забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ.

       2.6.Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради.

       2.7.Роз'яснення положень законодавства, які стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, окремих громадян.

     2.8.Підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування.

     2.9.Здійснення основних завдань та заходів з питань запобігання та виявлення корупції.

IІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ДЕПУТАТІВ ТА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ.

1.У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на Апарат покладаються такі завдання:

1.1.Здійснення, в межах наявних коштів, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її Апарату, зокрема, закупівлі відповідно до діючого законодавства необхідних комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та оргтехніки, витратних матеріалів для них, канцелярських товарів тощо.

1.2.Здійснення оперативного управління майном, що забезпечує діяльність ради ( як юридичної особи).

1.3.Здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради (як юридичної особи).

2.У сфері управління комунальною власністю на Апарат покладаються такі завдання:

2.1.Ведення обліку наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад району та здійснення контролю за ефективністю його використання.

       2.2. Проведення роботи по відчуженню (продажу) об’єктів комунальної власності.

       2.3. Організація роботи з питань орендних відносин:

- підготовка проектів рішень ради з питань оренди (позички) нерухомого майна, порядку розрахунку і використання плати за оренду ;

- внесення пропозицій з питань надання дозволів на здачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району та проведення ремонтних робіт в орендованих приміщеннях;

- підготовка договорів оренди та ведення обліку майна, переданого в оренду(позичку),оперативне управління та господарське відання;

- проведення претензійної роботи щодо невиконання умов договорів оренди, укладених з районною радою (як юридичною особою) .

       2.4.Проведення роботи по списанню та відчуженню майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району .

       2.5.Підготовка пропозицій щодо заснування комунальних підприємств, організацій і установ , закладів та призначення   їх керівників.

ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ І ЗВ'ЯЗКІВ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ РАЙОНУ,РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

У сфері здійснення радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, районною державною адміністрацією, органами та посадовими особами місцевого самоврядування на Апарат покладаються такі завдання:

       1.Підтримка постійного зв'язку з селищною і сільськими радами, збір і узагальнення для керівництва ради та її депутатів інформації щодо основних заходів, які ними проводяться або відбуваються на території району.

       2.Надання правової, методичної і консультативної допомоги радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності, проведення при необхідності навчання. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування.

       3.Забезпечення гласності в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, колегії та депутатів всіх рівнів шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації, на офіційному сайті районної ради.

5.Підготовка разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації статистичних довідок та інших матеріалів, необхідних для роботи депутатів і постійних комісій. Розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування,управління майном комунальної власності , тощо.

6.Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.

V. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ.

До інших функцій діяльності Апарату належать:

 1. Підтримка зв'язків з виконавчим апаратом обласної ради, іншими органами влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність районної ради, тощо.
 2. Підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адреси, посадових осіб, телефонів тощо.
 3. Підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, голів селищної та сільських рад, матеріалів з кадрових питань.
 4. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників Апарату, забезпечення виконання положень Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.
 5. Підготовка проектів розпоряджень голови ради.Персональну відповідальність за підготовку проектів розпоряджень , достовірність викладеної в них інформації та доданих документів несуть виконавці.
 6. Підготовка проектів відповідей на листи поточної кореспонденції ради, забезпечення здійснення контролю за виконанням документів, що надходять до ради.
 7. Забезпечення діяльності комісії ради з питань поновлення прав реабілітованих, районної виборчої комісії з виборів депутатів ради.
 8. Документальне обслуговування ради, її колегії, постійних комісій, депутатських фракцій, груп. З метою організації підготовки та проведення сесій ради, засідань колегії та її постійних комісій голова районної ради або за його відсутності - заступник призначає відповідальних посадових осіб виконавчого апарату за організацію роботи постійних комісій районної ради.
 9. Ведення протоколів засідань ради, її колегії, нарад та інших заходів, в яких беруть участь керівництво та депутати ради.
 10. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в Апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам.
 11. Оформлення і розсилка в установленому порядку актів ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформації про діяльність ради.

12.Організація діловодства в Апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, комплектування архіву, підготовка документів та архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

13.Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

VI. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ, РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

       1. Апарат ради очолює голова ради. Організовує та несе відповідальність за роботу працівників Апарату керуючий справами районної ради, керівники структурних підрозділів .

       2.Основні завдання та функції, покладені на самостійні структурні підрозділи Апарату ради, створювані при ньому дорадчі органи визначаються структурою Апарату ради, положеннями про структурні підрозділи та відповідні дорадчі органи.

3. Працівники Апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - заступником) відповідно до чинного законодавства.

4.Координація роботи підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, здійснюється працівниками структурних підрозділів під керівництвом та безпосереднім контролем їхніх керівників.

5. Керуючий справами спільно із начальниками структурних підрозділівАпарату:

 • здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і несуть відповідальність за виконання завдань, що покладено на них, розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують організованість у роботі і дотримання трудової та виробничої дисципліни, організують ведення діловодства, взаємодію з іншими підрозділами апарату;
 • здійснюють експертизу (погодження) проектів рішень районної ради , які виносяться на пленарні засідання ради, розпоряджень голови та спільних розпоряджень;
 • забезпечують виконання доручень керівництва ради;
 • беруть участь у нарадах у голови ради, засіданнях постійних комісій ради;
 • відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників Апарату, забезпечують розробку їх професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій;
 • представляють відповідні підрозділи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

6. Інші працівники Апарату забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством;

       7. На всіх працівників Апарату поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов'язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції щодо роботи з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.Порядок підготовки, розгляду та видання розпоряджень голови та рішень районної ради :

       1.1. Акти, що готуються Апаратом ради, видаються у формі розпоряджень голови районної ради або його заступника під час виконання повноважень голови. Підготовка проектів рішень сесій відбувається відповідно до Регламенту роботи ради.

       1.2. Підготовка проектів розпоряджень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства. Загальні вимоги до проектів розпоряджень такі:

*  розпорядження видаються лише в межах компетенції виконавчого апарату районної ради керуючись чинним законодавством;

*  розпорядження повинні відповідати вимогам законодавства України про мову та інших актів законодавства, узгоджуватись з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом;

*  підготовка проектів розпоряджень та інших документів (рішень дорадчих органів), їх експертиза (погодження) зіншими структурними підрозділами та керуючим справами здійснюється його працівниками ;

*  експертиза (погодження) проектів розпоряджень здійснюється заступником голови та керуючим справами ради, керівниками структурних підрозділів Апарату, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті розпорядження, шляхом його візування посадовими особами. Віза включає: найменування посади особи, яка візує документ, особистий підпис, ініціали й прізвище цієї особи, дату візування.

*  проекти розпоряджень перевіряються відділом кадрового та правового забезпечення на відповідність чинному законодавству після експертизи (погодження) керівниками зацікавлених структурних підрозділів.

       1.3.Проекти розпоряджень після експертизи (погодження) керівниками всіх заінтересованих структурних підрозділів, відділом кадрового та правового забезпечення, керуючим справами та заступником голови районної ради, подаються на підпис голові ради.

       1.4.Підготовка розпоряджень щодо прийняття, звільнення, переміщення, надання відпустки, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень працівників апарату здійснюється відділом кадрового та правового забезпечення апарату ради.

       2.Порядок ведення діловодства в апараті визначається окремою інструкцією, яка затверджується головою ради.

       3.Порядок розгляду та проходження документівв Апараті:

       3.1.Реєстрація, розгляд та проходження документів у Апараті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства ради , яка затверджується розпорядженням голови районної ради.

     3.2.На розгляд голові районної ради (а за його відсутності чи не можливості виконувати свої повноваження з інших причин - заступнику) подаються всі документи, які надходять на адресу районної ради.

     3.3.Розгляд документів, що надходять до Апарату здійснюється, як правило, в день надходження. На вхідний документ накладається резолюція з конкретними вказівками, визначаються виконавці, зміст доручення, термін виконання та ставиться дата й підпис керівника.

     3.4.Повторні резолюції інших посадових осіб, що накладаються у процесі виконання доручення, повинні узгоджуватись з першою резолюцією.

     3.5.Основний виконавець доручення визначається відповідно до Інструкції з діловодства.

     3.6.Начальник структурного підрозділу, визначений головним виконавцем, після отримання доручення доводить його до відома співвиконавців та ставить перед ними чіткі завдання (службовою запискою, нагадуванням, тощо) із визначенням змісту, форми та термінів подання матеріалів.

       4.Організація контролю виконання доручень:

       4.1.Контроль за виконанням доручень здійснює безпосередньо голова районної ради, одержуючи постійно необхідну інформацію про хід виконання від керуючого справами ради та відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства .

       4.2.Контроль за виконанням розпоряджень голови районної ради здійснюється посадовою особою , визначеною у ньому.

       5.Організація роботи з листами та зверненнями громадян, особистого прийому громадян в Апараті та Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються розпорядженням голови ради.

УІІІ. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

МІЖ ГОЛОВОЮ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКОМ

8.1.Голова районної ради під час виконання своїх повноважень:

*  представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах відповідно до чинного законодавства;

*  скликає сесії ради, веде її пленарні засідання ;

*  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури, чисельності виконавчого апарату районної ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату.

*  вносить раді пропозиції щодо утворення, обрання та ліквідації постійних та інших комісій районної ради, зміни їх складу, обрання голів;

*  координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

*  очолює колегію та Координаційну раду, організовує їх роботу;

*  призначає та звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів Апарату;

*  здійснює керівництво Апаратом ради, є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її Апарату;

*  визначає завдання і розподіл обов’язків між працівниками Апарату, аналізує результати їх роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Апарату;

*  підписує рішення та протоколи сесій ради;

*  веде особистий прийом громадян;

*  звітує перед радою про свою діяльність;

*  попередньо погоджує проекти районного бюджету та відповідних змін до нього, проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм;

*  контролює виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою;

*  бере участь у роботі колегії при голові районної державної адміністрації;

*  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Регламентом районної ради, вирішує інші питання, доручені йому радою.

       8.2. Заступник голови районної ради:

*  здійснює повноваження голови ради в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин;

*  представляє районну раду з питань, які належать до його компетенції, в управлінських структурах, установах, організаціях району;

*  організовує підготовку питань до розгляду на сесіях та постійних комісіях районної ради та здійснює експертизу ( погодження) всіх проектів рішень ради;

*  забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, об’єднаннями громадян;

*  відповідає за розробку проектів планів роботи районної ради;

*  спрямовує роботу Апарату районної ради;     

*  забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

*  сприяє перепідготовці та навчанню посадових осіб місцевого самоврядування, наданню допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування району;

*  бере участь у підготовці та проведенні загальнодержавних та професійних свят;

*  організовує роботу щодо об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування. Вивчає та узагальнює досвід роботи з питань місцевого самоврядування;

*  налагоджує зв’язки та співпрацює з благодійними фондами щодо надання допомоги соціально вразливим верствам населення;

*  забезпечує взаємодію районної ради із засобами масової інформації. Організовує роботу по забезпеченню гласності у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки;

*  здійснює контроль за станом використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району;

*  організовує роботу щодо запобігання проявам корупції в районній раді;

*  координує роботу ради по розробці проектів та програм, міжнародних та вітчизняних грантів;

*  координує питання правового забезпечення діяльності ради, її виконавчого апарату, депутатів;

*  забезпечує відповідно до чинного законодавства здійснення районною радою регуляторної політики;

*  надає практичну та методичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності, сприяє у підготовці матеріалів і проведенні засідань, попередньому обговоренню в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;

*  вирішує інші питання, доручені радою та головою ради.

                 Керуючий справами районної ради                               Л.Світла


29.12.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 грудня 2016 року №48

Про затвердження висновку

незалежного оцінювача

про вартість майна та надання

в оренду нерухомого майна

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 27.12.2016 року № 11/16.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Надати в оренду фінансовому управлінню Кельменецької райдержадміністрації частину нежитлових приміщень загальною площею 140,15 кв.м, що знаходяться на ІІІ поверсі адмінбудівлі за адресою: смт. Кельменці, пл. Центральна,2, уклавши договір оренди терміном 2 роки 11 місяців.
 2. Затвердити висновок незалежного оцінювача станом на 26.12.2016 року про вартість нежитлових приміщень адмінбудівлі, розташованої за адресою: смт. Кельменці, пл. Центральна,2, (ІІІ поверх), загальною площею 140,15 кв.м, у сумі 181634 грн. (без ПДВ). Встановити, що при укладенні договору оренди зазначена вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.

   3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

01.12.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1 грудня 2016 року       №46

      

Про скликання ІХ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

1.Скликати ІХ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 23 грудня 2016 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

     2. Внести на розгляд ІХ сесії районної ради такі питання :

Інформує:П’ятницький А.В., начальник Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області

2.2. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.3. Про внесення змін до рішення УІ сесії районної ради УІІ скликання віл 01 липня 2016 року №81.6-7/16 «Про списання безнадійної кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув».

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про уточнення показників районного бюджету за серпень-листопад 2016 року.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про Програму економічного і соціального розвитку Кельменецького району на 2017 рік.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.6. Про план роботи районної ради на 2017 рік.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.7. Про затвердження Переліку нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що може бути передано в оренду протягом 2017 року.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.8. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.9. Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016 – 2018 роки.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.10. Про внесення змін та доповнень до рішення У сесії районної ради УІІ скликання від 27.04.2016 року №59.5-7/16 «Про реформування Редакції комунального друкованого засобу масової інформації - Кельменецька районна газета «Рідне слово».

Інформує:Потерейко Р.В., начальник відділу з питань кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

2.11. Про хід виконання Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2014- 2017 роки.

Інформує: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації

2.12. Про внесення змін до Комплексної програми військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави на 2016-2020 роки.

Інформує:Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації

2.13. Про підсумки виконання Комплексної програми розвитку дошкільної освіти Кельменецького району на період до 2017 року.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.14. Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму у Кельменецькому районі на 2017-2020 роки.

Інформує:Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.15. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційної та поліграфічної галузей Кельменецького району на 2016-2020 роки.

Інформує: Раренко І.П., начальник відділу з питань внутрішньої політики, організаційної роботи та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

2.16. Про затвердження процедури врегулювання конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці і прийнятті районною радою рішень та забезпечення вимог законодавства щодо подання декларацій депутатів районної ради.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.17. Про укладення на новий строк контрактів з окремими керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Інформує: Потерейко Р.В., начальник відділу з питань кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

2.18. Про встановлення групи за оплатою праці працівників комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів».

Інформує:Потерейко Р.В., начальник відділу з питань кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

2.19. Про внесення змін до рішення ХХ сесії районної ради УІ скликання від 09.07.2014 року №406.20-6/14.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.20. Про внесення змін та доповнень до Статуту окремого комунального закладу.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

       2.21. Про затвердження Комплексної програми оновлення містобудівної документації району на період 2017-2021роки.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

       2.22. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

         Інформує: Пилипчук Б.І., в.о. начальника відділу Держгеокадастру у    

Кельменецькому районі

       2.23. Про районний бюджет на 2017 рік.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

       2.24. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

       3. Запросити на пленарне засідання ІХ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району; 

- селищного та сільських голів району;

-першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

-начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

-представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

    

         4.Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами районної ради Світлу Л.В.

       Голова районної ради                                   В.Ілаш

30.11.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 листопада 2016 року №45

Про передачу окремого рухомого майна

у оперативне управління

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 14.11.2016 року № 10/16.2, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

 1. Надати КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» в безоплатне користування на правах оперативного управління циркуляційний насос DABBPH 150/280.50 Т, балансовою вартістю 17780 грн.
 2. Внести відповідні зміни до чинного договору на закріплення майна на праві оперативного управління від 29.12.2011 року № 1/11.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                       В.Ілаш

15.11.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 листопада 2016 року № 44

Про призначення відповідального

за організаційне забезпечення

пленарних засідань районної ради

         Керуючись ст. 55, 58 та 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, на виконання рішення УІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 04 листопада 2016 року № 111.8-7/16 “Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Кельменецької районної ради УІІ скликання”, відповідно до Положення про виконавчий апарат районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради 10.03.2011 № 11 (із змінами та доповненнями) :

   1.Призначити відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради відповідальним за організаційне забезпечення пленарних засідань районної ради, в т. ч за фіксацію сесій за допомогою електронної системи “Голос”.

     2.Визначити, що дані про результати поіменного голосування отримані за допомогою електронної системи “Голос” як офіційні, які підшиваються до протоколу сесії, підписуються начальником відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І.А. та погоджуються керуючим справами районної ради Світлою Л.В. .

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної ради                                        В.Ілаш

10.11.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 листопада 2016 року                                                                                 № 43

Про затвердження висновків

незалежного оцінювача

про вартість майна та продовження

дії договору оренди

       На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 10.11.2016 року № 09/16.1, № 09/16.2, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

     1. Затвердити висновки незалежного оцінювача станом на 25.10.2016 року про вартість відсіку гаражу площею 16,20 кв.м, розташованого за адресою: смт. Кельменці, вул. Бесарабська,49 та частини нежитлового приміщення загальною площею 66,80 кв.м, розташованого за адресою: смт. Кельменці, вул. Бесарабська,57 у сумах 13050,00 грн. та 184030 грн. відповідно.

     2. Продовжити з 15.12.2016 року на термін 2 роки 11 місяців дію чинного договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району від 18.09.2015 року  № 04-03/19.15, укладеного з фізичною особою-підприємцем Мартим’яновою І.А.

     3. Встановити, що зазначена в п.1. вартість майна використовується для розрахунку орендної плати при укладенні та продовженні договорів оренди.

     4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

09.11.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 жовтня 2016 р.       № 42

Про здійснення попередньої оплати

за договором про постачання

електроенергії

Керуючись ст. 16,56, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 23.04.2014 № 117 та Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ України 31.07.1996 №28:

1. В зв’язку із внесенням змін до договору про постачання електроенергії між Кельменецькою районною радою та ПАТ ″Енергопостачальна компанія″Чернівціобленерго″ від 01.03.2012р. №305, здійснювати в межах бюджетного року попередню оплату за послуги з енергопостачання, згідно умов вказаного договору.

2. Відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради забезпечити неухильне виконання взятих зобов’язань щодо попередньої оплати за послуги з енергопостачання в межах бюджетного року.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

        

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

21.10.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 жовтня 2016 року   № 41

Про виділення коштів

на придбання подарункового набору

           

    

      Керуючись ст. 55, 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з нагоди урочистого відкриття в селищі Кельменці після реконструкції адмінбудівлі Кельменецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1. Виділити з спеціального фонду районної ради кошти в сумі 450 (чотириста п’ятдесят) гривень на придбання подарункового набору.

2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання коштів та оформити передачу подарунка згідно вимог чинного законодавства.    

      3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

        

            Голова районної ради                                                                   В.Ілаш

17.10.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17 жовтня 2016 року       №40

      

Про скликання   УІІІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл. 6 ст. 25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

     1. Скликати   УІІІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 04 листопада 2016 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл.Центральна,2).

         2.Внести на розгляд УІІІ сесії районної ради такі питання :

2.1. Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Кельменецької районної ради УІІ скликання.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.2. Про визначення строків проведення у 2016 році звітів депутатів районної ради УІІ скликання.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.3. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального підприємства «Центральна районна аптека №27».

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.4. Про інвентаризацію об’єктів комунальної власності.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.5. Про формування статутного капіталу КП «Кельменецька центральна аптека».

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.6.Про внесення змін до комплексної Програми сприяння виконанню делегованих районною радою та державою повноважень у Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.7. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

Інформує: Пилипчук Б.І. - в.о. начальника відділу Держгеокадастру у  Кельменецькому районі

2.8. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

     3. Запросити на пленарне засідання УІІІ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району; 

- селищного та сільських голів;

-першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

- начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

- представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

       4.Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та

діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне повідомлення депутатів та запрошених та здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого

справами районної ради Світлу Л.В.

       Голова районної ради                                   В.Ілаш

11.10.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 жовтня 2016 року       № 39

Про проведення інвентаризації

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна, що перебуває на балансі Кельменецької районної ради, керуючись статтею 16, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879:

1. Провести з 01 по 18 листопада поточного року повну інвентаризацію основних засобів, інших необоротних та оборотних активів, зобов’язань станом на 01 листопада 2016 року.

2. Для проведення інвентаризації утворити комісію в складі:  

Голова комісії: Світла Л.В., керуючий справами районної ради;

Члени комісії:

Мусензова Н.Д., начальник, головний бухгалтер, відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату;

Потерейко Р.В., начальник відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату;

Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату, заступник голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів;

Єременко І.А., начальник відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

     Голова районної ради                                     Ілаш В.М.

    3.10.2016                                  

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 жовтня 2016 р.           №38

Про здійснення

попередньої оплати

Керуючись ст. 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до підпункту 5, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»:

1. З метою забезпечення депутатів районної ради довідково-інформаційними та іншими матеріалами для ефективного здійснення депутатських повноважень передплатити для районної ради друковані періодичні видання на 2017 рік.

2. Відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради (Мусензовій Н.Д.) забезпечити передплату необхідних видань на строк не більше одного року.

        

Голова районної ради                                        В.Ілаш

 19.09.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 вересня 2016 року            №37

      

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст. 55,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до плану роботи районної ради на II півріччя 2016 року затвердженого рішенням VI сесії районної ради VII  скликання 01.07.2016 №68.6-7/16, провести 23 вересня 2016 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

Голова районної ради                                           В.Ілаш

                                                              

                                                                    

                                                                       Додаток

до розпорядження голови

районної ради

                                                           15.09.2016 № 37

Дня депутата районної ради

( 23.09.2016р. )

1.Особливості призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у II півріччі 2016 року та основні зміни до нормативно-правових актів з даного питання.

Інформує: Руснак Л.В., начальник управління праці та соціального захисту Кельменецької районної державної адміністрації.

2.Порядок оформлення електронних цифрових підписів суб’єктами подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Інформує: Олійник О.А., головний спеціаліст відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради.

Керуючий справами                                            

районної ради                                                    Л.Світла

 06.09.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 вересня 2016 року       № 36

      

Про скликання   УІІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл. 6 ст. 25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

     1. Скликати   УІІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 23 вересня 2016 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл.Центральна,2).

2.1.Про інформацію керівника Кельменецької місцевої прокуратури.
Інформує: Руснак П.А., керівник місцевої прокуратури

         2.Внести на розгляд УІІ сесії районної ради такі питання :

2.2. Звіт голови районної державної адміністрації по виконанню делегованих радою повноважень.

Інформує:Швець В.М., голова районної державної адміністрації

2.3.Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про уточнення показників районного бюджету за травень-липень 2016 року.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про підготовку житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації
2.6. Про хід виконання районної програми «Питна вода Кельменецького району на 2006-2020 роки».
Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.7. Про хід виконання Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2013-2017 роки.

Інформує: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації
2.8. Про хід виконання Комплексної програми розвитку культури в Кельменецькому районі на період 2014-2016 роки.
Інформує: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації
2.9. Про хід виконання Програми збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки.
Інформує: Макаровська О.І., завідувач КУ «Кельменецький районний трудовий архів»
2.10. Про хід виконання районної програми  «Вчитель»  на 2014-2022 роки.
Інформує: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.11. Про хід виконання районної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки.

Інформує: Руснак Л.В., начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.12. Звіт керівника КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» про здійснення статутної діяльності та забезпечення ним належного виконання умов контракту.

Інформує: Дмитрук Д.І., головний лікар КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.13.   Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2016-2017 роки.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.14. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

Інформує: Пилипчук Б.І., в.о. начальника відділу Держгеокадастру у Кельменецькому районі

2.15. Про надання дозволу КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» на відчуження автомобіля.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.16. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.17. Про внесення змін та доповнень до установчих документів окремих комунальних підприємств, установ та закладів.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.18. Про затвердження початкової ціни, умов продажу нерухомого майна, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні та за конкурсом.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.19. Про передачу окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.20. Про установчі документи комунального підприємства “Кельменецька центральна аптека”.

Інформує: Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.21. Про Програму збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки.

Інформує: Кушнір С.П., завідувач КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню»

2.22. Про затвердження районної протиепізоотичної Програми захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань у Кельменецькому районі на 2016-2017 роки.

Інформує:Кувіла В.І., в.о. начальника управління Держподспоживслужби в Кельменецькому районі

2.23. Про внесення змін до Комплексної програми військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави на 2016-2020 роки.

Інформує:Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату райдержадміністрації

2.24. Про список присяжних.

Інформує:Потерейко Р.В., начальник відділу з питань кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

2.25. Про тендерний комітет районної ради.

Інформує:Мусензова Н.Д., начальник, головний бухгалтер відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності

2.26. Про  затвердження символіки Кельменецького району.

Інформує: Горобець А.І., заступник голови районної ради

2.27. Про внесення змін до структури комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня».

Інформує: Дудко М.В., головний лікар комунальної установи «Кельменецька центральна районна лікарня»

2.28. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

     3. Запросити на пленарне засідання УІІ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району; 

- селищного та сільських голів;

-першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

- начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

- представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

      

4.Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та

діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне повідомлення депутатів та запрошених та здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого

справами районної ради Світлу Л.В.

       Голова районної ради                                   В.Ілаш

 19.08.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

19 серпня 2016 року № 35

Прозатвердження висновків

незалежного оцінювача

про вартість майна

     На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 18.08.2016 року № 08/16.1,                 № 08/16.2, № 08/16.3, керуючись статтями 56, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014                                  № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновки незалежного оцінювача:

- про вартість відсіку гаражу загальною площею 47,52 кв.м, розташованого за адресою: смт. Кельменці, вул. Партизанська,10 у сумі 49762 грн. (без ПДВ) станом на 07.07.2016 року;

- про вартістьчастин приміщення на І поверсі поліклінічного відділення загальними площами 36,81 кв.м та 16,80 кв.м, розташованих за адресою: смт. Кельменці,                                        вул. Сагайдачного, 75 у сумах 45391 грн. (без ПДВ) та 20716 грн.(без ПДВ) відповідно станом на 13.07.2016 року;

- про вартістьчастини приміщення загальною площею 12,0 кв.м, розташованої на ІІ поверсі нежитлової будівлі за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного,4 у сумі 24198 грн. (без ПДВ) станом на 16.08.2016 року.

    2. Керівникам комунальних установ, на балансі яких перебуває вказане майно, врахувати затверджену вартість при укладенні договорів оренди на це майно.

      3. Винести дане розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.

    

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

                    

 01.08.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 серпня 2016 р.      № 34

Про    призначення відповідальної особи за

застосування   електронного       цифрового

підпису суб’єктами декларування відповідно

до Закону України «Про запобігання корупції»

         Керуючись статтями 55,58,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», Закону України «Про запобігання корупції», Порядку застосування цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004р. № 1452, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016р. №145-р «Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до першої-третьої категорій, та інші прирівняні до них посади»:

         1.Призначити відповідальною особою за застосування електронних цифрових підписів суб’єктами подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у виконавчому апараті Кельменецької районної ради головного спеціаліста відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Олійник Оксану Анатоліївну.

         2.Відповідальній особі забезпечити підготовку та надання  до пункту реєстрації пакетів документів щодо формування, блокування, поновлення, скасування посилених сертифікатів працівників виконавчого апарату, надання посадовим особам консультаційної допомоги по оформленню заяв на реєстрацію та здійснення інших заходів пов’язаних із функціонуванням електронного цифрового підпису та його застосуванням.

      3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

Голова районної ради                                               В. Ілаш

  

 02.07.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 червня 2016 року №33

Про проходження навчальної

практики

         Керуючись ст. 55, 58, 59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»,на підставіугод з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковичавід06.06.2016 року №16014 та №16015:

       1.Дозволити студентам IIкурсу вказаноговищеуніверситету Боднару Андрію Вікторовичута Когут Дарії Романівні проходженнянавчальної практики у виконавчомуапаратірайонної ради з 29.06.2016 року по 08.07.2016 року, призначившикерівником практики начальника відділу кадрового та правового забезпеченнявиконавчогоапаратурайонної ради Потерейка Романа Володимировича.

      2. Начальнику відділукадрового та правового забезпеченнявиконавчогоапаратурайонної ради Потерейку Р.В. забезпечитиумови для проходження практики та надативказаним студентам методичну та практичнудопомогузгіднопрограми та угоди.

Голова районної ради                                                         В.Ілаш                  

 01.07.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 червня 2016 року № 32

Про продовження дії договору оренди

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 19.05.2016 року №05/16.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 року № 183.8-6/12:

     1. Продовжити дію договору оренди нерухомого майна з управлінням Державної міграційної служби України в Чернівецькій області від 01.07.2013 року №03-23/11 з 01.06.2016 року на такий же термін на тих же умовах.

   2. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

   3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 24.06.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23червня 2016 року       № 31

      

Про перенесення проведення УІ сесії

районної ради УІІ скликання

У зв’язку з відсутністю кворуму, керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до п. 4 гл.3 ст. 26 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

     1. Перенести проведення УІ сесії районної ради УІІ скликання з 23 червня  2016 року на 1 липня 2016 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

    2. Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне повідомлення депутатів та запрошених, здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання.

             3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами районної ради Світлу Л.В.

       Голова районної ради                                   В.Ілаш

 22.06.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     15 червня 2016 року №30

Про надання дозволу на продовження

договору позички нерухомого майна

На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 15.06.2016 року № 07/16.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 (із змінами та доповненнями):

 1. Надати дозвіл КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» на продовження договору позички нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району від 16.07.2013 року № 03-23/30п.13 з ОКУ «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на такий же термін і на таких же умовах.
 2. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                                               В.Ілаш

 16.06.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 червня 2016 року           № 29

      

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст.55, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до плану роботи районної ради на I півріччя 2016 року, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання 25.12.2015 № 10.2-7/15, провести 23 червня 2016 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

     Голова районної ради                                                             В.Ілаш

                                                                                        Додаток

до розпорядження голови

районної ради

                                                     13. 06. 2016 №29

Тематика

Дня депутата районної ради

(23 червня 2016 року)

1.Вступне слово.

Горобець А.І., заступник голови районної ради.

2.Особливості призначення пенсій державним службовцям та прирівняних до них осіб.

Присакар Т.О., начальник управління Пенсійного фонду України у Кельменецькому районі.

3.Функціонування системи надання вторинної безоплатної правової допомоги.

Усатій І.А., директор Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.

Заступник голови районної ради                                                      Л.Світла

 10.06.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 червня 2016 року     № 28

      

Про проходження навчальної

практики

         Керуючись ст. 55, 58, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,на підставі угоди з Буковинським державним фінансово-економічним університетом від 08.06.2016 року:

       1.Дозволити студентамIIкурсу вказаного вище університету Балану Ростиславу Руслановичу та Білій Марії Валентинівні проходження навчальної практики у виконавчому апараті районної ради з 08.06.2016 року по 21.06.2016 року, призначивши керівником практики начальника відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Потерейка Романа Володимировича.

      2. Начальнику відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Потерейку Р.В. забезпечити умови для проходження практики та надати вказаним студентам методичну та практичну допомогу згідно програми та угоди.

Голова районної ради                                                        В.Ілаш                  

                                                                      

 06.06.2016

 КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

 ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 червня 2016 року №27

Пронадання дозволу

виступити позичкодавцем

рухомого та нерухомого майна

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 31.05.2016 року № 06/16.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12:

1. Надати дозвіл КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» виступити позичкодавцем та передати комунальній установі КП «Кельменецька районна друкарня» в безоплатне тимчасове користування терміном 2 роки 11 місяціввідсік гаражу 1-3 площею 25,90 кв.м за адресою: смт. Кельменці, вул. Партизанська,4-В та автомобіль марки ВАЗ 21053,(2003 року випуску, реєстраційний номер 01606 МР).

2. Завідувачу комунальної установи КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» Кушніру С.П. укласти відповідні договорипозички з дотриманням всіх необхідних вимог.

   3. Винести дане розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 25.05.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 травня 2016 року       № 26

Про скликання   УІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл. 6 ст. 25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

     1. Скликати   УІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 23 червня 2016 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл.Центральна,2).

         2.Внести на розгляд УІ сесії районної ради такі питання :

2.1. Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області на території району.

Інформує:П’ятницький А.В., начальник Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.

2.2. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.3. Про уточнення показників районного бюджету за січень - квітень 2016 року.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про внесення змін та доповнень до рішення ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. №17.2-7/15.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про план роботи районної ради УІІ скликання на ІІ півріччя 2016 року.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.6. Про  присвоєння  звання «Почесний  громадянин Кельменецького  району».

Інформує: Горобець А.І., заступник голови районної ради

2.7. Про хід виконання районної Комплексної програми“ Власний дім ” на 2012-2020 роки.

Інформує:Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.8. Про хід виконання районної  Програми  з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.9. Про хід виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2013-2017 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник управління освіти райдержадміністрації

2.10. Про хід виконання Програми підтримки та розвитку територіальних громад і місцевих ініціатив територіальних громад Кельменецького району на 2015-2016 роки.

Інформує:Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кельменецькому районі на 2015-2016 роки.

Інформує:Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.12.Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016 – 2018 роки.

Інформує:Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.13. Про надання дозволу на списання окремого рухомого майна.

Інформує:Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності

виконавчого апарату районної ради

 1. 14.Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Інформує:Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.15.Про надання дозволу на суборенду частини нерухомого майна.

Інформує:Присакар С.М., начальник відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.16.Про затвердження Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» в Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Інформує:Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.17. Про затвердження комплексної Програми сприяння виконанню делегованих районною радою та державою повноважень у Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Інформує: Пономарьова К.Б., начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату, головний бухгалтер райдержадміністрації

2.18. Про  затвердження символіки Кельменецького району.

Інформує: Горобець А.І., заступник голови районної ради

2.19. Про списання безнадійної кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.20. Про результати розгляду запиту депутата Цигановського С.М., внесеного на ІУ сесії районної ради УІІ скликання.

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату районної ради

2.21. Про виділення матеріальної допомоги.

Інформує:Карапчієвська М.М., начальник фінансовогоуправліннярайдержадміністрації

2.22. Про припиненнядіяльностікомунальногопідприємства Центральна районна аптека №27.

Інформує:Присакар С.М., начальник відділу з питанькомунальноївласностівиконавчогоапарату

2.23. Іншіпитання, яківідповідаютьвимогам Регламенту роботирайонноїради та чинному законодавству.

         3.Запросити на пленарне засідання УІ сесії районної ради VІI скликання:

- депутатівобласної ради від району;  

- селищного та сільськихголів;

- першого заступникаголови, керівниківапарату та структурнихпідрозділів

райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють

на території району;

- керівникаКельменецькоїмісцевоїпрокуратури;

- голову районного суду;

- начальниківрайонноговідділуполіції ГУНП в Чернівецькійобласті,

Кельменецького РС управління ДСНС та представникаСокирянського

міжрайонноговідділення УСБУ в Чернівецькійобласті;

- представників (голів) громадськихорганізацій, зареєстрованих на території

району.

       4.Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та

діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне повідомлення депутатів та запрошених, здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання.

       5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого

справами районної ради Світлу Л.В.

       Голова районної ради                                   В.Ілаш

 25.05.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 травня 2016 року        №25

Про надання дозволу на продовження

договорів оренди та позички

окремого нерухомого майна

На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 19.05.2016 року № 05/16.2, № 05/16.3, № 05/16.4, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 (із змінами та доповненнями):

 1. Надати дозвіл КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» на продовження договорів оренди та позички окремого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району на такий же термін і на таких же умовах:

-     від 16.07.2013 року № 03-23/35п.13 з КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»;

-    від 01.07.2013 року № 03-23/24п.13 з КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

 1. Надати дозвіл КП «Кельменецька районна друкарня» на продовження договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району від 01.07.2013 року № 03-23/23п.13з фізичною особою-підприємцем Гуменюком О.В. на такий же термін і на таких же умовах.
 2. Надати дозвіл КЗ «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на продовження договорів позички нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району від 01.07.2013 року № 03-23/25п.13, № 03-23/26п.13, № 03-23/27п.13, № 03-23/28п.13, № 03-23/29п.13 з КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» на такий же термін і на таких же умовах.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                                                               В.Ілаш

25.05.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 травня 2016 року        № 24

      

Про проходження навчальної

практики

         Керуючись ст. 55, 58, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі угоди з Буковинським державним фінансово-економічним університетом від 18.05.2016 року:

       1.Дозволити студентам IIIкурсу вказаного вище університету Проданчуку Олегу Васильовичу та Боднар Діані Олександрівні проходження навчальної практики у виконавчому апараті районної ради з 18.05.2016 року по 31.05.2016 року, призначивши керівником практики начальника відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Потерейка Романа Володимировича.

      2. Начальнику відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради Потерейку Р.В. забезпечити умови для проходження практики та надати вказаним студентам методичну та практичну допомогу згідно програми та угоди.

Голова районної ради                                                         В.І.лаш                  

 25.05.2016

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

6 травня 2016 року      № 23

Про внесення змін до договору

оренди нерухомого майна та про

затвердження висновків незалежного

оцінювача про вартість майна

     На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 06.05.2016 року №05/16.1 та №05/16.2, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 року № 183.8-6/12:

     1. В звязку з реорганізацією Хотинської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області шляхом приєднання Кельменецького відділення Хотинської ОДПІ до Сокирянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області внести зміни до договору оренди            №04-03/07.15 від 25.03.2015 року, змінивши одну із його сторін. Встановити в договорі оренди від 25.03.2015 року№04-03/07.15 Орендарем Сокирянську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС У Чернівецькій області з 01.05.2016 року.

   2. Відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради підготувати відповідну додаткову угоду до договору оренди від 25.03.2015 року №04-03/07.15.

   3. Затвердити висновки незалежного оцінювача про вартість частин нежитлової будівлі за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного,4 загальними площами 68,60 кв.м та 100,00 кв.м, що перебувають на балансі КП «Кельменецька районна друкарня» станом на 08.02.2016 року та 23.02.2016 року у сумах 92531,00 грн. та 135392,00 грн. відповідно.

   4. Встановити, що вказані в п.3 вартості використовуються для розрахунку орендної плати при укладенні договорів оренди.

   5. Винести дане розпорядження на розгляд чергової сесії районної ради.

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                                            В.Ілаш

 

 

IMG 9c740171d06d707d441075cd52e7a261 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda