10.10.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 жовтня 2017 року                № 44

Про проведення інвентаризації

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна, що перебуває на балансі Кельменецької районної ради, керуючись статтею 16, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879:

1. Провести з 01 по 14 листопада поточного року повну інвентаризацію основних засобів, інших необоротних та оборотних активів, зобов’язань станом на 01 листопада 2017 року.

2. Для проведення інвентаризації утворити комісію в складі:  

Голова комісії: Горобець А.І., заступник голови районної ради;

Члени комісії:

Мусензова Н.Д., начальник, головний бухгалтер, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату;

Олійник О.А., завідувач сектора по роботі з персоналом виконавчого апарату;

Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату;

Регульська Л.Б., головний спеціаліст відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

     Голова районної ради                                      Ілаш В.М.

04.10.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04жовтня 2017 року             № 43

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік

        Керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення ІX сесії районної ради VIІ скликання від 23 грудня 2016р. № 119.9-7/16, рішення ХІІІ сесії районної ради VII скликання від 29 вересня 2017р. № 206.13.1-7/17, п.1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм районного бюджетуна 2017 рік, за якими Кельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0110170, 0117210, 0118600 (що додаються).

2.Затверджені вище паспорти бюджетних програм направити розпорядникам нижчого рівня і одержувачам бюджетних коштів для керівництва та виконання.

       3. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених на фінансування вказаних бюджетних програм коштів.

Голова районної ради                                      В.Ілаш

 

        

       Додаток 1

        розпорядження голови районної ради

       від 04 жовтня 2017року № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.    0100000       Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0110170__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
                (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2324,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2214,1 тис. гривень та спеціального фонду – 110,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4. Рішення ІХ сесії районної ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 29 вересня 2017 року №206.13.1-7/17 «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110170 0111 Завдання      
      Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2214,1 110,0 2324,1
      Усього 2214,1 110,0 2324,1
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1. 0110170 Завдання      
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 15
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Од. Звіт 90
2.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань на постійних комісіях Од. Звіт 150
2.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів Од. Звіт 100
2.4.   Забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень Тис.грн. Звіт 100,0
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг Од. Звіт 6
3.2.   Кількість підготовлених і розглянутих питань на постійних комісіях на одного працівника Од. Звіт 10
3.3.   Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Од. Звіт 7
3.4.   Витрати на зарплату на утримання однієї штатної одиниці Тис.грн. Звіт 123,4
3.5.   Витрати на забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень Тис.грн. Звіт 100,0
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості отриманих % Звіт 100
4.2.   Відсоток поданих на розгляд комісій і сесі районної ради і затверджених на пленарних засіданнях нормативно-правових актів від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.3.   Відсоток забезпечення діяльності депутатського корпусу та автоматизації процесу прийняття рішень % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

        

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами районної ради                                 Світла Л.В.

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Додаток 2

                                                                                                                   розпорядження голови районної ради

                                                                                                       від 04 жовтня 2017 року №43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 __________Кельменецька районна рада____________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0117210 ____-______ Підтримка засобів масової інформації___
      
    (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                  (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 154,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 154,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики у сфері радіомовлення створення умов для забезпечення засобами радіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Кельменецького району.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1 0117211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0117211 0830 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення 154,0 0,00 154,0
      Завдання: підтримка засобів масової інформації      
      Усього 154,0 0,00 154,0
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1        
Підпрограма 1        
Підпрограма 2        
       
Усього        

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0117211 Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення      
    Завдання: підтримка засобів масової інформації      
1   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт, штатний розпис 2,5
1.2.   Вартість трансляції передач Тис.грн. Договір 10,2
2   Продукту      
2.1.   Планова кількість виходу в ефір/трансляція/ радіопередач/ Шт. Календарний план 102
3   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених трансляцій/передач Шт. Звіт 102
3.2.   Витрати на один вихід в ефір Тис.грн. Звіт 0,1
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток виходу в ефір від загальної кількості запланованих % Звіт 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

_________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами районної ради                              Л.Світла

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 3

розпорядження голови районної ради

від 04 жовтня 2017 року № 43ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600           _0133______ Інші видатки_____________________
      
         (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1280,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1202,0 тис. гривень та спеціального фонду – 78,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення VII сесії VII скликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії районної ради VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення IX сесії районної ради VII скликання від 26 грудня 2016 р.№119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХІІІ сесії районної ради VII скликання від 29 вересня 2017р.№ 206.13.1-7/17 «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600 0133 Інші видатки      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 950,0 22,8 972,8
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 203,0 1,0 204,0
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат та 49,0 - 49,0
      Завдання IV      
      Проведення капітального ремонту - 55,0 55,0
      Усього 1202,0 78,8 1280,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0118600      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   950,0 22,8 972,8
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   203,0 1,0 204,0
Усього   1153,0 23,8 1176,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0118600 Інші видатки      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 10
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 12
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 14934
2.   Продукту      
2.1.   Планова кількість запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
2.2.   Планова кількість запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
2.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
2.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
2.5.   Приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
3.2.   Кількість виконаних запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
3.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
3.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
3.5.   Кількість прийнятих документів на зберігання на одного працівника Шт. Звіт 100
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток підготовлених і поданих запитів по зарплаті і трудовому стажу від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.2.   Відсоток відремонтованих і прийнятих на зберігання одиниць архівного фонду від загальної кількості запланованих % Звіт 100
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів і робіт Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
1.3.   Проведення робіт з: аналізу отриманого в резерв нафтопродукту , оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 0,5
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100
    Завдання ІV      
    Проведення капітального ремонту      
1.   Затрат      
1.1.   Роботи з проведення капітального ремонту Роб. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих капітальних ремонтів Од. Звіт 1
           
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених капітальних ремонтів Од. Звіт 1
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконання проведених капітальних ремонтів % Звіт

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами                                  Світла Л.В.

02.10.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02 жовтня 2017 року                                                                   № 42

Про внесення змін до розпорядження

голови районної ради від 04.03.2016 року №18

         В зв’язку із змінами депутатського складу районної ради, керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту Кельменецької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради 25.12.2015р. № 9.2-7/15 та рішення ІІ сесії VII скликання 25.12.2015 №13.2.-7/15, на виконання рішень ХІ сесії районної ради VII скликання 31 березня 2017 року № 143.11-7/17, ХІІ сесії районної ради VII скликання від 30 червня 2017 року № 185.12-7/17:

1. Внести зміни до списку депутатів районної ради VII скликання, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 04.03.2016р. №18, яким виплачуються добові витрати за період участі в пленарних засіданнях сесії, постійних комісій і Колегії ради, затвердивши їх згідно додатку.

        

        

        

Голова районної ради                             В.Ілаш

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Додаток

                                                                                           до розпорядження

                                                                                                 голови районної ради

від 02 жовтня 2017р. №42

Зміни до списку депутатів районної ради VIIскликання,

які проживають за межами селища Кельменці,

для виплати добових витрат, затвердженого

розпорядженням голови районної ради 04.03.2016 № 18

 1. VIIскликання:

       - Пастуха Василя Івановича;

       - Куріша Леоніда Миколайовича.

 1. VIIскликання:

         - Вдовічену Світлану Володимирівну (с.Ленківці);

         - Бодянчука Володимира Івановича (с.Бабин).

 

 

Керуючий справами районної ради                                 Л.Світла

 

02.10.2017

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 жовтня 2017 року №41

Про затвердження протоколу

щодо результатів конкурсу

на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

 1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 29.09.2017 року № 15/17 про результати конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що додається.

2. Результати вказаного вище конкурсу оприлюднити на офіційному сайті районної ради.

3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією ради.

4. Контроль за виконанням покласти на начальника відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради Присакар С.М.

Голова районної ради                                 В.Ілаш

           

19.09.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 вересня 2017 року № 40

Про надання дозволу виступити орендодавцем

та позичкодавцем окремого рухомого майна

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 13.09.2017 року № 13/7.3, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12:

 1. Надати дозвіл КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» на укладення з 01.10.2017 року на 2 роки 11 місяців:

-договорів оренди рухомого майна з Кельменецькою районною державною адміністрацією та її управлінням праці та соціального захисту населення;

- договорів позички рухомого майна з КП Редакція Кельменецького районного радіомовлення та Кельменецькою районною державною адміністрацією.

2.Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                                               В.Ілаш

 

18.09.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 вересня 2017 року         №39

      

Про проведення Дня

депутата районної ради

Керуючись ст. 55,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно доплану роботи районної ради на 2017 рік, затвердженого рішенням IX сесії районної ради VII скликання 23.12.2016125.9-7/16, провести 29 вересня 2017 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

 

Голова районної ради                                           В.Ілаш

                                                                                           

                                                            

                                                                     Додаток

до розпорядження голови

районної ради

                                                         14.09.2017 №39

Т Е М А Т И К А

Дня депутата районної ради

( 29.09.2017р. )

1.Особливості призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2017 роціта основні зміни до нормативно-правових актів з даного питання.

Інформує: Руснак Л.В., начальник   управління праці та соціального захисту Кельменецької районної державної адміністрації.

2.Основні положення пенсійної реформи в Україні, перерахунок («осучаснення») пенсій.

Інформує: Присакар Т.О., начальник Кельменецького управління обслуговування громадян ГУ ПФУ у Чернівецькій області.

Керуючий справами                                            

виконавчого апарату                                                     Л.Світла

 

15.09.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 вересня 2017 року       № 38

      

Про скликання ХІІІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

1.Скликати ХІІІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 29 вересня 2017 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

     2. Внести на розгляд ХІІІ сесії районної ради такі питання :

2.1.    Інформація керівника Кельменецької місцевої прокуратури про стан

законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території району.

Інформує: Руснак П.А, керівник Кельменецької місцевої прокуратури

2.2. Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.3. Уточнення показників районного бюджету на травень-липень 2017 року.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про внесення змін та доповнень до рішення IХ сесії районної ради VII скликання від 23.12.2016 р. № 119.9-7/16.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Про списання безнадійної кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.6. Про готовність об’єктів соціально-культурного призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.7. Про хід виконання районної програми «Питна вода» Кельменецького району на 2006-2020 роки.  

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.8. Про хід виконання Комплексної програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини Кельменецького району на 2013-2017 роки.

Інформує: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.9. Про хід виконання районної програми «Вчитель» на 2014-2022 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник відділу освіти райдержадміністрації

2.10. Про хід виконання Комплексної програми військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до оборони держави на 2016-2020 роки.

Інформує: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації            

2.11. Про хід виконання Комплексної програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Кельменецькому районі на 2016-2020 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник відділу освіти райдержадміністрації

2.12. Про хід виконання Програми приватизації (відчуження) об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району на 2016-2018 роки.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.13. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.14. Про затвердження результатів інвентаризації об’єктів спільної   власності   територіальних громад сіл, селища Кельменецького району.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.15. Про хід виконання Районної протиепізоотичної Програми захисту життя і здоров’я тварин від інфекційних, інвазійних та зооантропонозних захворювань в Кельменецькому районі на 2016-2017 роки.

Інформує: Кувіла В.І., начальник Кельменецького районного управління Головного управління держпродспоживслужби в Чернівецькій області

2.16. Про затвердження початкової ціни, умов продажу нерухомого майна, що підлягає приватизації шляхом продажу за конкурсом.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.17. Про внесення змін до окремих рішень районної ради УІІ скликання.   Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи   виконавчого апарату районної ради

2.18. Про внесення змін до Комплексної соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Кельменецькому районі на 2014 - 2017 роки.

Інформує: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації            

2.19. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту.

Інформує: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.20. Про затвердження Комплексної програми підвищення ефективності діяльності відділів прикордонної служби «Кельменці», «Подвір’ївка», які розташовані на території Кельменецького району, на 2017 - 2019 роки.

       Інформує: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації            

2.21. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

       3. Запросити на пленарне засідання ХІІІ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району;

- селищного та сільських голів району;

- першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

- начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

- представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

   4. Начальнику відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

  

              

               Голова районної ради                                             В.Ілаш

 

 

05.09.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА    РАЙОННА    РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 вересня 2017 року № 37

Про затвердження висновку

незалежного оцінювача  про вартість майна

та надання дозволу виступити орендодавцем  

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 21.08.2017 року № 12/17.1, керуючись  статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартість частини приміщення площею 99,20 кв.м (кімната 2-13), що розташоване на ІІ поверсі адмінбудівлі за адресою: смт. Кельменці,   вул. Сагайдачного,4, яка складає станом на 11.08.2017 року 112164,00 грн. (без ПДВ).
 2. Надати дозвіл КП «Кельменецька районна друкарня» виступити орендодавцем вказаного вище нерухомого майна.
 3. Керівнику КП «Кельменецька районна друкарня» Ткач Л.М. здійснити всі необхідні заходи, що передують укладенню договору оренди. Встановити, що зазначена в п.1 вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.
 4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

      Голова районної ради                                                         В.Ілаш

 

17.08.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА    РАЙОННА    РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

16 серпня  2017 року                № 36

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на  2017 рік

        За результатами аналізу результативних показників та в зв’язку із виникненням нових напрямків використання бюджетних коштів, керуючись статтею 55,58 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до  ст.20, 22 Бюджетного кодексу України,  рішення ІX сесії районної  ради  VIІ скликання від 23 грудня 2016р. № 119.9-7/16, рішення XІІ сесії районної  ради  VIІ скликання від 30 червня 2017р. № 188.12-7/17 ,п1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених  наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

        1. Внести зміни та затвердити на 2017 рік паспорт бюджетної програми районного бюджету, за якою Кельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0118600 в новій редакції, що додається (додаток 1).

       2. Начальнику, головному бухгалтеру,  відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених на фінансування вказаної бюджетної програми коштів.

    

        Голова районної ради                                             В.Ілаш


                                                                           Додаток 1

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження  16 серпня 2017 року № 36ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000            Кельменецька районна рада____________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000            Кельменецька районна рада____________________
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600            _0133______ Інші  видатки_____________________ 
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1255,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1177,0   тис. гривень та спеціального фонду – 78,8   тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення VII сесії VII скликання від 23.09.2016р.  №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма  збереження  архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення IX сесії VII скликання від     26 грудня 2016 р.№119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», спільне розпорядження голів Кельменецької РДА та Кельменецької районної ради від 14.08.2017 №34-ср  «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради.Строки реалізації 2017-2021 роки. Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  0118600 0133 Інші видатки      
      Завдання І      
      Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 950,0 22,8 972,8
      Завдання ІІ      
      Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 178,0 1,0 179,0
      Завдання ІІІ      
      Преміювання та відзначення визначних дат та 49,0 - 49,0
      Завдання IV      
      Проведення капітального ремонту - 55,0 55,0
      Усього 1177,0 78,8 1255,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0118600      
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки   950,0 22,8 972,8
Програма 2  Збереження  архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки   178,0 1,0 179,0
Усього   1128,0 23,8 1151,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  0118600 Інші видатки      
    Завдання І      
    Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2.   Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3.   Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2.   Продукту      
2.1.   Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 10
2.2.   Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
2.3.   Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 12
3.2.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
3.3.   Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню  приміщення Од. Звіт 7
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
    Завдання ІІ      
    Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2
1.2.   Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 14934
2.   Продукту      
2.1.   Планова кількість запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
2.2.   Планова кількість запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
2.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
2.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
2.5.   Приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
3   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
3.2.   Кількість виконаних запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
3.3.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
3.4.   Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
3.5.   Кількість прийнятих документів на зберігання на одного працівника Шт. Звіт 100
4   Якості   х  
4.1.   Відсоток підготовлених і поданих запитів по зарплаті і трудовому стажу від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.2.   Відсоток відремонтованих і прийнятих на зберігання одиниць архівного фонду від загальної кількості запланованих % Звіт 100
    Завдання ІІІ      
    Преміювання та відзначення визначних дат      
1.   Затрат      
1.1.   Кількість проведених заходів і робіт Од. Звіт 25
1.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
1.3.   Проведення робіт з: аналізу отриманого в резерв нафтопродукту , оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2.   Продукту      
2.1.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2.   Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
2.3.   Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з  аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2.   Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 0,5
3.3.   Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з  аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2.   Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з  аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100
    Завдання ІV      
    Проведення капітального ремонту      
1.   Затрат      
1.1.   Роботи з  проведення капітального ремонту Роб. Звіт 1
2.   Продукту      
2.1.   Кількість запланованих капітальних ремонтів Од. Звіт 1
           
3.   Ефективності      
3.1.   Кількість проведених капітальних ремонтів Од. Звіт 1
4.   Якості      
4.1.   Відсоток виконання проведених капітальних ремонтів % Звіт

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма 1                      
  Інвестиційний проект 1                      
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   х     х     х      
                       
  Інвестиційний проект 2                      
                       
  Усього                      

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами  _______________________ Світла Л.В.


  

 

04.08.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 серпня 2017 року №35

Про надання дозволу

на продовження дії договорів позички

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 02.08.2017 року № 11/17.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12:

 1. Надати дозвіл КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» на продовження дії договорів позички від 01.09.2014 року № 04-03/41 п.14 та 18.09.2014 року № 04-03/42 п.14, укладених з Кельменецькою районною державною адміністрацією та КУ «Кельменецька центральна районна лікарня» відповідно, на такий же термін на тих же умовах.
 2. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 

 01.08.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 липня 2017 року № 34

Про надання

в оренду нерухомого майна

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 31.07.2017 року № 10/17.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Надати в оренду фізичній особі-підприємцю Повержуку М.В. кімнату (1-76) площею 15,10 кв.м та частину кімнати (1-77) площею 69,20 кв.м на ІІ поверсі Будинку побуту за адресою: смт Кельменці, вул. Бесарабська,14, уклавши договір оренди терміном 2 роки 11 місяців.
 2. Надати в оренду фізичній особі-підприємцю Макаровському В.Г. частину кімнати (1-77) площею 68,40 кв.м та частину коридору площею 10,00 кв.м.на ІІ поверсі Будинку побуту за адресою: смт Кельменці, вул. Бесарабська,14, уклавши договір оренди терміном 2 роки 11 місяців.
 3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

           

 

17.07.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

17 липня2017 року                                                             №33

Про затвердження проектно-

кошторисної документації

         Керуючись статтями 55,58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення ХІІ сесії Кельменецької районної ради VII скликання 30.06.2017 № 188.12-7/17 та враховуючи акт обстеження стану центрального входу (сходів) приміщення Кельменецького районного комісаріату ( яке знаходиться за адресою: смт.Кельменці, вул. В.Чорновола,1), від 18.05.2017 року ЗАТВЕРДИТИ проектно-кошторисну документацію на проведення ремонтно-будівельних робіт центрального входу приміщення Кельменецького районного комісаріату, яке знаходиться за адресою: смт.Кельменці, вул. В.Чорновола,1:

-         замовником якої виступає Кельменецька районна рада в сумі 54394 грн.14коп. ( п’ятдесят чотири тисячі триста дев’яносто чотири гривні 14 копійок).

 

Голова районної ради                                          Ілаш В.М.

 

 

06.07.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

03 липня 2017 року                          №32

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік

        За результатами аналізу результативних показників та в зв’язку із виникненням нових напрямків використання бюджетних коштів, керуючись статтею 55,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення ІX сесії районної ради VIІ скликання від 23 грудня 2016р. № 119.9-7/16, рішення XІІ сесії районної ради VIІ скликання від 30 червня 2017р. № 188.12-7/17 ,п1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1. Внести зміни та затвердити на 2017 рік паспорт бюджетної програми районного бюджету, за якою Кельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0118600 в новій редакції, що додається (додаток 1).

       2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених на фінансування вказаної бюджетної програми коштів.

Голова районної ради               В.Ілаш

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної ради

від 03.07.2017р. № 33ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                          (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Кельменецька районна рада____________________
              (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. 0118600           _0133______ Інші видатки_____________________
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1226,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду –1148,0 тис. гривень та спеціального фонду – 78,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми РішенняVII сесіїVIIскликання від 23.09.2016р. №104.7-7/16 «Програма збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки», рішення XXI сесії VI скликання від 25.09.2014р. № 431.21-6/14 «Районна Програма збереження архівних фондів на 2015-2019 роки», рішення IX сесії районної ради VII скликання від 26 грудня 2016 р.№119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XІІ сесії районної ради VII скликання від 30 червня 2017 р.№188.12-7/17 «Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Зміцнення господарського забезпечення, збереження та ефективного використання майна територіальних громад сіл, селища району, що перебуває в управлінні та на балансі районної ради, в т.ч. здійснення поточних та капітальних ремонтів.Строки реалізації 2017-2021 роки.Забезпечити централізоване зберігання документів, що мають соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян та розв’язати проблему збереження архівних документів установ, організацій та підприємств, що ліквідували без правонаступників. Строки реалізації 2015-2019 роки. Забезпечення преміювання та відзначення визначних дат.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
0118600 0133 Інші видатки
Завдання І
Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району 950,0 22,8 972,8
Завдання ІІ
Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів 178,0 1,0 179,0
Завдання ІІІ
Преміювання та відзначення визначних дат та 20,0 - 20,0
Завдання IV
Проведення капітального ремонту - 55,0 55,0
Усього 1148,0 78,8 1226,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 0118600
Програма 1 Збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районної ради, на 2017-2021 роки 950,0 22,8 972,8
Програма 2 Збереження архівних фондів в Кельменецькому районі на 2015-2019 роки 178,0 1,0 179,0
Усього 1128,0 23,8 1151,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0118600 Інші видатки
Завдання І
Утримання комунальної установи «Групи по господарсько-транспортному обслуговуванню» для збереження та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл,селища району
1. Затрат
1.1. Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис, звіт 14
1.2. Кількість об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Од. звіт 10
1.3. Кількість працівників різних установ і організацій Од. Звіт 190
2. Продукту
2.1. Кількість отриманих заявок на здачу в оренду майна Од. Звіт 10
2.2. Кількість підготовлених договорів та додаткових угод для відшкодування наданих послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
2.3. Кількість отриманих заявок і підготовлених договорів для відшкодування наданих послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
3. Ефективності
3.1. Кількість укладених договорів та додаткових угод оренди майна Од. Звіт 12
3.2. Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по охороні приміщення Од. Звіт 8
3.3. Кількість укладених договорів та додаткових угод по відшкодуванню послуг по прибиранню приміщення Од. Звіт 7
4 Якості х
4.1. Відсоток прийнятих договорів оренди, на відшкодування послуг по охороні, по прибиранню приміщень, у загальній кількості підготовлених % Звіт 100
Завдання ІІ
Утримання комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів» для забезпечення збереження архівних документів
1. Затрат
1.1. Кількість штатних одиниць Од. Звіт 2
1.2. Архівні документи прийняті на зберігання Од. Звіт 14934
2. Продукту
2.1. Планова кількість запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
2.2. Планова кількість запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
2.3. Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
2.4. Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
2.5. Приймання документів на державне зберігання Шт. Звіт 100
3 Ефективності
3.1. Кількість виконаних запитів по зарплаті Шт. Звіт 300
3.2. Кількість виконаних запитів по трудовому стажу Шт. Звіт 156
3.3. Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (ремонт аркушів) Шт. Звіт 220
3.4. Забезпечення фізичної збереженості документів з паперовою основою (оправлення та підшивка) Шт. Звіт 350
3.5. Кількість прийнятих документів на зберігання на одного працівника Шт. Звіт 100
4 Якості х
4.1. Відсоток підготовлених і поданих запитів по зарплаті і трудовому стажу від загальної кількості запланованих % Звіт 100
4.2. Відсоток відремонтованих і прийнятих на зберігання одиниць архівного фонду від загальної кількості запланованих % Звіт 100
Завдання ІІІ
Преміювання та відзначення визначних дат
1. Затрат
1.1. Кількість проведених заходів і робіт Од. Звіт 25
1.2. Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
1.3. Проведення робіт з: аналізу отриманого в резерв нафтопродукту , оновлення районної дошки Пошани Роб. Звіт 2
2. Продукту
2.1. Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
2.2. Кількість вручених премій до визначних дат Од. Звіт 20
2.3. Кількість підготовлених спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
3. Ефективності
3.1. Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк Од. Звіт 25
3.2. Витрати на виплату премій до визначних дат на одну особу Тис.грн. Звіт 0,5
3.3. Кількість виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани Од. Звіт 2
4. Якості
4.1. Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення заходів до визначних дат, вручення грамот, подяк % Звіт 100
4.2. Відсоток виконаних спільних розпоряджень на проведення робіт з аналізу отриманого в резерв нафтопродукту та оновлення районної дошки Пошани % Звіт 100
Завдання ІV
Проведення капітального ремонту
1. Затрат
1.1. Роботи з проведення капітального ремонту Роб. Звіт 1
2. Продукту
2.1. Кількість запланованих капітальних ремонтів Од. Звіт 1
3. Ефективності
3.1. Кількість проведених капітальних ремонтів Од. Звіт 1
4. Якості
4.1. Відсоток виконання проведених капітальних ремонтів % Звіт

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х
Інвестиційний проект 2
Усього

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами                                               Світла Л.В.

 

26.06.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 червня 2017 року № 31

Провнесення змін

до чинного договору оренди

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 23.06.2017 року № 09/17.1, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Надати дозвіл КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» збільшити орендовану площу відсіку гаражу, за договором оренди від 08.02.2016 року  № 04-03/06п.16 з Білим Романом Васильовичем, розташованого за адресою: смт Кельменці, вул. Партизанська,4В, встановивши загальну площу 53,90 кв.м.
 2. Завідувачу КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» Кушніру С.П. підготувати додаткову угоду до вищезазначеного договору оренди.    
  1. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 

 

26.06.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 червня 2017 року № 30

Прозатвердження висновків

незалежного оцінювача

про вартість майна та надання

в оренду нерухомого майна

     На підставі рішень комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 23.06.2017 року № 09/17.1, № 09/17.2, № 09/17.3, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновки незалежного оцінювача про вартість: нежитлових приміщень будівлі Будинку побуту за адресою: смт. Кельменці, вул. Бесарабська,14 (ІІ поверх), загальною площею 162,70 кв.м, яка станом на 22.06.2017 року складає 95002,00 (без ПДВ) та відсіку гаражу (1-6) площею 26,90 кв.м, що розташований за адресою: смт. Кельменці, вул. Партизанська,4, яка станом на 06.06.2017 року складає 38603,00 грн (без ПДВ).
 2. Встановити, що при укладенні договорів оренди зазначена вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.
 3. Надати в оренду фізичній особі-підприємцю Твердохлібу В.В. кімнату (1-80) площею 22,40 кв.м, що розташована на ІІ поверсі будівлі Будинку побуту за адресою: смт. Кельменці, вул. Бесарабська,14, уклавши договір оренди терміном 2 роки 11 місяців.

   4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради.

Голова районної ради                                         В.Ілаш

 

 

20.06.2017

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 червня 2017 року №29

Про затвердження протоколу

щодо результатів конкурсу

на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

     1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 15.06.2017 року № 12/17 про результати конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що додається.

2. Результати вказаного вище конкурсу оприлюднити на офіційному сайті районної ради.

     3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією ради.

4. Контроль за виконанням покласти на начальника відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради Присакар С.М.

Голова районної ради                                 В.Ілаш

 

19.06.2017

           

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

19 червня 2017 року               №28

      

Про проведення Дня

депутата районної ради

 

Керуючись ст. 55,59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно доплану роботи районної ради на 2017 рік затвердженого рішенням IX сесії районної ради VII скликання 23.12.2016 №125.9-7/16, провести 30 червня 2017 року о 9 годині в сесійній залі День депутата, по тематиці згідно додатку.

 

Голова районної ради                                           В.Ілаш

       

                                                                     Додаток

до розпорядження голови

районної ради

                                                         19.06.2017 №28

Т Е М А Т И К А

Дня депутата районної ради

( 30.06.2017р. )

1.Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.

Інформує: Потерейко Р.В., начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.

2.Реформування служби зайнятості, основні аспекти законодавства про зайнятість.

Інформує: Секрета Е.В., директор Кельменецького районного центру зайнятості.

Керуючий справами                                            

виконавчого апарату                                                     Л.Світла

 

 13.06.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 червня 2017 року       №27

      

Про скликання ХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

1.Скликати ХІІ сесію районної ради УІІ скликання та провести пленарне засідання 30 червня 2017 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

     2. Внести на розгляд ХІІ сесії районної ради такі питання :

2.1. Про інформацію районної територіальної виборчої комісії.

Інформує: Таран М.В., голова районної територіальної виборчої комісії

2.2. Інформація начальника Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області про стан боротьби із злочинністю,охорони громадського порядку та результати діяльності на території району.

Інформує: П’ятницький А.В., начальник Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області

2.3. Про уточнення показників районного бюджету за січень-квітень 2017 року.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.4. Про уточнення показників районного бюджету на 2017 рік.

Інформує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.5. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року.

Звітує: Карапчієвська М.М., начальник фінансового управління райдержадміністрації

2.6. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Кельменецького району».  

Інформує: Єременко І.А., начальник відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради

2.7. Звіт про діяльність постійної комісії з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення.

Звітує: Гончарюк Г.П., голова постійної комісії з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та соціального захисту населення

2.8. Про хід виконання районної Комплексної програми «Власний дім» на 2012-2020 роки.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.9. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Кельменецькому районі на 2013-2017 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник відділу освіти райдержадміністрації

2.10. Про хід виконання районної Програми з питань реабілітації дітей-інвалідів на 2014-2018 роки.

Інформує: Мартинюк Л.І., начальник відділу освіти райдержадміністрації

2.11. Про хід виконання Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» в Кельменецькому районі на 2016-2018 роки.

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.12. Про хід виконання Програма покращення умов обслуговування платників податків Кельменецького району на 2016-2017 роки.

Інформує: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

2.13. Про затвердження, виданих в міжсесійний період, розпоряджень.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.14. Про надання дозволу зарахувати в рахунок орендної плати вартість здійснених поліпшень окремого орендованого майна.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.15. Про   призначення директора комунального підприємства «Кельменецька центральна аптека».

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.16. Про затвердження Комплексної програми розвитку культури в Кельменецькому районі на 2017-2019 роки.

Інформує: Чепурняк Н.М., начальник відділу культури райдержадміністрації

2.17. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в Кельменецькому районі на 2017-2020 роки.

Інформує: Гарбуз В.М., начальник відділу правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації            

2.18. Про затвердження місцевої програми «Відродження малих річок Чернівецької області на території Кельменецького району на 2017-2022 роки».

Інформує: Урсуляк І.І., перший заступник голови райдержадміністрації

2.19. Про актуалізацію незалежних експертних оцінок нерухомого майна.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.20. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів.

Інформує: Ганжелюк В.І., начальник відділу агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації        

2.21. Інші питання, які відповідають вимогам Регламенту роботи районної ради та чинному законодавству.

       3. Запросити на пленарне засідання ХІІ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району;

- селищного та сільських голів району;

- першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

- начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

- представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

  

4. Начальнику відділу з питань діловодства та організаційної роботи виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Горобця А.І.

    

                

               Голова районної ради                                             В.Ілаш

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 червня 2017 року №26

Про затвердження Положень про підрозділи виконавчого апарату районної ради

З метою забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради, керуючись ст.55, ст. 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до ст.15 розділу III Регламент Кельменецької районної ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії районної ради VII скликання від 25.12.2015 року № 9.2-7/15 у зв'язку із змінами у структурі виконавчого апарату районної ради згідно розпорядження голови районної ради від 29 травня 2017 року №32-ОС:

1. Затвердити Положення:- про юридичний відділ (додаток №1); - про відділ з питань діловодства та організаційної роботи (додаток №2); - про відділ комунальної власності (додаток №3); - про відділ бухгалтерського обліку та звітності (додаток №4); - про відділ фінансового моніторингу, інвестиційної та інформаційної політики (додаток №5); - про сектор по роботі з персоналом виконавчого апарату районної ради (додаток №6).

 1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради забезпечити діяльність відділів у відповідності до правил вищевказаних Положень.
 2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 29 грудня 2016 року № 50.
 3. Контрольза виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Світлу Л.В.


 
 

Голова районної ради                            В.Ілаш

23.05.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА    РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 травня 2017 року   № 25

           

Про утворення комісії

На виконання рішення Господарського суду Чернівецької області від  25.10.2016 року № 926/2358/16, керуючись ст.55, 60 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно рішення IV сесії районної ради VII скликання від 25.02.2016 року№ 51.4-7/16 «Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району»:

   1. В зв’язку з відмовою орендаря Шкрумеди Оксани Миколаївни від добровільної передачі (повернення) орендованого майна, утворити комісію, згідно додатку.

   2. Утвореній вище комісії провести обстеження вказаного об’єкта, голові комісії забезпечити здійснення заходів по його збереженню.

   3. Завідувачу КУ «Група по господарсько-транспортному обслуговуванню» Кушніру С.П. забезпечити охорону, утримання прилеглої території та нагляд за будівлями за адресами: смт. Кельменці, вул.Довженка,15 та вул. Бесарабська,61.

Голова районної ради                                 В.Ілаш

 

                                                                                    Додаток

Затверджено

розпорядженням голови районної ради

від 23.05.2017 № 25

Склад комісії для здійснення передачі приміщення загальною площею 82,10 кв.м, розташованого за адресою: смт. Кельменці, вул. Довженка,15

Голова комісії :                           Потерейко Р.В., начальник відділу кадрового та

                                                       правового забезпечення виконавчого апарату

                                                       районної ради

Заступник голови комісії:Присакар С.М., начальник відділу з питань

                                                         комунальної власностівиконавчого апарату

                                                         районної ради, депутат районної ради

Секретар комісії:                         Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з        

                                                         питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради  

Члени комісії:

Коваль О.П., головний спеціаліст відділу з питань            

                                                         бухгалтерського обліку, звітності, фінансової            

                                                         та інвестиційної діяльності виконавчого апарату

                                                         районної ради  

Кушнір С.П.,       завідувач КУ «Група по господарсько-

                                                           транспортному обслуговуванню»

 

Керуючий справами районної ради                                         Л. Світла

 

 

22.05.2017

 

 

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 19 травня 2017 року №24

Пронадання в позичку

окремого нерухомого майна

та затвердження висновків

незалежного оцінювача

про вартість майна                                                                                                

     На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 17.05.2017 року № 08/17.2, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання від 20.03.2012 року №183.8-6/12:

 1. Надати в позичку Кельменецькій селищній раді частину адмінбудівлі з підвальним приміщенням для використання як службові кабінети працівників виконавчого комітету та ради, загальною площею 456,40 кв.м, за адресою: смт. Кельменці, вул. Центральна,4 та укласти договір позички на термін 2 роки 11 місяців.
 2. Затвердити висновки незалежного оцінювача про вартість частини адмінбудівлі з підвальним приміщенням, загальною площею 456,40 кв.м. за адресою: смт. Кельменці, пл. Центральна,4, яка станом на 30.04.2017 року складає 1470600,00 грн. (без ПДВ) та частини нежитлового приміщення на ІІ поверсі Будинку побуту, а саме: кімнати 1-80 площею 22,40 кв.м за адресою: смт. Кельменці, вул. Бесарабська,14, яка станом на 12.05.2017 року складає 50 145,00 грн. (без ПДВ).
 3. Встановити, що зазначена в п.2 вартістьмайна відображається в договорах позички та оренди.
  1. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.

     5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.)

Голова районної ради                                   В.Ілаш

 

 

 15.05.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

15 травня 2017 року       № 23

      

Про продовження роботи ІІ засідання

ХІ сесії районної ради УІІ скликання

Керуючись статтями 46, 55 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно до ст. 20-22, гл.6 ст.25 розділу ІУ Регламенту роботи Кельменецької районної ради, затвердженого рішенням ІІ сесії районної ради УІІ скликання від 25.12.2015 р. № 10.2-7/15 :

1.Продовжити роботу ХІ сесії районної ради УІІ скликання та провести друге пленарне засідання 18 травня 2017 року об 11 годині у залі засідань (смт. Кельменці, пл. Центральна,2).

       2. Провести 18 травня 2017 року о 10 годині спільне засідання постійних

комісій та винести на їх розгляд додатково наступні питання:

2.1.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та оформлення права власності за Кельменецькою районною радою.

Інформує: Горобець А. І , заступник голови районної ради

2.2. Про делегування представників Кельменецької районної ради до складу Госпітальної ради Східного Госпітального округу Чернівецької області.

Інформує: Горобець А. І , заступник голови районної ради

2.3. Про впорядкування оплати праці працівників виконавчого апарату районної ради.

Інформує: Потерейко Р.В., начальник відділу з питань кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

2.4. Про затвердження комплексної програми створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг Кельменецького району на 2017-2019 роки.

Інформує: Сугак І.А., головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради

2.5. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок підготовки і внесення проектів спільних розпоряджень голів районної державної адміністрації та районної ради.

         Інформує: Світла Л.В., керуючий справами районної ради

       3. Запросити на друге пленарне засідання ХІ сесії районної ради VIІ скликання:

- депутатів обласної ради від району; 

- селищного та сільських голів району;

-першого заступника голови, керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- керівників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, які працюють на території району;

- керівника Кельменецької місцевої прокуратури;

- голову районного суду;

-начальників районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, Кельменецького РС управління ДСНС та представника Сокирянського міжрайонного відділення УСБУ в Чернівецькій області;

-представників (голів) громадських організацій, зареєстрованих на території району.

  

4. Начальнику відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та

діловодства виконавчого апарату районної ради Єременко І. А. забезпечити своєчасне здійснення необхідних заходів по підготовці пленарного засідання, повідомлення депутатів та запрошених.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами районної ради Світлу Л.В.

 

       Голова районної ради                                              В.Ілаш

 

 

12.05.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 травня 2017 року №22

Про затвердження результатів

конкурсу на право проведення незалежної

оцінки окремого нерухомого майна

     Керуючись ст. 55,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району, затвердженого рішенням ІV сесії районної ради VІI скликання від 25 лютого 2016 року №45.4-7/16:

     1. Затвердити протокол конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 04.05.2017 року № 09/17 про результати конкурсу на право проведення незалежної оцінки окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що додається.

2. Відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті районної ради.

3. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією ради.

4. Контроль за виконанням покласти на начальника відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради Присакар С.М.

Голова районної ради                                 В.Ілаш

 

 

 

 

20.04.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 квітня 2017 року №21

Про затвердження висновку незалежного оцінювача

про вартість майна та укладення договорів

на праві оперативного управління

 

       На підставі рішення комісії по передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району в оренду та користування від 12.04.2017 року № 07/17.1,  № 07/17.2, Статутів, затверджених рішенням ХХІ сесії районної ради V скликання від 23.10.2009 року № 404.21-5/09, керуючись статтями 55, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Кельменецького району в оренду та користування, затвердженого рішенням VIIІ сесії районної ради VI скликання 20.03.2012 № 183.8-6/12 та Положення про порядок розрахунку і використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, затвердженого рішенням ХХІ сесії районної ради VІ скликання 25.09.2014 № 432.21-6/14:

 1. Затвердити висновок незалежного оцінювача про вартість відсіку гаражу (1-2) площею 23,70 кв.м, розташованого за адресою: смт. Кельменці, вул. Партизанська, 4В, яка складає станом на 04.04.2017 року 20407,00 грн. (без ПДВ).
 2. Встановити, що зазначена в п.1 вартість майна відображається в договорі та використовується для розрахунку орендної плати.
 3. На підставі установчих документів, укласти договори на закріплення нерухомого майна з «Кельменецькою музичною школою ім. М.Ткача», Кельменецькою художньою школою на адмінбудівлю за адресою: смт. Кельменці, пл. Центральна,3, загальними площами 303,00 кв.м та 113,50 кв.м відповідно.
 4. Винести дане розпорядження на затвердження черговою сесією районної ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату районної ради (Присакар С.М.).

Заступник голови районної ради                                         А.Горобець

 

14.04.2017

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

14 квітня 2017 року           № 20

Про затвердження паспорта

бюджетної програми на 2017 рік

        За результатами аналізу результативних показників та в зв’язку із виникненням нових напрямків використання бюджетних коштів, керуючись статтею 56,58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.20, 22 Бюджетного кодексу України, рішення ІX сесії районної ради VIІ скликання від 23 грудня 2016р. № 119.9-7/16, п1.10 Розділу І «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836:

       1.Внести зміни та затвердити на 2017 рік паспорти бюджетних програм районного бюджету, за якою Кельменецька районна рада виступає головним розпорядником коштів, у розрізі кодів Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0110170, 0118600 в новій редакції, що додаються.

       2. Начальнику, головному бухгалтеру, відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради Мусензовій Н.Д. забезпечити цільове використання виділених на фінансування вказаної бюджетної програми коштів.

             Заступник голови районної ради                                       А.Горобець

 


         Додаток 1

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   розпорядження __________ 2017року № ____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.    0100000       Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                          (найменування головного розпорядника)

2.    011000         Кельменецька районна рада_____________________
    
         (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3. __0110170__ ___0111 _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
                (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1956,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 1846,1 тис. гривень та спеціального фонду – 110,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1.Конституція України;

2. Бюджетний Кодекс України;

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4. Рішення ІХ сесії районної ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 119.9-7/16 «Про районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та їх виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
       

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110170 0111 Завдання      
      Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1846,1 110,0 1956,1
      Усього 1846,1 110,0 1956,1
             

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1