ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцеве самоврядування в Україні

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування

1. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

2. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

3. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

4. Порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.

5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

2. Органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2813-IV від 06.09.2005}

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті.

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.

2. Правовий статус місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим визначається Конституцією України та цим Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севастополь.

3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;

{Пункт 1 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 806-VI від 25.12.2008}

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

{Пункт 4 частини першої статті 43 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 4 додатково див. Закони № 489-V від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007}

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;

{Пункт 6 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}

7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

{Пункт 7 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 917-VIII від 24.12.2015}

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

{Пункт 11 частини першої статті 43 виключено на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

16) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

{Пункт 19 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-XIV від 16.07.99}

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

{Пункт 24 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015}

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;

28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

{Пункт 28 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4875-VI від 05.06.2012}

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 163-XIV від 06.10.98, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2182-III від 21.12.2000}

{Пункт 33 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

{Пункт 34 частини першої статті 43 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 3266-IV від 22.12.2005}

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 2389-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

{Частину першу статті 43 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 2404-VI від 01.07.2010}

2. Районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.

3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі питання:

{Пункт 1 частини третьої статті 43 виключено на підставі Закону № 4710-VI від 17.05.2012}

2) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

{Пункт 3 частини третьої статті 43 виключено на підставі Закону № 703-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року}

4) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом.

{Частина четверта статті 43 втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

Стаття 60. Право комунальної власності

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право:

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад;

3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Затверджено

                                                                                                                                                           рішення ХІ сесії районної ради

VІІ скликання

18 .05 2017 року №179.11.2-7/17

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки і внесення проектів спільних розпоряджень голів районної державної адміністрації та районної ради

                                                       Розділ І. Загальні положення

     1.1. Положення про порядок підготовки і внесення проектів спільних розпоряджень голів районної державної адміністрації та районної ради (надалі – Положення) розроблено з метою визначення процедури прийняття (видання) спільних розпоряджень головами районної державної адміністрації та районної ради (надалі - спільні розпорядження) та встановлення кола посадових осіб, які можуть ініціювати розроблення проекту спільного розпорядження, порядку їх візування (погодження, експертизи)і організацію їх виконання.

     1.2. Встановити, що спільні розпорядження :

v   видаються виключно в межах повноважень районної державної адміністрації (надалі – райдержадміністрації) щодо виконання делегованих повноважень та районної ради, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законодавчими та нормативно – правовими актами;

v   приймаються за ініціативою голови райдержадміністрації та /або голови районної ради (а за їх відсутності – відповідно заступників) на виконання актів Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, за обґрунтованими пропозиціями чи клопотаннями (зверненнями) місцевих органів самоврядування району, територіальних органів виконавчої влади .

     1.3. Керівники територіальних органів виконавчої влади, голови місцевих органів самоврядування району подають свої пропозиції щодо підготовки проекту спільного розпорядження шляхом надання клопотання (звернення) в письмовій формі.

Розділ II. Підготовка проектів спільних розпоряджень

     2.1.Визначити, що підготовка спільних розпоряджень здійснюється з делегованих райдержадміністрації радою повноважень та з питань, що стосуються їх співпраці, а саме щодо :

v   об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

v   соціального захисту населення ( відповідно до прийнятих рішень ради);

v   виділення коштів з резервного фонду, із залишків бюджету та на фінансування з районного бюджету інших непередбачуваних видатків ;

v   зміни та уточнення до районного бюджету в міжсесійний період;

v   нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради ;

v   здійснення видатків з нагоди відзначення     пам’ятних,   знаменних   дат, ювілеїв, загальнодержавних, професійних,   місцевих свят, інших подій та траурних заходів;

v   управління об’єктами комунальної власності району.

     2.2.Підставами для прийняття спільних розпоряджень є:Конституція і Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення обласної та районної рад; здійснення заходів щодо провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання районною державною адміністрацією та районною радою покладених на них завдань та функцій;потреба у правовому регулюванні окремого виду їх діяльності.

     2.3. Проекти спільних розпоряджень розробляються:

                                                                                                   

v   відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату та/ або персонально визначеними посадовими особами - за дорученням голови райдержадміністрації або його заступників ( в разі відсутності голови);

v   посадовими особами виконавчого апарату ради - за дорученням голови районної ради та/ або його заступника.

     Такі доручення можуть бути як у письмовій, так і в усній формі.У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної держадміністрації чи її апарату або ж структурним підрозділам виконавчого апарату ради,   головним розробником є виконавець, зазначений в письмовому дорученні першим.

2.4.Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної держадміністрації, її апарату та/або виконавчого апарату районної ради, інших органів з розроблення проекту спільного розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

       Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

       2.5.Контроль за зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні спільних розпоряджень, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах   Кабінету   Міністрів   України,   дорученнях Прем'єр-міністра   України,   центральних і місцевих органів виконавчої влади , покладається на заступників голови районної ради та голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних обов'язків) .

Розділ ІІІ. Порядок складення та оформлення проекту спільного розпорядження

     3.1.Право на створення, підписання, погодження, затвердження спільних розпоряджень визначається цим Положенням, актами   законодавства,     положеннями про структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, виконавчого апарату районної ради  і посадовими інструкціями відповідальних осіб.

     3.2. Текст спільного розпорядження повинен містити інформацію, для фіксування якої його було створено. Інформація в тексті проекту   викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно. Проект спільного розпорядження (текст) не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, які не   несуть змістового навантаження. Під час його складання повинен вживатися діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

       Текст проекту спільного розпорядження повинен стосуватися виключно того   питання,   яке сформульоване в його заголовку і оформлюється у вигляді суцільного зв'язного тексту чи таблиці, або шляхом поєднання цих форм. Суцільний зв'язний текст проекту повинен містити граматично   і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії та як правило, складатися з двох частин. У першій (вступній) частині   зазначається   підстава, обґрунтування або мета його складення, у другій (заключній) частині - висновки, пропозиції, рішення .

       Якщо текст спільного розпорядження   підготовлено відповідно до документів (актів) інших установ або раніше виданих документів, зазначаються їх реквізити   у   такій   послідовності:   назва   виду   документа, найменування установи - автора документа, дата, реєстраційний номер, заголовок до тексту ( за наявності).

     3.3.Персональну відповідальність за достовірність змісту проектів спільних розпоряджень та їх відповідність чинному законодавству України, дотримання вимог цього Положення , у межах своїх посадових повноважень, несуть в однаковій мірі всі особи, причетні до їх підготовки.

                                                                                                  

       У текстах проектів спільних розпоряджень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури і скорочення. Посади мають повну або загально скорочену назву. Прізвища у тексті вказуються разом з ініціалами.

     3.4.Оформлення проекту спільного розпорядження, що виготовляється за допомогою друкувальних засобів, здійснюється з дотриманням вимог, зазначених у   Типовій інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (надалі – Інструкції) , затвердженої відповідно до чинного законодавства.

       Проект спільного розпорядження оформлюється на бланку, що виготовляється згідно з вимогами цієї Інструкції, за допомогою комп’ютерної техніки чорно-білими або кольоровими у

разі потреби. Загальний обсяг проекту спільного розпорядження не повинен, як правило, перевищувати двох сторінок.

       3.5. Датою спільного розпорядження є відповідно дата його   підписання та видання або прийняття. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. На спільному розпорядженні зазначається одна дата, яка відповідає даті останнього підпису і оформляється цифровим або словесно – цифровим способом.

       У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад: 02.03.2011

       3.6.Спільні розпорядження, прийняті за ініціативою голів районної ради та райдержадміністрації (а за їх відсутності – заступників, які виконують їх повноваження) після їх підписання реєструються відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради. Реєстрація спільних розпоряджень полягає у присвоєнні їм умовних позначень   індексів, які надаються документам. Реєстраційний індекс   складається   з   порядкового   номера у   межах групи документів, що реєструються, який за потреби доповнюється індексами, що застосовуються за   номенклатурою   справ вказаного структурного підрозділу.

       3.7.Спільні розпорядження видаються в двох   оригінальних примірниках, основний з яких (з візами та погодженням) зберігається у виконавчому апараті районної ради та нумерується в порядку видання розпоряджень у межах календарного року.Інший оригінальний примірник спільного розпорядження за необхідності зберігається у відповідному підрозділі з питань діловодства районної державної адміністрації.

     Реєстраційний індекс може включати індекси районної ради та райдержадміністрації, які проставляються через правобічну похилу риску в послідовності, в якій документ підписано його авторами.З метою розрізнення груп документів до реєстраційного індексу додається відмітка, яка складається з літер, наприклад: 41/17 - СР, де СР застосовується для позначення документів з грифом "Спільні розпорядження". За відсутності реєстрації спільних розпоряджень в райдержадміністрації проставляється тільки індекс районної ради.

     Копії   розпоряджень засвідчуються відповідним підрозділом виконавчого апарату районної ради, до повноважень якого належать питання діловодства,   і надсилаються заінтересованим установам,   посадовим   особам,   працівникам. Список розсилки складається і підписується виконавцем під час підготовки проекту розпорядження. Вказаним вище підрозділом спільні розпорядження у встановлений законодавством термін опубліковуються на офіційному сайті районної ради.

Розділ ІУ. Порядок візування та погодження проекту спільного розпорядження.

     4.1.У разі виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності створення проекту спільного розпорядження, його   обґрунтованості   та   відповідності законодавству здійснюється його внутрішнє та зовнішнє погодження.

     Внутрішнє погодження (в залежності від виконавця) оформляється шляхом проставляння візи. Віза включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище особи, яка візує документ, із зазначенням найменування посади цієї особи, обов’язково дату візування. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша проекту документа. Візи проставляються на основному оригінальному примірнику , який   залишається   у виконавчому апараті районної ради.

     4.2.Проекти спільних розпоряджень попередньо підлягають обов’язковому зовнішньому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами виконавчого апарату ради та /або районної держадміністрації (в залежності від виконавця), іншими установами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження. Зовнішнє погодження здійснюється на зворотному боці останнього аркуша проекту розпорядження. При цьому зазначається установа, посада, ініціали і прізвище осіб, які погоджують проект розпорядження, а також обов’язково дата .Зовнішнє погодження  також проставляється на примірнику розпорядження , який   залишається   у виконавчому апараті районної ради.

     4.3.Проекти спільних розпоряджень обов’язково погоджуються заступниками голів районної ради та райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних обов'язків), після їх візування ( або зовнішнього погодження):

v   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які відповідно до їх компетенції вирішують питання, порушені в проекті;

v   в обов’язковому порядку керівниками (за їх відсутності відповідальними працівниками) підрозділів апарату райдержадміністрації та виконавчого апарату ради, до повноважень яких віднесено питання правового забезпечення;

v   керівником структурного підрозділу (за його відсутності відповідальними працівниками) виконавчого апарату ради, до повноважень якого віднесено питання діловодства;

v   керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

4.4. Зауваження і пропозиції до проекту розпорядження посадових осіб, які здійснюють візування (погодження), викладаються на окремому аркуші, про що на проекті (оригінальному примірнику) робиться   відповідна відмітка. Якщо під час погодження з'ясується, що у підготовлений до підписання проект спільного розпорядження необхідно внести істотні зміни, він за дорученням голів районної ради та райдержадміністрації направляється на повторне візування та погодження.

4.5.За дорученням голови районної держадміністрації та /або голови районної ради ( а в разі їх відсутності – заступників ), опрацювання внесеного проекту спільного розпорядження може проводитися в апараті райдержадміністрації та/або виконавчому апараті районної ради (в залежності від підпорядкованості виконавця), і у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

   Строк такого опрацювання проекту не повинен перевищувати 5 днів.

     4.6.Проекти спільних розпоряджень за необхідності підлягають антикорупційній експертизі у відповідних підрозділах з питань правового забезпечення апарату районної державної адміністрації та/ або виконавчого апарату районної ради (в залежності від підпорядкованості виконавця), який їх перевіряє (здійснює антикорупційну експертизу), на предмет наявності в них положень, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню передумов для вчинення таких порушень.

     В разі потреби голова райдержадміністрації або голова ради за власною ініціативою може направити проект спільного розпорядження на антикорупційну експертизу.  

4.7. Додатки до спільних розпоряджень є їх невід’ємною частиною і візуються працівником, який створив документ, та керівником структурного підрозділу, в якому його створено. Додатки до спільних розпоряджень підписуються від райдержадміністрації - першим заступником або заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних обов'язків) та від районної ради - керуючим справами.

Додатки до спільних розпоряджень складаються з метою доповнення, пояснення окремих його питань або розпорядження в цілому. У відповідних   пунктах   розпорядчої   частини розпорядження   робиться посилання: "що додається" або "(додається)." Кількість сторінок додатків до проекту спільного розпорядження не обмежується.

     4.8.У разі коли зміст спільного розпорядження стосується більше ніж трьох установ, складається "Аркуш погодження", про що робиться в ньому відмітка на місці грифа погодження "Аркуш погодження додається".

Розділ У. Організація передачі спільних розпоряджень та їх виконання

     5.1.Перед поданням проекту спільних розпоряджень на підпис голові районної державної адміністрації та/або голові районної ради працівник, який підготував документ, зобов'язаний ретельно перевірити правильність його складення та оформлення, посилання на нормативно - правові акти,   уточнити   цифрові   дані, наявність необхідних віз і додатків. Проект спільного розпорядження подається на підпис разом з документами, на підставі яких його було складено.

     5.2. При   підписанні спільного розпорядження головами районної ради та районної державної адміністрації (а за їх відсутності – заступниками) їх підписи розміщуються на одному рівні, наприклад:

Голова районної державної адміністрації                                                                         Голова районної ради

підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище                                                                 підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

       Оригінал підписаних розпоряджень зберігаються у структурному підрозділі з питань діловодства виконавчого апарату районної ради протягом двох років, після чого у встановленому порядку передаються на зберігання до архівного підрозділу районної державної адміністрації.

     5.3.Контроль за виконанням спільних розпоряджень здійснюється з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих
спільних розпоряджень, у яких встановлено завдання, а також виконання яких підлягає   обов'язковому   контролю .

     5.4.Контроль   за   виконанням   спільних розпоряджень   включає взяття їх на контроль, визначення форм і методів контролю, перевірку ходу своєчасного доведення їх змісту до виконавців, контроль за станом виконання, зняття   з контролю, направлення виконаного спільного розпорядження до справи, облік, узагальнення та аналіз результатів їх виконання, інформування керівництва про хід та результати виконання.

       5.5.Строк виконання спільних розпоряджень   може   встановлюватися   у них або в резолюції керівника установи, якій його направлено до виконання. Строки   виконання   спільних розпоряджень обчислюються в календарних днях починаючи з дати надходження (реєстрації), якщо інше не встановлено самим розпорядженням. Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий   день,   останнім   днем   строку виконання документа вважається перший день після неробочого дня. Якщо   завдання   потребує   термінового   виконання, обов'язково зазначається конкретний кінцевий строк виконання.

       5.6.Спільне розпорядження   вважається виконаним і знімаються з контролю після виконання всіх завдань.

       Спільні розпорядження (у порядку, передбаченому Регламентом роботи районної ради) підлягають затвердженню сесією ради.

Керуючий справами районної ради                                            Л.Світла

                                                                                                                  Додаток 1

                                                                      до рішення IV сесії районної ради

                                                                             VI скликання

                                                                         від 25 лютого 2016 року № 47.4-7/16

Положення

про  районну комісію з питань поновлення прав реабілітованих

1. Районна комісія з питань поновлення прав реабілітованих (надалі - Комісія) утворюється Кельменецькою районною радою відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.93р. № 112«Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам.

Кількісний  і персональний склад Комісії затверджується сесією районної ради.

Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України,  іншими нормативно-правовими актами, а також  цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є вирішення питань, пов’язаних з встановленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодування матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у зв’язку із позбавленням волі або примусового  поміщення до лікувальних закладів, поновлення житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно доЗакону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- в межах повноважень надає допомогу громадянам в одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією;

- організовує публікацію повідомлень про реабілітацію репресованих в пресі чи іншим чином інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого;

- доручає правоохоронним органам проводити перевірку фактів безпідставності заслання і вислання,  скерування на спецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв’язку з необґрунтованими репресіями (розкуркуленням);

- заслуховує інформацію відповідних службових осіб про виконання законодавства з питань реабілітації та відстежує надання допомоги реабілітованим громадянам і членам їх сімей;

- здійснює контроль за відшкодуванням реабілітованим громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;

- вирішує інші питання, пов’язані з поновленням прав реабілітованих громадян.

4. Комісія крім виконання функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:

- розглядає листи, заяви і скарги репресованих громадян або їхніх спадкоємців першої черги з питань встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим;

- приймає рішення щодовстановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків відповідно до чинного законодавства.

5. Комісія діє у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.

До складу Комісії можуть входити депутати районної ради, представники громадськості, фінансових органів, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, архівних установ, а у разі необхідності - інших організацій та установ.

6. Організацію роботи Комісії забезпечує її голова. Діловодство здійснює секретар  Комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

7. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх її членів.

8. У засіданнях Комісії можуть брати участь і особи, або їх представники, які подали заяву з питань, віднесених до її компетенції.

9. Рішення Комісії підписує голова (у разі його відсутності - заступник ) і секретар.

10.Рішення Комісії з питань виплати грошової компенсації, повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх вартості можуть бути оскаржені, відповідно до обласної комісії, реабілітованим (або його спадкоємцями) та іншими заінтересованими громадянами. У разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися до суду.

11. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснює  виконавчий апарат районної ради.

12. Комісія користується печаткою Кельменецької районної ради.

 

Керуючий справами                                                                   Л.Світла

 

                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                         до рішення Кельменецької

                         районної ради

                         від 25 лютого 2016 року № 47.4-7/16

Комісія районної ради

з питань поновлення прав реабілітованих

у Кельменецйькому районі

Голова комісії:

Горобець Анатолі Іванович, заступник голови районної ради;

Заступник голови комісії:

Варвус Віталій Анатолійович, депутат районної ради;

Секретар комісії:

Потерейко Роман Володимирович, начальник відділу кадрового та правового забезпечення виконавчого апарату районної ради;

Члени комісії:

Цигановський Станіслав Миколайович, депутат районної ради;

Руснак Ліна Володимирівна,   начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (за згодою);

Макаровська Оксана Іванівна, завідувач комунальної установи «Кельменецький районний трудовий архів»;

Якимчук Олександр Іванович,   головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (за згодою);

Карапчієвська Марія Миколаївна, начальник фінансового управління районної державної адміністрації (за згодою);

Пастух Василь Іванович, депутат районної ради.

 

Керуючий справами                                                                  Л.Світла

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

УІ СЕСІЇ   УІІ СКЛИКАННЯ

23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Про затвердження символіки
Кельменецького району

     З метою забезпечення виконання рішення ХУІІІ сесії районної ради У скликання від 25.06.2009 року №362.18-5/09 для збереження історичних та культурних місцевих особливостей і традицій, керуючисьст. 22, 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, взявши до уваги пропозиції сільських та селищної рад району, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити герб і прапор Кельменецького району (додатки 1, 2).

       2.Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання герба і прапора району (додаток 3).

      3.Виконавчому апарату районної ради організувати виготовлення еталонного зразку герба і прапора Кельменецького району.

       4. Райдержадміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2016 рікпередбачитикошти на вказанівищецілі.

       4.Районній газеті «Рідне слово» опублікувати дане рішення з використанням додатків для широкого ознайомлення громадськості.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                           В. Ілаш

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                         рішення УІІ сесії районної ради УІІ

скликання від23 вересня 2016 року №109.7-7/16

Положення про зміст, опис та порядок

використання герба і прапора Кельменецького району

 

І.Зміст та опис герба.

 

1.1.Герб Кельменецького району (надалі по тексту – Герб району) - це символ, офіційна емблема району, в якій відображається її географічне місцезнаходження, історичні традиції, господарську направленість, а також, є зовнішнім атрибутом влади.    

1.2.Герб району представляє собою геральдичний щит з золотим кантом /чотирикутний заокруглений до низу/ на сріблястому тлі якого розташовані в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками. У нижній частині щита вміщене зображення виноградної лози з гроном та листям, сплетеної (по боках) з китицями калини, на фоні синьої смуги та хвилястої синьої лінії.

Пропорції герба – висота до ширини 13:10. Еталонний зразок герба району знаходиться в Кельменецькій районній раді.

1.3.Щит обрамований стилізованим зображенням жовто - гарячого сонця у національному українському стилі (нагадує соняшник) і увінчаний зображеннями золотого злакового колосу по одну сторону та листя дуба - по іншу, які перевиті жовто - блакитною стрічкою – у верхній частині та увінчані вишитим традиційним орнаментом українським рушником з надписом «Кельменецький район».

1.4. Зображення сонця та колосу (символ мирної праці) вказує, що основне заняття трудівників району – виробництво сільськогосподарської продукції. Злаковий колос – символ багатства території району, родючі землі якого здатні давати високі врожаї сільгосппродукції. Їхній золотий колір відображає багатство і велич краю, а наявність жовто- блакитної стрічки (у вигляді прапора держави) відтворює символ духовності і вірності.

Дві стріли характеризують багатство Кельменеччини на історичні кургани та старі городища, підкреслюють боротьбу місцевих мешканців проти різних загарбників. Геральдичні троянди – елементи з історичного герба Бесарабії і вказують на приналежність земель району до цієї землі.
Синя смуга та хвиляста синя лінія означає Дністер, який формує північну межу району.

Зображення гілки виноградної лози, китиць калини та вишитий рушник є основними історичними символами району як складової української держави, символ краси, користі та дбайливого ставлення до екології.

Зображення дубових листків - символ бойової слави, а рослинний орнамент – прикраса навколо щита , нагадує про природне багатство району, зрощені руками селян родючі сади яблунь, абрикос та персиків, щедрі на врожаї пшениці і соняшників оброблені землі, виноградники з духмяними гронами.

Синій колір символізує вірність і чесність, зелений колір - надію, достаток та волю. Срібний колір символізує духовність, доброту та чистоту помислів, золотий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІ. Зміст та опис прапора.

2.1.Прапор району є офіційним атрибутом місцевого самоврядування, символом єдності територіальних громад Кельменецького району та взаєморозуміння її мешканців.

Прапор є символом духовної височини, спрямованості до моральних ідеалів, стабільності і мирного співіснування.

       2.2.Прапор району прямокутне полотнище, зі співвідношенням сторін 2:3, яке поділене на синє та зелене поля вертикальними жовтими смугами. Ширина синього поля (від древка) становить 25,0 % ширини прапора, а з іншої сторони -15%; ширина зеленого поля - 50,0 % прапора, між цими полями жовті смуги шириною по 5,0% ширини прапора.

На зеленому полі прапора розташовуються в центрі дві золотисті стріли вістрями вгору, між ними - 3 геральдичні троянди з золотими осердями та листочками.Прапор з трьох сторін, по периметру, окантований золотою бахромою.

2.3.Зелений колір символізує зелену Буковину, відродження, пробудження, волю, оновлення, радість; це символ достатку і надій.

Синій колір символізує вірність і чесність. Синьо-жовті смуги не тільки підкреслюють державну приналежність до Чернівецької області, але й уособлюють найбільшу річку  —повноводний Дністер(синій колір), та хлібні ланиБессарабськогорайону області (жовтий колір).

Тому жовтий колір означає багатство, знатність та постійність.

ІІІ. Порядок використання символіки.

3.1. Зображення герба Кельменецького району розміщується:

*  в кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді адмінбудинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади;

*  на нагородних документах районної ради і районної державної адміністрації та інших офіційних документах районної влади;

*  на печатках та бланках районної ради, райдержадміністрації, які використовуються для скріплення пам’ятних адрес, урочистих актів та інше;

*  на кордонах сполучень району з іншими районами області.

     3.2.Герб також може використовуватися:

*  при виготовленні буклетів, значків, вимпелів, сувенірів з елементами символіки;

*  підприємствами району для реклами своїх товарів і послуг (тільки з дозволу голови районної ради).

3.3.Прапор Кельменецького району встановлюється:

*  в кабінеті голови районної ради;

*  в кабінеті голови районної державної адміністрації;

*  на головному фасаді будинку районної ради;

*  у залах, де проводяться засідання районної ради, її Колегії, у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні органи влади.

       За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України та прапора району, останній не може перевищувати його за розмірами і розміщується праворуч від нього (з боку глядачів).

       3.4. В кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації , у залах, де проводяться засідання районної ради також розташовується штандарт голови Кельменецької районної ради та райдержадміністрації: квадратне темно – зелене ( а для голови райдержадміністрації - темно-синє) полотнище, в центрі якого розміщено герб району.

       3.5.Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді кольорового, чорно – білого, графічного, а також, об’ємного зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів.

3.6.Використання символів району з комерційною метою здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. При цьому суб’єкти господарської   діяльності сплачують збір за використання районної символіки відповідно до чинного законодавства. Кошти від збору надходять до районного бюджету і можуть бути використані тільки на культурно – освітні цілі та розвиток туризму.

Дозвіл на використання зображення символів району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, районна рада має право розірвати угоду з фірмою – виробником.

Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно – освітні та навчальні заклади, Збройні сили України, юридичні та фізичні особи, які використовують символи з метою національно – патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної свідомості громадян України.

Керуючий справами районної ради                                       Л.Світла

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                               рішення V сесії VІІ скликання

                                                                         від 27 04.2016 № 61.5-7/16

      

Положення про облікову політику

Кельменецької районної ради

І. Загальні положення.

 1. 1.Положення про облікову політику Кельменецької районної ради (надалі Положення) визначає принципи, методи та процедури, що використовуються виконавчим апаратом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, яке розроблене відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011р. №59, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку та інших нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби, які регулюють ці питання.
 2. 2.Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності здійснюється відповідно до вимог, встановлених Міністерством фінансів України.
 3. 3.Організація ведення бухгалтерського обліку у Кельменецькій районній раді покладається на відповідний підрозділ виконавчого апарату ради згідно структури, яка затверджується сесією. Підрозділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається згідно чинного законодавства. Права та обов’язки начальника та всіх працівників підрозділу визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затвердженими посадовими інструкціями, Положенням.
 4. 4.Право першого підпису на платіжних документах, первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку, відповідних звітах тощо надається голові районної ради та його заступнику. Право другого підпису на вказаних вище документах надається особам, визначеним головою районної ради згідно розпорядження.

ІІ. Організація бухгалтерського обліку.

2.1. Загальні принципи обліку.

2.1.1. Застосовувати меморіально – ордерну форму бухгалтерського обліку з використанням програмного комплексу «Парус» для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях інформації та в паперовому вигляді. Форми меморіальних ордерів застосовувати згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000р. № 68. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал – головна». Облік у книзі «Журнал – головна» ведеться по субрахунках за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду та формується зведена.

        2.1.2. Складання фінансової та бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово – економічну діяльність ради здійснювати на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими відповідними нормативно – правовими актами України. Бюджетним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди – квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається з наростаючим підсумком із початку року, в єдиній грошовій одиниці - гривні.

        2.1.3. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та подання первинних документів здійснюється відповідно до вимог у строки, які визначені графіком документообігу (додаток 1). Строки опрацювання, контролю та здавання документів, які визначені у графіку документообігу є обов`язковими для усіх матеріально відповідальних осіб районної ради.

         2.1.4. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи. Первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа, дату і місце складання, назву установи, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру, осіб відповідальних за здійснення господарських операцій і правильність її оформлення, особисті підписи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та в меморіальних ордерах. У первинних документах і меморіальних ордерах виправлення помилок повинно бути підтверджене підписами посадових осіб, у касових і банківських документах виправлення не допускається. Відповідальність за зберігання та здачу документації з питань бухгалтерського обліку до архіву покладається на керівника відповідного підрозділу.

        2.1.5. Деталізація обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків відображається у робочому плані рахунків згідно додатку 2 до Положення.

         2.1.6. Для розмежування видатків виконавчого апарату та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, застосовується економічна класифікація видатків бюджету. Застосування кодів економічної класифікації видатків здійснюється згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

         2.1.7. Витрачання бюджетних коштів на утримання автомобілів і використання пального проводиться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» (далі Постанова № 848).

         2.1.8. Вимоги щодо обліку витрат, пов’язаних з використанням легкових автомобілів, економним витрачанням бюджетних коштів на їх утримання та використання пального, механізм підтвердження факту службової поїздки посадовою особою, яка користувалась автомобілем, оформлення та погодження поїздок у вихідні та святкові дні, а також відрядження на службовому автомобілі за межі області на відстань, що перевищує 200 кілометрів, визначаються Постановою № 848. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, вимоги щодо забезпечення контролю за дотриманням норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин та порядку їх коректування залежно від умов експлуатації, визначаються іншими нормативними актами. Для обліку роботи легкового автомобіля використовуються картки обліку пробігу автомобільних шин; подорожнього листа та журнали реєстрації видачі подорожніх листів автомобіля.

 1. 2.Облік необоротних активів, запасів та інших активів.

2.2.1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору.

     2.2.2. До складу основних засобів відносяться матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та первісна вартість за одиницю (комплект) складає 6000,00 грн. включно без урахування податку на додану вартість, обліковується в гривнях з копійками. Необоротні матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби» та 122 «Нематеріальні активи», обліковувати у складі основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку установи.

     2.2.3. Оприбуткування необоротних активів проводиться актом введення в експлуатацію в момент передачі їх виконавчому апарату, складом комісії з інвентаризації матеріальних цінностей. Склад комісії затверджується окремим розпорядженням голови районної ради.

     2.2.4. Нарахування амортизації (зносу) на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних активів) проводиться на системній основі згідно чинного законодавства. Термін корисного використання матеріальних активів, які не визначені в Типових строках корисного використання груп основних засобів, визначаються комісією при їх прийманні та затверджуються розпорядженням голови районної ради.

2.2.5.   Амортизація нараховується на основні засоби щокварталу - на дату балансу прямолінійним методом. При вибутті об`єкта основних засобів амортизація нараховується в місяці вибуття такого об`єкта.

2.2.6.   Отримані в результаті списання об`єктів основних засобів запаси оприбутковується в бухгалтерському обліку виконавчого апарату відповідно до Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314.    

       2.2.7. Щодо об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю, але придатних до експлуатації інвентаризаційною комісією нараховується ліквідаційна вартість один раз на рік в розмірі 3%.

         2.2.8. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів оформляються первинними документами.

       2.2.9. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків. В якості визначення одиниці обліку запасів використовуються їх найменування.

       2.2.10. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально – відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами загального та спеціального фондів.

       2.2.11. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Запаси 123».

       2.2.12. Операції з надходження та списання запасів оформляються первинними документами.

       

   2.3. Облік коштів, розрахунків та зобов`язань.

  

        2.3.1. Грошові кошти у готівці зберігаються у касі відповідного підрозділу виконавчого апарату ради. Порядок оформлення та ведення касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України.

         Для обліку касових операцій застосовуються типові форми прибуткових та видаткових ордерів, відомості на виплату грошей та інші видаткові документи. Прибуткові і видаткові касові ордери реєструються у Журналі реєстрації. Усі надходження і видача готівки відображаються у касовій книзі.

       2.3.2. Одержана готівка витрачається суворо за цільовим призначенням.

 1. 3.3.Ліміт залишку готівки в касі розраховується та затверджується окремим розпорядженням голови районної ради.

2.3.4. На підставі звіту касира (або відповідальної особи) здійснюється запис до меморіального ордера.

       2.3.5. Для обліку цільового використання готівки в касі виконавчого апарату районної ради ведеться Картка аналітичного обліку готівкових операцій за встановленою формою. Записи в Картці здійснюються в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами). Облік грошових документів (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, оплачених талонах на бензин тощо) ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ (далі - Порядок).

         Грошові документи зберігаються в сейфі, закріпленому за особою, на яку покладено виконання обов’язків з оприбуткування, зберігання та видачі грошових документів.

       2.3.6. Кошти обліковуються на рахунках, відкритих в органах Казначейства.

       2.3.7. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймається рішення про їх оплату та надається доручення на здійснення платежу органу Казначейства.

       2.3.8. Списання коштів з рахунків на оплату видатків проводиться до затверджених кошторисних призначень, за винятком операцій з безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України, або помилкового, зайвого надходження коштів на рахунки.

       2.3.9. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на рахунки та здійснення видатків ведеться в меморіальних ордерах по кожному коду функціональної класифікації видатків окремо. Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спеціального фонду бюджету на рахунки, а також перерахування коштів ведеться в меморіальних ордерах по кожному виду та коду функціональної класифікації видатків окремо.

       2.3.10. Господарські відносини з постачальниками товарів, робіт та послуг оформляються договорами. Договори укладаються з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель».

       2.3.11. Договори укладаються (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг дозволяється виключно у випадках, передбачених законодавством (для розпорядників коштів нижчого рівня лише після отримання в письмовій формі рішення головного розпорядника бюджетних коштів).

       2.3.12. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені в майбутньому застосовується субрахунок 364 «Розрахунки з іншими дебіторами». Аналітичний облік розрахунків ведеться в меморіальному ордері, який нумерують окремо за загальним та спеціальним фондами.

2.3.13. Накопичувальні відомості складаються за кожним дебітором і кредитором в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в них здійснюються позиційним методом – за кожною операцією, що підтверджена відповідним документом (платіжним дорученням, рахунком, накладною тощо).

       2.3.14. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов`язання та розкриття у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 128 «Зобов`язання» та Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов`язань бюджетних установ.

Облік бюджетних зобов`язань здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби.

         2.3.15. Бюджетні зобов`язання беруться та здійснюються платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

       Бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються за наявності бюджетного призначення.

       У разі виникнення нагальної потреби пов`язаної з господарською діяльністю, обсяги та напрямки використання коштів можуть переглядатися згідно обґрунтованих розрахунків.

       Бюджетні зобов`язання реєструються в органі Казначейства. Для реєстрації договорів і контролю за відповідністю прийнятих зобов`язань бюджетним асигнуванням застосовується Книга аналітичного обліку отриманих асигнувань та прийнятих зобов`язань за встановленою формою. Книга ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

 1. 4.Облік доходів та видатків.

 2.4.1. Облік доходів загального фонду, які передбачені в кошторисі, ведеться на субрахунку 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи».

         Облік доходів, які отримуються як надходження від реалізації майна, здійснюється на субрахунку 711 «Доходи за коштами, отримані як плата за послуги».

         Кошти, які отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, відображаються на субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ».

         Кошти отримані з бюджету розвитку районного бюджету та фонду економічного розвитку відображаються на субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду».

         Для аналітичного обліку отриманих асигнувань використовується Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань за встановленою формою. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Картки ведуться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

     2.4.2. Касові видатки відображаються в обліку одержання наявних коштів або перерахування коштів з поточного бюджетного рахунку. Синтетичний облік касових видатків ведеться на рахунку 32 «Рахунки в казначействі» у розрізі відповідних субрахунків.

          Для аналітичного обліку касових видатків використовується Картка аналітичного обліку касових видатків за встановленою формою. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

       2.4.3. Фактичні видатки відображаються в обліку в момент здійснення на підставі актів списання, накладних, актів виконаних робіт тощо. Фактичні видатки визначають дійсні видатки виконавчого апарату щодо виконання кошторису, та підтверджені відповідними документами.

Синтетичний облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи», 811 «Видатки за коштами, отримати як плата за послуги», 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень», 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

         Аналітичний облік видатків ведеться в Картці аналітичного обліку фактичних видатків за встановленою формою, в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

 1. 5.Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.
       2.5.1.Оплата праці працівників виконавчого апарату (головний розпорядник бюджетних коштів) та комунальних установ здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про індексацію грошових доходів населення»,постанов Кабінету Міністрів України: «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,«Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України 
"Про державну підтримку засобів масової інформаціїта соціальний захист журналістів"», наказуМіністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», наказуМіністерства юстиції України«Про умови оплати праці працівників архівнихустановнаоснові Єдиної тарифної сітки»,Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Кельменецької районної ради та іншими нормативно – правовими актами, які регламентують питання оплати праці.

2.5.2. Розрахунки з працівниками виконавчого апарату (головний розпорядник бюджетних коштів) з оплати праці проводиться через їх особові поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкриті в установі банку, з якою виконавчим апаратом районної ради (головний розпорядник бюджетних коштів) укладено договір на розрахунково – касове обслуговування по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток.

2.5.3. Для обліку робочого часу використовується Табель обліку використання робочого часу, типова форма № 6. Неточності в Табелі обліку робочого часу, пов`язані із завчасно поданими табелями для розрахунку заробітної плати (не в останній робочий день місяця), виправляються через оформлення додаткових (уточнюючих) табелів за минулий місяць
(відрядження, лікарняні тощо).

2.5.4. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку нарахованого за такий період фонду оплати праці працівника.

2.5.5. Підставою для нарахування заробітної плати є такі первинні документи: табель обліку робочого часу, розпорядження про призначення та звільнення працівників, розпорядження на відпустку, відрядження та матеріальне стимулювання, листки непрацездатності (оплата яких проводиться згідно порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням затвердженим постановою Кабінету міністрів України) тощо. Заробітна плата працівникам за час відрядження виплачується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України в розмірі не менше середнього заробітку. Якщо заробітна плата в місяці відрядження в розрахунку на день буде більше, ніж середня заробітна плата, то дні відрядження оплачуються як звичайні дні.

2.5.6. Синтетичний облік нарахованої та виплаченої заробітної плати ведеться на рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за загальним та спеціальним фондами. Аналітичний облік ведеться в меморіальному ордері.

2.5.7. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного внеску в розмірі встановленому Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

2.5.8. Дні виплати заробітної плати установлені колективними договорами.

2.5.9. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника поза місцем його постійної роботи за дорученням чи розпорядженням голови районної ради на певний строк для виконання службового завдання.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися виключно з метою, на яку вони видані, згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету. Аванс під звіт видається за дозволом голови на основі письмової заяви працівника, де вказується призначення авансу і при відсутності заборгованості за попереднім авансом, за три дні до відрядження, для того щоб підготувати документи для реєстрації на отримання готівки. Якщо відрядженому працівникові в запрошенні вказано про відшкодування витрат на відрядження в повному обсязі або виплачуються додаткові кошти у вигляді компенсації поточних витрат, добових, тоді виплата добових не проводиться. Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження ведеться на субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами». Аналітичний облік ведеться в накопичувальній відомості – меморіальний ордер № 8.

     2.5.10. Облік операцій в іноземній валюті регламентується Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Держказначейства від 24.07.2001 р. № 126. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку та інших нормативно – правових актів щодо ведення обліку. Облік операцій в іноземній валюті здійснюється в регістрах бухгалтерського обліку у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті.

     2.5.11. Інвентаризація активів і зобов`язань проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і       документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність критеріям, повнота відображення зобов`язань, виявляються лишки або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

         У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що не використовуються.

         Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені відповідними законодавчими актами, та на підставі розпорядження голови, в якому зазначаються терміни її проведення та затверджується склад комісії. Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії у разі відсутності їх типових форм розробляються з урахуванням вимог законодавства, заповнюються рукописним способом або за допомогою електронних засобів обробки інформації.

2.5.12. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до ст.58 Бюджетного кодексу України, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44, для отримання інформації про фактичне становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до визначених Законом органів у встановлені терміни.                    

                                              

Керуючий справами районної ради                           Л.Світла

                                               Додаток 1

                                                    до Положення про облікову політику

                                             від 27 04.2016 № 61.5-7/16

          

                                                                    

Графік подання документів

до відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності виконавчого апарату районної ради

№ з/п Назва документа

Відповідальний

за створення та подання документів, у т.ч. контролюючим органам

Термін подання

до відділу з питань бухгалтерського обліку, звітності, фінансової та інвестиційної діяльності

1 2 3 4
1 Розпорядження про зміни в особовому складі працівників Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату На другий день після підписання розпо-рядження
2 Розпорядження про відрядження Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату На другий день після підписання розпо-рядження
3 Розпорядження про преміювання співробітників Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату

На другий день після

підписання розпо-рядження

4 Листки непрацездат-ності Голова комісії із соціального страхування Наступного дня після отримання листка непрацездатності
5 Табель обліку робочого часу працівників Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату Щомісячно до
24-го числа
6 Уточнюючі табелі робочого часу працівників Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату Щомісячно до 9-го числа
7 Накладна, акти на виконання робіт, приймальний акт на отримання матері-альних цінностей Відділ з питань організаційного забезпечення, контролю та діловодства виконавчого апарату Наступний робочий день після отримання матері-альних цінностей
8 Акт на списання матеріальних цінностей Матеріально – відповідальна особа виконавчого апарату Передостанній день місяця, в якому цінності виведено з експлуатації
9 Заявки на виплату авансу на відрядження Працівники, яких направляють у відрядження За 3 дні до початку відрядження
10 Звіт про використання коштів на відрядження Працівники, яких направляють у відрядження Впродовж 3-х днів після повернення з відряджен-ня
11 Розпорядження про відпустку працівників Начальник відділу з питань кадро-вого та правового забезпечення виконавчого апарату За тиждень до початку відпустки

                                                                   Додаток 2
                                                                       до Положення про облікову політику

                                                                   від 27 04.2016 № 61.5-7/16

ПЛАН РАХУНКІВ
Рахунок Найменування
0----- ----- ПОЗАБАЛАНСОВI РАХУНКИ ---------------------------------------------
01 Орендованi необоротнi активи
02 Активи на вiдповiдальному зберiганнi
04 Непередбаченi активи i зобов'язання
05 Гарантiї та забезпечення
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства
07 Списанi активи та зобов'язання
08 Бланки документів суворої звітності
10---- ----- ОСНОВНI ЗАСОБИ ---------------------------------------------
101 Земельнi дiлянки
102 Капiтальнi витрати на полiпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортнi засоби
106 Iнструменти, прилади та iнвентар
109 Iншi основнi засоби
11---- ----- IНШI НЕОБОРОТНI МАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ ----------------------------
111 Музейнi цiнностi, експонати зоопаркiв, виставок
112 Бiблiотечнi фонди
113 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
114 Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття
119 Необоротнi матерiальнi активи спецiального призначення
12---- ----- НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ ---------------------------------------------
121 Авторськi та сумiжнi з ними права
122 Iншi нематерiальнi активи
13---- ----- ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВIВ ------------------
131 Знос основних засобiв
132 Знос iншiх необоротних матерiальних активiв
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
14---- ----- НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕОБОРОТНІ АКТИВИ------------------------
141 Капiтальнi інвестиції в основні засоби
142 Капiтальнi інвестиції в iнші необоротні матерiальні активи
143 Капiтальнi інвестиції в нематерiальні активи
22---- ----- МАЛОЦIННI ТА ШВИДКОЗНОШУВАНI ПРЕДМЕТИ -----------------
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації
222 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети спецiального призначення
23---- ----- МАТЕРIАЛИ I ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ --------------------------------
232 Продукти харчування
233 Медикаменти та перев'язувальнi засоби
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя
235 Паливо, горючi i мастильнi матерiали
236 Тара
237 Матерiали в дорозi
238 Запасні частини   до транспортних засобів, машин і обладнання
239 Iншi матерiали
30---- ----- КАСА ---------------------------------------------
301 Каса в нацiональнiй валютi
302 Каса в iноземнiй валютi
31---- ----- РАХУНКИ В БАНКАХ ---------------------------------------------
311 Поточнi рахунки на видатки установи
32---- ----- РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВI ---------------------------------------------
321 Реєстрацiйнi рахунки
322 Особовi рахунки
323 Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих як плата за послуги
324 Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень
325 Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку депозитних сум
326 Спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку iнших надходжень спецiального фонду
327 Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
328 Iнши рахунки в казначействi
33---- ----- IНШI КОШТИ ---------------------------------------------
331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошовi документи в iноземнiй валютi
333 Грошовi документи в дорозi в нацiональнiй валютi
334 Грошовi документи в дорозi в iноземнiй валютi
34---- ----- КОРОТКОСТРОКОВI ВЕКСЕЛI ОДЕРЖАНI -----------------------------
341 Векселi, одержанi в нацiональнiй валютi
342 Векселi, одержанi в iноземнiй валютi
36---- ----- РОЗРАХУНКИ З РIЗНИМИ ДЕБIТОРАМИ -------------------------------
362 Розрахунки з пiдзвiтними особами
364 Розрахунки з iншими дебiторами
365 Розрахунки з державними цільовими фондами
40---- ----- ФОНД У НЕОБОРОТНИХ АКТИВАХ ---------------------------------------
401 Фонд у необоротних активах за їх видами
402 Фонд у незавершеному капiтальному будiвництвi
41---- ---ФОНД У МАЛОЦIННИХ I ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТАХ----
411 Фонд у малоцiнних та швидкозношуваних предметах за їх видами
43---- ----- РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСIВ -----------------------------
431 Результат виконання кошторису за загальним фондом
432 Результат виконання кошторису за спецiальним фондом
44---- ----- КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ ---------------------------------------------
441 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
442 Інший капітал у дооцінках
50---- ----- ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ ---------------------------------------------
501 Довгостроковi кредити банкiв
502 Вiдстроченi довгостроковi кредити банкiв
503 Iншi довгостроковi позики
51---- ----- ДОВГОСТРОКОВI ВЕКСЕЛI ВИДАНI --------------------------------------
511 Виданi довгостроковi векселi
52---- ----- IНШI ДОВГОСТРОКОВI ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ --------------
521 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання
60---- ----- КОРОТКОСТРОКОВI ПОЗИКИ ---------------------------------------------
601 Короткостроковi кредити банкiв
602 Вiдстроченi короткостроковi кредити банкiв
603 Iншi короткостроковi позики
604 Простроченi позики
61---- ----- ПОТОЧНА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ---------------------------------------------

611

Поточна заборгованнiсть за довгостроковими позиками

612 Поточна заборгованнiсть за довгостроковими векселями
613 Поточна заборгованнiсть за iншими довгостроковими зобов'язаннями
62---- ----- КОРОТКОСТРОКОВI ВЕКСЕЛI ВИДАНI ----------------------------------
621 Виданi короткостроковi векселi
63---- ----- РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОНАНI РОБОТИ ----------------------------------
631 Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками
632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на ДКР, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
633 Розрахунки iз замовниками за виконанi роботи i наданi послуги з власних надходжень
634 Розрахунки iз замовниками за НДР, що пiдлягають оплатi
635 Розрахунки iз залученими спiввиконавцями для виконання робiт
64---- ----- РОЗРАХУНКИ IЗ ПОДАТКIВ I ЗБОРІВ ------------------------------------
641 Розрахунки за податками і зборами в бюджет
642 Iншi розрахунки з бюджетом
65---- ----- РОЗРАХУНКИ IЗ СТРАХУВАННЯ ------------------------------------------
651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування
652 Розрахунки iз соцiального страхування
653 Розрахунки iз страхування на випадок безробiття
654 Розрахунки з iнших видiв страхування
66---- ----- РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦI -------------------------------------------
661 Розрахунки iз заробiтної плати
663 Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит
664 Розрахунки з працiвниками за безгот.перерах.на рахунки з вкладiв у банках
665 Розрахунки з працiвниками за безгот.перерах.внескiв за добр.страх.
666 Розрахунки з чл.профспiлки безгот.перерах.сум членських профспiлкових внескiв
667 Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв
668 Розрахунки за виконавчими документами та iншi утримання
669 Iншi розрахунки за виконанi роботи
67---- ----- РОЗРАХУНКИ ЗА IНШИМИ ОПЕРАЦIЯМИ I КРЕДИТОРАМИ ----
671 Розрахунки з депонентами
672 Розрахунки за депозитними сумами
674 Розрахунки за спецiальними видами платежiв
675 Розрахунки з iншими кредиторами
68---- ----- ВНУТРIШНI РОЗРАХУНКИ ---------------------------------------------
683 Внутрiшнi розрахунки за операцiями з внутрішнього переміщення за загальним фондом
684 Внутрiшнi розрахунки за операцiями з внутрішнього переміщення за спецiальним фондом
70---- ----- ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ --------------------------------------------
701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи
702 Асигнування з мiсцевого бюджету на видатки установи та iншi заходи
71---- ----- ДОХОДИ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ ----------------------------------------
711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
712 Доходи за iншими джерелами власних надходжень установ
713 Доходи за iншими надходженнями спецiального фонду
716 Доходи майбутнiх перiодiв
74---- ----- IНШI ДОХОДИ ---------------------------------------------
741 Iншi доходи установ
80---- ----- ВИДАТКИ IЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ---------------------------------------
801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи
802 Видатки з мiсцевого бюджету на утримання установи та iншi заходи
81---- ----- ВИДАТКИ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ ---------------------------------------
811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
812 Видатки за iншими джерелами власних надходжень
813 Видатки за iншими надходженнями спецiального фонду
84---- ----- ВИТРАТИ НА АМОРТИЗАЦІЮ ---------------------------------------------
841 Витрати на амортизацію необоротних активів

victorilash

Ілаш Віктор Миколайович

Голова районної ради

 • Сьогодні, 17 серпня минає 2 роки з часу, як трагічно загинув наш земляк, кельменчанин, батько 4 дітей, прекрасний чоловік та найкращий в світі син – Ковальчук Сергій Петрович. Виконуючи бойове завдання поблизу м. Авдіївка Донецької області, у свій 43-ій день народження Сергій віддав своє життя за Україну. З метою вшанування світлої пам’яті Сергія Ковальчука голова районної ради Віктор Ілаш разом з першим заступником голови райдержадміністрації Ігорем Урсуляком провідали дружину загиблого, висловили слова співчуття та вручили матеріальну допомогу. Також посадовці побували на могилі Сергія Ковальчука де поклали квіти і вшанували його світлу пам’ять  хвилиною мовчання. Біля могили Сергія керівники району поспілкувалися з матір’ю та військовими побратимами, які приїхали з Києва аби сьогодні підтримати сім’ю Ковальчуків.
 • Професійний стандарт вчителя початкових класів став першим профстандартом в Україні, який затвердили на національному рівні. Він був розроблений МОН спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів. Міністерство соціальної політики затвердило стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», оприлюднивши його в відповідному реєстрі https://www.msp.gov.ua/news/15747.html. У документі чітко виписана загальна інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя і найголовніше – конкретний перелік його функцій. Їх визначено 8: Планування і здійснення освітнього процесу Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині Створення освітнього середовища Рефлексія та професійний саморозвиток Проведення педагогічних досліджень Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначена також інформація про предмети та засоби праці вчителя. «Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по-поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів», – пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Наприклад, стандарт може використовуватися для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо. Натомість виші отримали своєрідну «дорожню карту» того, яких фахівців вони мають готувати. Профстандарт стане основою для відповідного стандарту вищої освіти. «Надалі розраховуємо на активну участь освітянської спільноти у впровадженні та вдосконаленні професійних стандартів у нашій сфері. Звичайно, що затверджений стандарт потребуватиме розвитку, а накопичений під час його розробки досвід – використання в інших професійних стандартах для освітньої та інших галузей», – наголосила Міністр. Варто відзначити, що МОН підготувало стандарт за абсолютно новою Методикою розроблення професійних стандартів, що була затверджена Мінсоцполітики лише взимку цього року. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18. Джерело:kmu.gov.ua
 • За даними Держстату за І квартал 2018 року номінальні доходи населення склали 657,9 млрд грн, що на 23,6 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наявний дохід, який може бути використаний̆ населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 25,2 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору - на 10,0 %. Наявний дохід у розрахунку на одну особу у І кварталі 2018 року становив 11 370,2 грн, що на 32,1 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати за видами економічної діяльності у червні 2018 року становив 6,6 (у працівників авіаційного транспорту - 34 334 грн або 375,6 % до середнього рівня по економіці; у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю - 5 180 грн, або 56,7 % до середнього рівня по економіці). На регіональному рівні найнижча заробітна плата у травні 2018 року була у працівників Чернігівської області - 7 341 грн (80,3 % до середнього рівня по економіці), а найвища - у працівників Донецької області - 9 774 грн (106,9 %). У м. Києві - 13 553 грн (148,3 %). Індекс реальної заробітної плати у червні 2018 року по відношенню до травня 2018 року становив 104,8%, а в порівнянні з червнем 2017 року - 113,0%. За даними Пенсійного фонду України (Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій на 1 липня 2018 року, форма № 5-ПФ квартальна) середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року становив 2 562,4 грн, що на 3,3 % перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 та на 35,8 % більше від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року. З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням ( .pdf , 805.43 Кб ). Джерело: kmu.gov.ua

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda